SCHIË9AMSÜHË COURANT Regering doet niets aan faillisement Arie Bitter Razend mooiewereldsp Rijnmond Meubelen! PPR vraagt vteer over speculatie De Vrijheid aan de top! Eef Collé ruilt Schiedam niet voor Frankrijk t I Eigen koffiehoekje voor jeugd in Oost Begroting vóór Kerst in de raad Vakmanschap in Meubelen Twee weken lang twee kranten voor géén geld 4 Schiedam heeft al t! tH 103 jaar lang z'n eigen Schiedamsche Courant. Die kost nu niets. jNaam =J Jarenlang foute informatie: Na vandalisme: ?S Henk Elsink wil een broekje voor Uw kat VlaaidingenWésthavenfeade 35-39, tel.OIO-342239 Woensdag 18 oktober 1978 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD _103de jaargang no. 26197 —10 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon ndmmndratie 268091 - redactie 262566 klachtondiensl 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Aad de Wolf: Jk raad slid? Nee hoor, Ëef gaat niet weg,. die. is te Schie dams". Schiedam Eef CoLIé blijft. De CPN. ontkent ten stelligste, dat de oud-wethouder wil verhui zen naar Frankrijk. Aad de Wolf, de communistische num mer twee in Schiedam, zegt dat hij raadsvergaderingen de laat- ste tijd alleen bijwoont „om op de hoogte te blijven", niet ora zich klaar te maken voor de opvolging van CoUé als ge meenteraadslid. Al een paar weken gaan de geruchten, dat Collé naar Fran krijk wil emigreren omdat hij daar een te aardig optrekje heeft ora niet te gaan. Die in druk ontstond, nadat Eef Collé had bedankt als lid van de Rijnraondraad, waarvan hij en kele jaren deel had uitgemaakt Verwacht werd toen, dat de CPN'er na meer dan een kwart eeuw als raadslid in Schiedam ook de gemeenteraad de rug toe zou keren Omdat hij door zijn jarenlange wethouderschap gedurende een flinke tijd op wachtgeld komt te. staan, zou CoUé eeen moeite hebben ora voor een ruime pe riode te gaan wonen in de Fran se villa, waar hij vaak met vakantie naar toe gaat. De CPN vindt die geruchten onzin. „Ach, jaren geleden zei den ze ook al dat ik wethouder zou worden, als opvolger van Eef, omdat hij zou vertrekken", aldus Aad de Wolf. „Waar ze dat toen vandaan haalden, weet ik niet, maar net zoals toen is er nu niks aan de hand. Eef is daarvoor te veel Schiedams geworden". Ben Haag De regering ziet geen en- fcele aanleiding om iets te doen aan de geruchtmakende gang van zaken fond het faillissement van de Schie- damse distilleerderij Arie Bitter B.V. Dat bedrijf was gevestigd aan de Willemskade. Dat het bedrijf de wette lijke voorschriften voor het ontslaan van personeel heeft ontdoken wordt door de ministers van Sociale- en Economische Zaken en die van Justitie besteden. Wat zich verder op financieel terrein alleniaaj rond het faillis- Schiedam Speculeren door het doorverkopen van wonin gen per etage moet worden tegengegaan. Die mening klinkt door In vragen van PPR-raadslid Herman Noordegraaf aan het college van burgemeester en wethouders. Volgens Noordegraaf komt bet al te vaak voor, dat speculanten een pandje kopen en het daarna per etage weer van de hand doen. Een lucratieve bezigheid, waaraan regelmatig grote bedragen worden verdiend. Als voorbeeld haalt Noordegraaf een Amsterdams geval aan: woningen werden daar voor 38 mille verkocht om later voor 120 mille weer de.deur uit te gaan.,.,t v.V-" •=-. Déze zogenaamde horizontale verkoop is wel in een wet gerégeld. In 1974 werd in een aanvulling óp dé woningwet geregeld, dat in bepaalde gemeenten een splitsvergunning vereist zou zijn, alvorens een pand in etages zou mogen worden verkocht In Schiedam geldt dat voor gebouwen, die vóór 1940 zijn neergezet Voordeel van die aanvraagyer- plichting is de controle, dié de gemeente kan uitoefenen. Zo. kan een vergunning worden geweigerd uit het oogpunt van de indeling of uit het oogpunt van het onderhoud (één of meer van de woningen kunnen onbewoonbaar verklaard zijn). Ook kan een vergunning worden geweigerd als bepaal de gemeenteplannen door het verlenen van een vergunning in deverdruldcing zouden kunnen komen. Kopers van gesplitste woningen lopen volgens Noordegraaf risico^, die nog onvoldoende beseft worden. Omdat de woningnood zo hoog is, kunnen kopers in een afhankelijke positie