SCHIEDAMSCHE COURANT Saarlooswolfhondensliow in Vlaardingse Lijnbaan 4 t N oodopv angcentrum blijkt broodnodig Zijdeveld schroeft eerste ereschildjes drie op Voldoende belangstelling voor de kabeltelevisie Kruisgebouw op Land van Kis Geen borden van ?9Stop neutronenbom99 op Liesveld Uitslaande brand verwoest woonhuis De cijfers sprekeni sv" 6 _L Schoolvoorbeelden van restauratie: Op klaarlichte dag beroofd in 't stadscentrum Inbraak auto's Vrachtauto gestolen Jfeandag 23 oktober 1978_ onafhankelijk dagblad -103de jaargang no. 26200-8 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 - kl achtend lenst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Kom baas, de jury wacht op ons Etfa stilstaan Zo heeft het wel lang genoeg geduurd, wegwezen Van al die heisa word je moe joh! Schiedam In een woonhuis jan de Rotteraamsedijk in Schiedam heeft zaterdagavond éen fel uitslaande brand ge woed. De brandweer, die drie minnten na de melding van tien over zeven ter plaatse was, heeft niet kunnen voorkomen, dat een slaapkamer van de woning geheel in de vlammen- jee verloren ging en de rest van het huis schade opliep totaal ter waarde van ongeveer tach tigduizend gulden. De brand is ontstaan doordat een van de zeven kinderen van de familie Van O. onvoorzichtig was met lucifers. Doordat het licht van het slaapvertrek het niet deed gebruikte de jongen een lucifer, die hij na gebruik onvoldoende doofde. Daarna vervoegde hij zich bij zijn televi siekijkende familieleden in de woonkamer onder de slaapver dieping. De brandweer kreeg om 19.10 uur achttien verschillende brandmeldingen en rukte uit met twee tankspuiten, een auto ladder en commandowagen. Doordat de kinderen bij aan komst van de brandweer het "huis hadden verlatenboefde de ladderwagen niet gebruikt te Worden. Met twee hogedruk- rtralen gingen vier perslucht- maskerdragers de brand van binnenuit te lijf. Na vijftien minuten kon het sein „brand meester" worden gegeven. Het meubilair in de woonkamer on der het brandende slaapvertrek kon goeddeels bewaard worden omdat de brandweerlieden deze 'met plastic zeilen afdekten te gen het water. De moeder van de kipderen, die op het moment van de brand niet thuis was, arriveerde tij dens de brand bij haar woning. Burgemeester Arie Lems, die ach tussen de vele omstanders bevond, kon haar voor die nacht Vervangende woonruimte aan bieden. De laatste brandweer wagen vertrok om kwart over negen terug naar de kazerne. Volgens de brandweer had veel voorkomen kunnen worden wanneer de brand enkele minu ien eerder was aangemeld. Alcoholcontrole «onder procesverbalen .Schiedam/Vlaardingen Bij de alcoholcontrole in de nacht van yrijdag op zaterdag op de Hor- vathweg in Schiedam heeft de politie geen procesverbalen op gemaakt, die betrekking had- oen tot het alcoholverbruik. On geveer tweehonderd voertuigen yerden bij de controle staande gehouden. Tien chauffeurs kre gen een rijverbod opgelegd van achtuur. De Vlaardingse politie heeft tij dens de normale surveillance in het weekeinde tegen drie auto mobilisten procesverbaal opge maakt wegens alcoholgebruik. Set betroffen pil en Vlaardln- gers. Vlaardingen In de afgelopen drie maan den zouden 56 personen gebruik hebben gemaakt van het Vlaardingse noodopvang centrum indien deze instelling bestond. Dit blijkt uit een onderzoek van de Stichting Welzijn in samenwerking met 23 gemeente lijke en particuliere organisaties. De gemiddelde leeftijd van de hulpbehoevende perso nen inclusief kinderen was 28 jaar. Van de hulpbehoe vende personen, die volgens de organisaties en instel lingen in aanmerking waren gekomen voor het noodop