m rz* Él kicïJki Si» Carol Het geheim van de Chinese graf tombe Polle Kapitein fi§b waterweg AGENDA a MAANDAG 23 OKTOBER 1978 m WHY" mr em dar vm stro zier ''///Z-'m Va. IEKENHUIZEN SCHIEDAM (01Q) gemeente gemeente cultuur cultuur gemeente cultuur wïjkverenfgin- voor de wijk ALARM poliïie brandweer ambulance Eenden beschoten Twee mensen onwel Turk rijdt links voor de wijk gen sociaal werk sociaal werk sociaal werk Brommers halen 80 BURGERLIJKE STAND Markies vernield Sloffen sigaretten gestolen Jongen breekt been Gereedschap ontvreemd „De Lange Haven99 I VD/SC/WW2 K 7EACH7 U PüJoeU/C TE MAK0J AMMEEJJHOO&STVECfÜJlDe V0CU6£ PtEöoyiJCHSP KJ WEK5T AlLEJiTE VJKHU WT Of 1W HET dB' KPLEVBI VAJJ zyil EKEiVAAT. f5 MT ZO OMSKHJUPauC m.ZöiULHOCf- KW-ZDVm2M.'EN, HGKAITJP r^y door Sdgar Wallace HET 15 K/NAIWJCHTUD£UIC WEETEEW GOED EBTWRAfJT W te 8VUET- COUirU/MOÖEU UfTWODIGÉJj m ER MEtEEN VEEt GEZEt- USER UIT! Mr 15 LIEF MN SEER08, ZIJN PUP/VMS L£WQ\JRL5 pil!*TZ=Z1 5CK0ÖR 5T"££N; ZO, SVE HEBSEN NOG EEAJ TWEEDE BIJENHUIS 6EMAKT! 3142 De schemering valt al. Wanneer de „Stella Maria" Weer ongeveer op gelijke hoog te van de „Havik" komt. Weer ratelt het machinegeweer, maar de afstand is nog te groot en de kogels komen in het wa ter neer. Rob geeft bevel af te draaien om die scherpschutter* aan boord van het piratenschip zo weinig mogelijk kans te ge ven raak te schieten. lang meer zullen volhouden", zegt hij tegen Sandeman; ..We zitten nog mijlen van Corsica af en er is geen schip in 't zicht. „Ik vrees toch. dat wij het met „Maar dan zal ik het eens pro beren", gromt de Amerikaan' en hij laat zich een geweer aanreiken. Het is een wapen van een licht kaliber, maar voor een grote afstand zeer zuiver De armband was nog in pa pier verpakt, en Soo wachtte even voor hij het verwijderde. „Voor jade voelt het erg licht aan," zei hij achterdochtig. Htj gooide de peuk van zijn Sigaret in het haardvuur en ontdeed het sieraad van zijn omhulsel. Hij bekeek de armband zorg vuldig, en draaide hem rond m zijn hand. „Dit is geen jade stelde hij vast „Geen jade?" herhaalde de handelaar, en hjj stond half op uit zijn stoel. .Weet je het zeker?" „Dit is celluloid." 2ei de kal me Soo, „knap nagemaakt en waarschijnlijk verzwaard om op jade te laten lijken." Hij woog de armband zorgvuldig in zijn hand; daarna bestu deerde hij de gouden band jes. „Ja. net zoals ik dacht," zei hij, „het gewicht ligt in het goud." Hij onderzocht de in scripties en las ze nauwkeu rig. Omdat ze half uitgewist waren, was het geen gemak kelijke opdracht om ze bij kunstlicht te ontcijferen. Toen legde hij de armband op tafel. „Uw vriend heeft u bedro gen." verklaarde hij rustig. „Dit is niet de beroemde Shu shun armband. Het is er zelfs geen imitatie van. Deze te kens" hij tikte er met zijn vingers op „zijn gewone schrijfletters zoals ze in dit land worden genoemd." Hij pakte het sieraad weer op en las: 'Een ondankbare zoon betekent een teleurgestelde vader De vader van het ge duld is wijsheid, en de bron van tie vrede is liefde.' „U bent voor de gek gehouden, mijn vriend!" voegde hij er aan toe. Da Silva sprong op. Leg uit wat je bedoelt!" Soo was weer een sigaret