tegenover de verkopers komen, stelt Noordegraaf. -Prijzen kunnen dan hoog worden opgedreven en daarnaast kunnen aspirant-kopers voor hoge financiële lasten voor onderhoud komen te staan. Vandaar ook dat het PPR-raad slid wijst op de voorlichting die enkele andere gemeenten op dat gebied aan aspirant-kopers geven. Zo heeft Den Haag gewaarschuwd voor het risico van het kopen van etages in stadsvernieuwingsgebieden, en heeft ook Amsterdam voorlichting aan bewoners verstrekt. In zijn vragen aan het college verzoekt Noordegraaf de gemeente om ook voorlichting te geven aan bewoners en aan aspirant-kopers. Daarnaast vraagt hij de eisen aan het pand, waarvoor een splitsingsvergunning wordt gevraagd, te verscherpen; en wil hij ook door andere maatregelen het verlenen van splits vergunningen in stadsvernieuwingsge bieden zoveel mogelijk tegengaan. De vragen van Noordegraaf vormen de tweede serie, die hij ur korte tijd aan het college van burgemeester en wethouders stelt, en tevens de tweede serie die over speculatie •handelt Antwoorden op de eerste vragenserie zijn nog niet bekend. Niets, voor Schiedammers die voor het nieuws uit de rest van de wereld op het Rouerdamsch Nieuwsblad zijn ,7 geabonneerd. Niets, voor Schiedammers die beide kranten wel eens twee weken lang gratis en Vrijblijvend ter kennismaking willen meelezer». •Opsturen in een envelop zonder postzegel aan de ;Schiedamsche Courant, antwoordnummer 834, <3000VB Rotterdam, voor een: 1 «O volledige kosteloze en geheel vrijbKjvende'kennismaking I met de Schiedamsche Courant en het Rotterdamsch Nieuwsblad, twee weken lang Q aansluitend tot 1 januari 1979 voor ƒ20,— O aansluitend per maand 13,90, waarvoor een machti- I ging tot automatische giro-afschrijving wordt verstrekt adres ^woonplaats tel. nr. sement heeft afgespeeld ontgaat de regering. De ministers ant woorden dat op vragen van de PvdA-kamerleden Arie de Graaf en Stan Poppe. Volgens vakbonden en werkne mers van Arie Bitter zijn rond het faillissement van het Schie dam se bedrijf vreemde dingen gebeurd. Hierbij zouden de voormalige directeur/eigenaar Rob van Oosten en de Neder landse Middenstand sbank on der één hoedje hebben gespeeld. Volgens die berichten zouden bank en eigenaar op een gege ven moment besloten hebben de hele inventaris te verkopen. Daardoor waren mogelijkheden om het bedrijf op enigerlei wijze voort te zetten in één klap van de baan. Uiteindelijk zou die inventaris toch weer bij Van Oosten terecht gekomen zijn. De regering zegt dat niet te kunnen kontroleren, evenmin als het. verwijt,'dat Van Oosten 'vnietalle? hééft gedaan om' het- faillissement van zijn bedrijf te vóórkomen. Aangezien de relatie tussen de distilleerderij en de NMB dan wel een door de staat zelf ver strekt krediet is het de drie ministers niet mogelijk de juiste informatie te krijgen. Met ande re-woorden, de regering staat erbuiten. Zo wordt ook geen opheldering gegeven over de vólgende beschuldigingen: O De inventaris, waarde 500-000, is met goedvinden van dé bank voor 70.000 gulden ver kocht O Die inventaris is in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 jurii door Van Oosten uit het bedrijf gehaald. O Van Oosten heeft inmiddels een nieuwe BV opgericht en weer een krediet gekregen van de;Middénstandsbank om daar- rjpée de aankoop van zijn „ei gen" inventaris te financieren- Wat dat laatste betreft kan de minister van Justitie wel meede len, dat er in Den Haag nog geen verzoek voor een verklaring van geen bezwaar voor die BV is binnengekomen. Als die er wel komt dan zal bij het beoordelen daarvan het eerdere faillisse ment van Van Oosten een rol spelen. Dat is de gebruikelijke gang van zaken, aldus de minis ter. Het kabinet zegt verder niets te kunnen doen omdat Arie Bitter nu- in staat van faillissement verkeert De enige, die maatre gelen kan nemen, is de curator, die de zaken afhandelt. Als hij de indruk heeft - en dat hard kan maken - dat Van Oosten voordat het faillissement werd uitgesproken strafbare hande lingen heeft verricht, dan kan hij die volgens de Faillisse- mentswet ongedaan maken. SchiedamVolkomen onterecht is de Walvisch jarenlang voorgesteld als de hoogste molen