SCHIEDAMSCHE COURANT Panden Korte Haven al zes jaar leeg Nieuw plan voor kaalslag Oost wijk Redactie van Achterban gooit het bijltje neer Koemarkt ligt wakker van loeiende taxi's aan Hoge huur blijft een probleem Gusto nog niet op monumentenlijst Mogelijk tocli nieuw bejaardencentrum m Dame in 't verkeer Gemeente grijpt niet in: Brandweer is geen talenwonder HfTRIF VRIJHOUDEN - BRANDWEER. NO EXir FIRE BRIGADE MSFM UNIERSAGT - FEUERWEHR Voor renovatie Weverskade 3,5 miljoen gevraagd Schiedamsedijk Afsluiting Donderdag 19 oktober 1978- ONAFIIANKKLMK DAGBLAD Broers vest 3 telefoon administratie 26S091 - rednctie 262566 - Klachtrndu-nst 144144 -103de jaargang no. 26198-. 6 PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Mevrouw C. F. V.-S. heeft na een fikse ruzie met een andere automobilist een stomp in haar gezicht gekregen en hierover een klacht ingediend bij de Schiedamse politie. Me vrouw V. stond met haar auto op de 's-Gravelandse- weg voor De Gruyter. Vlak voor haar stond de auto van de 59-jarige Schiedammer C.J.J.K. Omdat zij da cht die a ufo niet te kunnen passeren gebruik te zij de claxon, om de man te verzoeken uit de weg te gaan. Bedeeld met andere inzichten omtrent wat er in het verkeer wei en met mo gelijk is, gebaarde de man dat er een zee van ruimte was en dat de vrouw er gemakkelijk door zou kun nen. Het was dan ook, zo moet hij hebben gedacht, onzin om zijn auto te verwij deren. Met stijgende woede verliet mevrouw V. haar voertuig om met kloeke tred het voer tuig van K. te naderen en de chauffeur eens te vertel len wat zij van hem dacht Woorden alleen bleken haar niet voldoende om bepaalde inzichten over te brengen, en zij besloot haar felle betoog met een flinke klap op de auto van K. Om haar argu menten nog meer kracht bij te zetten, besloot zij zelfs het portier van K's auto open te trekken. Op dat moment werd het K. allemaal te veel Vergetend dat hij met een dame te doen had, haalde hij uit en verkocht haar een flinke stomp op de neus. Bloedend uit haar neus dien de mevrouw een klacht in bij de politie, waarna K. werd aangehouden, gehoord en weer huiswaarts gezon den. Mevrouw V. heeft daar na haar autoritje weer kun nen vervolgen, Schiedam Bewoners van de Ro 11 erdamsedijk, nabij de Koemarkt, willen hand in hand met hun overburen van de Broersvest bij Eurotax aan de bel trekken. Zijzijn verbol gen. „Je zou er kringen van onder je ogen krijgen," zei een van hen. „Elke nacht hetzelf de liedje. Dat geloei van die taxi's houdt ons wakker." Loeien taxi's dan? „Jawel," zeggen de slaperige buurtbe woners, die in de loop van volgende week een rustiger optreden van het taxibedrijf venvachten. „Natuurlijk loeien die wagens niet zomaar. Wt] hebben het vermoeden dat, als er 's nachts voor de chauffeurs WPtntP to rinon 15 en zij op hun standplaats bij de Koemarkt staan, die chauf feurs weJ eens in slaap vallen. Waarschijnlijk zetten zij dan voor alle zekerheid wel de alarminstallatie in werking. Maar als zij wakker schrikken en het portier opendoenbe gint dat geloei natuurlijk." De bewonen rond de Koe markt (ook in de flat boven C A zal geïnformeerd wor den, of iemand last heeft van lawaai) vinden het niet beslist nodig, dat bij de centrale van Eurotax aan de s-Graveland- se weg naar een andere stand plaats wordt gezocht Ook snappen zij best, dat de taxi chauffeurs niet altijd even wakker zijn. ,JWaar kan dat loeien nou niet zachter?" vra gen zij zich 's nachts vaak