SCHIEDAMSCHE COURANT 'Dit is uitspraak zonder inspraak!' Afval naar Rozenburg? 4 Bewoners woedend over info-avond: Jongeren - rellen zijn gestopt Van der Schaai'school viert jubileum Opvarende te water Noodlot achtervolgt Turks gezin Felle brand verwoest woning aan Weverskade Maassluis oneens met Rijnmond Bromfietser tegen politiewagen Braderie trok veel publiek Museum neemt afscheid Ebbinge Wubben Oostwijk vergadert Bedreigd met i I mes en vertrokken met baby Ruiten vernield 'Hl Maandag 16 oktober 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26195-a PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 klarhtendienst I-H144 SCHIEDAM EN KETHEL De trede lijkt getekend: Vïaardingen/Schie- dam De ruziënde jongeren in Schie dam en Vlaardingen hebben er uiteinde lijk toch maar de brui aangegeven. Na het hardhandige optreden van de poli tie, zoals dat vorige week donderdag plaatsvond op de grens van de nieuw bouwwijken Holy en Groen oord/N i eu w- Iand, is het daar niet meer tot ongeregeld heden gekomen. Vrijdagmorgen bleef het bijzonder rustig: toen waren er slechts zo'n dertig tot veer tig jongeren, die een kijkje kwamen ne men op het strijd perk. Zaterdagavond en gisteravond wa re» de wijken zelfs uitgestorven, zoals het een moderne nieuwbouwwijk be- De politie in Schie dam en VI aar dingen is erg blij over het uitblijven van nieu we relletjes in het afgelopen weekend. Hoofdinspecteur Of- f re ins van de Viaar- dingse gemeentepoli tie: "Het werd wel hoog tijd, dat er een einde aan kwam. Vooral de laatste avonden, kwamen er steeds meer nieuws gierige jongeren uit andere plaatsen, die ook wel een beetje mee wilden knokken. Dat werd te gek na tuurlijk". En de heer Broeders van het Schiedamse korps: "Het optreden van de politie donderdag avond schijnt wel diepe indruk ge maakt te hebben. Er zijn daarna totaal geen problemen meer geweest". De vrede lijkt gete kend, tussen Schie dam en Vlaardingen. Hoewel te verwach ten valt, dat de vol gende generatie over twintig of dertig jaar wéér in de slag zal gaan. Het is immers traditie, die ruzies tussen de beide ste den? Vlaardingen De bewoners van het Messchaertplein in de Vette- noordsepolder zijn woedend over de manier, waarop tijdens een informatie-avond, die vorige week werd gehouden, is beslist over de reconstructieplannen van het plein. Ze voelen zich enigszins 'genomen* door de ma nier, waarop zij in de gelegen heid werden gesteld zich uit te spreken over de plannen, die voor die reconstructie beschik baar waren. Zoals we vorige week meldden hebben ook de bewoners een plan gemaakt ten 'behoeve van die reconstructie. Dat bewonersplan verschilde op diverse punten van de schets, zoals die door de ge meente was samengesteld. Ge meente-ambtenaar Kees Schoo- neveld, die nauw bij de voorberei dingen van de reconstructie van het plein betrokken is, zei begin deze maand in onze krant: "Wij vonden het erg plezierig, dat ook de bewoners met een plan kwa men. Ook die manier kunnen we de zaken naast elkaar leggen en kunnen de bewoners er hun ge dachten over uitspreken". Die zelfde bewoners hebben nu, na de betreffende informatie-avond in het Badhuis, echter het gevoel, dat de gemeente helemaal niet zo blij was met dat meedenken door de belanghebbenden zelf. Troep De heer G. Verver, een van de IVIesschaertpIeinbewoners: "Het was op die avond een waardeloze troep. De gemeentelijke plannen zijn er heel simpel doorgedrukt". Voor de tekening, die wij hadden ingediend, had men totaal geen interesse. Ja, die hing wel ergens aan een paar knijpers, maar er kon nauwelijks over gesproken worden. Ik heb op een gegeven moment zelf gevraagd: waar rit ten we hier nou eigenlijk voor? Moeten we aanhoren, wat de gemeente beslist heeft, of mogen we nu onze mening over