Rijnpoorths ven weer agrarisch kijk Verkoop fabriekspartij vloerbedekking neem i ers Meer dan knokkers Speelterrein laat nog jaren op zich wachten 'Rijksweg 19 wordt te druk' Ik de proef Ij Ambitieus plan gaat niet door Babberspolder bang voor enquête Vraehtdienst Vlaardmgen- Moskou •mÊÊg; Strijd om zandlichaam Pilsje drinken En toen waren er nog..., TAPIJT CENTRALE HOLLAND WV krijgt "455 leuzen SCHIEDAMSCHë COURAf fF ponderdag 12 oktober 1978- ONAFHANKELÜK DAGBLAD 103de jaargang no. 26193— 6 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - kJachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL De jeugd inaktie. Maassluis Het doekt valt binnenkort tot uitvoering gekomen» Rotterdam definitief over de Rijnpoorthaven. Het wil het gebied daarom zijn bestem- ambitieuze havenplan tussen Maas- ming voor agrarische doeleinden te- sluis en Hoek van Holland Is nooit ruggeven. Een haven zal het dus nooit meer worden. Rotterdam heeft zelfs ineens haast ge kregen met het vastleggen van de agrarische bestem ming om ongewenste ont- Schiedam/VIaardingen De rellen op het grensgebied tussen Schiedam en VI aardingen hébben gisteren een bijzonder fel vervolg gekregen. Minstens één gewonde is er bij de ongeregeldheden gevallen: de 41-jarige Rotter dammer H.C.V., die bij een Vlaardigse charge een van de vele geworpen stenen tegen zijn hoofd kreeg. De man is ter observatie in bet Noletziekenïmis opgenomen. Wurgstokjes, molotow-coc- tails, stenen, benzinebom men en buksen vormden slechts een klein deel van de attributen waarmee de jeugd elkaar te lijf wilde gaan. Tot werkelijke persoonlijke ge vechten is het gisteravond niet gekomen. De strijd werd vooral in de lucht gestreden; aan een charge ging telkens weer een stenenregen vooraf. Het enige persoonlijke con tact is voortgekomen uit het massale optreden van de Mo biele Eenheid, die rake klap pen uitdeelde, daar waar dat nodig werd geacht. En die noodzaak werd gisteravond meer dan eens geconsta teerd. Om half zeven begon het rondom het zandlichaam waarop rijksweg 19 is gepro- jeeteerd wat onrustig te wor den. Groepen jongelui verza melden zich aan beide kan ten, om de strijd van de dag ervoor te hervatten. Ook veel publiek was, gelokt door ver halen in de pers, aanwezig om de strijd eens met eigen ogen te aanschouwen. De eerste echte ongeregeldheid vond plaats op Schiedams grondgebied, waar een pa- troullerende politieauto een kei op zijn achterklep gewor pen kreeg. De agenten voel den rich bedreigd en namen snel de vlucht Gewaarschuwd door de vok treffer op de politieauto liet de politie zich de eerste tijd niet meer zien; de strijdende partijen konden zich - hier door nagenoeg ongehinderd heen en weer bewegen in de richting van de respectieve lijke vijand. De Vlaardingse ploeg had ter hoogte van het zandlichaam een barricade opgeworpen; een bijzonder grote buis was dwars over het wegdek gelegd, met het gevolg dat de achtervolgende wagens van de M.E. rich klemreden. Tegen negenen vond de Mo biele Eenheid het nodig haar gezicht eens goed te laten zien. Met hoge snelheid aan rijden, stoppen en je laten zien; dat was de tactiek die door de M.E. werd gevolgd. Bijna niemand werd door de politie aangehouden, vooral omdat er zich bijzonder veel omstanders met de zaak be moeiden, zodat bet erg moei lijk was om te bepalen wie er na tot de knokkers be- hoorden en wie er bij de De Mobiele Eenheid wilde zich voornamelijk laten zien; echt optreden was er slechts zelden bij. a door een Vlaardingse knok ker met een end hout achter na werd gezeten. Bedroeg het aantal onrust stokers in de vooravond nog minstens honden! jongelui (met -daarbij nogTflfeër dan honderd toeschouwers op straat en eens zoveel op de galerijen) om half elf was dat aantal uitgedund tot een man of vijfentwintig, dertig, die voornamelijk bezig was met napraten. De Mobiele Een heid was daar op dat moment nog niet aan toe. Omdat een aantal VI aar dingers naar Schiedam was