SCHIEDAMSCHE COURANT Geen onderzoek naar oorzaak rellen MMB Middenstandsbank met lege handen naar huis gestuurd Kanonnier Lems laat het Hof van Spaland knallen Districtskantoor van Delfland naar Maassluis Nog geen toestemming voor Visbank-flat Van Vlaardingse zijde: Gevaarlijke bouvier gevangen mar |Uiver J wordt I tureluur life - <t-, Maaslaro koopt grond fej» Pieter van der Heiden stapt geérgerd op il onafhankelijk dagblad Straks extra avond In commissie Na aankoop aangrenzend pand: mËÊÊM stads - verfraaiing: «II Vrijdag 20 oktober 1978 -103de jaargang no. 26199-8 PAGINA'S Broersv^st 3 telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachlendlenst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Een daverend kanonschot heeft gisteren even alle jaren van hoofdbrekens doen verbeten. Het Hof van Spaland is eindelijk officieel open., Sinds het begin van de jaren zestig is er gewerkt aan het „bestemmingsplan winkelcentrum Kethel", maar gisterochtend kon burge meester Arie Lems het Hof openen. Twee symbolische handelin gen moest hij daarvoor ver richten voor de ogen van vele honderden Schiedam mers: allereerst nam hij een spa van de „stadsomroeper" aan om aarde te scheppen op een kastanje, die het re delijk gezellige centrum zal verfraaien; vervolgens het publiek moest toen een paar meter terugwijken deed hij een kanon ontvlam men. „Gelukkig stond dat ding omhoog gericht", zei J. Kraan, een van de onderne mers van het Hof van Spa land. En kort daarna dwar relde een parachute met „welkom" erop naar bene den. t Was enorm druk met de ope ning, en om het te vieren werd "gisteren door de burgemeester bekend gemaakt dat vanavond een extra koopavond wordt in gelast. Schiedam zal ook een blijvend resultaat zien: de aan nemer. die het complex heeft gebouwd, de SSN Bouwmaatsa- chappij, geeft de stad een nog onbepaald aantal speelobjecten voor de jeugd cadeau, waarvan de gemeente de plaats mag be palen. „Ik ben blij, dat wethouder Zij develd vorig jaar de eerste paal mocht slaan voor dit winkelcen trum en dat ik het nu' mag openen", 2ei Lems. .„Ik vind dat een goede volgorde. Per slot van rekening is Zijdeveld zeventien jaar jonger dan ik, dus is het palen slaan meer iets voor hem, Burgemeester Lems hoopt dat het Hof van Spa land een vruchtbare bodem is voor de jonge kastanje, en wierp de boom met een spa het eerste voedsel toe. want daar kan hij zijn agressie op kwijt." Waarop Chris Zijde veld uitriep: .Maar ik heb nog over, hoor!" Op pagina vijf staat meer over de officiële opening van het Hof van Spaland, dat overigens al een paar maanden geleden door de winkeliers in gebruik is geno men. Cees Bokx, directeur van de SSN, zag ik in de kastanje die gister geplant is wel een aardige vergelijking met de vij geblaadjes uit de Hof van Eden. giiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiifiitt^ Vlaardingen Vlaardin- fl gen-Holy krijgt een straat H met de welluidende naam Turcluiirlaan. Dit op ver- zoek van het raadslid H Henk Krabben, die be- zwaar maakte tegen de §j S naam Uïverlaan. Pro- bleetn was hierbij, dat de raam van een vogel moest worden gevonden, alfabe- tjsch volgend op toren- valk. K 3 „Niemand zegt uiver te- gen een ooievaar," zo Steende Krabben, „we EE kunnen daarom net zo 2 eoed de naam Tureluur 5 gebruiken voor de straat, dat is een normale naam S; van een vogelsoort," zo verklaarde Krabben, die |f 5 dat in het woordenboek S S had opgezocht. ^uiiuiiiuiiiiniiNimiiiiiiifiitiiiiuiiinitniig Vlaardingen Er zal van de kant van Vlaar dingen geen onderzoek worden ingesteld naar de oorzaken van de rellen, die vorige week op de grens met Schiedam heb ben plaatsgevonden en het optreden van de poli tie tegen de relschoppers. Dit omdat de feitelijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden op Schiedams grondgebied. Het politicoptreden viel der halve onder verantwoordelijk heid van de Schiedamse autori teiten, die daarvoor ook de assistentie van de mobiele een heid had aangevraagd. Volgens burgemeester Kieboom van Vlaardingen zijn er geen oorzaken aan te wijzen van het onstaan van de rellen, die op het terrein van het sociale vlak of jeugdwerk liggen. „Het lag aan het weer en aan een ruzie om een meisje," stelt Kieboom. „Het feest heeft groepen jonge ren aangetrokken, die daar niets mee te maken hadden en enkel uitwaren op een rel." De gemiddelde leeftijd van de relschoppers bedroeg volgens de burgemeester rond de veer tien, vijftien