SCHIEDAMSCHE COURANT Ernstige verzakkingen in drie delen van Schiedam Ook de vierde molen gaat weer draaien! Meai^eleti! West schrikt van plannen „Rijnmond moet Tankercleaning eens sluiten!" Jiaad moet protesteren „Tosca Balm" is vijftien VANDAAG IN HET vandaa8 Centrum blijft brieven schrijven Onderzoek naar flinke grondverschuivingen: Vakmanschap in Meubelen Meisje geschept Oost wil leden voor subsidie TweeHrant&iVo^rCéenCektBon Veel meer sloop dan verwacht Opgeklommen Joop de Jong: de Drie hoorn Gisteren bloemen: VlaardingenWesthavenbade 35-39, teï.010-342239 Twee weken lang twee kranten voor géén geld Schiedam heeft al 103 jaar lang z'n eigen Schiedamsche Courant. Die kost nu niets. I I 1 I 1 f J I I Woensdag 25 oktober 1978- onafhankelijk dagblad 103de jaargang no. 26202 -10 PAGINA'S Broersvest 3 telefoon adm mist rat tv 268091 redactie 262566 klacht en dienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam De bewonersvereniging -ran Schie dam-West gaat de bewoners van de Marias traat en omgeving mobiliseren en organiseren, om de door de gemeente voorgestelde inspraak meer gestalte te geven. Zowel de vereniging als de bewoners zijn zeer geschrokken van de plannen, so als die door de gemeente zijn gepresenteerd. Met name het punt van inspraak blijkt bij de bewonersvereniging niet helemaal in goede aarde te zijn gevallen. Vandaar ook dat de bewonersver eniging van plan is om werkgroepen in het leven fe roepen, die zouden moeten worden samenge steld uit alle lagen van de bevolking. De door de gemeente voorgestelde projectgroepen zouden dan op die werkgroepen kunnen steunen. ^Iedereen wist dat er veel moest gebeuren in de buurt van de Mariastraak Dat er echter zoveel zou moeten worden gesloopt, had niemand van te voren verwacht We hadden toch echt gedacht dat er veel meer zou worden gerenoveerd. Vandaar ook, dat iedereen nogal geschrokken fe van de resultaten van het gemeente-onder* roek", zegt John de Kievit van de bewonersver- eniging. Opvallend is dat de resultaten van het onderzoek van de gemeente iets negatiever uitkomen, dan de resultaten van een onderzoek dat Delftse studenten in diezelfde periode hebben verricht. In het Delftse onderzoek zouden er meer panden in aanmerking komen voor renovatie; de gemeen te gaat meer uit van sloop en vervangende nieuwbouw. Toch hecht de bewonersvereniging nog niet teveel waarde aan dat verschil „We zijn nog bezig om die resultaten te bestuderen", Vertelt John de Kievit De bewonersvereniging houdt rekening met twee grote problemen, die in de toekomst waarschijn lijk zullen gaan optreden. De huizen zullen waarschijnlijk na renovatie en vooral nieuwbouw nogal duur uitvallen. De gemeente heeft zelf al meegedeeld, dat de huren waar oorspronkelijk naar werd gestreefd niet haalbaar zullen zijn. Ook de bewonersvereniging verwacht, dat die huren nogal hoog zullen kunnen uitvallen „To ch", zegt De Kievit, .zullen wij emaar streven om de huren zo laag mogelijk te houden". Tweede probleem zal zijn om de buitenlanders in de buurt duidelijk te maken wat er nu allemaal gaat gebeuren. De Marias traat en omgeving tellen een zeer groot aantal buitenlanders. Alleen al het talenprobleem lijkt daardoor bijna onoverko melijk. Vandaar dat de bewonersvereniging de gemeente heeft geadviseerd om de Turkse vereni ging bij de plannen te betrekken. Zonder stappen van de gemeente af te wachten gaat de bewoners vereniging alvast proberen groepen van bewo ners en andere belanghebbenden te mobiliseren. De vereniging blijft immers opkomen voor de belangen van die bewoners en daarbij hoort ook de Turkse vereniging. Schiedam - De balletschool van Tosca Balm, op de Grote Markt in Schiedam, bestaat dit jaar vijftien jaar. Ter gelegenheid daarvan worden gedurende de maand november verschil lende openbare lessen gegeven in gebouw Arca de, Van 15 tot en met 18 november en op 29 en 30 november kunnen alle belangstellenden in het gebouw aan de Lange Haven terecht om eens te kijken hoe een balletles nu in zijn werk gaat. De verjaardag van de balletschool krijgt