de plan nen uitspreken, zoals vantevoren was aangekondigd? Daar léék het* zelf niet op". De bewoners van het plein, waar- an er zo'n 25 op de vergadering aanwezig waren, hadden niet ver wacht, dat hun eigen plan zonder enige aanwijzing geraliseerd zou worden. Ze hadden er echter wél op gerekend, dat enige van hun wensen of suggesties in het ui teindelijke plan terug te vinden zouden rijn. Dat is in het geheel niet het geval. De heer verver: "Wij wilden graag" eenrichtings verkeer. Dat komt er niet. Men februikte als argument: als ie ier éénrichtingsverkeer instelt, wordt het een race-baan. Moet je nagaan: dat is te enen male onmogelijk op dit plein. Als je de hoek om bent en je zou snel heid gaan maken, dan moet je al meteen weer afremmen voor de volgende bocht. Dat gevaar is volkomen uitgesloten. Over de parkeerplaatsen, zoals wij die wilden hebben, er is geen enkele aandacht aan besteed. Drempels: veel te duur, 20 werd gezegd. De Westwijk ligt er nota bene vol mee. En het mooiste is: ze hebben er ook nog doorgedrukt, dat het middengedeelte van het terrein helemaal vol komt te liggen met f*as. Dat willen we helemaal niet. olgens ons is dat veel duurder dan het hier en daar vlakmaken van wat bobbeltjes". Het enthousiasme, dat bij de Messchaertplein-bewoners tot nu toe bestond over de voorgeno men reconstructie, is na deze informatie-avond totaal verdwe nen. "Dat is helemaal de grond ingeboord", aldus de heer Ver ver. "Dit was geen inspraak, maar zondermeer uitspraak. Het enige positieve aan de avond was de kop koffie die we kregen". 0 Op een unieke manier heeft de J. P. van der Schaarschool in Vlaardin gen vrijdag haar 75-jarig bestaan gevierd. Dankzij de medewerking van Jan An derson kon een klasje wor den ingericht, zoals dat er driekwart eeuw geleden uit zag. Ook de schoolkinderen waren zoveel mogelijk ge kleed naar de mode van 75 jaar geleden. Natuurlijk wa ren er nog tal van andere activiteiten, die het jubi leum van deze school moesten benadrukken. Schiedam In de nacht van vrijdag- op zaterdag raakte een 23-jarige matroos uit Liverpool te water, toen hij samen met enkele andere opvarenden na een „avondje-uit" m Schiedam terug wilde keren naar zijn schip, de Cape Kirst. De vijf mannen roeiden met een kleine boot terug naar het schip en hadden de bedoeling, via een touwladder naar boven te klau- terenl Bij die poging sloeg het bootje echter om, en kwam de Engelse matroos in het water terecht Hij wist zich drijvende te houden door zich vast te klampen aan de rand van de roeiboot, die op zijn kop lag. Door de snel opkomende mist konden de andere bemanning sleden hem niet meer zien. De gealarmeerde politie en een duikploeg van de brandweer hebben de man gezamenlijk weer op het droge geholpen. Een van de agenten gebruikte daarbij een motorbootje, dat ter plaatse lag afgemeerd. Dit boo tje werd na gebruik weer netjes langs de kant vastgelegd. De matroos werd ter observatie naar het Nolet-ziekenhuis ge bracht. -• De brandweer was het vuur in tien minuten meester. Maassluis Een felle uitslaan de brand heeft gistermiddag rond vijf uur de woning van het Turkse gezin Solmaz aan de Maas si ui se Weverskade 20 ge heel verwoest Bij de brand, die ongeveer een kwartier in alle hevigheid woedde werd nie- ^and gewond. Het is de tweede keer binnen t paar maanden dat het gezin zwaar door het noodlot is ge- hoffen. Tijdens de zomervakan- de nog verdronk een 7-jarig Wngetje van het gezin in de «everskade. Uit angst voor het water trok het gezin met drie «aderen in bij familie un de Guido Gezgllestraat te Maas sluis. Alleen de vader bezocht nog regelmatig de woning aan de Weverskade. Zo ook gisteren. Hij wilde daar de bougies van zijn auto schoonmaken. Hier voor had hij de bougies in een bakje met benzine