aan het opsteken. „Het is erg een voudig," Hij keek afwezig naar het plafond, en sprak half tegen zichzelf. „Het meis je had de originele armband, en heeft deze hier teruggege ven. Of zij. of een van haar vrienden heeft de armband; en het is aan ons hem terug te krijgen. „Anders" hij ging zachter praten „is alles wat er gisteren is ge beurd voor niets geweest." „Praat niet over gisteren," zei da Silva haastig. w,Dat is een onderwerp waarover ik nooit meer wil praten: je weet niet wat het voor me betekent Soo, ik heb nooit gewild dat er slachtoffers zouden vallen, dat zweer ik je." Soo onder brak hem met een trage glim lach. Deze dingen worden met uit beleefdheid gedaan. U bent aan een grote onderne ming bezig en dan moet u evenredig grote risico's ne men." tk neem geen risi co's." zei da Silva. met een wit qezïcht. „Ik weet er hele maal niets van! Twee doden! Mijn god. dat konden ze toch niet Soo knikte. „Dat konden ze zeker wel." zei hij rustig. „Als de gebeurtenissen van giste ren iemand de nek kosten, reken er dan maar op dat het de uwe ook zal kosten. U hebt zich met open ogen in deze zaak begeven, da Silva. U zag een kans om een enorme schat in handen te krijgen en u hebt het nsico genomen. Uitgave: SJJTHOFF PERS BV Deze krant verschijnt in het gebied Nieuwe Waterweg-noord (van Schiedam tot Hoek van Holland) en is uitsluitend verkrijgbaar in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad- fin Maassluis eveneens in combinatie met de Haagsche Courant of Het Binnenhof). j REDACTIE t Chef: Henk L Lambregtse Redactie Schiedam: Kor Kegel en Richard Stomp Redactie Vlaardirtgen: Paul Houkes. Chris van Bremen en Jan Hendrik Bakker. De redactie van de Schiedamsche Courant is gevestigd aan de Broersvest 3a, tel. 262566 en 266046 3100 AC (postbus 137), 3111 EA Schiedam. De redactie van Het Vlaardings Dagblad en Nieuwe Waterweg Courant is gevestigd aan da Brede Havenstraat 6. tel, 343229 en 352066, 3130 AC (Postbus 110),3131 BCVIaardingen. Sportredactie: Bas v.d. Berg en Emile Schelvis (Vlaardingen, tel. 345209). Berichten voorde redactie kunnen per telex worden doorgege ven. Telexnummer 32177 I PLAATSELIJKE CORRESPONDENTEN 3155 TC Maasland: S. P. van Zuilen, Dlepenburchstraat 34, tel. 01899-16143 3151 PD Hoek van Holland: L. van Ooijen, Mahustraat 135. tel. 01747-2304 ABONNEMENTEN Opgave van abonnementen kan geschieden op de volgende adressen: Broersvest 3a, 3111 EA Schiedam, (tel. 01C-2&3091) en Brede Havenstraat 6.3131 BCVIaardingen. (tel.010-354525. b.g.g. 354567) Voor inlichtingen over administratie en abonnementen kan men verder terecht bij het Rotterdamsch Nieuwsblad, tel. 010-144144 KLACHTENDIEHST Dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur en zaterdag tot 13-00 uur. Rotterdamsch Nieuwsblad, lel. 010-144144. Haagsche Courant, tel. 070624562. Het Binnenhof, tel. 070-624562 NABESTELLEN FOTO'S Geplaatste foto's kunnen telefonisch worden nabesteld tussen 14.30-15.30 uur. Tel. 010-144144, toestel 147, de hr, W,.V.d, Knaap. ADVERTENTIES 'j Advertentietarieven op aanvraag, lef. 010-144144 Meld- cn regeJbamer Rijnmond (klachten over stank en geluidshin der). Stationsplein 2, Schiedam