SCHIEDAMSCHE COURANT Politie grijpt keihard in neem de proef Directeuren roven eigen bedrijf leeg WAPENBEZIT Binnenkort nota parkeergarages TIEN MAN OP STRAAT Margriet opent nieuwe stadhuis Driemaal scheeps recht Aanklacht Weer praten over verbouwing Dolle hond bijt drie man 1 Unilever Duiven moet blijven... Gemeente zegt, wie op de dijk mag gaan wonen Vlaardingen Twee Vlaardingse directeuren van het import bedrijf Hushon Holland in de Fulton- straat zijn er vandoor gegaan met mee name van minstens vijfhonderdduizend gulden van het bedrijf en met achterlating van een schuld van ruim twee miljoen. Door het handelen van de twee 28 en 30-jaar jonge directeuren zal faillissement van Hushon Holland onvermijdelijk zijn en komen de tien personeelsleden op straat te staan. De actie van het tweetal moet goed zijn voorbereid Behalve het geld van de bankrekening hebben de directeuren waardevolle apparatuur van de door hun te verkopen koelmachines meegenomen en de schrijf- en boekhoudma chines ter waarde van vele duizenden guldens. Dit alles moet zondagavond zijn gebeurd. Toen de personeelsleden maandagmorgen op hun werk verschenen, bleek de poort van het bedrijf door vermoede lijk een vrachtwagen te zijn ingeramd. Verder waren de ruiten ingegooid en stond de achterdeur open. Het alarmsys teem, dat het bedrijf tegen inbraak beveiligt, bleek onklaar gemaakt. Het verdwenen duo was sinds mei 1976 directeur- eigenaar van het bedrijf. Vorige week woensdag hadden zij juist twee andere bedrijven verkocht aan Rofi Techniek, een bedrijf dat zich in koel technische apparatuur heeft gespecialiseerd. Zie verder pagina 3. Vrijdag .13 oktober 1978 Schiedam De gister avond op het strijdtoneel in Schiedam verzamelde pers heeft bij de politie van Schiedam een klacht inge diend over het optreden van leden der mobiele een heid. ANP-fotograaf Paul Stolk werd bij het uitoefe nen van zijn beroep door leden van de eenheid tegen de grond geslagen. Het to nen van zijn perskaart en het uitroepen van pers....- pers,. mochten de fotograaf niet baten. Hoewel duidelijk beseft werd dat men met een pers- fotograaf te maken had, werd de lange lat met volle kracht gehanteerd, met het gevolg dat Paul Stolk naar het ziekenhuis moest wor den vervoerd. Commissaris Van der Haa gen heeft in het gesprek met de pers gezegd dat een onafhankelijke instantie een onderzoek moet instel len. Ook de Nederlandse vereniging voor journalis ten is van het gebeuren op de hoogte gebracht. Schiedam/Vlaardingen Met enorm machtsver toon hebben gTote groe pen van de mobiele een heid gisteravond het grensgebied tussen Sehiedam-Groenoord en Vlaardingen-Holy schoongeveegd. Het was de derde avond dat hon derden jongeren uit Schiedam en Vlaardin gen met elkaar slaags raakten en de eerste keer, dat de politie hard op trad. In totaal werden zo'n twintig wapens en vijfenzeventig man politie ingezet, volgens commis saris Van der Haagen. De in druk bestaat, dat dat aantal echter veel hoger is geweest. Bij de felle charges, die vooral met jeeps werden uitgevoerd, vielen enkele gewonden. Rond twintig jongelui zijn voor ver hoor naar het Schiedamse hoofdbureau overgebracht. De bussen werden omgeleid. ANP-fotograaf Paul Stolk moest na klappen van de gum- milat van een politieman in bewusteloze toestand naar het Noletzi ekenhuis worden ver voerd. Aanvankelijk sprak de ziekenbroeder van beschadigde nekwervels. Na behandeling in het ziekenhuis kon hij echter per taxi huiswaarts keren. Tij dens het stenengevecht tussen driehonderd jongelui raakte een agent dusdanig gewond dat hij ook voor behandeling naar het ziekenhuis moest. Rond negen uur greep de politie in; ongeveer driehonderd jonge lui waren elkaar op dat moment op een afstand van nauwelijks twintig