af. 5* Q Zes jaar lang staan aan de Korte Haven al leeg; twee jaar wordt er al overleg gepleegd. Nog geen enkele beslissing is genomen. Schiedam - Er is al twee jaar geen vooruitgang in het overleg tussen de gemeente en architectenbureau Boek- holt en Bontebal over een te realiseren bouwproject aan de Korte Haven. Het gaat om huizenbouw, die gedeeltelijk in de plaats zou moeten komen van de pan den van de vroegere haar- waterfabriek Dralle, Al ruim zes jaar geleden ver trok Dralle uit de panden, en sindsdien staan ze leeg en ongebruikt aan de Korte Haven. Twee jaar geleden onthulde on ze krant, dat er bouwplannen bestonden op de plaats van de panden. Er zou, zo luidden toen de plannen, volledige nieuw bouw in de plaats van de oude en al vervallen panden komen. Het overleg met de gemeente en met momumentenzorg was al gaande. Alles was nog slechts een kwestie van tijd. Het overleg met de gemeente is nog steeds gaande over de plannen. Vergeleken met augus tus 1976 is er nog zo goed als mets veranderd. Het enige, dat op het moment duidelijk is, is een voorwaarde van de gemeen te. Er wordt vastgehouden aan een Instandhouden van de gevel van de panden. Deze valt im mers onder monumentenzorg. Dat instandhouden van de gevel betekent meteen, dat de kosten en de prijzen van de huizen fors uit zullen vallen. Schuin tegen over de panden, aan dezelfde korte Haven, heeft men ook woningen gebouwd, maar dan 2onder de bestaande gevel te handhaven. Ondanks dat er Been kostenverhogende gevel moest blijven staan (de oorzaak was brand), zijn de prijzen daar toch behoorlijk uit de pan gere zen. O Onze krant van 16 augustus 1976 onthulde al de plannen, die er bestonden om nieuwbouw op de Korte Haven neer te zetten. De financiële kant van de zaak is dan ook het grote probleem, waarop het overleg tot nu toe steeds stuk is gesprongen. Met het gevolg dat de Dralle-panden er nog steeds staan. Ongebruikt en verwaarloosd. Van diverse kanten in de omgeving is er al over geklaagd, en in de laatste vergadering van de commissie ruimtelijke verordening stelde PPR-raadslid Herman Noorde- graaf zelfs vragen over deze materie, „De gemeente kan niet ingrij pen in deze situatie", antwoord de wethouder Chris Zijdeveld op de hem gestelde vragen, ,.dat blijkt in de praktijk nagenoeg onmogelijk. Het is ons eenmaal in Kethel gelukt, maar daar ging het om panden die veel meer detonerend voor de omgeving waren. Dat detonerende aspect is daarbij heel erg belangrijk, en in het geval van de Korte Haven is dat nauwelijks het geval". Een tweede argument tegen in grijpen formuleerde Zijdeveld gisteren als volgt: „Er is overleg gaande tussen de gemeente en huiseigenaar. Zolang dat over leg bezig is, is het natuurlijk onzin om in te grijpen, zelfs al zou dat mogelijk zijn". Wanneer het al twee jaar duren de overleg wordt afgerond, weet niemand "te vertellen. Tot die tijd wordt er in ieder geval niets ondernomen. Maar ook daarna, als het overleg niets op zou leveren, ziet de gemeente geen mogelijkheid tot ingrijpen. Waarschijnlijk blijven ,de ge bouwen dan ook gewoon staan; leeg en steeds meer verwaar loosd. Vlaardingen Het heeft geen enkele zin, een bestaand nieuwbouw- plan te projecteren op de kaalslag van de Van Ley- den Gaelstraat, om op die manier de huurprijs fors naar beneden te kun nen drukken. Dat heeft architect H. Witstok de teleurgestelde project groep Oostwijk gister avond tijdens haar ver gadering medegedeeld. Witstok, die