Voorlichting is meer dan het opsommen van beslniten Enquête onder Hoekse bejaarden Stratenmakers kunnen in vier wijken aan de slag Gewonden in 't verkeer joegen auto's 99 99 Kleindierenshow in zaal Harmonie Informatie-avond Amnesty International ópen- gebroken Diefstallen op ferryboot Afzuigkap Oorzaak brand Wethouder Jelle Wijnstok: Zend- marathon voor ers Muzikaal gebeuren SM Geen beroep op subsidie-be schikking Posita houdt leden-veiling DEZE MAAND NOG IN WEST EN ZUID Mishandeld of niet? Dakbedekking Casimir wordt vernieuwd Knulletje brak been Schiedammer gepromoveerd Cultuurraad vergadert MAANDAG 23 OKTOBER 1978 VD/SC/WW 3 ulek van Holland Maar liefst -gen autobezitters deden dit gekend aangifte dat in Hoek ya! Holland him wagen was opengebroken. 'Kadi o's, casset- JScorders en talrijke andere artikelen werden uit de wagens gestolen. In de omgeving van Lj station waren de vemielin- pffi het ergst, maar ook elders (JvDe Hoek werden auto's ge waakt De politie kreeg verder djtef-se meldingen van brom- fiétseigenaars die hun brommer „raitti kwijtgeraakt Sloten wa- reh opengebroken en de politie speurt naar de daders. Het lijkt riet uitgesloten dat er m De Hóek een bende aan het werk is; Hoek ran Bolland Aanboord van de ferryboot "Prinses Bea trix" doen zich de laatste tijd btrbaaldelijk diefstallen voor. Tijdens het weekend deden weer twee passagiers aangifte van diefstal. Een van hen raakte een jas kwijt, de ander miste portemonnaie met daarin dollars. Engelse ponden en Ne- dólandsgeld. Haasland Vrijdag rond het middernachtelijk uur ontstond er een begin van brand in de afzuigkap in de keuken van ttykter Derksen aan de 's-He- renstraat. Dg aandacht van de kaartende familie werd getrokken door een knal in de keuken. Vlaardingen Wethouder Jelle Wijnstok meent, dat voorlichting van de gemeente Vlaardingen nog te vaak „ver snipperd" overkomt bij de burger. Hij wil dat de nieuwe commissie van voorlichting, die voor de eerste keer bijeen is gekomen, zich gaat bezig houden met de vraag hoe de gemeente Vlaardingen duide lijker en vooral gerichter bij de burger kan overkomen. Volgens de wethouder zou het aantal brochures van de voorlichtingsdienst uitgebreid kunnen worden, waarin ook uitleg wordt gegeven over de g?volgen van bepaalde besluiten van urgemeester en wethouders en de gemeenteraad: Dus meer dan het op sommen van de genomen besluiten alleen. Als voorbeeld noemt Wijnstok de op komst zijnde parkeernota, ,,een ingewikkeld en vooral technisch stuk". Hij meent dat het de taak van de voorlichtingsdienst is om de nota leesbaar voor de burger op te stellen en die op effectieve wijze te versprei den. Daarbij denkt hij met m de eerste plaats aan het vervaardigen van een regelmatig verschijnende vooriich- üngskrant, vergelijkbaar met de krant van de gemeente Rotterdam, eerder aan het vervaardigen van brochures, die zo nodig huïs-aan-huis kunnen worden verspreid of het kopen van een advertentiepagina in een huis-aarv- huis verschijnend blad. Over het effect van het plaatsen van mededelingen in de diverse plaatselij ke bladen zoals dat tot nu toe gebeurt heeft wethouder Wijnstok zijn twij fels. Hij ziet de presentatie van de gemeente liever als één geheel en niet m de vorm van mededelingen op verschillende hoeken van pagina's van verschillende kranten, hetgeen hij „versnipperd" noemt De commissie voorlichting is volgens Wijnstok het orgaan bij uitstek, dat zich moet uitspreken over deze ideeën en voor stellen en dit nader dient te concretise ren Groot voordeel van het bijeenbrengen van de portefeuille van voorlichting (die vroeger een onderdeel vormde van de commissie algemene zaken in handen van burgemeester Kieboom) bij de post inspraakbegeleiding is volgens de wethouder dat inspraak niet kan plaatsvinden zonder voorlich ting. „Op deze manier", zegt hij,„- wordt de voorlichtingsdienst van meet af aan betrokken bij het werk van- de inspraakbegeleiders. De kans dat de diensten om elkaar heenwerken wordt hierdoor beperkt". Hoek van Holland De deelraadscommissle voor sociale zaken, volksgezondheid en milieu zal zich dinsdagavond in de Hoekse deelgemeentesecretarie