meter met sténen aan het bekogelen, De politie trad op met kleine eenheden .die, gezeten in snelle jeeps, achter alles wat bewoog aanjoegen. Ondanks de enorme paniek die er onder de jeugdigen tot zeer jeugdigen uitbrak waardoor zij bij het verschijnen van de ME- voertujgen direct wegvluchtten heeft de politie toch verschillen de arrestaties kunnen verrich ten. Vooral de in groten getale aanwezige politie in burger, on der leiding van hoofdinspecteur Piet van den Hengel, heeft door plotseling optreden enkele men sen aan kunnen houden. Com missaris van der Haagen van de Schiedamse politie, had gis teravond laat de indruk dat zich Persfotograaf Paul Stolk wordt hier weggedragen nadat hij door nog onbe kende agenten zodanig was verwond dat hij bewuste loos raakte. onder de arrestanten enkele raddraaiers bevonden. „Drie raddraaiers waren van te voren gelocaliseerd door politieagen ten in burger", zei Van der Hagen. Op het moment dat de ME-voertuigen in actie kwamen begaven agenten in burger zich in de richting van de rad draaiers om ze kort maar fel en met eventuele gebruik van de gummiknuppel in de kraag te vatten. Het grensgebied tussen Schie dam en Vlaardingen vertoonde onder invloed van het ME-optre- den een razendsnelle metamor fose; een zeer druk bezette Bre- derostraat was in een paar se conden volledig leeg. Een felle jacht door bosjes, kelders, voet paden en over het zandlichaam voor rijksweg 19 volgde. Nog urenlang heeft de politie nage noeg alle hoeken van Schiedam Noord doorzocht; iedereen die zich op straat bevond, werd met bijzonder veel argwaan beke ken. Fietsers en bromfietsers Vlaardingen Vermoedelijk in verband met de rellen op de grens van Groen oord en Holy zijn woensdagavond vier jonge Rotterdammers aangehouden in verband met verbo den wapenbezit. De vier reden in een personenauto. In de wagen vond de Vlaardingse politie een groot saznurai- zrwaard en een dolkmes. De knapen werden overgebracht naar het hoofdbureau van politie en vervolgens ingesloten voor nader onderzoek. werden aangehouden. Op auto's die dezelfde avond bij een wape nuitreiking zouden zijn betrok ken, werd fanatiek jacht ge maakt. Vroeg in de avond hadden zich zowel aan Schiedamse als aan Vlaardingse kant al een kleine honderd jongelui verzameld. Daaronder bevonden zich ook veel jongeren die eens een kijk je kwamen nemen. De werke lijk hardere kern kwam wat later opdraven. Er heerste dan ook geen al te fanatieke stem ming onder de jongelui. Zelfs over een wapens til tand werd er kort tijd gepraat. Twee Vlaardingse jongens op een brommer zorgden daarbij voor dc bemiddeling, en er werd zelfs even gepraat of er gezame- lijk „tegen de kits" gevochten moest worden, zoals de politie werd genoemdof dat Schiedam - en Vlaardingen fegén elkaar ten strijde zouden trekken. Het werd het laatste. Een geheel overzicht van de calamiteiten kon de politie gis teravond nog niet geven, wel werd er gesproken over onge veer twintig arrestaties die zou den zijn verricht. Het mobiele gedeelte van de strijdkrachten was gisteravond eerder binnen dan de avond ervoor. „Dat is een positief teken", zegt van de Haage, „er bestaat dan ook de indruk dat de tactiek niet onsuc cesvol is geweest; nieuwsgieri gen zjn gewaarschuwd voor de gevaren, de raddraaiers zijn voor een groot deel gepakt, en ,de jeugd beseft dat zij over de schreef is gegaan' Maassluis Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven bo men op 24 november naar Maassluis. De prinses zal 's morgens officieel het nieuwe stadhuis in Koningsboek in ge bruik stellen. Vlaardingen Een delegatie van de Nederlandsche Midden stands Bank zal donderdag 19 oktober tijdens de vergadering van de raadscommissie voor stadsherstel en stadsver- fraai ing, een