SCHIEDAMSCHE COUll/fVT geeft 52 miljoen voor schoon rioolwater I Huismeester geen slaaf!' Personeel Hushon wil bedrijf redden D M Centrum vraagt regering om controledienst BOEKEN WURMPJES Trailer vervangt de biblio-bus Ik neem de proef \Ierel laan in commissie Westland- beurs van start Duizendste deelnemer kabel televisie 5000 nieuwe arbeidsplaatsen Renovatie van Jokweg en Patijnestraat Bouw Groote Lucht kan starten Maassluis gegroeid Reconstructie Hofsingel 1 T Dinsdag 24 oktober 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broers vest 3 telefoon administratie 268091 - redactie 262566 k 1 ar h ten dienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL 103de jaargang no. 26201- 4 PAGINA'S Schiedam Het Instellen van een zogenaamde verkeerscon troledienst zon het aantal ver keersovertredingen drastisch kunnen beperken, de leefbaar- beid van de steden kunnen ver droten en bovendien nog eens 5000 arbeidsplaatsen kunnen opleveren- Dat blijkt uit een plan dat de bewonersvereniging Schiedam- Centrum lanceert in een brief aan onder meer de Eerste en Tweede Kamer, de minister van binnenlandse zaken en de mi nistervan justitie. Het instellen van zo'n verkeers controlekorps naast politie en parkeerwachters, zou volgens de bewonersverenjging, geen cent behoeven te kosten. Door dat er meer bekeuringen wor den uitgedeeld betaalt dit korps zichzelf terug, of liever, de over treders betalen hun bekeurders. De taak van het huidige poli tieapparaat zou door het instel len van dit korps belangrijk kunnen worden waardoor er meer tijd beschikbaar komt voor de andere taken van het politieapparaat. Het verkeerscontrolekorps zou volgens Centrum nauwlettend toe moeten zien op de naleving van de verkeersmaatregelen in de bebouwde kom. Ook „in de avonduren zou de controle dienst, in tegenstelling tot de parkeerwachters moeten optre den; juist dan worden de gel dende regels maar lukraak overtreden. Ook over de lange-termijn ef fecten is door de vereniging nagedacht: als blijkt dat de mentaliteit van de weggebrui- ker verbetert en de „opbrengst" minder wordt, dan zou een ge deelte van de dienst bij het normale politiekorps kunnen worden ingelijfd, zodat de poli tie een aanvulling krijgt van geoefende mankracht. Een even eenvoudige als doel treffende oplossing, vindt Cen trum, dat daarmee het zoveelste ideetje binnen zeer korte ter mijn heeft geleverd. Eerder werd onder andere al gedacht aan een service aan het publiek, bij het uitdelen van parkeerbon nen; een plattegrond je onder de ruitewisser, met daarop plaat sen waar wel geparkeerd kan en mag worden. Met het idee voor het verkeers- contxolekorps begeeft de bewo nersverenjging zich op landelijk ijs. Gemeentelijke reacties op voorgaande ideeën zijn nog niet binnen. Wat de landelijke reac ties op dit plan zullen zijn is de vraag. Jan Hagendoorn, waarnemend voorzitter vol ideeën van bewo nersvereniging Schiedam-Cen trum, gooide al menige brief op de post. Ook de regering heeft nu een van de plannetjes van de bewoners vereniging ontvan gen. Maassluis De bezorgdheid ran de buurdersvereniging Me rellaan met de betrekking tot de steeds toenemende verkeers onveiligheid in de straat, wordt woensdag besproken tijdens de vergadering van de commissie Verkeersaange Ie genheden. De vergadering wordt gehou den in de kantine van het Ge meentelijk Woningbedrijf aan de P. J. Troelstraweg 6 en be gint om 19.30 uur. De vergade ring is openbaar. Maassluis Voor de renovatie van woningen aan de Jokweg en de Patijnestraat in "Maas sluis is een bedrag van bijna 350.000 gulden nodig. De commissie voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting zal zich in haar vergadering van woensdag buigen over het voor steld at het co Uege heeft samen