Ü5OO00). Gewestelijk arbeidsbureau Nieuwe Waterweg-Noord, Valeriusstraat 27, Schiedam (705300). Kantongerecht, Lange Haven 65, Schiedam (268247). JAC OorEerenadvnescentrum). Pie- ter Karei Drassaartstraat 201, Vlaar- dingen (344713 en 344813). Telefonische hulpdienst Nieuwe Waterweg-Noord, Schiedam (731161). Vereniging tegen milieubederf, Ha- ria Louis astraat 11, Viaar dingen (354162)- Onderwijsbegeleidingsdienst, Markt 47. Vlaardingen (358222). Kamer van Koophandel, Hoflaan 47, Vlaardingen (343700). Abattoir, Siachtbuislaan 24, Schie dam (269180), Verenigde provinciale bibliotheek- centrales, Westfrankelandsedijk 1, Schiedam (730033). Holyzlekenhuïs, Holysingel 3, Vlaar- dmgen (742222); poukhnjek 7418H. Gemeenteziekenhuis Schiedam. Burgemeester Knappertlaan 25 (269126); polikliniek 263351. Noletzlekeahuis, Stadhouderslaan 98. Schiedam (260080); polikliniek 255245, in De Vloct De VJoot 72; donderdag 14-15 uur m De Vliet, Arthur van Schend els traat 25; verder van 9-32 uur gemeentelijke sociale dienst Maatschappelijk werk, gezinsver- «wring, bejaardenzorg, Veerstraat 13(14499). Rechtswinkel, postbus 17Ö (12514) (sociale dienst). sag Stadskantoor, (voorlichting b en w, sport onderwijs, stadsontwikke ling), Emmastraat 1 (260500). Kantoorgebouw 's-Graveland, (so ciale dienst huisvesting), 's-Grave- landseweg 567(732111). Archief, Korte Haven 33 (266727). Bibliotheek, Lange Haven 133 (267877). Brandweer, Breedstraat 1 (260128). Politie, Lange Nieuwstraat 55 l?60761»- Geneeskundige en gezondheids dienst, T uinla an 80 (269290) Burgerzaken, Overschiesestraat 2 (260500). Vervoer, reiniging, ontsmetting, mark t Ringers straat 9 (37755), Technische bedrijven, Dwarsstraat 42 (2S4980); storingen gas en water (265333); storingen elektriciteit (261700). Stadhuis, Markt 11 (355888). Stadskantoor, (voorlichting, b en w, bevolking, sport onderwijs, stads vernieuwing), westnieuwland 6 Sociale dienst, Hoflaan/Emmastraat (350244). Huisvesting, Hoogstraat 220 (355888). Archief, Plein Emaus 5 (342972). Bibliotheek, Fransenstraat 6 (343190). Brandweer, Hoflaan 11b (343190). Politie, Delftseveer 6 (342355). Geneeskundige en gezondheids dienst, Kethelweg 17 (345555). Energie- en waterleidingbedrijven, Hoflaan 25 (354444). Reiniging, ontsmetting, markt, Ho flaan 3 (356333). Secretarie, (voorlichting b en w, bevolking, sport onderwijs, stads- ontwikkëhng. huisvesting, archief, cultuur), Govert van Wnnkade 7 en 30(19111) Sociale diktat, P- Troelstraweg 4(12700). Gemeentebedrijven, Havenstraat 2 (17500). storingen 12117. Brandweer, Johan Evertsenlaan 12 (13733). Politie, Westlandseweg 1 (13444). Reiniging. Johan Evertsenlaan 12 (13733), Gemeentewerken. Woningstichting, J. Troelstraweg Culturele raad Maassluis, secreta rie. Zwembad Dol-fijn, S porti aan 8 (12876). Sporthal Olympia, Rozenlaan 2 (13994). VVV. Gildchuisje, Zuiddijk 11 (13339 en 15003). Gemeentemuseum- Zuiddijk 18 (13813). Ontmoetingscentrum Koningshof. Uiverlaan 20(11430)- To wCrb ali Lange Boo nestraat 33 (17647). Bibiotheek, Uiverlaan 18 (14331). Schiedamse Gemeenschap/VVV, Overschiesestraat 1 (266000 en 268043). Passagetbeater, Passage 9 (269563). Zoldertheater