toelichting geven op hun plannen om het pand Veiploegh Chasséplein te ver- kouwen en uit te breiden- Zoals bekend kwamen geruime tijd geleden plannen naar bui ten, om het pand geheel af te breken en op die plaats nieuw bouw te plegen. Dit stuitte op groot verzet in de commissie en oe gemeenteraad De NMB moest dit plan dan ook laten varen. De vergadering begint donder dag om 19.30 uur in het stad huis. Men begint met een vra- genfaalfuur voor h et publiek. Zoals de zaken er nu voorstaan zal die openingshandeling om 11 uur 's morgens geschieden. Helemaal definitief is dat tijd stip nog niet: de commissaris der Koningin en het Koninklijk Huis moeten het programma nog goedkeuren. Zeer binnenkort zal overigens al de verhuizing plaatsvinden van de gemeentelijke diensten, die in Koningshoek hun intrek nemen. In de periode van 18 tot en met 24 oktober zal de dienst verlening hierdoor wellicht hier en daar wat stagneren. Op don derdag 19 en vrijdag 20 oktober is de afdeling bevolking, burger lijke stand en militaire zaken bijvoorbeeld geheel gesloten in verband met de verhuizing. De gemeentelijke sociale dienst is op vrijdagmiddag 20 en maan dagochtend 23 oktober niet voor het publiek bereikbaar, terwijl de centrale boekhouding en de VW op maandag 23 en dinsdag 24 oktober gesloten zullen zijn. Het doen van aangiften van geboorten en overlijden kan op 19 en 20 oktober wpï geschieden. Op 19 oktober kan men daar voor terecht 'aan dc Govert van Wijnkade 30 en de volgende dag tussen 09.00 en 12.00 uur in het nieuwe stadhuis. Een groep journalisten bespreekt de gebeurtenis sen. Hoek van Holland De Hoekse politie heeft twee jongens 16 en 17 jaar oud aangehouden die bij de Hoekstee probeerden een bromfiets te stelen. Aan de brommer waren al vernie lingen aangebracht. In het zelfde wijkgebouxv De Hoekstee werd van een be zoeker een bromfietshelm gestolen ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - k luchtend lenst 144144 „Lokaties zijn ongelukkig" met zich mee." Volgens wethou der Bas Goudriaan valt dat allemaal wel mee. „Trouwens, ik heb toch nog niet verteld hoe de aan- en afvoerwegen komen te lopen? Die proberen we zo- veel mogelijk buiten het cen trum te houden. De garage bij het stadhuis: daarvoor moet de aan- en afvoerroute via de West- havenkade en de Zomerstraat komen te lopen. Ook voor de garage aan de Afrol zijn moge lijkheden genoeg." Wijkagent Van Heese had er ook zijn twijfels over, of het Vlaardingse publiek wel bereid zou zijn om vijf of tien minuten te moeten lopen naar het cen trum. „In Rotterdam kun je dat rustig doen, dat is geen pro bleem. Maar hier wil iedereen onder de roltrap van V D parkeren. We hebben eens po gingen gedaan om het publiek op de Broekweg te laten parke ren. Ze vertikken het eenvou dig, een stukje lopen is er niet bij Schiedam Dertig hechtingen heeft de Schiedammer J. H. H. overgehouden aan een uitstapje met zijn hond- Tijdens het blok je rond met zijn viervoeter, werd dc Schiedammer plotse- van de dierenambulance. Bei- ling door de hond aangevallen. Diepe, bloedende wonden, wa ren het gevolg van de aanval van het huisdier. Via de GGD werd de man naar het gemeen teziekenhuis gebracht Met de politie ktoam de man overeen dat de hond zou worden afgemaakt. Dat bleek echter fiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiji' 0 Ongeveer 150 mensen H demonstreerden gisteren s voor het gebouw van Uni- lever Research Vlaardin- =S H gen tegen mogelijke dixec- 5 tieplannen van het bedrijf de researchafdelingen S Vlaardingen en Duiven sa- men te voegen. De groep was afkomstig uit Duiven S en had zich voor de gele- ff genheid gestoken in witte 5 lab-jassen. Spandoeken, S liederen en gescandeerde leuzen moesten de wensen kracht bij zetten. De direc- tie wilde geen petitie uit j= handen van de demon- stranten ontvangen. Daar- voor moest de directiese- S Cretans aantreden. De de- S jjj§ monstratie had een orde- 2 s lijk verloop. 