SCHIEDAMSCHE COURANT Verhulsdonk vraagt „geheim" stuk Steentje voor steentje /Mk Oostwijk bang voor leegstand Nog geen ja tegen aanleg van golfcourse Door wethouder Taverne uit bibliotheek verwijderd: CARA- onderzoek van mBmm Straatacties niet nodig! Beroepskracht voor jeugdhaven mits.... Werf gaat deze maand nog dicht W4 Film moet vechtende jongeren bekeren De 141ste overtreding alcoholwet Commissie welzijnszaken: De Nieuwe Waterweg: Liever op vlotje spelen dan op straat Andere directeur arbeidsbureau Weststrate voorzitter van CDA Dinsdag 17 oktober 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broers vest 3 telefoon a dm mistral ie 268091 redactie 262566 klnrhtonriu-not 144144 1038e jaargang no. 261966 PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam De liberale fractieleider, Gerard Verhulsdonk, wil een al leen voor ambtenaren be doeld stuk boven water krijgen, dat hem door CD A-wethouder Riet Ta verne keihard is gewei gerd. Door haar toedoen ■s het stuk zelfs uit de centrale bibliotheek ver wijderd. Het gaat om een voorlopige verduidelijking - voor de Schiedamse gemeenteamb tenaren - van het akkoord tussen PvdA en CDA, dat ais basis gaat dienen voor het beleid van burgemeester en wethouders en waarmee 6 Met uiterste precisie, maar toch met 5 verwoestende kracht wordt de oude schoorsteen van de Hollandiafabriek, achter het bekende Hollandiagebouw i aan de Oosthavenkade, afgebroken. 1 Steentje voor steentje verdwijnt steeds g wéér een stukje schoorsteen, Explosie fs ven kan men er niet bij gebruiken. Het is we! de bedoeling dat de om- en onderliggende bebouwing (waaron- der de fabriek van Nestlé, waar dc 1 schoorsteen onderdeel van uitmaakt) ongeschonden blijft. dus ook de ambtenaren re kening moeten houden. Zoals bekend bestaat dit ak koord voor het leeuwendeel uit het PvdA-program. Na de weigering van mevrouw Taverne om de voorlopige richt lijnen voor de ambtenaren te bespreken (zij zei dat tijdens de vorige vergadering van de raadscommissie voor sociale za ken), heeft Verhulsdonk toch een exemplaar ervan kunnen bemachtigen. En daarin ziet hij meer verschillen met het PvdA- program dan hij had verwacht. Volgens hem zal de PvdA zieh met kunnen verzoenen met en kele wijzigingen, en om olie op het vuur te gooien heeft hij gistermiddag schriftelijke vra gen aan het college naar het postkantoor gebracht Het WD-raadshd wil weten, of het college het met Riet Taverne eens'is dat het stuk niet bespro ken moet worden. Hij verlangt het in de eerstvolgende raads vergadering op de tafel te zien. Wat ambtenaren krijgen, moet een raadslid ook kunnen inzien, is het motto. College van Maasland:- Maasland Het college van b. en w. voelt er vooralsnog niets voor, om haar instemming te betuigen met de aanleg van een golfcourse in de Vlaardingse Broekpolder. Dat betekent dat Maasland op dit moment nog aiet de gevraagde aanlegver- gunning verleent, waarom de provincie gevraagd heeft. In een reactie op dit verzoek heeft het college medegedeeld. Schiedam Gealarmeerd door de jongerenrellen zoals die vorige week op de grens van Schiedam en Vlaardingen plaatsvon den, heeft de Nederlandse afdeling van de Ameri kaanse organisatie Teen Challenge een speciale, ingelaste filmvoorstelling georganiseerd, die aan staande vrijdag in het Passagetheater wordt ge houden. De film handelt over straatgevechten irï New York en is gemaakt naar aanleiding van het boek ..Het kruis in de asfaltjun- gle" over het leven en wer ken van de Amerikaanse predikant David Wilker- son. Het doel van de voorstel ling is de jongeren in Schiedam en Vlaardingen het uitzichtloze van de we reld van de misdaad en drugs-verslaving te tonen. De hoofdrol wordt ge speeld door Pat Boone.De voorstelling in Passage be gint vrijdagavond om acht uur. dat zolang de voorwaarden die de Maaslandse gemeenteraad destijds heeft gesteld voor de aanleg met zijn geaccepteerd door de provincie, het „onjuist" wordt geacht, „dat tot enige activiteiten in het kader van de 18-holes golfcourse wordt over gegaan". Dit meldt het college in de aanbiedingsnota bij de begroting over 1979. De aanleg van een ruiterpad in de Broekpolder, een van de voorwaarden die de Maaslandse raad aan de golfcourse-kwestie had verbonden, levert volgens Gedeputeerde Staten nogal wat problemen op. Volgens de pro vincie is ae noodzakelijke grondverwerving een