van Europa. Binnen de historische vereniging is ontdekt dat de nietsvermoedende toerist al die tijd voor het lapje is gehouden. „De "Vrijheid", zo stelt men binnen het genoot schap. „is hoger dan de Walvisch, en daarmee uit". Daarmee zijn dan alle officiële publicaties over Schiedam gelogenstraft, maar ook de geraeentegids noemt de Walvisch als hoogste molen. Wie heef t er nu gelijk? Bij het gemeentearchief kan men niet geheel uitsluitsel geven over de brandende vraag. Aart de Voogd van der Straaten: „Dat is niet 20 makkelijk te zeggen; wat moet je immers meten, de hoogte van de molenkap ten opzichte van de straat, de hoogte van de wieken, of de hoogte van de stelling van démolen? Het Zuidhollands molenboek Eenvoudige vermeldt de hoogte van de wie- rekensommetjes ken ^n de hoogte van de stelling, bewijzen het; In beidé gwaUw-tóiitWe Vrjj- da Vrijheid iê heid er beter vanaf dan de Walvisch. De stelling van' de Vrijheid ligt.18,50 meter boven de straat en die van de Walvisch maar 16.75 meter. Zelfs de Noordmolen heeft een hogere stelling dan de Walvisch, 18,30 meter, De wieken van de Wal visch en de Vrijheid zijn we! gelijk; een vlucht (een dubbele wiek) komt in beide gevallen op 25.70 meter. de hoogste molen. „De getallen van de stelling en de vlucht mag je bij 'elkaar optellen; de wieken lopen im mers geheel vrij van de vlucht Het is zelfs zo dat je er dan nog een twintig, dertig centime ter bij op mag tellen", aldus De Voogd. Het Iel sommetje levert, voor de Walvisch een totale hoogte op van 43 meter 45- Voor de Vrij heid.komen we op 46 meter 20. Als we dat telsommetje ook voor de Noordmolen maken, krijgen we een- hoogte van 44 meter 90. Dus ook de Noordmo- len is hoger dan de Walvisch, jawel. Waarom dan de vermel ding in de Schiedamse gemeen- tegids? Dat komt waarschijnlijk omdat daarbij rekening is go- houden met de kaphoogte van de molen. Die kap zou bij de Walvisch wel eens hoger kunnen zijn dan bij de andere twee, daarover waren bij het archief eeen gegevens. Het Zuidhollands molenboek beschouwt die kaphoogte ech ter als minder belangrijk; ze wordt niet eens het vermelden waard geacht We kunnen dus de Vrijheid als de hoogste mo len van Schiedam beschouwen; dus ook meteen hoogste van Europa. Schiedam In het oosten van Schiedam is een nieuwe ontmoe tingsruimte voor de jeugd geopend: de coffeeshop Oost, Vooral de jeugd van het Van 't Hoffplein wordt met deze ontmoetings ruimte geweldig uit de nood geholpen. Tot voor kort waren de jongeren, vooral bij slecht weer, aangewezen op de portieken van omringende huizen, en dat was bij koude wind niet iedeaal. Schoolgeld vergold bij paardenrennen. Bestek '81 zei kinderen in tehuizen op de tocht Rotterdam wil arbeidsplaatsen voor gastarbeiders. SchiedamJuist ia de dare decembermaandde tijd van koopjes en veel kopen, gaat de gemeenteraad be- froten. Loco-burgemeester einier Scheeres beeft de raadsleden vastgeprikt oj de avonden van maandag 1 tot donderdag 21 decemppr* dus in de week voor dé Kerst Bet is een ongebrui kelijke tijd voor een ge meentebegroting. „Dat komt door een foutje in de computerlegt Scheeres uit. „Daardoor kwamen veelte. laaL.gege? J vens "beschikbaar over de salarissen van de ambtena renen die maken tenslotte het belangrijkste deel uit van de begroting voor 1979. LogischMaar ook kregen wij de circulaires later bin nen over de uitkeringen uit het gemeentefonds, en dat moet in de begroting ook wel worden opgenomen Tussen de bedrijven van de begrotingsmarathon door zal ook de gewone decem- bervergadermg van de raad worden afgewerkt, hoopt Scheeres. Voor de komende zitting is een avond minder uitgetrokken dan in vorige jaren. Daarbij léverde het portiekver- blijven van de jeugd nogal eens wat overlast op voor bewoners Verschillende klachten over vandalisme waren het gevolg van deze armoedige situatie; klachten die werden ingediend bij bewonersvereniging Schie- dam-Oost Het in den regel hardwerkende team van bewo nersvereniging Oost bedacht een oplossing en werd daarbij geholpen door de heer Bos, bekend van de patat Daardoor bestaat er nu voor de jeugd een mogelijkheid om op een eigen plekje bijeen te komen; dat plekje werd