dit jaar een extra tintje door de enorme toeloop aan leerlingen, sinds de film „Saturday night fever" in de bioscopen is vertoond. Het aldaar vertoonde disco-dansen kan op de school van Tosca worden geleerd. Doordat de school echter maar over twee zalen beschikt en er meer leerlingen rijn dan er tijd en ruimte is, heeft de Sehiedamse baUetle- rares een wachtlijst aan moeten leggen waarop nu al een paar honderd namen prijken. Over die wachtlijst, maar vooral over de studie reis van Tosca naar Amerika, kunt u lezen op pagina vijf. verder in het Rotter - damsch Nieuws blad Dood van Vickske blijft vragen oproepen. Kinderzegels: ieder jaar meer. Rotterdamse politie loopt voorop. Iran wil van wapenbestellingen. Schiedam - Bewonersverenï- ging Schiedam-Centrum heeft in een - zoveelste - brief aan de gemeente gepleit om de Korte Dam geheel af te sluiten voor alle verkeer behalve voet gangers. De weggebruikers trekken zich zo goed als niets aan van de door de gemeente ingestelde maatregelen aldaar. Daardoor ontstaan er dagelijks gevaarlij ke situaties op de punten Korte Dam/Hoogstraat en Korte Da m/Lange Haven, Het afsluiten voor het verkeer kan, zo stelt de bewonersvereniging, een voudig gebeuren door de reeds geplaatste bloembakken zoda nig te situeren dat rijden onmc gelijk is. De bewonersvereniging van het centrum, die in debrief ook nog aanbeveling doet tot het plaatsen van een extra ver keersbord op de hoek van de Hoogstraat omdat het oude verdraaid is, speelt hiermee de zoveelste tip door naar het stadskantoor. Eerder dacht men al over zaken als het betrekken van de Grote Markt bij de weekmarkt en meer van dat soort plannetjes. Eén ding valt in ieder geval uit al die correspondentie te concluderen: de plannetjes munten uit door eenvoud. Over het hoe en waarom van de brieven naar het grote ge bouw aan de Emmas traat kunt u lezen op pagina dne. Joop de Jong: „Dat kan niet langer zo!" Schiedam/Rotterdam „Waarom aarzelt Rijn- vragen geopenbaard, waarin De Jong aandringt mond nog om Tankercleaning tc sluiten?" Dat op een snelle afwikkeling van de problemen vraagt het Sehiedamse Rijnraondraadslid Joop ront* het schoonmaakbedrijf van tankers aan de Jong zich af. Vandaag zijn schriftelijke de Havenstraat en Wilhel min aha ven. Slechts twee wieken telt de Drie Koornbloe- men op het moment. Gisteren is echter ge start met de restauratie van de mo ten aan de Vellevest ADVERTENTIE rt AAflD Schiedam Deze week is eindelijk begonnen met de langverwachte restauratie van de molen op de boek van Vellevest en Vlaardingers traat, de Drie Koombloemen. Deze molen is in bezit van de gemeente Schiedam en kan tot nog toe als enige Sehiedamse molen niet de wieken laten draaien. „Dat gaat veranderen", voor spelde gistermiddag RobBaten- burg, de molenaar van De Vrij heid, welke molen aan de Noord vest al een paar jaar gele den werd gerestaureerd en die nu het meel levert aan tientallen bakkerijen in de provincie Zuid- Holland. Bij De Vrijheid ging het om een gedeeltelijk particulier initia tief. De restaurateur is dezelfde als de molenmaker, die nu de Drie Koombloemen onder han den neemt: H. J, Verbeij uit Hoogmade Deze molenmaker is gisteren daadwerkelijk begon nen met het herstellen van het kruiwerk aan de kap. In eerste instantie gaat het om het draaibaar maken van de molen, wat erop neerkomt dat de hangsteiger de stellingom loop van de molenwieken kan volgen. Echter, de Drie Koom bloemen zal pas ver in de jaren tachtig werkelijk gereed zijn. Na het draaibaar maken volgen de werkzaamheden tot het ,maaibaar" maken en de inwen dige metselwerkzaamheden, terwijl het bijbehorende huisje pas na enkele jaren aan de beurt Voorlopig gaat de gemeente alle werkzaamheden aan de Drie Koombloemen betalen, maar dat wordt gezien als een voorfi nanciering. Het rijk zal na een jaar of drie, vier, met subsidie over de brug komen. Dat heeft te maken met de vorderingen aan de molen: eerst als het uitwendige karwei aan de mo len geklaard is, waardoor de wieken van de Drie Koombloe men kunnen gaan draaien (en dat