opnieuw beraden over de te houden enquête onder de Hoekse 60-plussers. Het ie alweer maanden geleden dat de commissie tot de conclu sie kwam, dat er een inventari satie moet plaatsvinden van de wensen en verlangens van de 60-plussers in De Hoek. Vaak en langdurig is er gespro ken over de vragenlijst, die aan deze bevolkingsgroep zou moe ten worden voorgelegd, De gro te vrees bestond namelijk, dat de 60-plussers op een bepaalde manier „geleid" zouden kunnen worden door die vragenlijst. De heren Tsmail en Das van de dienst welzijnszorg van de ge meente Rotterdam zullen het betreffende punt op de agenda nader komen toelichten. De gemeente Rotterdam stelt elk jaar een bedrag beschikbaar voor zogenaamde „experimen ten". Ook de deelgemeente Hoek van Holland knjgt een rZoveel mo gelijk Interna tionale verbin dingen lot stand brengen. Dat was het doel waarvoor padvinders een weekend lang onafgebroken de zendinstalla- m bemand hielden. Schiedam/Vlaardingen Het hele weekend zijn Schiedamse en Vlaardingse padvinders bezig gtweest om met de zendinstallatie Internationa le contacten te leggen. Zoveel mogelijk zenders In binnen- en buitenland bereiken en er een praatje mee maken, dat was het doel waarvoor vwchillende Schiedamse en Vlaardingse pad vinders dit weekend bij toerbeurt voor de zendinstallatie zaten. Hdemaal alleen waren de Schiedammers en VJaardmgers niet in het streven. Het gebeuren vond plaats in het kader van de Jota, de „Jamboree on the air", een gebeurtenis waarin padvinders uit vele en ook verre landen aan deel nemen. Door het grote aantal deelnemers is het voor de padvinders-zenders dan ook niet moeilijk geweest om de zo begeerde contacten te leggen. Op momenten dat de verre landen minder makke lijk te bereiken waren, bestond er voor de padvinders van de Schiedamse Taizé-groep, die voor het eerst aan Jota deelnamen, in ieder geval nog de mogelijkheid een praatje te maken met. de Vlaardingse buurpadvïnders. S^edam - Zes personen zijn dji,weekeinde gewond geraakt ^verkeersongevallen in Schie dam. Het 9-jarige meisje A.S. uit Schiedam raakte gewond toen vrijdagmiddag omstreeks fcflf zes werd aangereden door n personenauto op de Profes- rKaraerlingh Onneslaan. Het ongeval ontstond doordat het Meisje onvoorzichtig de rijbaan overstak Het slachtoffer werd wet een diepe vleeswond in het wen en enige schaafwonden Wit hoofd en arm in het Nolet- óekenhuis behandeld waarna zij naar huis terug kon keren. Het voertuig van de 20-jarige automobilist uit Rotterdam werd voor onderzoek naar het politiebureau gebracht Daar werden enkele technische man kementen geconstateerd, die overigens niet van invloed wa ren bij het ongevaL Een echtpaar uit Papendrecht werd met verwondingen in het Noletziekenhuis opgenomen na een aanrijding op de Vlaardin- gerdijk tussen hun auto en een andere personenauto. De 62-ja- rïge Pap end rechter keerde zijn wagen op de dijk en werd daar bij aangereden door een 25-jari- ge automobilist uit Nieuwe-Ton- ge. De Papendrechter brak Haard ingen Wie soms dacht dat de muziek wedstrijd zaterdag ride Vlaardingse Stadsgehoorzaal een geheel „klassiek" gebeuren JM, heeft het flink mis. Dat bleek wel uit de jurering. De «Wleldingsgroep van de interkerkelijke combodïenst sleepte fc-eerste prijs in de wacht met populaire muziek. Verdere ^Bbaars waren: categorie 15-18 jaar: Dirk Zwart uit Rotterdam; Jaar: Harriète van der Steen uit Vlaardingen; 10-12 jaar: Mral van Bruggen uit Vlaardingen; 8-10 jaar: Marriète Midden» Jjwp. Wethouder Ary Maarleveld overhandigde bekers en oorkon- aan winnaars en deelnemers. _jsg- Jongste deeinemertje Marriète Middendorp oittvangt beker uit handen van wethouder Ary Maarleveld. daarbij zes ribben, zijn echtge note liep een hersenschudding op. De andere automobilist kwam met de schrik vrij. Beide auto's werden zwaar bescha digd. Bij een aanrijding tussen twee personenauto's vrijdagnacht op de Burgemeester van Haeren- laan bij de 's Gravenlandseweg raakten drie personen gewond. Het zijn de 27-jarige administra tief medewerker J.E.W., zijn passagiere G.J.H. <23) en de 20-jarige verkoper allen uit Schiedam. De automobilis ten liepen