jaar. „Kinderen, die zich hebben laten meeslepen door de gebeurtenissen en in een bui van overmoed tot hun daden kwamen." Als voorbeeld noemt Kieboom een 12-jarige knaap, die zonder enige aanleiding een steen door de ruit van een passerende RET-bus had gegooid. „Uit ge sprekken met hem op het poli tiebureau bleek het om een nor male jongeman te gaan. Hij kon zelf geen verklaring geven over zijn daad." Over het optreden van de poli tie had Kieboom geen andere omschrijving dan Juist". Wc hebben ons met opzet niet te veel op het slagveld vertoond om geen provocaties uit te lok ken. Hoewel ik geen voorstan der ben van het uitdelen van klappen vind ik dat dis jeslaat dan moet je dat goed doen. En dat is later ook gebeurd." Nederlandse Midden- standsbank: „Renovatie te duur". Maassluis Het Hoogheemraadschap van Delfland voelt er veel voor, om aan de Maasslmse Hoogstraat haar districtskantoor te vestigen. Daartoe 2ijn de mogelijkhe den aanwezig, omdat het gemeentelijk pand naast het Gemeenlandshuis op nummer 11 te koop is. Door dat pand bij het Gemeenlandshuis te trekken zou voldoende ruimte ter beschikking komen om het districtskantoor in te richten. Reeds geruime tijd zoekt het Hoogheemraadschap naar mo gelijkheden om het monumen tale pand aan de Hoogstraat, dat op de monumentenlijst staat, een passende bestemming te geven. Momenteel is een deel van het gebouw in gebruik als huisvesting van de sluiswachter van Delfland, maar twee ver trekken, waaronder de zoge naamde Hoogheemraadskamer, staan leeg en worden slechts zo Maasland Binnen afzienbare tijd zal de gemeente in contact treden met eigenaren van enke le percelen grond langs de Kerk- weg. Er zal ter plaatse de nodige grond moeten worden aange kocht ten behoeve van de aanleg van het voetpad, dat langs de Kerkweg is gepland. De ge meenteraad zal binnenkort een voorstel in die richting tegemoet kunnen zien. nu en dan gebruikt voor repre sentatieve doeleinden. Een per manent gebruik van het gebouw is de beste waarborg voor een goede instandhouding. Dat vindt de dienst van Monumen tenzorg ook. De gedachte om in het pand het Maassluise dis trictskantoor te vestigen was wegens de beperkte ruimte ech ter niet te realiseren. Aanpassingen Als het naastliggende gebouw, op nummer 9, inderdaad aange kocht zou worden, dan dienen er wel de nodige aanpassingen te worden gepleegd. Zowel aan het interieur als aan de gevel dient het een en ander veran derd te worden. Uit voorlopige contacten met Monumenten zorg is gebleken, dat van die zijde in principe geen bezwaar tegen die aanpassingen bestaat. Het bestuur van het Hoogheem raadschap heeft aan de verenig de vergadering voorgesteld, tienduizend gulden uit te trek ken om een schetsplan voor de inrichting van het complex te maken. Met de gemeente is inmiddels contact geweest over het realiseren van voldoende parkeerruimte in de omgeving van het pand. Vlaardingen De onderhandelingen tussen de gemeente Vlaardingen en de Nederlandse Middenstandsbank over de toekomst van het bankgebouw aan het Verploegh Chasséplein zijn geheel vastgelopen. Ook de commissie van stadsv erf raaiingen, -herstel en -vernieuwingen heeft de patstelling niet kunnen doorbreken. De commissie ging niet in op het verzoek van de bankdirectie om criteria op te stellen waar aan het ontwerp van een nieuw te bouwen onderkomen voor de bank aan heeft te voldoen en stuurde de twee vertegenwoor digers van de NMB met lege handen naar huis. De commissie besloot na lang. durige debatten het college van b. en w. te adviseren iedere vorm van nieuwbouw op die plaats af te wijzen tenzij aange toond kan worden, dat renova tie van het huidige gebouw niet mogelijk is en er geen andere 1 oka ties beschikbaar zijn voor een nieuw bankgebouw. Indien dan toch nieuwbouw aan het plein wordt besloten dan mag het nieuwe pand niet groter zijn dan het huidige, moet gezorgd worden voor parkeergelegen heid, het groen onaangetast blij ven, het karakter van het plein gehandhaafd blijven en de stijl passen bij de omgeving. NMB-vertegenwoorüiger A- Ea sing stelde als staffunctionaris van de technische dienst van de bank echter dat ook indien het mogelijk is het pand te renove ren, hij daar niets voor voelt. Dit omdat de daarvoor benodig de kosten te hoog zijn in verhou ding tot het resultaat Hoewel eer eerder ingediend bouwplan, dat overigens wel door de wel standscommissie was goedge keurd, een veel groter gebouw behelsde dan het huidige, verze kerde