zal pas in het voorjaar van 1979 zijn), kan pas de verdere restauratie worden aangevat. Het zal dan lang geduurd heb ben, dat de Drie Koombloemen kan gaan draaien. De Noordmo len is geen echte „maalmolen" meer sinds Lucas Bols er een restaurant annex proeflokaal vestigde. De Walvisch aan de Westvest is daarentegen wel weer volop in gebruik en De Vrijheid is op het moment een van de belangrijkste molens van Nederland. Schiedam In drie woongebieden van Schie dam is volgens de direc teur van gemeentewer ken, Harm de Block, sprake van een zeer kri tieke situatie omdat de fundering onder de hui zen veel te wensen over laat. Een onderzoek is hard nodig. De voorlopige kosten bedragen ruim twee ton en gedoeld wordt op de gebieden: rond de Maria- straat in het westen, in de omge ving van de Hogenbanweg en de Von Leibnizstraat in Schie- dam-Oost en in Kethel-Tuïn- dorp. De grond onder deze drie wijk- delen is volgens De Block, die gezien zijn carrière een expert op het gebied van funderingen kan worden genoemd, „bijzon der gevoelig voor zettingen". Door die verschuivingen in de grondlagen was het in het verle den al tweemaal nodig om in Tuindorp op te hogen. Een an der gevolg, in het oosten van de stad, op de grens met Rotter dam namelijk bij de Hogenban weg, was in het verleden de aanzienlijke verzakking vaneen flatgebouw dat daardoor moest worden gesloopt. „De kritische situatie is in enke le gevallen al zichtbaar", zei De Block d eze week in een vergade ring van de raadscommissie i voor ruimtelijke ordening. „Op sommige plaatsen liggen putten in de grond ten gevolge van de zettingsgevoeligheid van de bo dem. De verbeteringen zijn niet bedoeld om redenen te vinden voor renovatie in die gebieden, nee, de toestand is er werkelijk kritiek". Piet Poot, het CDA-raadslid dat vrijwel uitsluitend inspringt als er zaken over Kethel aan de orde komen (uitzonderingen daargelaten), sprak tegenover wethouder Chris Zijdeveld zijn blijdschap uit dat er eindelijk aandacht wordt besteed aan de verzakkingen in Tuindoip. Vol gens Poot is de situatie daar erbarmelijk. Ts-Gra venzande De achtjarige Ilse Vijverberg uit 's-Graven- zande heeft gistermiddag haar linkerbeen gebroken toen met ze met haar fiets door een auto werd geschept. Ze liep boven dien een hersenschudding op. Het meisje reed met har fiets over de Julianaweg.Toenzeeen vriendinnetje aan de overkant van de weg ontdekte, stak ze plotseling over, waarna de auto haar schepte. De Jong, die de afgelopen vier jaar als fractieleider van de Sehiedamse PvdA moeilijk vra gen kon stellen aan burgemees ter en wethouders maar die sinds kort „gewoon socialist" is m de Rijnmondfractie, en met name geïnteresseerd m milieu zaken, maakt zich bezorgd over een nieuwe aanvraag voor een hinderwetvergunning, die de BV Tankercleaning heeft inge diend bij het openbaar lichaam Rijnmond. Daarover vond dins dag 10 oktober nog een hoorzit ting plaats in het Sehiedamse stadskantoor, waarbij fel werd bestreden dat Tankercleaning een milieuvriendelijker opzet zou hebben. Sinds 1975 wordt eraan gewerkt om Tankercleaning, dat de Gor zen en ook Schiedam-West veel geluidhinder en stank bezorgt, dicht te gooien. Een beroepspro cedure bij de Kroon leverde het bedrijf niets op, want de ge meente Schiedam kreeg indi rect gelijk om Tankercleaning vanwege die overlast nog verder functioneren te verbieden. Schiedam kon de sluiting van het bedrijf echter nooit effectu ren, omdat de hinderwetbe voegdheden inmiddels waren overgedragen aan Rijnmond. „Maar waarop wacht Rijnmond dan nog, nu de beroepsprocedu re is afgelopen?" vraagt De Jong rich af. Hij houdt er reke ning mee, dat de brutale maar slimme nieuwe aanvraag voor een hinderwetvergunning Tan kercleaning nog enig uitstel biedt. Na al die Jeugdactivi teilen was het gegoochel van gistermiddag net een vakantiegebeuren voor bejaarden. In de 4 molens, het Sehiedamse dienstencen trum op de hook van Nieuwe Damlaan en burgemeester Honnerlage Gretefaan, trad de oude dame Bossini op voor precies 47 genera tiegenoten en twee kleine