in de Teerstoof, Nieuwstraat 12 (269455). Zwembad Groenoord, Schiedamse- weg 138 (706971). Sportfondsenbad, Burg. Knappert laan 245 (269600). Zwembad Zuid, Westfrankelandse. dijk 3 (261682). Sporthal Margriet, Nieuwe Dam- Jaan 5 (700791. gedurende evenemen ten 705044). Stedelijk museum. Hoogstraat 112 (269066) (met nationaal gedistilleerd museum). Opbouwwerker SchJedam-Noord, Jos van der Lugt, Kruisgebouw Bachplem 588(702207). Sint Joris Doele, Doeleplein 1 (268338). Centrum Dukdalf, Rijnstraat 1 (266544). Zuid. Centrum De Kreek, Lange Haven 92 (267767), voor West Centrum Oost, Dr. Zamenhofstraat 153(157256). Wijkcentrum Nieuwland, Dr. Wi- bau^iem 129 (708001). Hof van Cyreoe, woonwagenkamp Schiekade 36 (370455). Dlcustcentrum 4 Molens, Nieuwe Damlaan 766 (709500). Dienstencentrum Wondhoek. Heij- ennansplein 38 (709555X Vlaardingse culturele raad. Maar ten Bat, stadhuis. Stadsgehoorzaal, Schiedamsewee 5la(340500). VVV, Westhavenplaats 37 (346666 Vis bank). Zwembad Holy, Reigerlaan 55 (358849). Kolpabad, Broekweg 91 (345166). Sporthal, Floris de Vijfdelaan 35 (34B382). Visserij museum, Westha venkade 53-54 (348722). Streekmuseum Jan Anderson, Ke thelweg 50 (343843). Het Weeshuis, (exposities), Wees huisplein 18(357356). Holland ia, (cultureel centrum), Oosthavenkade 42 (348685). Lijnbaaahalleo, Baanstraat 4 (357024). Assurance to mix (fotkcentrum), Ho flaan 2 L (secr. 344052). Schiedam, 2< Vlaardingen, 344444. Maassluis, 13333. Maasland, 12375. Hoek van Holland, 2133. Schiedam, 264848. Vlaardingen, 343333. Maassluis, 13333. Maasland, 12326. Hoek van Holland, 2345. Schiedam. 269290. Vlaardingen 344444. Maassluis, 13333 Maasland. 12039 en 12035. Hoek van Holland, 2133. VANDAAG VLAARDINGEN: Parkeerter rein Reigerlaan: Circus Renz. Aanvang 20 uur. Stadhuis: vergadering commis sie Stadsontwikkeling. Aan vang 19.30 uur. ÏLv.HQLLAND: Deelraadsse- cretarie, Prins Hendrikstraat; vergadering commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid en Mi lieu. Aanvang 19.30 uur. SCHIEDAM: Stadskantoor, commissie ruimtelijke orde ning, 20.00 uur. Vlaardingen Eenden in de vijver aan de Van BI ankenh eimstrant werden woensdagmiddag opgeschrikt door twee Vlaardingse knapen van 14 en 17 jaar, die met een luchtdrukpistool op ze schoten. Na een melding van getuigen kon het tweetal snel in de kraag worden gevat. De politie maakte proces-verbaal op. Schiedam Twee mensen zijn de afgelopen dagen in Schie dam onwel geworden. De 84-ja- rige H. W. werd beroerd in de Nieuwe Maasstraat Hij zakte op de stoep in elkaar. Wonden aan het gezicht en een kapotte bril hield de man er aan over. Na behandeling in het gemeen teziekenhuis Kon nij weer huis waarts keren. Tijdens een partijtje in feestzaal Marijke weid de 66-jarige hart patiënte mevrouw van L. onweL Zij werd met een ambulance naar het Noletziekenhuis ver voerd waar zij op de hartbewa- king werd opgenomen. Schiedam Geheel onbekend met de Nederlandse verkeersre gels heeft een 14-jarige Turkse jongen op de Koemarkt, Broers vest en de Huis te Riviéreweg aan de linkerkant van de rij baan tegen het verkeer in gefiet st. De politie wist de jongen van de weg te krijgen