gesteld. Met de renovatie moe ten de woningen worden a an ge cast aan de eisen, die hieraan uit het oogpunt van volkshuis vesting worden gesteld. Maassluis De bevolking van Maassluis is in de maand sep tember wat omvangrijker ge worden. Per 1 oktober telde Maassluis 32199 inwoners. In september werden 59 kinde ren geboren, terwijl 123 perso nen zich binnen de stad vestig- den, 14 inwoners overleden en 173 mensen vertrokken naar elders. ïn september werden 14 huwelijken voltrokken en von den vier echtscheidingen plaats. Middeleeuwse' gang van zaken in flat Parkweg VlaardingenHet Rijk heeft haar goedkeuring gehecht aan de plannen, om bij Vlaardingen een grote rioolwater-reini- gingsinstallatie te bou wen. De plannen zijn in middels in een dusdanig stadium, dat begin vol gend jaar met de bonw zal kunnen worden be gonnen. Dat is dan iets later dan de bedoeling was: in eerste instantie werd er op gewerkt dat nog dit jaar met de bouw begonnen kon worden. Tegelijkertijd met haar instem, ming heeft het Rijk ook de verheugende mededeling aan het Hoogheemraadschap van Delfland gedaan, dat rij 57% van de kosten oftewel ruim 52 miljoen gulden zal bijdragen. De overige kosten zullen door Delfland zélf worden bekostigd, die dit bedrag in de komende „Middeleeuwse toestanden" heersen er volgens «lelf bewoners in de ParWlat, een Wok van 78 woningen op fchwk van Parkweg en Burgemeester Honnerlage G re telaan. -Otoe huismeester is zich rot geschrokken- Men doet bedillerig hem. Hij is geen slaafT zegt een huurder van de Parkflat is een conflictje ontstaan met kopers, die vinden dat de huismeester er ook voor hen is. Over diens positie heeft de vereniging van eigenaren van de flat onlangs een vergadering gehouden, en het daar besprokene is volgens de Rotterdamse ratelaar Balkema zo belangrijk, dat de huurders geïnformeerd m°eten worden. Aan de huurders is een oproep uitgegaan om °P donderdagavond 2 november om half acht in zaal Irene aan •fe Nieuwe Haven bijeen te komen. „Een zo groot mogelijke opkomst is belangrijk", schrijft G. J. M. Roosenburg namens Een van de huurders heeft inmiddels „de politiek" ingeschakeld, 9P aanraden van Daaf Rensman, oud-raadslid van de PPR en ad van wijkvereniging Nieuwland. De situatie in de Parkflat komt neer, dat leeggekomen huurwoningen niet opnieuw worden ^rhuurd maar door Balkema worden verkocht „De kopers °*Oken echter recht te hebben op de service van de conciërge, die man is helemaal niets verplicht. Hij steekt af en toe Z de handen uit de mouwen, maar hij moet niets", aldus Je verbolgen huurders- ^kema was de afgelopen dagen met te bereiken. Volgens de *murders laat makelaar niets meer aan de woningen doen, ®lang de positie van de huismeester onduidelijk is. „Sommige Jftfders beginnen zelf al hun huis aan de buitenkant op te *D*ppen, omdat het anders stijf verrot", aldus een flatbewoner. 0 De Maassluise bibliotheek heeft er sinds gisteren een aantal zeer jonge boekenwur men bijgekregen. Op initiatief van de schoolleiding van de kleuter school De Wever- tjes en de basis school Wevers- hoek brachten kleuters en eer steklassertjes een bezoek aan de bi bliotheek. Daar werden zij niet alleen weg wijs gemaakt in boekenland maar werden zij tevens gewezen op het feit dat de biblio theek over een aparte kleuter- hoek beschikt. Om alles aantrek kelijker te maken las jeugdbiblio- thecaresse Carla Teuwen een span nend verhaal voor over een walvis. Aan het eind van het bezoek kre gen de kinderen allemaal een kaart als bewijs dat zij staan ingeschre ven en boeken mogen komen le nen. Overigens is iede re school - na af spraak - van harte welkom in de bi bliotheek aan' de Uiverlaan 18. ,,Wij vinden het zeer belangrijk om kin deren al jong met boeken vertrouwd