zaak, die wellicht moeilijkheden zou kun nen opleveren, „Zolang een volledig bevredi gend antwoord nog met is ont vangen zien wij vooralsnog geen aanleiding om uw raad een voorstel te doen om het juridi- sch-planologisch pad voor de aanleg van de golfcours te effe nen", aldus het Maaslandse col lege. Zoals onlangs hekend werd schijnt er al aan de aanleg van de golfcourse gewerkt te wor den, ondanks het feit dat de diverse gemeenten die er bij betrokken zijn hun uiteindelij ke toestemming nog niet heb ben verleend. Hierover zijn aan het Vlaardingse college vragen gesteld. De beantwoording van die vragen wordt één dezer dagen verwacht. Record gebroken Vlaardingen De Vlaardingse politie heelt voor de 141stemaal dit jaar proces-verbaal opge maakt tegen een automobilist, die de alcoholwet heeft overtre den. Het betrof een 23-jarige Vlaardinger, die zijn personen auto bestuurde. Over het gehele jaar 1977 schreef de politie voor wat de alcoholwet betreft 139 verbalen uit Schiedam .Marde acties om de Singel autovrij' te maken zijn niet nodig". Dat blijkt uit een enquête onder de bewo ners, waarvan de uitslag gis teravond bekend is geworden. Gisteravond vergaderde nog onkundig van dit uitslag de gemeenteraad in het stadskantoor, waar ook nog eens werd ingegaan op de noodzaak om vooral de auto bussen van de RET van de Singel te weren. Geen harde acties dus. Wel willen de Smgelbe won ers druk uitoefenen op de RET en zelfs het ministerie van ver keer en waterstaat om hun zin te krijgen. Voor deze oplossing is gekozen uit de drie al tem a- Singelbewoners: tieven, die bewonersvereni ging Schiedam-Oost in de en quête aan de hand had gedaan. De derde mogelijkheid was: de zaak verder door de gemeente laten uitwerken. „Uit het gekozen alternatief, druk uitoefenen op de RET en het ministerie, blijkt dat de bewoners van de Singel zeker op de bewonersvereniging ver trouwen. Dat is een groot suc ces voor ons," zei gisteren penningmeester Edward Krabbendam. „Er is immers uitgesproken, dat wij de brie ven zullen opstellen. Wij hopen dat dit vertrouwen ook nieuwe leden oplevert, die kunnen wij heel goed gebruiken. Gisteravond zei wethouder Chris Zijdeveld tegen Piet Poot (CDA) en Rob Hijmans (D'66), dat ook de gemeente zich onder meer bij de RET beklaagt over de situatie op deSmgeL Vlaardingen - De üostwijkbe- woners menen, dat de gemeente Vlaardingen een onvoldoende actie! aanschrijvingsbeleid voert ten aanzien van leeg staande woningen in de wijk. Te veel huizen staan gedurende een lange periode leeg, zo vindt men. De daardoor ontstane ver paupering leidt ertoe, dat na verloop van tijd de leegstaande huizen niet meer als zodanig zijn te gebruiken en worden onttrokken aan het woningbe stand. i Niet zonder spanning wordt j derhalve gewacht op de ant- woorden van wethouder Jelle Wijnstok, die eerder m het wijk overleg heeft toegezegd - nu over twee maanden - met een plan te komen voor wat de leegstaande huizen betreft in de le Maassteeg. In dc bewoners vergadering van gisteravond besloot men desnoods een kraa- kacüe door de groep Jongeren huisvesting te zullen steunen als de wethouder met met passende maatregelen komt ten einde de huizen te behouden. Verder toonde men zich met gelukkig met de procedure over hoe de bewoners inspraak krij gen inzake het te ontwerpen bestemmingsplan. De daarvoor in het leven te roepen werk groep, die direct onder het pro- jeklteam ressorteert, ziet men 1 lever rechtstreeks met het col lege van b en w onderhandelen. Gevreesd wordt, dat het pro- jektteam de plannen van de werkgroep zover „zeeft" dat slechts een heel klem deel van de voorstellen van de werk groep gerealiseerd zullen wor den. Q Bij de start van het CAHA-onderzoek wilde wethouder drs. IJsbrand van der Velden ook wel eens een blaastest afleggen. Het CARA-ondcrzoek (naar de functie van de luchtwegen) is gisterochtend m Vlaardingen van start gegaan. Hiervoor werden enkele lokalen van dc Casiimr scholengemeenschap aan de Groen van Prmstererstraat omgedoopt tot een soort dependance van de universiteit van Groningen en Leiden. Voor enkele honderdduizenden guldens is er aan appara tuur opgesteld. Ongeveer zeventig medewerkers en studenten van de universiteiten houden zich met het onderzoek bezig waar voor ongeveer achttienhonderd Vlaardingers zijn uitgeno digd verschillende foto's te laten nemen van de longen en