deze mogelijkheid samen met zijn collega KI under heeft bekeken, kwam in zijn berekeningen uit op gemiddelde stichtingskosten per woning van ruim 90.000 gulden. Dat betekent, dat de huur per maand ergens tussen de 340 en 356 gulden per maand komt te liggen. Nog altijd veel te duur dus. Zoals onlangs bekend werd ver dient een groot deel van de bewoners van de Zeehelden buurt, waarvoor de nieuwbouw in eerste instantie bestemd is, minder dan vijftienhonderd gul den per maand. Voor die groep, bijna een derde van de gehele wijk, is zo'n huurbedrag per maand natuurlijk onbetaalbaar. Omdat de architecten tóch wel graag goede en vooral goedkope woningen willen realiseren, pre senteerde Witstok twee totaal nieuwe plannen, die inderdaad wat goedkoper zouden kunnen uitkomen. Een eerste alternatief was gebaseerd op de gedachte, om in de straten bredere en smallere gedeelten te maken. Aan de smalle stukken van de straat zouden eengezinswonin gen moeten komen, terwijl aan de bredere gedeelten gestapelde bouw van 3 lagen zou moeten verrijzen. Een tweede alterna tief, bestaande uit zogenaamde rag-aan-rugwoningen, die alle een eigen tuintje zouden krij gen, kreeg meer waardering van de projectgroep. Die woningen zouden wel wat kleiner worden dan in eerste instantie de bedoe ling was, maar de bouwkosten zijn in ieder geval wel wat te drukken. Witstok: „Die woningen worden dan 6 bij 6 meter met twee etages. Ieder heeft een eigen tuintje, maar dan wel aan de voorkant Ik heb deze wonink jes in Den Helder gebouwd en daar is men er over het alge meen wel tevreden over". Ui teindelijk werd afgesproken, dat een delegatie van de bewo ners binnenkort een kijkje in Den Helder gaat nemen en zich dan definitief over het plan zal uitsureken. De architect waarschuwde overigens tegen al te veel opti misme. „Dit is goedkoper,maar het scheelt nog altijd maar een paar tientjes. Met dit project blijven we tóch nog Iets boven 300 gulden per maand". En dat is dan nog altijd 100 gulden méér dan bijna veertig procent van de kandidaten voor de nieuwbouw wil en kan uitge ven. ^iiiiiiiiiiifiii[iiiii]iMiiiiiiiiif]iniiiiiiiiiiiniiiiiiiii[iijiifiiiiiiiiiiiiiiiTjiniMiiiiiiiii!irJ!2iiitiiiiiii{iiiiiiiiiiit]iiiii(!)iiiiiiii[ii[]iiiiiiiiiiiiii!ii[niiiiiiai(ë Schiedam Voorlopig brengt de gemeente Schiedam nog geen advies uit over eventuele plaatsing van de Gusto-gebouwen op de monumentenlijst. Omdat een noodzakelijk geacht onderzoek naar de gevolgen van zo'n plaatsing niet op tijd kon worden afgerond, vraagt de gemeente uitstel aan van drie maanden. Na die periode kan een onderzoek zijn gepleegd en zal de gemeente advies uitbrengen aan de minister. De gemeente heeft uitstel aangevraagd omdat de financiële gevolgen van het plaatsen op een monumentenlijst aanzienlijk kunnen zijn. Aspirant-kopers van het Gusto-complex kunnen hiinder uit de voeten, als de gebouwen beschermd worden door de monumentenwet. Slopen van de gebouwen wordt dan bijzonder moeilijk en ook aan het herstellen verbindt de monumentenwet bepaalde eisen. Daardoor zou de prijs van het complex weieens kunnenzakken. Maar ook de gemeente zelf zou, als ze het terrein eventueel zou willen kopen, gebonden zijn aan die monumentenwet. De bestaan de gebouwen kunnen dan een sta-m-de-weg vormen voor eventuele plannen tot bijvoorbeeld nieuwbouw. Alle aspecten van de zaak zullen nu door de gemeente worden bestudeerd. Drie maanden heeft men daar de tijd voor. Pas daarna wordt een