te maken. Zeker nu de kinderen ai vrij snel spreek beurten op school krijgen is het be langrijk dat zij we ten hoe de boe ken zijn ingedeeld en wat wij heb ben". aldus bi bliothecaris Van Dijk. jaren weer zal terugontvangen van particulieren en bedrijven, die water lozen op de riolering. Dat gebeurt via de zuiverings heffing, die op de rekening voor de energie- en waterlevering terug te vinden is. De installatie, die zal worden gebouwd op het terrein van de Groote Lucht tussen Vlaardin gen en Maassluis, zal na het gereedkomen een totale capaci teit hebben van 315.000 vervuil ingseenheden. Eén zo'n v.e. is de hoeveelheid afvalwater, die gemiddeld per persoon per et maal wordt geloosd. Het Hoogheemraadschap is er overigens nog niet uit wat er moet gaan gebeuren met het afvalslib, dat na de reiniging van het water zal overblijven. Een mogelijkheid is, op het ter rein een installatie te bouwen waarin deze afvalprodukten kunnen worden verbrand, maar er is ook een studie gaande om dit slib af te voeren naar de AVR (Afval Verwerking Rijn mond), die gespecialiseerd is in dergelijke „klussen". Met name burgemeester Wim Kieboom van Vlaardingen heeft er, in zijn hoedanigheid van Hoofdinge land van Delfland, op aange drongen om die laatste oplos sing te kiezen. Omdat de installatie gebouwd zal worden vlakbij woning bouw zullen er strenge eisen gelden tegen stank- en geluids overlast Om de installatie heen is bovendien een groen- gordel geprojecteerd. 's-Grave nzan de Voor de vijf tiende keer is gistermiddag in 's-Gravenzande de Westland- beurs van start gegaan. Onder toeziend oog van vele genodig den, vertegenwoordigers van de Westlandse gemeentebestu ren en bedrijfsleven liet 's-Gra- venzandse burgemeester M van Prooi jen enkele ballonnen knallen in de veilingha] van West land-Zuid, waarmee extra feestelijk derde lustrum beurs voor het publiek werd geopend- De beurs biedt voor de bezoe kers een groot assortiment arti kelen op het gebied van wonin ginrichting, recreatie en huis houding. Op ruim zesduizend vierkante meter hebben bijna tachtig I bedrijven gezorgd voor een aantrekkelijke presentatie van i hun produkten, waaronder de nodige nieuwe snufjes, trends en materialen. De beurs is dagelijks voor het publiek i toegankelijk van twee uur tot half zes 's middags en gedurende de avonduren van half zeven tot tien uur. Vanaf half tien 's avonds wordt er in een speciaal ingericht beurstheater een showprogramma getoond met tal var» bekende Nederlandse artiesten, onder wie Ben Cramer, Connie Vink, Nico Haak, Mini en Maxi en Rob de Nijs. De beurs is geopend tot zaterdag. iiiiiiiiiiriiiiiiitriHiiiiiiEiiiiKimiriiiuiiiiiiiifiiiififiiiiinniiiiiiituiiufiiniiiiHiiiiiiitrTnimiiiiiiiiiniiimrifmiiiifimiiirittfluiiiMiiiiiiimiimiimnii iimiiimiiiiüiiiiiiiiKiiiitiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiini Een jaar lang gratis ka beltelevisie voor de dui zendste deelnemer, familie Schruijer. Vlaardingen Een jaar lang gratis gebruik Of cüt ruct in tegenspraak is met het bericht maken van de kabeltelevisie. Een fraai bedrukt in onze krant van gisteren waarin werd vermeld, papier met deze inhoud ontving de familie dat reeds 2440 woningen op de CAI zijn aangeslo- Schrui jer aan de Bormweg in Vlaardingen-Holy ten? „Neen," stelt de wethouder, „een groot aantal uit handen van wethouder IJsbrand van der van hen is aangesloten op bet zogenaamde Velden. miru-stemetsysteem in Holy-noord. Dit omdat de familie zich als duizendste deeine- Hier gaat het om de vrijwillige deelnemers aan mer had aangemeld voor de kabeltelevisie. ^et meegroeinet." Vlaardingen De werkne mers van Hushon Holland, het bedrijf waarvan dc twee direc teuren onlangs met meename van geld en goederen ter waar de van