1 i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiiiiiimiimiiiil moeilijker dan werd verwacht. De bouvier, die inmiddels was gemuilkorfd, verbrak de muil korf en viel twee omstanders aan: een politieagent en een lid den werden door de wild aan vallende hond aan de linkerarm gewond. Het huisdier nam daar op, door niemand meer gehin derd; de benen om in het Sterre- bos te verdwijnen. Ondanks in tensief speuren door de politie is de hond nog steeds op vrije „poten". „Niet slaan", riep een angstig meisje dat door agenten achterna werd gezeten. IÖ3de jaargang no. 26194- SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen Binnenkort komt het college van b en w van Vlaardingen met de al ge ruime tijd op stapel staande nota over de parkeergarages, die in de binnenstad zouden moeten worden gebouwd. Zoals in het beleidsprogramma van het college staat zullen die ga rages naar alle waarschijnlijk heid komen op een terrein aan de Afrol, op een terrein naast het stadhuis en op het zoge naamde Schapen weit je aan de Hofsingel. In de nota zullen nog wel wat andere lokaties ge noemd worden, maar die wor den als minder wenselijk aan gemerkt. Op de wijkbijeenkomst voor het centrum, die deze week werd gehouden, deelde wethouder Wijnstok mede dat binnenkort de inspraakprocedure zal star ten. Er zullen drie adviescom missies worden ingesteld voor de diverse betrokkenen: de di rect omwonenden, de plaatselij ke middenstand en andere geïn teresseerden en belanghebben den. De gehele inspraakproce dure zal vóór de vakantieperio de van volgend jaar moeten zijn afgerond, waarna de gemeente raad zich over de garages mag buigen. Uitgangspunt is bij de bouw van de drie garages, dat ze onder gronds worden geprojecteerd, met woningen er boven op. Deze wens wordt ook in de beleidsno ta van het college tot uitdruk king gebracht TWIJFELS Wijkagent E. Th. van Heese uitte op de wijkbijeenkomst wel wat twijfels ten aanzien van de door het college aangegeven lo katies. „Ik vind ze wel wat ongelukkig gekozen, vooral die eerste twee. Ze liggen vlak in de buurt van scholen, en die parkeergarages brengen toch heel wat verka verkeersbewegingen Schiedam De gemeente wil zelf beslissen, wie er mogen gaan wonen in de 44 woningwetwoningen, die de Haagse projectont wikkelaar Wilm.L in opdracht van woningbouwvereniging De Eendracht gaat neerzetten in de put aan de Rotterdamsedijk. De Eendracht mag zelf wel een voordracht doen voor kandidaten, voor de woningen, die in januari 1980 opgeleverd moeten zijn, maar de gemeente Schiedam wil het veto. ,De woningtoewijzing moet per se passen in het gemeentelijke doorstromingsbeleid", heeft wethouder Chris Zijdeveld bedongen. „De voordracht van de woningbouwvereniging zal door ons ernstig worden bekeken". De 44 woningwetwoningen (maisonnettes), waarvoor de tekeningen in grote lijnen in 1976 al klaar lagen, zijn anders van vormgeving dan de bestaande bebouwing op de Rotterdamsedijk, maar sluit daarop voldoende aan; per slot van rekening zag de vroegere bebouwing er ook heel anders uit. Op pagina drie staat meer over het bouwplan. Stuur mij dl! nl«uwsbl«d 14 dagan flralls op proof too in combinatl* mol; G Rotterdamsch Nieuwsblad Woonpl 10 PAGINA'S Dit nieuwsbfad. waarin u at het nieuws uit eigen om geving kunt vindon, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met hal Ronerdamsch Nieuwsblad, de Haagsche Courant of Hat Binnenhof. Oeie bon m open envelop, ronder pos/regel sturen naar Antwoordnummer 232, Deo Haag. Antwoordnummer C34, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1