tussen 2ÖC jongeren i Geen vrachtverkeer via Van Haarenlaan! lljtimoticf Meubelen! Tweetötiitieflltowfféêii&efctlfofi ET- Pieterman steekt hengelaar uit Schiedam Vroeger ook Gorzen haait feï uit naar T ankereleaning MAAGiNHEÏ Autobedrijf Tientallen gewonden op grens tussen' Schiedam en Vlaardingen Vakmanschap in Meubelen Klem tussen zware deuren S chiedam/Vlaardingea Honderd Vlaar dingse tieners hebben gisteravond na negen uur een ware veldslag geleverd met een even grote groep Schiedamse jongeren. Italië blijft worstelen met dood Moro. Pagina 3 Gastarbeiders, in Erasmus Universiteit Pagina 7 Rhodesiê schaft discriminatie af. Ruud NijhoS (DS70) doet niet alles. Eisler degradeert Johann Faust tol volksverrader. Pagina 22 'Diamond Five' groet vakwerk uit de jaren vijftig. -Pagina 23 ERTj^Nf- Twee weken lang twee kranten voor géén geld Schiedam heeft al 103 jaar iang z'n eigen Schiedamsche Courant. Die kost nu niets. I Nieuwland, West en Zuid protesteren bij gemeente: Nieuw: drie fractieleiders schrijven zelf in onze krant! Massa klachten over gezondheid: VlaardingenWesthavenfeade 35-39, tel.010-342239 SCHIEDAMSCHE COURANT Woensdag 11 oktober 1978_ ONAFHANKELIJK DAGBLAD .103de jaargang no. 26192 -s PAGINA'S Broersvest 3 t€«k*föon administratie 268091 - red actie 262566 - kl;irhlendw*n«t 144144 SCHIEDAM EN' KETHEL De Schiedamse politie kreeg versterking van de mobiele Rotterdam en Vlaardingen Enkele tientallen jongens en meisjes zijn daarbij licht gewond geraakt Met ruim zestig man heb ben de Mobiele Eenheid uit Rotterdam en de poli tiekorpsen van Schiedam en Vlaardingen opgetre den. Ook met politiehon- Pagina 5 Symbolische eerste paai voor 't Landje. Pagina 9 Pagina 15 den werd opgetreden op de grens van de nieuw bouwwijken Holy en Groenoord/Woudhoek, vlakbij het zandlichaam waarover rijksweg 19 is gepland Auto's werden beschadigd, rui ten van woningen werden inge gooid, lantaarnpalen werden zelfs omgebogen en passerende autobussen van de RET kwa men nauwelijks door de vech tende bendes been. De schade is groot Honderden toeschouwers ke ken, of vanuit hun flats, of vanuit de directe omgeving, naar de slag, die m Schiedam deed denken aan de „Turkenrel- len" van 1976 en die nu vermoe delijk het gevolg zijn van inci denten die zich de laatste dagen in Vlaardingen-Holy hebben voorgedaan. Volgens de Schie damse jongeren is vorige week bij de Heipaal aan de Reiger laan in Holy een jongen mishan deld en is tevens een Schiedams meisje aan een boom vastgebon- derfen betast. -J* Hoewel het gisteravond om een Schiedamse wraakactie gegaan zou zijn. Kwam er tegen negenen een inval vanuit Holy van bijna honderd Vlaardingse pubers- Zij waren gewapend met sla gersmessen, wurgstokjes. ha mers, fïetskettingen en aller hande slagvoorwerpen. „Een ouderwetse boerenroman leek het wel", zei de Schiedamse politiecommissaris Cees van der Haagen laconiek- Een jon gen is met een slagersmes in het hoofd geslagen. Na de ernstige "conflicten bleef de Mobiele Eenheid met politie honden achter in kelders in Woudhoek. Een even grote re serve van twintig man bleef paraat op het hoofdbureau van ADVERTENTIE - voor, hotrouwbare Bivag-^casions VAN DEVENTERSTRAAT11 TEL. 73.11.44 Kooprnvaad geopend! Niets, voor Schiedammers die voor het nieuws uit de rest van de wereld op - het Rotterdamse!) Nieuwsblad zijn geabonneerd. Niets, voor Schiedammers die beide kranten wel eens twee weken lang gratis en vrijblijvend ter kennismaking willen meelezen. j Opsturen in een envelop zonder postzegel aan de I Schiedamsche Courant, antwoordnummer 834, •3000VB Rotterdam, vooreen: I Jö volledige kosteloze en geheel vrijblijvende kennismaking I I* --met de Schiedamsche Courant en het Rotterdamsch I r Nieuwsblad, twee weken lang S ld aansluitend tot 1 januari 1979voor/20.I J ^^aansluitend per maand d 13,90, waarvoor een machti- i j ging tot automatische giro-afschrijving wordt verstrekt 1 NaamI jjvoonplaatstel. nr. adres politie aan de Lange Nieuw- straat. Ook in Vlaardingen trad de ME op. In Schiedam werd voorlopig één jongeman aangehouden, omdat deze volgens Van der Haagen „op enigerlei wijze" iets met de veldslag te maken had. Tot middernacht bleef Holy wakker van de talrijke zwaai lichten; de politie bleef er sur veilleren, omdat op verschillen de plaatsen zich nog groepjes jongens verzamelden en