ruim een half miljoen gulden de benen namen, stellen verwoede pogingen in het werk te voorkomen dat zij in de WW belanden. Vandaar dat ge tracht wordt op eigen kracht het werk voort te zetten. Volgens administrateur H, A. Köller moet het mogelijk zijn na faillissement van Hushon Holland een nieuw bedrijf op tc richten, dat binnen zes maan den gezond zal draaien. Voor- Maasland Deze week wordt gestart met de reconstructie van de Hofsingel. Deze werkzaamheden brengen het nodige ongerief met zich mee: De Commandeurskade, Hofsingel, Commandeurs hof, Haardstede en Plantage, zullen enkele malen tijdelijk voor alle verkeer worden afgesloten. De werkzaamheden richten zich op het duel van de Hofsingel tussen de brug over de Zuidgaag en hot kruispunt Hofsingel-Plan tage. Het wegdek wordt geasfalteerd, terwijl langs dit gedeelte van de weg ook een trottoir wordt aangelegd. MaaslandBegin volgend jaar wordt de bekende bibliobus vervangen door een biblio-trai- ler. Dat betekent, dat het boe kenbezit naar Maasland wordt vervoerd met een trekker-met- oplegger. De oplegger wordt als vanouds geparkeerd man de Kastanjehof, terwijl de trekker op pad kan om een ander boe- kenvrachtje te vervoeren. Deze verandering houdt voorde lezers voordelen in. Zo zal men uit 5000 boeken méér kunnen kiezen: de capaciteit van de bibliotraüer is 15.000 exempla ren. Ook de gemeente vaart er wel bij: de trailer is aanzienlijk goedkoper in exploitatie. Als gevolg daarvan zal het aantal uren, dat Maasland per week" van de rijdende bibliotheek ge bruik kan maken worden uitge breid. Op vrijdagmiddag en -avond kan men er gedurende zes Uur terecht Momenteel staat de bus slechts twee uur in het dorp. Een nadeel is er ook voor Maas land. Omdat de trailer slechts op één plaats wordt gebracht is het niet mogelijk om ook een mobiele uitleenpost te vestigen aan de Commandeurskade. waarde js echter, dat het perso neel gedurende een half jaar inkomen geniet, niet uit de mid delen van het op te richten bedrijf. De personeelslasten zouden gedurende deze maan den te hoog zijn om binnen redelijke tijd een florerend be drijf te realiseren. De gemeentelijke instanties hebben tot nog toe niet positief op een dergelijk verzoek van het personeel gereageerd. Admini strateur Köller, die na het on verwachte vertrek van zijn di recteuren de zaken waarneemt: „Het punt is, dat een dergelijke regeling niet bestaat. Als we na hei uitgesproken faillissement ermee ophouden, belanden we in de WW. Richten we zelf iets nieuws op dan krijgen'wc niets, hooguit een minimumuitkering van de steun". Inmiddels blijken de twee ont vluchte directeuren, wier hui dige verblijfplaats nog steeds onbekend is, moer personeelsle den naar de afgrond tc hebben gesleept dan de tien man zoals aanvankelijk werd vermeld. Het zes personeelsleden tellend bedrijfje Air Cold blijkt name lijk helemaal niet te zijn ver kocht, De vermeende nieuwe eigenaar ontkent dit middels zijn advocaat. De juridische wegen rijn in dit geval dermate ondoorgrondelijk dat wordt af gezien van beroep. Maasland Burgemeester Van den Brink is op woensdag 25 oktober verhinderd zijn weke lijks spreekuur te houden. Ook burgemeester J, de Bruin van Naaldwijk laat zijn spreekuur vervallen. Op dinsdag 31 okto ber is hij verhinderd. Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zender extra kosten be zorgd in combinatie met het Rotterdamgch Nieuwsblad, de Haagscha Courant ot Het Binnenhof. Stuur ml) dit nkeuwnblad 14 dngc-n gratia op proef toe In eomWnetle met: Rottwdemech Nieuwsblad Naam Adres Woonpi Tel Deze oor> in apen envelop. Zonder posueget. sturen naar Antwoordnummer 332. Oen Heog, Antwoordnummer 834. Rpdardem. .tul i .ivf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1