hoofdwonden op, J.H.N. bovendien een shock. Na behandeling konden zij het ge meenteziekenhuis verlaten. De passagiere moest met diverse kneuzingen en een hoofdwond in het ziekenhuis worden opge nomen. Het ongeval was te wijten aan een voorrangsfout Beide auto's zijn total-loss. Vlaardingen In zaal Harmonie aan de Schie- damseweg wordt van 2 tot en met 4 november weer de Vlaardingse kleindierenshow gehou den. Tijdens deze dagen zal de zaal bevolkt worden door ruim drie honderd tuin- en volièrecüeren van edele bloede, die zijn gefokt dóór leden van de regionaal gerichte Vlaardingse Pluimvee en Konijnen!iefhebbersvereni ging. De voor de show en keu ring bijeengebrachte dieren zijn allemaal rasdieren waarvan de gemiddelde stadsmens het be staan doorgaans niet kent. De fokkers zijn er op uit de rassen te verbeteren en steeds nieuwe kleurvariëteiten aan hun collectie toe te voegen. Bij de Hollandse hoenders is de blauw geloverde nieuw en zul len evenals de Minorca's van Spaanse oorsprong, de kuif- hoenders en de patrijskleürige Welsummers tijdens de show zeker opvallen. Nieuw in de collectie is bij de konijnenrassen de parelgrijze Gouwenaar met de Duitse han goor. De dwergkonijntjes waar onder het bekende pooltje in tal van kleurslagen, zullen even eens een belangrijke plaats in de show innemen. Uiteraard zullen de cavia's en sierduiven met ontbreken. De show is voor het publiek toegan kelijk op donderdag 2 novem ber van 20 tot 22 uur, vrijdag van 10 tot 22 uur en zaterdag van 10 tot 16 uur. De cavia wordt steeds meer als troeteldier gehouden. Vlaardingen Het college van b. en w. beeft besloten, geen algemene beroepsmogelijkheid te creëren in de subsidieveror dening. De raadscommissie voor maatschappelijke dienst verlening had deze suggestie aan het college gedaan tijdens de behandeling varf de subsi dieverordening Kinderdagver blijven. Na advies ingewonnen te heb ben bij de diverse betrokken afdelingshoofden heeft het col lege besloten, geen beroepsmo gelijkheid te openen op be schikkingen over subsidies. Maassluis De werkgroep Amnesty International ïn Maassluis houdt op 6 november een muziek- en informatie avond, waarop de doelstellingen van de werkgroep duidelijk naar buiten moeten komen. Tevens zal de opbrengst van de avond gebruikt kunnen worden om de kas van de werkgroep te versterken. De informatie-avond wordt gehouden in gebouw De Ark aan de Rembrandtlaan 2 in Maassluis. Het muzikale gedeelte zal verzorgd worden door Gerard de Waardt, Maassluis' stadsbeiaar-1 dier, die ditmaal achter de piano zal plaatsnemen, en de heer i H. Ruignoot, die fluit en gitaar speelt Zij zuilen een licht klassiek programma ten gehore brengen. Kaarten voor deze avond kosten ƒ5,- en zijn onder andere aan de zaal verkrijgbaar. Contactadres van de werkgroep is Lijnbaan 94, tel. 01899-17391. Maasland Dertig kavels uit Nederland, de Fed. Mal. Staten, Jersey en Ned. Indië worden geveild op de ledenavond van postzegelvereniging Posita, die woensdag 25 oktober wordt ge houden. Men begint om 19.30 uur in de land- en tuinbouw school aan de Commandeurska de. Schiedam Een vermoedelijk zeer dorstige dief heeft een auto in de parkeergarage aan de Westvest leeggeroofd. In totaal werden er 48 flessen wijn ont vreemd met een totale geschatte waarde van 500 gulden. De fles sen drank stonden in dozen op de achterbank van de auto. Gedupeerde is de 52-jarige P. J. de R. Schiedam In vier wijken heeft de gemeente Schiedam weer een aantal straten op het programma gezet, die binnen kort in een nieuw jasje worden gestoken. Deze maand nog start de dienst gemeentewerken met overleg met de betrokken wijk en bewonersverenigingen, en daarna worden de bewoners zelf geïnformeerd. Van de vier nieuwe projecten ligt alleen Groenoord-Midden nog wat moeilijk: de gemeente raad heeft daarvoor nog geen krediet kunnen verlenen, omdat ook burgemeester en wethou ders zitten te wachten op de kostenberekening. Op het stadskantoor riet de projectgroep verbetering woon omgeving nog mogelijkheden om deze maand met herbestra ting te beginnen in het westen en in de Gorzen. In de Zuid- schiedamse wijk gaat het om drie straten