vang centrum, kwamen er43 uit de gemeente Vlaardin gen. Ondanks dat ook hulp werd gevraagd tijdens de kantooruren, werd in 25 gevallen hulpverlening door het noodopvangcentrum wenselijk geacht. De Stichting Welzijn ontving in totaal 31 formulieren van de 23 Vlaardingse organisaties met het verzoek voor opvang in het centrum (als dat zou bestaan). Tien daarvan waren afkomstig van de politie, zes van de burgerraadslieden, vijf van bureau huisvesting, drie van de sociale dienst, twee van het consultatiebureau alcohol en drugs en de burenhulpdienst VOP en één van het interconfessioneel centrum voor maatschappe lijke dienstverlening, de gereformeerde kerk en de stichting geestelijke gezondheid. "Deze cijfers onderstrepen nog eens de absolute noodzaak tot de oprichting van een opvangcentrum in VIaardingen", zo stelt Wil den Hartog van de Stichting Welrijn vast. "De gemeente wilde altijd harde cijfers zien, die dit zouden moeten bewijzen, nou hier zijn ze". Op de vraag met hoeveel bedden een op te richten noodopvangcentrum in Vlaardmgen moet worden gestart, weet de Stichting Welzijn geen ant woord op. "Dat is pas te bepalen wanneer we praktij kervaring opdoen. Van tevoren is immers met vast te stellen hoeveel dagen de hulpbehoevenden gemid deld in het centrum dienen te worden nadergebracht. Maar daar gaat het 'em nu niet om", stelt Wil den Hartog. "Het is zaak dat het noodopvangcentrum er komt. In wat voor grootte, dat doet er niet direct aan toe. Feit is, dat het onlangs gestarte centrum in Schiedam (uitsluitend voor vrouwen en kinderen) met 25 bedden nu al geheel vol is". Over de oprichting van een noodopvangcentrum vindt morgenmiddag een gesprek plaats met wethouder Jelle Wijnstok, die daarvoor behalve de werkgroep "Noodopvang" en de Stichting Welzijn vertegenwoor digers van de politie, GG en GD, de gemeentelijke sociale dienst en besturen van ongeveer tien Vlaar dingse hulpverleningsorganisaties heeft uitgenodigd. Vanavond in commissie: Schiedam Er bestaat een grote kans dat het zo lang verwachte Kruisgebouw-Oost zal worden gebouwd op het Land van Ris, nabij de Copemicusstraat. Vanavond wordt dat voorstel behan deld In dc commissie voor ruimtelijke ordening. Burgemeester en wethouders gaan hiermee dan voorbij aan het verzoek van de directeur van gemeentewerken, ingenieur Harm de Block om een besluit voorlopig op te schorten. Het consultatiebureau Oost za! bij realisatie van de plannen eindelijk een geschikt onderko men hebben. De plotselinge haast van de kant van de gemeente (er wordt al vanaf 1973 gepraat over een nieuw onderkomen), is volgens het voorstel zelf te verklaren, doordat de situatie dringend om een oplossing vraagt. Nadat in juni al was beslist dat er geen tijdelijk onderkomen zou wor den gezocht voor de kruisver eniging, is er bij de gemeente haast gemaakt met het zoeken van een geschikte definitieve locatie. Het Land van Ris voldoet, vol gens burgemeester en wethou ders, uitstekend als locatie voor het kruisgebouw. Ook de kruis vereniging heeft haar voorkeur voor het Land van Ris uitge sproken. Alleen gemeentewer ken twijfelt nog omdat de kos tenraming voor het aanleggen van kabels en leidingen ont breekt Aan die kostenraming wordt bij gemeentewerken hard gewerkt en zodra de cijfertjes allemaal op papier staan, zal er een vervolgnota uitkomen, waarna een definitieve beslis sing zou kunnen worden geno men, zo stelt men zich bij ge meentewerken voor. Burgemeester en wethouders hebben echter geen tijd om op die vervolgnota te wachten. Nu al wordt het advies van de commissie ruimtelijke ordening gevraagd, en zal er bij gemeen tewerken op