bankdirekteur drs. S. J. de Raad de commissieleden dat het niet in de bedoeling ligt het aantal bank personeelsleden drastisch uit te breiden en de hank een regionale functie te laten vervullen. Vlaardingen Nog altijd is de „verklaring van geen bezwaar" voor de nieuwbouw in het centrum, op de Blokmakersplaats, niet binnen. De procedure die voorafgaat aan het slaan van de eerste paal begint daarmee wel dramatische vormen aan te nemen. Het monumentale Gemeenlandshuis met het ernaast gelegen pand, waarin wellicht het Maassluise districtskan toor van Delfland gevestigd zou kunnen worden. „SG functioneert slecht" Schiedam Geërgerd vertrekt architect Pieter van der Heiden uit de stichtingsraad van de Schiedamse Gemeenschap, het overkoepelende culturele orgaan van de stad. Gistermiddag heeft luj zijn ontslagbrief geschreven. Het stuit hem tegen de borst, hoe sommige leden van de SG moeite doen om personen van het stichtingsraadswerk uit te sluiten. Daarmee doelt hij op de afwijzing van Bram Uil, die zich kandidaat had gesteld, en op de statutenwijziging waardoor PvdA-raadslid Ton de Vos de SG moet verlaten. In zijn brief zegt Van der Heiden daarover: „De wij2e, waarop in vergaderingen de statuten worden aangepast om een (ongewen st?) mede-stichtingsraadsUd uit te sluiten in verband met zijn gemeenteraadswerk, alsmede de manier waarop personen in besloten gedeelten ter discussie worden gesteld, stuiten mij tegen de borst. Ik gebruik dan ook niet het excuus van te drukke werkzaamheden om u te verzoeken mij op zo kort mogelijke termijn ontslag te verlenen." f Van der Heiden kan enige motivatie niet langer opbrengen, te meer omdat hij verwacht dat een echte culturele raad uit het huidige SG-gezelschap niet spoedig kan ontstaan, wat echter wel de bedoeling is van cultuurwethouder Herman Posthoorn. Van der Heiden verwijt de SG verder een slecht functioneren ten opzichte van particulier initiatief op een breder cultureel terrein. Zijn brief benadrukt juist, dat de Schiedamse Gemeen schap eigenlijk helemaal niet meer functioneert Zie pagina cirie. Schiedam De zwarte bou vier, die drie mensen ver wondde, daarna ontsnapte in de richting van het Ster renbos en dagenlang rond zwierf, is gevangen; de be volking van Schiedam kan gerust zijn. De bouvier, die vorige week zijn baas plotseling het zie kenhuis in beet, werd woens- .dagmiddag om twee uur ge signaleerd op de Buitenha venweg. De politie wist de hond een opslagruimte van een ingenieursbureau in te drijven, waarna asielbeheer der Han Klaasse de hond een in een bedwelmend middel gedrenkte hapklare brok toewierp. De na zijn zwerf tocht uitgehongerde hond hapte toe en kon kort daarna door de asielbeheerder wor den gevangen. Onderzoek wees uit dat het beest niet aan hondsdolheid leed, zoals wel werd verwacht De poli tie overlegt met de eigenaar van de bouvier over eventue le maatregelen. Hoofdinspecteur Broeders van de Schiedamse politie, tegelijk voorzitter van de dierenbescherming Schie dam, is blij dat de hond gevangen is. „We hebben tal loze telefoontjes ontvangen na de ontsnapping van de hond, er waren nogal wat mensen die de hond voor de deur meenden te zien en daarom de politie waar schuwden." Zoals bekend is er al jaren geharrewar over het omstreden stukje grond, dat eigenlijk te klein is om er behoorlijk op te kunnen bouwen. Nog moeilijker wordt het, omdat de gemeente er nogal wat eisen aan stelt. Zij vindt dat er in ieder geval een zij het kleine parkeergara ge moet komen. Vele plannen zijn voor dit stukje stad al gemaald. Het laatste plan, een ontwerp van projec tontwikkelaar Polyzathe. leek het te halen, hoewel Rijnmond er in verband met de hoogte mets in zag. Dit plan, dat 4 winkels, 28 koopwoningen, een transformatieruimte en een par keergarage met 28 plaatsen om vat, ligt momenteel ter beoorde ling bij de provincie. De Provinciale Planologische Dienst heeft er inmiddels haar goedkeuring aan gehecht De definitieve uitspraak van het college van G.S. bijft echter nog altijd uit Het Vlaardingse college van b. en w. heeft overigens ondertus sen een voorstel, aan de raad en de betrokken commissies ge zonden, om over te gaan tot erfpachtsuitgiftc van de grond aan Eurowoningen BV, in wiens opdracht het bouwplan zal wor den uitgevoerd. Dat wil zeggen: éis het ooit wordt uitgevoerd. Enigszins verdacht is dat lange uitblijven van de provinciale toestemming namelijk wel...

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1