gedaan. In de woning stootte hij met het bakje in de hand tegen een stoel waardoor een scheut benzine op de brandende gaskachel kwam. De steekvlam zette in een mum van tijd de gehele woning in lichtérlaaien. Het gezin is tegen brand verze kerd. Het schadebedrag is nog niet bekend. Nog maar net twee jaar geleden legde eveneens een felle uit slaande brand de woning naast het Turkse gecin in de as. Gemeentelijke bijdrage te hoog Maassluis Burgemeester en wethouders van Maassluis gaan het dagelijks bestuur van Rijn mond meedelen dat zij zich niet kunnen verenigen met de 14.47 procent waarmee Rijnmonds dfe gemeentelijke bijdragen voor 1979 wil verhogen. B. en w. hebben geconstateerd dat in de ontwerp-begroting van Rijnmond weinig of geen reke ning is gehouden met de nood zakelijk door te voeren bezuini gingen. De duidelijke beperkte uitkeringen uit het Gemeente fonds voor 1979 tonen aan dat ook de gemeenten door deze bezuinigingsmaatregelen wor den getroffen. In het algemeen wordt de gemeenten slechts een verhoging van de tarieven van maximaal 31/2% toegestaan. Een stijging van de gemeentelij ke bijdragen aan Rijnmond met 14.47 procent vinden burge meester en wethouders dan ook onaanvaardbaar. B. en w. zullen vooruitlopend op de behandeling van de Rijn mondbegroting in de gemeente raadsvergadering van 7 novem ber dit voorlopig commentaar ter kennis brengen aan het da gelijks bestuur van Rijnmond. Schiedam Op de Broersvest vond vrijdagavond een aanrij ding plaats tussen een bromfiets en een politie-auto. De bromfiet ser, die „in kennelijke staat" nagenoeg de gehele breedte van de weg nodig had, reed in de richting van de Proveniersbrug. Op een gegeven moment reed het voertuig, bestuurd door een de 19-jarige navigator uit Al giers, zelfs geheel links, tegen het verkeer in, hetgeen gezien de dichte mist heel wat gevaar opleverde. Toen een politie-auto hem wilde inhalen en tot staan brengen maakte de bromfietser een onverwachte manoeuvre, waardoor de agenten, hem niet meer konden ontwijken. In het Nolet-ziekenhuis bleek, dat de man geen enkel letsel had opge lopen. De politie-auto liep lichte schade op. De bromfiets bleek gestolen te zijn. Tegen de man is proces-ver baal opgemaakt piiiiitmiiiiiiiifiimimmiiiiifiiiuiiiiiiiiiiiÈ E Vlaardwgen De braderie, E die de winkeliersvereniging E d'Ouwe Hoogstraet vrijdag S en zaterdag heeft gehou- H den, is een groot succes e H geworden. Vele Vlaardin- Ei 5 gers en zelfs mensen van daarbuiten hebben gedu- j| rende beide dagen een kijk- S E je genomen bij het gebeu- §1 ren, waarbij vele midden- standers hun waren naar S buiten hadden gebracht in 5 S een van de vele stands, waarmee de oude Hoog- S straat vol stond 5 S Van verkeer hadden de 5 winkeliers en het publiek s S geen last: bet gedeelte van E de Hoogstraat tussen Afrol f[ ff en Delftseveer was voorde- s ze gelegenheid voor alle verkeer afgesloten. Tot ge- 5 noegen van de middenstan- S ders. die zoals bekend die E toestand graag altijd zou- E den zien. sfljiifinifiiiji Schiedam Met een nogal ongewone tentoonstelling heeft het Scheidamse mu seum zijn steentje bijgedra gen in het afscheid van drs. J. C. Ebbinge Wubben, direc teur van museum Boymans- Van Beuningen in Rotter dam. De bekende collectie Bierens de Haan was de af gelopen dagen in het stede lijk museum op de Hoog straat te zien. Deze tentoon stelling was de eerste, die Ebbinge Wubben inrichtte na zijn benoeming als con servator van de bibliotheek en het prentenkabinet van Boymans in 1941. Ter gele genheid van zijn afscheid is de expositie opnieuw inge richt. Veel bekijks heeft de collec tie van Nederlandse negen tiende eeuwse prenten dit weekend gehad. Het was druk op de Hoogstraat, en door activiteiten op het mu seumplein werden veel Schiedammers