worden aange drongen (indien de commissie positief besluit) zo snel mogelijk met de cijfertjes op tafel te komen. Er wordt dus eerst een principe besluit - genomen en daarna wordt bekeken hoe het met de financiële consequenties staat. De bevolking van Oost en Cen trum is in ieder geval verheugd, dat er eindelijk eens wat gaat gebeuren. Vlaardingen De werkgroep „Stop de neutronenbom" krijgt van de commissie stadsverfraaiing geen toestemming op het Lieseveld in Vlaardingen borden te plaatsen, die het afwijzen van dit wapen Illustreren. In het advies aan het college van b en w stelt de commissie, dat gestreefd moet worden naar een levendig stadscentrum waarin plaats moet worden gemaakt voor groepen, die bepaalde zaken onder de aandacht van de burgers wdllen brengen. De stellage van vier meter hoog die de werkgroep „Stop de neutronenbom" op het winkelcentrum hoopte te plaatsen vond de commissie in haar vergadering estetisch met op het Liesveld passen. Wethouder Ary Maarleveld, die het geheel met de meerderheid van de commissieleden eens was, nodigde daarop woordvoerster Carla Haasnoot van de werkgroep uit, om op het wethouderspreekuur langs te komen ten einde een andere oplossing te vinden. Met hem stond de commissie unaniem achter de doelstellingen van de werkgroep „Stop de neutronenbom" maar men was het niet eens met de wijze waarop de werkgroep haar doel tracht te bereiken. Simpel gezegd: De commissie vond de te plaatsen borden lelijk. Het eerste schildje zit erop: wethouder Zijde veld schroefde het op de fraai gerestaureerde Havenkerk van Johan Maasbach aan de Lange Haven. Schiedam Historisch Schiedam kende zaterdag een zonnige middag: wethouder Chris Zijdeveld schroefde op dne fraai gerestaureei de monumenten aan de Lange Haven en aan de Schie de eerste erebordjes van de historische vereniging Schiedam. Deze schildjes zijn een initiatief om goede voorbeelden van restauratie te belonen „Hopelijk moeten wij gauw nieuwe schildjes laten, bijmaken", zei Ria Janse, voorzitter van het historisch genootschap iets al te optimistisch. Vlaardingen Meer dan tachtig procent van de bewoners in de Vlaardingse wijken Waar de kabletelevisie inmiddels is aange legd hebben zich laten aansluiten. Dit ylijkt uit cijfers van het gemeentelijk tttergie en waterbedrijf. De verwachting Jan het gemeentebestuur over het percen tage „ja-zeggers" tegen de centrale antenne "richting (CAI) blijkt derhalve uit te «omen. Ikmenteel zijn ongeveer 2440 woningen aangesloten ®P de CAL In Holy-noord werd het percentage van Rtia 98 gehaald. Dit komt doordat het de nieuwbouw- bewoners niet is toegestaan een eigen antenne op het dak van hun huis te monteren. Bewoners met een televisietoestel hadden derhalve geen andere keus dan zich aan te sluiten. In de wijk, begrensd door de Kethelweg-Van Hogen- dorplaan-Goudsesingel en Anthony Knottenbeltsingel werden 319 woningen op de CAI aangesloten. Dit komt neer op 83 procent. Aanvankelijk zag het er hier anders naar uit Bij de eerste aanmelding toonde slechts de helft van de bewoners belangstelling voor de CAI. Tijdens de aanleg bleek die belangstelling toe te nemen. Een woordvoerder van het GEWB wijt dit aan een soort gemakzucht van vele bewoners, die de aanmel- dingskaart in eerste instantie niet invullen. Vandaar, dat de monteurs bij de aanlegwerkzaamheden met een aanmeldingskaart op zak huisbezoeken afleggen, met succes zo blijkt In omgeving Broekweg en West Nïeuwland zijn 147 woningen aangesloten, acht bewoners deden niet mee Van de Oranjebuurtbewoners heeft 64 procent inmid dels de eerste aanmeldingskaart opgestuurd. Deze wijk, die nu aan de