gevlucht, ging men nog flinke tijd door met het voeren van charges, tot. grote hilariteit van talloze flatbewoners. Verschillende automobilis ten, die eveneens om die tijd meenden met grote snelheid tussen het publiek en de poli tie door te moeten rijden, zijn meegenomen naar het bu reau en later op de avond weer op vrije voeten gesteld. Schiedam „Eens te meer is aangetoond dat er in Schiedam-Noord een schreeuwende behoefte Bestaat aan een open jon gerencentrum*. Dat zegt de jeugd consulent van de gemeente Schiedam Joop van Broekhoven naar aanleiding van de relle tjes de afgelopen twee da- Dat open jeugdcentrum zou dan in het centrum van Noord moeten komen en open moeten staan, de naam zegt het al, voor alle jongeren, of ze nou uit Schiedam komen of uit Vlaar dingen. JDe relletjes konden voor- namelijk ontstaan", zegt Van Broekhoven, „door dat de jongeren zich ver velen. Er wordt in Schie dam en Vlaar dingen veel voor de jongere jeugd ge daan, maar de oudere jeugd komt er rauwelijks aan bod". „Het moet ze gewoon mogelijk gemaakt worden met elkaar een pilsje te drinken in plaats van elkaar op deze manier te lijf te gaan". kijkers moesten worden on dergebracht Dat dat kijken niet geheel zonder risico verliep,"ervoer een van de in talrijke mate aanwezigen fotografen, die wikkelingen te voorkomen, zoals het maken van een tuinvuilstortplaats. Zo'n stortplaats wordt overigens wel door de omliggende tuinbouwgebieden gewenst De historie van het omstreden stukje landbouwgebied begon in 1967 toen Rotterdam besloot er een haven aan te leggen, de Rijn poorthaven. Speciaal be doeld voor het toen sterk in de aandacht staande containerver voer. In 1970 werd het gebied door de minister als havenge bied aangewezen, maar de con- tainerterminals op de zuidoever van de Nieuwe Maas en de ontwikkelingen op de Maas vlakte maakten het plan feite lijk al overbodig. In 1975 viel het besluit de Rijnpoorthaven niet aan te leggen en keerde de landelijke rust terug. De aandrang om een tuinafval- stortplaats te maken was voor Rotterdam aanleiding om nu de bestemming vast te leggen. Er mag geen tuinafvalstortplaats komen, want dat kan overlast voor het omliggende gebied ge ven. Ook kassencomplexen moeten uit het gebied geweerd worden, niet om in de toekomst nog eens een hav<gn te kunnen maken, zoals Rijnmond denkt, maar gewoon, omdat een glazen stad een lelijk gezicht is. In een eerste verkenning van het gebied is vastgelegd welke gronden gewoon agrarisch zijn, welke landschappelijk waarde vol zijn en welke zelfs natuur wetenschappelijk waardevol zijn. Ook voor de recreatie is een plekje ingeruimd en wel een fietspad tussen de Hoek en Rotterdam, Plaats voor een weg tussen Hoek van Holland en Westerlee is volgens Rotter dam niet coodzakel ijk. Vlaardingen Nu het Bouwcentrum een rapportage gedaan heeft over de MUWI-I woningen in de Babberspol der waaruit gebleken is dat het er met die woningen slecht voorstaat en de gemeente, de eigenaar van de huizen, moeilijk meer onder een opknapbeurt uit kan, zijn de huurders bang dat zij zelf voor de kosten op zullen moeten draaien» alle bewoners op het hart te drukken dat een bepaalde invul ling van de enquête consequen ties heeft voer de huurprijs, gaan de actieve bewoners bin nenkort de wijk in. Met name vrezen zij een binnen kort te houden enquête die veel onwetende huurders in de rich ting van renovatie in plaats van achterstallig onderhoud zou kunnen sturen. Daarom zullen zdj een intensieve voorlichting zelf ter hand nemen, Die enquête is overigens een gebruikelijke zaak. De gemeen te kan slechts 50 procent subsi die krijgen voor het herstellen van systeemgebreken, mits on derzocht is of de huizen voldoen aan de eisen van deze tijd. Eén van de methoden om dat te onderzoeken is een bewonersen quête. Deze zal door de project- goep, waarin bewoners en amb telijke leden zitting hebben,'op gesteld worden. De kans dat de twee delegaties het niet met elkaar eens zullen