coffeeshop Oost Behalve praten, waartoe de por tieken ook. wel de gelegenheid boden.' kan 'ër gebruik worden gemaakt van een flipperkast, een voetbalspel en een televisie- Vanzelfsprekend is ër ook een drankje in de coffeeshop te koop. Tot op heden blijkt de coffeeshop annex ontmoetings ruimte een groot succes. De kinderen van de familie Bos verzorgen de drankjes en er hebben zich totaal geen proble men voorgedaan. Met de coffeeshop is echter maar een klein deel van de jeugd geholpen. Op andere plekken in Schiedam zal het voorlopig nog wel druk zijn in de aanwezige portieken. Veel meer gelegenheden om „vrijblij vend" rond te hangen bestaan er immers niet. Vooral omdat de coffeeshop wordt beschouwd als een eigen ruimte, biedt het zo'n goede oplossing. Vele be staande zaakjes hebben dat ei gene niet te bieden. Bewoners- vereniging Oost betreurt dat ten zeerste en hoopt dat er ook voor de andere jeugd op korte ter mijn een oplossing kan worden gevonden. Tot die tijd blijft de jeugd aangewezen op de portie ken. Schiedam „Het was dit jaar een razend mooie we reldspaardagDat vertelt de directeur van de Bonds spaarbank SchiedamWil van Vliet „Bijna twee mil joen gulden is er door de loketten gegaan, een bedrag waar zowel het binnenko mende als het uitgaande geld bij is opgenomen. Het aantal bezoekers bedroeg maar liefst 4326; vorig jaar was bet nog 3886, Een bij zonder duiaeiijke toename dos, ondanks het slechte weer van vandaag. Nee... het was echt buitenge- woon". Bijzonder tevreden blikte de directeur van de spaarbank (die vroeger nog gewoon de Anno 1820 heette maar nu officieel is omgedoopt in de Bondsspaar bank Schiedam) gisteren terug op de wereldspaardag. Bijzon der veel mensen hadden van de gelegenheid gebruik gemaakt om de bank eens van dichtbij te komen bekijkenVoor elk van die bezoekers was een klein presentje aanwezig alsmede een bakje koffie met speculaasje. De meegekomen kinderen ont vingen een ballon en- stapten met ballon vrolijk rond onder de in de bank opgehangen vlag getjes. Vrij veel nieuwe spaarders kon den gisteren op de Schiedamse kantoren van .de spaarbank worden verwelkomd. Maar liefst vierhonderd nieuwe reke ningen werden geopend. Opval lend detail was de grote toena me van het aantal spaarders. Een toename die opvalt, omdat "het aantal Schiedammers steeds meer afneemt Van Vliet „Het opmaken van al het geld is er niet meer bij, slechtere tijden breken aan. Vandaar ook dat iedereen wat dieper nadenkt, 'wat hij raet zijn geld moet doen. Ook voor toekomstige spaarders was wereldspaardag een pretje. Steeds meer mensen komen dan ook weer tot de conclusie dat hel belangrijk is te sparen om in slechtere tijden dan toch een appeltje voor de dorst te heb ben Het grootste doel van wereld spaardag is volgens Van Vliet dan ook niet zoveel mogelijk nieuwe mensen naar het kan toor te lokken en een rekening te laten openen, maar veeleer de mensen in contact te brengen met het sparen. Dat is het grote doel van de bondsspaarbank, volgens directeur Van Vliet Vandaar ook dat de activiteiten zich niet beperken tot wereld spaardag. Met name voor de jeugd worden er bijzonder veel activiteiten ontplooid om hen in contact te brengen met het be grip sparen. Een van de belang rijkste lokkertjes is daarbij dit jaar een langspeelplaat raet popmuziek, die de kinderen ont vangen bij het openen van een Piek-Fijn rekening. In de hoes van de elpee staat erg veel informatie oversparen. 0 Het zal straks door Henk Elsmk komen, als alle huisdieren van Schiedam in beschaafde kleertjes rondlopen: een middel tegen het zwerfkattenprobleem en de steeds verdergaande morele vervuiling. Gisteravond in het Passagetheater (bijna uitverkocht) hield Henk Elsink in de hoedanigheid van Brosius Brooshoofd, strijder vóór de kuisheideen warm pleidooi voor het „inpakken" van hond, kat en groot vee - al keek hij op van reacties uit de zaal, hoe een goudvis zich moet kleden en hoe een hond met drie poten zijn gulp los moet maken. Henk Elsink ging geroutineerd leuk te keer, vooral met zijn specialiteit: het uitbeelden van meer perso nen, die met elkaar praten. advertentie

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1