beurt is om CAI te krijgen zal uiteindelijk ook het te verwachten percentage van 80 of meer halen. De gemeente ligt inmiddels achter op het geplande tijdschema hetgeen te wijten is aan aanvankelijk technische en bestuurlijke problemen en de ongunsti ge zomer voor wat het graven in de straten betreft voor de aanleg van de kabel. Het GEWB hoopt aan het einde van dit jaar vijfduizend woningen op de CAI aan te sluiten en in de zomer van 1981 alle ongeveer 29 000 huizen in Vlaardingen. Schiedam Een 28-jarige vrouw uit Schiedam is midden op de dag beroofd van haar handtas. De vrouw bewonderde vrijdagmiddag rond half vierde etalage van een winkel aan de Hoogstraat toen iemand de handtas uit haar hand griste. Daarin bevonden zich verschil lende boodschappengoederen, een portemonnee, giropas en ongeveer tien betaalkaarten. De beroofde vrouw kon de poli tie geen nader signalement ge ven van de dader dan de mede deling dat het een donker ge kleurd persoon was. Onder grote belangstelling hield gemeenteraadslid Cor van Til- borg in de aula van het stedelijk museum een betoog, waarin hij de historische vereniging me- teen uitnodigde om mee te den ken over de panden van Gusto „Een afgewogen monumenten beleid is met zo'n eenvoudige zaak, zeker in dit voorbeeld, waarbij plaatsing van de fa briekshallen op de monumen tenlijst de gebruiksmogelijkhe- den van het terrein ineens veel j beperkter maken", aldus Van Til borg. Na zijn betoog trok een hele stoet van raadsleden, leden van de historische vereniging en an dere belangstellende Schiedam mers naar de Lange Haven waar het eerste schildje door Zijdeveld werd bevestigd naast de ingang van de Havenkerk, gerestaureerd door de Johan Maasbach Wereldzendmg en de stichting tot behoud en onder houd van kerkgebouwen. Maas bach zelf was in het buitenland, maar in zijn plaats zei ene heer Teeuw hoe belangrijk de restau ratie ook in spiritueel opzicht is geweest Na een kort bezoek aan de Havenkerk gmg het gezelschap naar de oude Brandersbuurt, waar, vlakbij het Zakkendra gershuisje, een bordje Scyedam werd opgehangen aan de gron dig gerestaureerde gevel van het pand Schie 114, eigendom van Henk Nieuwenhuïjsen, die een markant herkenningspunt in het Sehienoko-gebïed met de restauratie van de ondergang heeft gered. Het gaat hier om een pand in het oudste stads beeld van Schiedam. Terug op de Lange Haven pakte wethouder Zijdeveld de schroe- vedraaier ten derde male, om een schildje te bevestigen aan het achttiende eeuwse heren huis op nummer 103, eigendom van Otterholding BV, die zich ncht op handel in grondstoffen over de hele wereld. Dit heren huis werd tegelijk met speciali teitenrestaurant De Lange Ha ven gerestaureerd. HocK van Holland Negen autobezitters in Hoek van Hol land hebben aangifte gedaan bij de politie van inbraak in hun auto's. Radio's, cassettere corders en talloze andere arti kelen werden uit de wagens gestolen. In de omgeving van het station waren de vernielin gen het ergst. De politie kreeg voorts meldin gen van bromfietsdiefstallen en vernielingen. De politie speurt naar de daders en sluit niet uit dat dit het werk betreft van een bende. Schiedam Een vrachtauto met een waarde van ongeveer 4000 gulden is verdwenen van de Strickledeweg. Het gaat om een rode Bedford met het kente ken AB-11-32. Op beide portie ren van de truck staat vermeld: G. W. Heyting, Dorpsstraat 38; Angerlo. De 54-jange koopman A. W. H. van der H. uit Schie dam heeft aangifte gedaan bij de politie» nadat hij eerst enige dagen vergeefs had gewacht of de wagen met terug werd ge- bracht

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1