worden is niet denkbeeldig. In dat geval zullen de bewoners zelf de enquête ontwerpen. Om Schiedam De stad Schiedam telde op 31 au gustus nog 75.458 inwo ners; 53 minder dan de maand ervoor, waardoor de langzame maar schijn baar onafwendbare leeg loop goed wordt geïllus treerd. De grens van 75.000 inwoners wordt "niet angst en vreze" tege moet gezien, en hoewel van tevoren was ver wacht dat augustus dich ter tegen die grens aan zou ritten, zal deze toch binnen niet al te lange tijd w orden bereikt In het natuurlijke verloop van de bevolking was ge durende de maand augus tus een lichte stijging te zien: 49 mensen overleden en er werden 62 mensen geboren, wat een toename van 13 mensen zou beteke nen. Door het wegtrekken van een hoop bewoners is die toename echter onge daan gemaakt; de afname door migratie bedroeg de ze maand 66 mensen. Vlaardingen In tegenstel ling tot wat we eergisteren meldden wordt de informatie avond over de nieuwbouw in de VOP op de Land- en de Zomerstraat vanavond gehou den en niet gisteravond. Vanaf acht uur kan iedere geïnteres seerde terecht in het stadhuis. Dan wordt ook de inschrijving geopend. Schiedam Hoe breder de tunnel naast de Van Brienenoordbrug in Rotterdam in de toekomst wordt, hoe drukker het zal worden op rijksweg 20 - zo vreest W. G. van Zanten (D'66) in schriftelijke vragen aan het dagelijks bestuur van de Rijnmondraad. Vlaardingen De wijkbijeenkomst voor het centrum in buurthuis De Haven, leverde een flinke teleurstelling op voor de bewoners van de Bembrandtstraat en omge ving. Het speelterrein, dat zou worden aangelegd op bet terrein waar vroeger de Prof. Gmmingbschool stond, kan nog jaren op zich laten wachten. Het Rijk werkt namelijk hele maal niet mee: het kan nog geruime tijd duren voor de rijksbijdrage van 80% in de aankoop- en eventueel sloop- kosten van de school binnen is. Een deel van die bijdrage is hard nodig, om het toegezegde speelterrein aan te laten leggen. De school is begin vorig jaar gesloopt, nadat het gebouw al geruime tijd had leeggestaan. Die sloop kon toen niet meer uitgesteld worden, omdat het gebouw dusdanig vervallen was geraakt, dat het een gevaar voor de omgeving opleverde. De bewoners hebben enige tijd geleden de definitieve toezeg ging gekregen dat het terreint je, dat er minstens zo vervallen uitziet als de school vroeger, opgeknapt zao worden en zal worden omgetoverd toteen keu- Hg speelterrein. Bas Goudriaan moest gisteravond echter mede delen. dat dat nog geruime tijd aangaan duren. »,We krijgen 80% van de aan loopkosten van die school van bet Rijk terug. Het probleem is echter, dat in Den Haag een enorme stapel van dit soort aanvragen op afhandeling ligt te wachten. Ik heb deze week temomen, dat het nog wel drie jaar kan duren voor we iets van dat geld zien. Binnenkort komt staatssecretaris Brox naar Vlaardingen en dan zal ik het er wel met hem over hebben. Zo'n lange periode is natuurlijk onaanvaardbaar". Goudriaan zegde de bewoners wel toe, dat er binnen zeen korte tijd het een en ander aan het terrein opgeknapt zal worden, om het tenminste een beetje toonbaar te maken. Wel waar schuwde Goudriaan, dat dat dan „met minimale middelen" zou moeten gebeuren. „Zoals ik het nu zie kan het echt nog wel even doren, voor het speelterrein definitief kan worden aangelegd. Het geld dat we hiervoor inmiddels hebben gereserveerd, blijft echter be- schikbaar voor dit doel", aldus de wethouder. ADVERTENTIE 7.44. Huiskamer nyionta- pijt, 400 cm breed, 2S 75 U kunt nu in twee dagen honderden guldens verdie nen. De tapijtcentrale Hol land komt twee dagen naar Vlaardingen. Met medene ming van een kolossale partij vloerbedekking, zo uit de fabrieken naar het publiek. Met vijf jaar fa brieksgarantie tegen weg- geèfprijzën. Enige tips om voordeel te behalen zijn: collectie ny lontegels. 40x40 zelfkle vend. 0.98 cent In dozen van 50 stuks. Tapijttegels in zes kleuren los te leg gen, per stuk 4,-; keu ken- en badkamertapijt 45.