rond de Suit Willi- brordusschool, namelijk de TJs- selmondesestraat, Numans- dorpsestraat en Poortugaalse- straat. In Schiedam-West ko men straten aan bod, die liggen tussen de Vondellaan en het Hofje van Belois, te weten de Bilderdijkstraat. Da Costa- straat, delen van de Dirk van Wassenaarstraat en Graaf FIo risstraat en de Jan van Aven- nesstraat Volgende maand moet een aan vang kunnen worden gemaakt met straten in het Singelkwar- tier. Drie zijstraten van de Sin gel en straatjes, die daar weer op uitkomen, staan op het pro gram: Wattstraat, Van Leeu- wenhoeckstraat. Oesterstraat, Stephensonsiraat, Franklin- straat en Edisonplein. Pas als de financiën geregeld zijn, kan ook in Groenoord-Mid den de reconstructie worden afgerond. Dat zal zo in de lente van *79 rijn. In dit deel van Groenoord zit de helft van de reconstructiewerkzaamheden er al op, maar aan de beurt komennog twee stukken die door de Eduard van Beinum- laan van elkaar gescheiden wor den: het gebied tussen Jozef Oreïiosingel, Willem Andries- senlaan, Mozartlaan, Vivaldi- Jaan en Peter van Anrooylaan. Contactpersoon in het Schie damse stadskantoor is André Comax. deel van dat geld. maar het is gebleken dat men er over 1978 niet goed raad mee wist Een deel van het geld is namelijk nog niet uitgegeven en dat zou betekenen dat het aan het eind van het (begrotingsjaar terug gaat in de algemene middelen. Om dat te voorkomen is een schema opgesteld van vereni gingen en instellingen die in aanmerking zouden kunnen ko men voor het „experimentele" geld en de leden van de commis sie sociale zaken, volksgezond heid en milieu krijgen dinsdag avond hierover een aantal voor- stellen te behandelen. Schiedam „Ik ben door een man mishandeld". Die medede ling werd de politie gedaan door een 63-jarige mevrouw ftL T. van G. Getuigen hadden de mevrouw gewond door de Ma- riastraat zien lopen en hadden assistentie van de politie ge vraagd. Op de hoek van de M ariastraat en de Vriendschap straat raakte de politie met mevrouw T. in gesprek. Omdat zij niet geheel nuchter bleek, twijfelde de dienstdoende agent sterk aan de woorden van mevrouw. Pas toen getuigen een deel van het verhaal kon den bevestigen en na aankomst in het ziekenhuis inderdaad bleek dat mevrouw haar linke rarm had gebroken, was de politie overtuigd dat er toch iets gebeurd moest zijn. Wat er precies aan het handje is ge weest wordt door de politie onderzocht Vlaardingen De commissies onderwijs en vorming en finan cien en bedrijven zullen binnen kort een voorstel van het college ontvangen, om de dakbedek king van het hoofdgebouw van de Openbare Scholengemeen schap .Professor Casimir" te vernieuwen. De gemeenteraad zal rich er in november over kunnen buigen. Schiedam De 7-jarige Wins Al ierman heeft zijn linkerbeen gebroken toen hij met zijn hond uit wandelen ging. Tijdens het ommetje belandden de twee op de speelweide bij de Vlaardin- gerdijk. Wie het hardst kan rennen is dan een erg leuk spelletje moet Wim hebben ge dacht. Tijdens dat spelletje raakte Wim's been echter ver strikt in de hondenriem. Daar door kwam het knulletje ten val en brak zijn linkerbeen. Hij is ter verpleging opgenomen in het gemeente ziekenhuis. Schiedam De in Schiedam geboren C. J. de Pater is op 18 oktober gepromoveerd in de Natuurkunde op een voor bui tenstaanders zeer ingewikkeld proefschrift. Alleen de titel al zal veel mensen afschrikken: An experimental study of the incommensurate phase trans formations in Rb2 ZnBr4 and Na2C03; en dat is dan alleen nog maar de titel! De kersverse promovendus zal ïn de toekomst werkzaam zijn bij de Koninklij ke Shell, Froduktie en Exploita tie Laboratorium te Rijswijk. (En dat is ook een mond vol). Maassluis De Culturele Raad van Maassluis buigt 2ïch in haar vergadering van 30 oktober on der andere over een verslag van de werkgroep Stadsverfraai ing, een ïnstmmentensubsïdie voor Kunst en Arbeid en het eindver slag van de werkgroep Kunst zinnige verfraaiing stadhuis, om enkele agendapunten te noe men. De vergadering begint om 19 uur m de Burgerzaal van het stadhuis in Koningshoek.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 3