meisjes. De bejaarden van de 4 molens, blijken dan ook steeds weer terug te keren tot mevrouw fiossini, die het goochelen al meer dan vijftig jaar beoefent en het vak leerde van haar vader, die destijds in Rotterdam zeer bekend was. „Ik snap er niks van, maar zij doet het uitstekend, die trucs,,, zei gisteren een oudere heer in het dienstencentrum. „Vorige week zag ik nog op de televisie zo'n goocheltruc, en dat werd dan gedaan door een echte meester. Nou zien wij het hier in levende lijve. Mevrouw Bossini is hier al een paar keer geweest en nog blijf ik het boeiend vinden. En mat Kerst-Inn, in december, dan komt zij weer!" Schiedam Het anti-bezuini- gingscomlté Schiedam vraagt aan de gemeenteraad om Be stek '81 af te wijzen en dat in Den Haag kenbaar te maken. Het comité heeft hiervoor een brief opgesteld, die aan de ge meenteraad zal worden verzon den. Zoveel mogelijk groepen en or ganisaties uit de sehiedamse samenleving worden gevraagd een afschrift van de brief te ondertekenen, waarna het hele pakketje brieven op het stads kantoor kauworden bezorgd. Bestek '81 moet volgens het comité worden afgewezen, om dat het op onverantwoorde wij ze ingreep doet in de samenle ving. Vooral de voorgenomen bezuinigingen door verminde ring van de womngwetbow en de netto-netto koppeling rijn bij het comité in het verkeerde keelgat geschoten. Maar ook het verminderen van uitkeringen, in het gemeentefonds en het over hevelen van dure rijkstaken naar de gemeente vormen voor het comité grote problemen. Ook Schiedam zal zijn belangen door het Bestek in het gedrang zien te komen, zo stelt men m de brief, en met name de zwak- sten m de samenleving zullen er do dupe van worden. De organisaties die mee willen doen moeten nog haast maken met terugzending van het schrij ven ook. Op Op 1 november wil men alle brieven binnen heb ben. De brief kan dan op de raadsagenda voor de vergade ring van 20 november worden geplaatst. Op die vergadering kan er dan in de gemeenteraad over het al dan met afwijzen van het Heilsplan, zoals in Be stek al meermalen Is omschre ven, worden gesproken. Schiedam „De bewonersver- eniging Schiedam-Oost heeft te weinig leden om volgend Jaar voor subsidie in aanmerking te komen". Op het moment is ongeveer één procent van de bewoners lid; het zouden er twee moeten zijn. De oorzaken van het tekort aan leden moet volgens Krabben dam niet gezocht worden in een gebrek aan vertrouwen in de bewonersvereniging: „Dat ver- - trouwen is juist erg groot Dat bleek eens te meer bij een en quête die wij laatst hebben ge houden onder de bewoners van de SingeL In die enquête moesten de be woners zich uitspreken over de te nemen maatregelen om het zware verkeer uit de straat te weren. De bewoners konden er onder andere voor kiezen de bewonersvereniging druk te la ten uitoefenen op de RET en het ministerie van verkeer en waterstaat Een overgrote meer derheid heeft voor die mogelijk heid gekozen en 20 een blijk van het vertrouwen gegeven. Het bestuur van de bewoners vereniging heeft onlangs een zeer belangrijke versterking on dergaan. Ben Schweers schrij ver en medeondertekenaar van talloze bezwaarschriften heeft de bestuursploeg versterkt „Dat zit dus wel goed", zegt Krabbendam; „het enige pro bleem voor ons is op dit moment het tekort aan leden". Niets, voor Schiedammers die voor het nieuws uit de rest van de wereld op het RoUerdamsch Nieuwsblad zijn geabonneerd. Niets, voor Schiedammers die beide kranten wel eens twee weken lang gratis en vrijblijvend ter kennismaking willen meelezen. i«! 11» iStfl Opsturen in een envelop zonder postzegel aan de Schiedamsche Courant, antwoordnummer 834, K 3000 VB Rotterdam, voor een: J volledige kosteloze en geheel vrijblijvende kennismaking I met de Schiedamsche Courant en het Rotterdamsch Nieuwsblad, twee weken lang I aansluitend tot 1 januari 1979 voor/20, I aansluitend per maand a 13.90, waarvoor een machti- (J ging tot automatische giro-afschrijving wordt verstrekt Naam adres ^woonplaats tel.nr.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1