- twee meter breed. Breed nylontapijt per m2 Er kan besteld worden op UTRECHT per strekkende meter. Schitterende Engelse bloemtapijten vanaf f 73.- per strekkende meter, 400 cm breed. 100% wollen berber, 400 cm breed vanaf 99.- per meter. Huiska- merbreed tapijt in 400 cm, vanaf 39.-./ 49.-, 59.-, f 69.- en/ 79.-. Als specia le aanbieding een berberta pijt, 400 cm breed 69.- per strekkende meter en een zuiver scheerwollen ta pijt in zes unieke berber- kleuren, 400 cm breed, 159.- per strekkende me ter. Er kan gelegd worden.- afroep. Betaling bij ont vangst tapijt. De koffie staat klaar voor u. Bij aan koop van 1000.-of meer een kado. Deze éénmalige verkoop wordt gehouden in de Stadsgehoorzaal "De Har monie Schiedamseweg 51a, Vlaardingen, en wel op vrijdag 13 oktober van 17.00 uur tot 21.00 uur en zaterdag 14 oktober van 10.00 uur tot 17.00 uur. „Een behouden aan komst", roept de staatssecretaris bij het vertrek van de eerste wagen, die de lijn dienst gaat onderhou den. Vlaardingen Staatssecretaris Nelie Smit-Kroes van verbeer en waterstaat heeft bij het Deltahotel woensdag- morgen bet startsein gegeven voor het vertrek van de ss eerste vrachtauto van Nesotra b.v., die een lijndienst gaat Hf Met haar Russische*tegenhanger Sovtransavto is Nesotra Hl overeengekomen, dat er iedere week een Nederlandse H| vrachtwagen vanuit Vlaardingen naar Moskou vertrekt SS en tevens iedere week een Russische combinatie van ss Moskou naar Vlaardingen. De wagen, die woensdagmorgen ==j ss vertrok met een lading van 16 ton Pepsi-Colaconcentraat fH in vaten, wordt zondag in het 2500 kilometer verre Moskou 2=5 verwacht Zie ook pagina 3. „In dat geval is verdere aanleg van rijksweg 16 naar Leidschen- dam natuurlijk helemaal onaf wendbaar, terwijl rijksweg 19 door Midden-Delfland dan drukker en drukker zal wor den". Want: hoe meer voorzieningen voor het verkeer, hoe meer ver keer, is de redenatie van de democraat, die ook wel gehoord wordt in bewegingen voor het milieu. Van Zanten vraagt aan de gecommitteerden van Rijn mond, waarom de raad voor dit openbaar lichaam niet op de hoogte is gesteld van plannen voor een bredere tunnel naast de Van Brienenoord; daarbij gaat het om de bouw van de zogenaamde Alexanderturmel, die volgens geruchten negentien rijbanen zou gaan tellen maar volgens meer waarschijnlijke berichten zeven. Ook zeven ba nen vindt Van Zanten voor zo'n tunnel echter te veel. Hij wil weten of een dergelijk project in overeenstemming is met het Schiedam In totaal zijn bij de WV in het Proveniershuis 455 leuzen binnengekomen. Veel Schiedammers hebben meer dan één slogan bedacht om de stad aan Nederland te „verkopen" en volgens Ruud Pillard, directeur van de Schie- damse Gemeenschap en de WV en tussendoor ook nog van bet Passagetheater, zitten er heel leuke inzendingen bij. De inzendtermijn is afgelopen, op woensdag 25 oktober gaat de jury aan het werk om de 455 inzendingen te bekijken. Be gin november is de uitslag te verwachten. Wie de fraaiste leus voor Schiedam heeft verzonnen, krijgt van de WV een etentje aangeboden in een eetpaleis in Schiedam, „het culinaire hart van de Rijnmond". regionaal verkeers- en vervoer plan. In dit RWP wordt gesproken over een evenwichtige afwikke ling van het verkeer ten westen en ten oosten van Rotterdam (waarvoor volgens Rijnmond ook rijksweg 19 zou moeten worden doorgetrokken), maar Van Zanten gelooft er niet in dat die evenwichtigheid haal baar is als er zo'n brede tunnel komt. Dit nieuwsblad, waarin u al bet nieuws uil eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd In combinatie mei het Rotterdamsch Nieuwsblad, de Haagsche Courant ot Het Binnenhof. Stuur mi] dit nieuwsblad 14 dagen greils ep proel toe In combine tie met: O Rotterdamsch Nieuwsblad Te» Deze bon m open envelop, zonder postzegel, s fur en naar: Antwoordnummer 232, Oen Haag, Antwoordnummer 634, Rotterdam. j|

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1