naar binnen gelokt Het ietwat gezapige herfstweer paste bij de col- Dit alles gebeurt door de Vuil Afvoer Maatschappij, de VAM. die met haar overlaadstations afval uit grote delen van Neder land betrekt. Binnen de gemeente vindt men het enigszins absurd dat het vuil over die enorme afstand wordt vervoerd, terwijl er veel dichter in de buurt toch ook een afval verwerkingsbedrijf is gevestigd. En dat afvalverwerkingsbe drijf, de AVR (Afvalverwerking Rijnmond) kan best nog wat extra vuil verwerken. Ook van de kant van de VAM in Drente bestaan er geen be zwaren tegen de verhuizing van het Schiedamse vuil. Het plaats je van Schiedam kan, zo stelt men in Drente, mooi worden Iectie Bierens de Haan, waar over Ebbinge Wubben in 1941 schreef: „Wij moeten ons in stellen op een bescheiden, wat burgerlijke en beslote- n.wanneer wij deze prenten zo bekijken, kunnen zij ons nog steeds enkele ogenblik ken van stil en zuiver genot schenken". De stilte, die uit de collectie spreekt, werd zaterdagmid dag echter wel moeilijker te voelen door de bizarre film muziek, die uit de museu maula kwam. Tien Canadese filmpjes werden daar ge draaid en dat gaf een leuk- rommelige sfeer. Vlaardingen Bewoners van de oostwijk komen vanavond bijeen om te bespreken wat hun tc doen staat. Zij zullen onder meer een bewonersvertegen woordiging kiezen voor de werkgroep die in overleg met ambtenaren het bestemmings plan voor de Maasstraat en omgeving gaat regelen. De ver gadering begint om acht uur en wordt gehouden ui Buurthuis Oost, Oosterstraat 112. ;{J 4| Schiedam Het Schiedamse huisvuil wordt in de toekomst misschien in het Botlekgebied, nabij Ro zenburg, verbrand. Nu wordt al het Schiedamse afval nog met treinen naar het Drentse plaatsje Wijster vervoerd, waar het vuil enige tijd op hopen blijft liggen. Later wordt er ondermeer compost van gemaakt. opgevuld door het Eemland, dat nu zijn v-uil in Rozenburg Iaat verbranden. Een ruil tussen Eemland en Schiedam zou voor de AVR noch voor de VAM problemen opleveren. De af stand waarover het vuil moet worden getransporteerd wordt erdoor verkort Schijnbaar een ideale oplossing dus. Alleen: de provincie Drente ligt dwars en geeft nog geen toestemming tot de ruil. Vlaardingen In enigszins overspannen toestand heeft een 31-jarige Vlaardinger vrijdag middag zijn vroegere vnendm met een mes bedreigd. De man, die het er blijkbaar niet mee eens was dat zijn vriendin de verhouding had verbroken, gooide tijdens een ruzie een mes naar zijn geliefde en ging er vervolgens vandoor, waarbij hij haar baby met zich meenam. De inmiddels gealarmeerde po litic wist de man op de Wiardi Beckmansingel staande te hou den en in te rekenen. Hij werd mee naar het bureau genomen, waar proces-verbaal tegen hem werd opgemaakt. Zaterdag is hij weer op vnje voeten gesteld. De baby werd na de arrestatie van de man door de politie aan zijn moeder teruggegeven. Schiedam De politie heeft het het afgelopen weekend no gal druk gehad met meldingen over ingegooide ruiten. Zo kwam men om kwart over ze ven 's avonds in actie na de melding, dat ruiten bij de fir ma's Van Woerkom en Geveke, beide op het Broersveld, met straatstenen waren vernield. De daders hadden geen spoor achtergelaten. Tegen negen uur kreeg men weer een dergelijke melding. Ditmaal betrof het een ruit van Kroes Meubelhandel aan de Singel. Ook hier hadden de onbekende daders straatstenen gebruikt. In de nacht van zaterdag op zondag ontdekte de politie nog een ingegooide ruit: op de afde ling Bevolking van het Stads kantoor. Bij nader onderzoek trof de politie binnen een 20-ja- rigc heftruckchauffeur uit Schiedam aan. De man is voor nader onderzoek naar het poli tiebureau overgebracht en daar ingesloten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1