voordat er levensgevaarlijke dingen ge beurden. Pas enkele weken bleek de jongen in ons land te verblijven; hij sprak geen woord Nederlands. Dijireolder, secr. Obnendal 146 «7588). Taan se buur, secr. M. H. Tromp straat 2 (1S312). Slttt5polder Viest, secr. Moïartlaan Sliüspolder Oost, sccr. Jongkind- straat 8b. De Flat, secr. Po^us 207. Stichting *am«ueyingsopbonw Maassluis» secr. ZuiGdijk W (13537). De Ark. Recnbraodtiaan 2 (18392). EK Gemeenschapshuis Petrus KockStraat2(i£356). Dienstencentrmn. De Vloot, De Vloot 72 «1144). Dienstencentrum De Vliet. Arthur van Schenddstraat 25 (15000). Sociaal consulent, dinsdag 14-15-uur Sociaal raadsman Ham Suyllag, Broersveld 140, dinsdagavond en vrijdagochtend 265799; of Kruisge bouw Baebplein, dinsdagochtend 706177. Stichting maatschappelijk werk, Broersveld 142(731035). Gezinsverzorging, Lange Haven 145 (Korenbeun, 269240). Bureau rechtshulp, Teerstoof, Nieuwstraat 12 (269455). Rechtswinkel» Broersveld 140 (265799). Werkt ozmproJcct Trechter, Broers veld I07(2fe51 Baad voor bejaardenwerk, zie 4 Molen^ Dierenbescherming, Hargahoeve, Sportlaan 2 (714151). Invalidenvcrvoer Rode Kruis. Wa rande 95(268013). De Haven, Weeshuisplein 18 (344539), voor centrum, 't Nieuwelant, Goudsesingel 87a (349978), voor Babberspolder en Am bacht Buurtcenmm Oost, Oosterstraat12 (346466). Ontmoetingscentrum Westwijk, Floris de Vijfdelaan 2 (348993). Wijkcentrum Vetlenoordsepolder, Valerius straat 28-30 (354925). De Heipaal, Reigerlaan 49 (342069), voor Holy. Dienstencentra. Holy, Willem de Zwijgerlaan 460 (741023). Drieën-Huysen, Willem de Zwijger laan 470 (741311). West, Frans van Borselenstra at (Val kenhof, 355931), Emin astraat, Emmastraat 71 (346013). Bnrgemadsman Vlaardingen, Schiedamseweg 67 (344459). Stichting centrale hulpdienst, 349161. Centrum voor jnastschappelJJke dienstverlening, Emmastraat 71 (351022). MORGEN VLAARDINGEN: Parkeerter rein Reigerlaan: Circus Renz. Aanvang 16.15 (met Eassie en Adriaan) en 20 uur. Stadhuis: vergadering commis sie Verkeer en Vervoer. Aan vang 19.30 uur. MAASSLUIS: Gemeentemu seum, Zuiddijk 16. Exp- Jopie de Wijs, wandkleden en Lucien den Arend, plastieken, 14-17 uur. H.vHOLLAND: Kleoterschool „Woelige hoekje", Cordes- straat; 18.30 tot 20.30 uur Bloe- dafname-avond van het Rode Kruis. SCHIEDAM: Dienstencentrum 4 molens, goochelshow, 14.00 uur. Amro-bank, Gerrit Verboon- straat 15, tentoonstelling over geld. Stedelijk Museum, eigen collec tie (rock and roll tijd). Phiel- NOOTEBOOM AUTOBANDEN r- B.V. ZuulywIiinM Schfedam/Kethel Tel. 700069-708976 b.g.g. 708328 zaterdags- tot 13.00 uur geopend Schiedam Vier bromfietsen zijn woensdagmiddag door de politie in beslag genomen bij een controle op de Nieuwe Dam laan ter hoogte van de sporthal. Twee Vl aar dingers en twee Schiedammers zagen hun bromfiets op die manier door de politie in beslag genomen. Tijdens het onderzoek bleken de brommers een snelheid van maar liefst tachtig kilometer per uur te halen. Hoofdinspec teur Broeders van de verkeer spolitie concludeerde „dat er dus wel het een en ander aan de motortjes zal zijn gesleu teld". GEBOREN TE SCHIEDAM: Stephanï d. v. Lemke—Veer kamp; Eric Jan