enkele blaastesten af te leggen. Longarts dr. R.v.d. Lende, die het onderzoek leidt, hoopt vrijdag alle achttienhonderd Vlaardingers te hebben onder zocht De totale resultaten zullen met binnen een jaar bekend zijn. Maassluis - De commissie voor welzijnszaken heeft zich tijdens haar vergadering vn gisteravond uitputtend gebogen over de vraag of de Stichting De Jeugdhaven een beroepskracht zou moeten krijgen. Wethouder Koos Smit, voorzit ter van de commissie, deed er alles aan om een unaniem standpunt over deze kwestie te realiseren Dat lukte uiteinde lijk, al was er wel 2,5 uur vergaderen en een schorsing voor nodig. Het merendeel van de commissieleden voelde er wel wat voor om De Jeugdha ven op korte termijn aan zijn beroepskracht te helpen. De stichting is al vijf, zes jaar bezig over een dergelijke functiona ris. He CDA en voorat de WD lagen echter dwars. Uiteindelijk gingen ze akkoord met het voor- Stel, mits die beroepskracht met ten koste zou gaan van het Schiedam Op dinsdag 24 oktober gaan de poorten van de Schiedamse Scheepswerf De Nieuwe Waterweg dicht, voorgoed. Dat is dan de tweede Schiedamse scheepswerf in korte tijd, die dat lot te beurt valt. Net als bij het personeel van het vorige slachtoffer Gusto het geval was, zullen ook de werknemers van de Nieuwe Waterweg bij andere werven worden geplaatst. aiMiiiiiiiiimiiimiiiiuuiiiiiuuiiiuiuiimiüuiiiii iiiiiiuimtmuimmisuiiiiiiiHnninmininiviiiic O ver een stel jongens op een vlo tje hebben agent: „Het is toch vakantie, wij moeten i s enkele bewoners van de Nieuwe Haven toch wat te doen hebben? Én speJen op in Schiedam zich gisteren bijzonder onge- straat is tegenwoordig veel te gevaarlijk I rust gemaakt. De politie kwam er zelfs zei een van de wijsneuzen. De verontruste i - aan te pas om de kind ers te beduiden, bewoners hebben met de neuzen tegen s dat zoiets wel gevaarlijk kan zijn. De de ramen gedrukt gezeten: „Als dat maar j kwajongens stoorden zich niet aan oom goed gaat'rzei een van hen. miiiiiniiiiiliitniiiiiiitnii!i!iiiiitti!)iiiimiiiiiiiiHMiiiiiiiiiiiiiiiiritt!iMniiiiiiiiHiHn{ir(iriMnniii!fiiiii^iiiiiiiiiHiiniiimiiumiiiiiiiHni«iniiiniti? Voor zover mogelijk- Twee an dere REV-werven rullen hiertoe hun poorten voor de werkne mers openen: Wüton-Fijenoord en de Rotterdamse Droogdok Maatschappij. Hiermee wü men de integratie van die twee scheepswerven aanzienlijk ver snellen. Zoals onze krant van 18 mei dit jaar al onthulde, betekent dat echter, dat er op lange termijn wel degelijk veel ontslagen zullen vallen: maar liefst 700 mensen dreigen dan op straat te belanden. Reden voor de sluiting is de huidige situatie die volgens het raad van bestuur sociaal en bedrijfseconomisch onaccepta bel is. Au*, drie werven maken zo wordt gezegd, een te groot aantal verlies uren. Met name in de werktuigkundige sector wordt daarom de capactiteit teruggebracht Om te voorko men dat er een te geringe schaalgrootte ontstaat wordt daarom het aantal werven van drie teruggebracht tot een aan tal van twee ovenge welzijnswerk binnen de gemeente. De commissie formu leerde als uiteindelijk stand punt dat het college moet probe ren nog in de begroting voor 1979 financiële ruimte voor zo'n beroepskracht le vinden. Jeugd- havenvoorzitter David van der Houwen: „We zijn er wel geluk kig mee, maar het is jammer dat die voorwaarde er aan vast is geknoopt, We willen zo lang zamerhand wel eens zekerheid over deze slepende kwestie'*. Schiedam ïïet arbeidsbureau krijgt een andere directeur. Per 1 november gaat G. J. Harberts met pensioen en zijn opvolger wordt dan J. Lend, die momen teel adjunct-directeur van het arbeidsbureau in Delft is. In tegenstelling tot geruchten zou er geen sprake zijn van conflicten op het arbeidsbui eau in Schiedam. Harberts heeft vele jaren als directeur gefunctioneerd van het gewestelijk arbeidsbureau Nieuwe Waterweg Noord, zoals de naam voluit is. Hij maakte een paar jaar geleden als grote verbetering van de arbeidsom standigheden de verhuizing mee van het bureau, van de Van Slingelandtstraat in Vlaardin gen naar de Valeriusstraat in Schiedam. Vlaardingen Rien Weststrate is voorzitter van de Vlaardingse afdeling van het CDA gewor den. Tijdens de donderdag avond gehouden algemene le denvergadering van de Chris tendemocraten behaald West strate een ruime meerderheid.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1