advies aan 5£t ministerie uitgebracht Het zijn bepaald geen talen wonders bij de Hoekse brandweer. Vorige week heelt men op de deuren van de brandweerkazerne prach tige nieuwe borden opgehan gen. Het Nederlandse op schrift is duidelijk genoeg: Uitrit vrijhouden - brand weer". Er kan over de bedoe lingen van deze uitspraak geen twijfel bestaan. Anders ligt bet met de En gelse en Duitse tekst Want wat moet die Engelsman wel denken als hij leest: ,„Vo exit - fire brigade". Volgens bet woordenboek luidt de verta ling van dit fraais: „Geen uitgang - brandweer", het geen zou kunnen betekenen dat de brandweer hier juist géén uitgang beeft. Ook oer Duits is niet direht het top punt van duidelijkheid, want ,^4usfahrt Untersagt" is vertaald „Uitrit verbo den" en ook dat is geen argument om de uitrit voor de brandweer vrij te houden. Eén ding dient gezegd: hef bord zit vakkundig en keurig recht op de deuren vastge schroefd. miiuiiiiiiiiiiininmuiHtnin i iiiiiiiuiiHiiiiiif m iiiiiu itinint m ïiminiiitiii tu 1111111111 itm iniiiiiiiintimiuiiiiiiiiiiif imnii n i iiiiiniimititti Maassluis - Vooruitlopend op de definitieve goedkeuring van het ministerie voor Volkshuis vesting en Ruimtelijke Orde ning vraagt het college van Maassluis de raad een krediet van bijna 3,5 miljoen gulden te verlenen voor de renovatie van de woninkjes aan de Weverska- de en omgeving. Na de renovatie van de onge veer vijftig eengezinshuisjes zal de huur met maximaal 2 1)2 van de verbeteringskosten wor den verhoogd. Via een gehou den enquete hebben 48 bewo ners zich met de verbeterings plannen akkoord verklaard. Het besluit tot de renovatie van dit unieke stukje Maassluis is genomen naar aanleiding van de gunstige resultaten die zijn geboekt door eerst een proefwo- ning te renoveren. .Het is finan cieel en technisch verantwoord om tot renovatie over te gaan", aldus het college in zijn voorstel aan de raad. De raad vergadert 7 november. Vlaardingen - Het gedeelte van de Schiedamsedijk tussen Cin- cinatti en de Vulkaanweg zal overmorgen, vrijdag, In ver band met asfalteringswerk- zaamheden, voor alle verkeer worden afgesloten. Het verkeer zal door borden worden omge leid. Stichting Rusthuizen heeft alle hoop Vlaardingen Volgens de voorzitter van de Stichting Rusthuizen der Hervormde Gemeente, de heer F. Overslulzen, zijn er toch nog wel degelijk mogelijkheden om te komen tot de bouw van een nieuw christelijk bejaardencentrum In Vlaardingen. De stichting, die in deze zaak samenwerkt met de Gereformeerde Stichting voor Bejaardenzorg, heeft de moed nog niet verloren na de mededeling van Gedeputeerde Staten, dat er geen zoge naamde verklaring van geen bezwaar kon worden afgegeven voor een dergelijk nieuw bouwplan. Zoals we gisteren in deze krant meldden had het college van GS in deze kwestie een positief advies uitgebracht aan het ministerie van CRM. Staatssecretaris G. S. Wallis de Vries heeft echter geen toestemming gegeven om die verklaring van geen bezwaar af te geven. Hij vindt dat door de nieuw bouw de overcapaciteit, die in deze omgeving zou bestaan, dan nog geruime tijd zou voortdu ren. De verzorgingscapaciteit ligt in Vlaardingen en omgeving boven de 7% en dat is volgens de staatssekretaris teveel. Het provinciaal bestuur blijkt echter andere normen aan te leggen in deze kwestie. GS heb ben met eventuele nieuwbouw, die in de plaats zou moeten komen van bij een renovatie verloren gegane plaatsen in,De Wetering" en „Vaartland", geen moeite. De heer Overslulzen: „De uit spraak die we nu via de provin cie hebben gekregen is echt nog geen einduitslag: er zit meer ruimte in. We zijn hard bezig aan de aanloop voor het nemen van de hobbel en ik heb er alle vertrouwen in dat het best voor elkaar komt". Het stichtingsbe stuur zou inmiddels nader con- die het ouderenwerk in zijn tact met het ministerie hebben portefeuille heeft, is die 7%~ gehad, waarin nog wat moge- norm in Vlaardingen zeker nog lijkheden naar voren kwamen. niet achterhaald. „Er is volgens .Volgens wethouder Wijnstok, rpjj geen enkele aanleiding, om De Wete ring en Vaartland: verloren ge gane plaat sen opvan gen door nieuw bouw. dat percentage op dit moment terug te brengen naar bijvoor beeld 5.5. En als je je aan die 7% houdt, dan zou die nieuw bouw er gewoon moeten kun nen komen. Het is erg jammer, dat GS en CRM niet dezelfde normen hanteren. We wachten maar af......". Vlaardingen De redactie van "Achterban", het afdelingsblad van de Partij van de Arbeid, stopt er mee. In de vandaag verschenen uitgave van dit blad geeft de redactie unaniem te kennen, er niets voor te voelen om nog op de huidige manier door te gaan. Men verwijt het bestuur van de afdeling, dat zij geen begrip toont voor de omstandigheden, waaronder het. blad gemaakt moet worden. Er zijn al enkele maanden strubbelingen over Achterban. Die kwamen met name tot uit drukking, toen op de vorige ledenvergadering van de partij een voorstel van het bestuur behandeld werd, om het aantal malen dat het blad per jaar verschijnt te wijzigen. Aanlei ding hiertoe was een conflict over het feit, dat de redactie in juni, na de gemeenteraadsver kiezingen, een uitgave het licht wilde doen zien, om de verkie zingsuitslagen te kunnen be commentariëren, hetgeen door het bestuur mm of meer verbo den werd. Dat werd tenminste zo gesuggereerd in de augustus- uitgave van het blad. Al enkele malen is het tot uit drukking gekomen, dat het be stuur helemaal niet tevreden is met de inhoud van het partij blad. Zo zouden er te weinig opiniërende artikelen in staan en ook wordt de redactie verwe ten dat zij nauwelijks aandacht besteedt aan belangrijke activi teiten, die binnen de PvdA plaatsvinden. In het voorstel over dit onderwerp, dat op de eerstvolgende ledenvergadering zal worden besproken, spreekt het bestuur over een „gemis aan betrokkenheid' Mari Timmermans, een van de PvdA-redactieleden: „We heb ben regelmatig geprobeerd, om mensen uit de fractie bijdragen te laten leveren. Dat schijnt op de een of andere manier niet te kunnen. Ook is er bijzonder weinig openheid van het be stuur in de richting van de redactie. Men gaat er van uit het zijn gewone PvdA'-leden, dus ze moeten de informatie maar op de ledenvergaderingen krijgen. Wij veronderstellen niet, dat we een bijzondere posi tie innemen binnen de afdeling, maar je mag toch wél verwach ten dat je de mógelijkheid krijgt om ach tergrond-informatie te brengen. Ik heb het gevoel dat ze gewoon van die malle club afwillen". De Achterban-schrijvers stel-" len in hun laatste nummer, dat er misschien inderdaad wat" weinig opiniërende stukken - staan. „Het klinkt best aardig: redactie, maar in feite komt het neer op dom en vervelend sten- «cil-, vouw- en nietwerk". En: „Na vijf jaar krijgen we de mdruk, op een oneervolle ma nier aan de dijk te worden gezet, We houden er dus uit onszelf maar mee op".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1