z. v. de Mol Wassenaar; Mark z. v. Ollefer- s—Van Doorne; Dennis J. N. z. v. Janssen—Oosterveer; Gor don R. E. z, v. Vliek—Boegheim; Wendy d.v. Strik—van Oevelen; Eefje d. v. Van vliet—Brugge ling; Raymond z.v. Emmers Droge; Nicolette d. v. Nieuwen- huizen—Van Dongen ONDERTROUW: J. C. Heinerman 54 en K. L. N. Liem 31; A. T- Holmgren 33 en M. Peters 27; W. A. de Kok 25 en G. Gerritsen 20; J. C. Prins 47 en A J. van der Wilt 50; H.J. Rutgers 21 en S. I. Reijnders 20; R. A. C. Scheper 22 en M. J. van Straten 20; T. M. J. Scholte 25 en E. Rietdijk 21; H. J. A. Touw 46 en J. Zwart 44; P. A. Verkaaik 21 en C. J. Alberts 20; C. Wagenaar 23 en Y. Schouwenburg 20. HUWELIJK: X J. A. W. van Deijk 35 en M. P. A Uitdewilligen 25; H Lamp hen 26 en H. MA. van Hagen 21; M. de Graaf 25 en Y. W. Mooij 22; H. Zijderhand 30 en F. J. Vorsteveld 25; A. Mielo 19 en M. J- M. B. van Embden 17; M. de Bruijn 26 en T. Dorst 26; C. B. Moerer 23 en M. Venegas Carbonell 19; J. van Wattum 65 en A. M. T. van Uitert 67; F. F. J. Hakkaart 23 en C. de Ruiter; R. Witter 25 en E. van der Tang 20; E. R. LM. Geerdes 26 en M. B. Schepens 22; W. P. van Schie 23 en W. J, Lelie 21. OVERLIJDEN: M. van den Ham vt geh gew met P. Steeds 87; L. Hille man 86; A. V. Janson vr geh met P. L. C. M. Huihoven 28; J. Brand man 68; A L. Bek man 81; W. Coenradie man 74; A. C. Kuik vr 82; N. van den Pluijm 71; J.Rosmanman96. Schiedam Onbekenden heb ben bij slager Poot aan het Broersveld voor 150Ö gulden schade aangericht In de nacht van dinsdag op woensdag werd de voor de winkel hangende markies vernield. Het scherm was twee meter zestig bij twee meier vijftig groot De slager heeft aangifte gedaan bij de Schiedamse politie. Vlaardingen In de rijwielstal ling van het NS-station Vïaar- dingen-Oost is ingebroken. Er werden 26 sloffen sigaretten ge stolen ter waarde van 675 gul den. Vlaardingen Met een gebro ken linkeronderbeen moest de 13-jarige A M. S. naar het Holyziekenhuis worden ver voerd. Hij reed met zijn fiets door de voetgangerstunnel van de Hoogstraat naar het Liesveld en kwam te vallen. Schiedam Voor ongeveer 850 gulden aan gereedschappen is er gestolen uit de auto van de 32-jarige installateur D.J. den B. uit Schiedam. Het rechterportier van de wagen is door de dieven een stukje naar buiten gewrikt, waarna de vergrendeling kon worden opgelicht De diefstal is gepleegd tussen 17 en 18. oktober aan de Rotterdamsedijk. **5>«3V <wfe#»<3V«w<B«(5K» «rfSWSKa I SPECIALITEITEN RESTAURANT TEVENS BESCHIKKEN WIJ OVER t SFEERVOL INGERICHTE ZALEN f I VOOR HET VERZORGEN VAN AL 1 5 UW DINERS EN PARTYS (rtservoreo fnogehjk) 6 Geopend vanaf 11.30 uurZaterdag vanaf 17.00 uur® l ZONDAGS GESLOTEN f o SCHIEDAM-LANGE HAVEN 99 TEL (010) 73.20.33-73.23.69 I .V^ Omdat je wël even héél snel over wilt op de nieuwe lijn. In de goeie kleuren. Inlekker soepel materiaal. Daarom is er n deze modieuze, slanke broek met smalle pijp van aangesneden serge kwaliteit in de aktu el e flannel-look. In muisgrijs, kastanjebruin, marine en zwart. Merk: He-man. Alléén deze week van 55,- voor 45,-. opirvetkei<|ke mode opmerkelijkeprijzeny V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 2