er nog een herhaling van de veldslag m de lucht hing Het treffen was volgens pohQe èn jongeren duidelijk een ge volg van een rondgebazuinde afspraak, waarbij het aanvan kelijk de bedoeling was twee jongeren uit Vlaardingen en twee uit Schiedam met elkaar te laten duelleren. Dat liep uit de hand. Er wenden gisteravond dan ook zonder schroom afspra ken gemaakt, cp de openbare weg, om het ook vanavond weer op een rel te laten uitdraaien. Ook vanavond zal de ME paraat zijn De laatste keer, dat deze eenheid in Schiedam optrad, was m 1976 toen jongeren na een steekpartij op de kermis een hetze voerden tegen buitenlan ders. Dat liep uit op „agentje pesten". Vandaag is de dienst gemeente werken in Vlaardingen begon nen met het dichten van een gat van twee vierkante meter in de Europaboulevard, dat daar in de vernielzucht was ontstaan. Bussen werden daar- Schiedam De Burgemeester Van Haarenlaan mag niet worden opgescheept met al het vrachtverkeer naar het Schiedamse havengebied, maar ook mag de zuidelijke randweg (via de WestfranRelandsedijk en Havendijk) onder geen beding worden aangelegd. Dat is de strekking van een brief aan burgemeester en wethouders vau Schiedam, die gisteren de deurisuitge- gaan na overleg tussen wijkvereniging Nieuwland en de bewonersverenigin gen van Schiedam-West en Schiedam-Zuid. Aan de gemeente vragen deze verenigingen om te onderzoe ken, of het Vlaardingse voor beeld kan worden gevolgd: in Vlaardingen zijn slechts enkele wegen voor vrachtverkeer toe gankelijk, waarbij rekerung is gehouden met aangrenzende be bouwing. „Zou de Burgemeester Van Haarenlaan met veel meer vrachtverkeer worden beiast, dan zitten wij daar in onze wijk met lekker mee", zei Hans Ber- nard, voorzitter van wijkvereni ging Nieuwland, gisteravond. „De Van Haarenlaan ioopt door heel Nieuwland, van de Vlaar- dingerdijk tot het station. De geluidshinder en de onveilig heid in het verkeer zouden veel te groot worden. Die oplossing is-onaanvaard baar" Dat de Van Haarenlaan druk ker wordt, is de verwachting omdat de gemeente plannen heeft de Burgemeester Knap- pertlaan door het westen te ontlasten. Daarom was ook be wonersvereniging Schiedara- West bij het overleg betrokken. De zuidelijke randweg wordt in de Gorzen gevreesd, ómdat met de aanleg daarvan veel sluipver- keer tussen Vlaardingen en Rot terdam kan ontstaan. De ge meente ontkent echter plannen m die richting, maar liet wel de mogelijkheid open datmdus- tneverkeer dan in de toekomst op de Van Haarenlaan aange wezen zal zijn. Na die onthulling m onze krant van 26 april dit jaar zijn de drie verenigingen met elkaar gaan overleggen Bernard verwacht van de ge meente wel een uitnodiging om de verkeerssituatie op het stads kantoor te komen bespreken. Hoek van Holland - Een aan het vissen met een net amateur-earnalenvisser, de toen hij in aanraking kwam heer Wijnberg uit Schie- met 10'n klein visje. Hij dam, is dinsdag het slach- stelde zich onder dektershe- totfer geworden van een handeling en na ongeveer steek van een pieterman. De een uur in observatie te zijn heer Wijnberg was in zee bij geweest bij dokter Venker i van Holland garnalen Hoek l garnalen kon hij naar huis gaan. iiimniNiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Schiedam Vandaag start de Schiedamsche Courant met een nieuwe rubriek: de voorzitters van de drie grootste frac ties in de Schiedamse ge meenteraad zijn bereid gevonden om, om de beurt, elke week Ln te springen op een actuele zaak, die zoveel mogelijk betrekking heeft op hun eigen stad. Schiedamse kwesties, ge zien door de ogen van de fractieleiders van PvdA, CDA en "VAD. Als „oppo sitieleider" bijt Gerard Verhulsdonk het spits af met een beschouwing over emancipatie. Na hem volgen Nikolaj Dielemans en Siem Bosman. Waarom alleen de drie grootste partijen middels bun fractievoorzitters aan het woord? Dat is vanwege de regelmaat en de herkenbaarheid. Een politieke primeur voor Schiedam: wat zeg- gen de kopstukken in de gemeenteraad? Zie voor de nieuwe rubriek „Voor de raad ermee" pagina 4. De problemen zoals die zicb de afgelopen dagen tussen groepen Vlaar- dingers en Schiedam mers hebben voorge daan zijn zeker met uniek in de geschiede nis. Ook in vroeger tij den kwamen dit soort confrontaties voor. zij het dat het toen min of meer gebeurde uit het oogpunt van traditie. De .Hoekse en Kabel jauwse twisten', zoals de rellen in de volks mond van een jaar of twintig, dertig geleden heetten, vonden in die jaren meestal plaats rond De Vijfsluizen-Dat wil zeggen: daar vond het treffen plaats tussen Vlaardingse jongeren tot een jaar of twaalf, dertien. Han van der Horst, die de historie van met name Schiedam en omgeving op zijn dumpje kent: „De oude re relschoppers drongen gewoon op diverse plaatsen de vijandelijke stad binnen. Je moet trouwens niet denken dat er voor die confron taties een echte aanlei ding bestond, zoals nu waarschijnlijk het gevaJ is. Toen knokte men, omdat men zich moest laten gelden ten opzich te van zijn vijanden. Want vijanden, dat 'wa ren de Schiedammers en Vlaardingers in die tijd". Met diverse geïmprovi seerde slag en steekwa pens meng den zo'n 200 Songeren zich In de strijd. Veie woonhui zen en gepar keerde auto's moesten het ontgelden. door belemmerd verder te rij den. Gisteravond was de top van zowel de Vlaardingse als de Schiedamse politie volledig m touw. Op het Schiedamse hoofdbureau posteerde ook lo co-burgemeester Reinier Schee reb. Schiedam „Wij zijn verplicht met een natte doek voor de mond in huis te lopen. Zelf word ik stapelgek van de zware hoofdpijnen. Doodsbenauwd krijgen mijn buren het van destank. Het is ongehoord, te gek om los te lopen, dat Tankercleaning, ondanks al die overlast die het bedrijf bezorgt, het waagt nog een nieuwe hinderwetvergunning aan te vragen! Het lijkt wel een stinkende raffinaderij tegen de bebouwde kom aan". Zulke ernstige klachten kwa men gisteren op tafel in het stadskantoor, dat het emge ver weer van het omstreden tanker- schoonmaakbedrijf aan de Wïl- helrrunahaven kon zijn- „Ja, erg gedetailleerd kunnen wij op dit ogenblik nog met zo goed in gaan op wat hier allemaal ge zegd is" (letterlijk citaat van mr Elly Kronenberg, de advocate van Tankercleaning) Rynmondgecomrrutteerde Piet de Ruiter zat gisteren de hoor zitting voor, die in het Schie damse stadskantoor werd ge houden over de nieuwe aan vraag van Tankercleanmg. Die aanvraag is ingediend, nadat de Kroon na een beroepsprocedure van drie jaar de gemeente Schiedam in het gelijk had ge steld; en zoals bekend wü de gemeente het bedrijf uit Schie dam weg hebben, vanwege de klachten over lawaai en stank die er al sinds de jaren zestig m de Gorzen bestaan, Heftige commentaren kwamen er gisteren tijdens de hoorzit ting op de „ongehoorde" aan vraag. die het bedrijf toch weer heeft ingediend en die opnieuw een lange procedure van be zwaarschriften mogelijk maakt, terwijl het bedrijf al sinds 1975 zonder vergunning draait Klachten over de gezondheid van de bevolking van Schie dam-Zuid werden vooral geuit door P. Smits en G. van Windt, beiden namens de verenigingen van eigenaars van de flatgebou wen Nereus, Triton en Posei don aan de Havendijk, de ge bouwen die het dichtst bij Tao- kercleaning staan. Ook Herman Elshof van bewoners vereniging Schiedam-Zuid kwam met be-- zwaren tegen een nieuwe ver gunning: „Nog steeds gebruikt Tanker cleaning stoffen, diehin: dertijk kunnen zijn voor de gezondheid, zoals het kanker verwekkende benzeen". Ook ging hij m op twijfelachtige veiligheidsmaatregelen voorheb personeel. Tegen het optieden van Tanker- cleaning is inmiddels al gepro testeerd door de vereniging te gen milieubederf endoor burge meester en wethouder van Schiedam. ADVERTENTIE Schiedam Bij een bedrijfson geval op de werf Nieuwe Water weg is de 56-jarige adjudant-in specteur E. V. uit Rhoon zwaar gewond. Zijn toestand is kri tiek. Hij was op de scheepswerf bezig met de inspectie van het schip Prinses Beatrix. Om te controleren of het C02 alarm ook hoorbaar was in de machi nekamers begaf hij zich heen en weer tussen twee machine kamers, waarbij hij een water dicht schot moest passeren. Dat schot moest worden geopend met een hendel. Tijdens het passeren moest de hendel war den vastgehouden en hij kan pas worden losgelaten als de andere ruimte is bestreden. Na het loslaten van de hendel is de deur binnen vijf seconden hermetisch gesloten. De adju-, dant-inspecteur heeft de hendel te vroeg losgelaten, zodat hij tussen de waterdichte deuren bekneld raakte. Met onder an- dere zwaar inwendig letsel is de man opgenomen in het Rot terdamse Dijkrigtziekenhnis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1