SCHIEDAMSCHE COURANT 'Sommige bewoners lopen bij hun arts voor kalmerende middelen' Katten mepperij op de helling Opbouwwerker ziet zijn nieuwe kantoor „vliegen" m Sunlight Schiedam naar Vlaardingen? Achter stand OGB van J Ik neem de proef Politie leert beter schieten Ikf5 Perikelen rond basketballveldje in Hoevebuurt Andere kant op in de Boterstraat? 9 9 «tl Distilleerderij zonder truck Sportvereniging de dupe ponderdag 26 oktober 1978 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD _103de jaargang no. 26203 6 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachten dienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL >>r Vlaardingen Vrijwel dage lijks Is het raak. Opgeschoten jongelui maken met hun cross- brommers de buurt onveilig en houden de kleintjes uit hun slaap. Bovendien zijn bedrei gingen, ruzies en andere span ningen tussen de jongelui en de bewoners aan de orde van de dag. JEcht waar, op een gege ven ogenblik gaan hier onge lukken gebeuren. Sommige be woners lopen bij bun huisarts voor kalmerende middelen, an deren willen vertrekken". „De toestand is onhoudbaar", aldus één van de bewoonsters. Bron var. alle ellende: het speel terrein in de buurt van de Axel hoeve, waar een aantal baskets geplaatst zijn en dat nu fungeert als verzamelplaats van opge schoten jongelui. De omwonenden van het veldje hebben onlangs een hand teke ningen aktie gevoerd waarmee zij hoopten te bereiken dat het veldje veranderd zou worden in een pleintje met bloembakken. Zo zouden de kleine kinderen er weer veilig kunnen spelen en de oorzaak van een hoop span ningen weggenomen zijn. Uit eigener beweging hebben zij een voorstel ingediend volgens welk de leefbaarheid er in hun buurt stukken op vooruit zou gaan. Voor de jongelui is er naar hun mening elders genoeg gele genheid omn hun wilde spelle tjes te spelen. Burgemeester en van VI aar dingen h en wethouders hebben de kla gende bewoners nu geschreven dat zij voorlap;'t geen aanlei ding zien dé situatie zoals die nu is drastisch te wijzigen. „U woont nog vrij kort in deze nieuwe wijk, waar de woonom geving bovendien is opgericht met nspriak van uw kant... Met nam_ -Is verzoeken om basket- balpalen zijn uit uw eigen buurt voortgekomen". Het merendeel van de bewoners denkt er echter anders over, de inspraak was volgens hun „een flop". Het trap- en basketbal veldje is zonder voorkennis van de bewoners geplaatst, zeggen Sensatie zoeken Dat de jeugd in de Holy proble men geeft hebben we een paar dagen geleden kunnen zien toen, de baldadigheid excessieve vor men had aangenomen. Maar de Van Cleef is na raadslid: Schiedam - Eindelijk al op het stadskantoor worden onder recht, of de rijrichting voor uito's in de Boterstraat (achter de Hema) kan worden omge draaid. Het blijft namelijk be woners van de binnenstad erge ren, dat er meer wegen zijn die verkeer niir de Grote Markt lelden dan dat er uitvalswegen rijn. Er is immers maar een uitvals weg, via het Spinhuispad, ter- wijl momenteel via de Boter straat èn de Nieuwe Sluisstraa. VBrede Marktsteeg autoverkeer m de directe omgeving van het oude stadhuis kan komen: een verhouding van één op twee, •X1 aard oor ontstaat een verve ende situatie op de Grote Markt, want het verkeer kan er moeilijk vandaan", zei deze wek Hans van Kleef tegen PvdA-wethouder voor ruimte- jtfke ordening Chris Zijdeveld van Kleef is onlangs afgetreden ab voorzitter van bewonersver- «iging Schiedam-Centrum, omdat hij voor de PvdA in de gemeenteraad kwam. Hoewel «J de problematiek rond de Boterstraat al eerder aanstipte, *°jgt hij nu als socialistisch raadslid enig gehoor, want Zij develd heeft toegezegd de ande- rerijrichting op haar mogelijk heden te laten onderzoeken, *«t zou dus betekenen, dat een automobilist in de toekomst kan gaan van het oude stadhuis naar oe Hema maar niet andersom, fcfcls nu. Behalve op marktda- öajs die gelegenheid er im- al via de Lange Kerk- ®aat«. een minder drukke, 1X1 feite de derde weg die r*' n*-*»rwpMarkt leidt. schuld van die jongens en meis jes is het ook niet helemaal, dat zou te makkelijk zijn. Ongetwijfeld heeft ook de mo derne stédebouw er mee te ma ken, een stedebouw die de kin deren vaak weinig ruimte voor fantasie en avontuur overlaat- Het blijkt ook uit de woorden van één van de bewoonsters van de Axelhoeve: „Ze komen hier zeg maar voor de sensatie, om ruzie te zoeken. Als ze een bal je tuin in trappen en je zegt er wat van, krijg me meteen de bedreiging dat ze wel even de ruiten bij je in zullen komen gooien. Be heb echt het idee dat ze hier komen expres voor de sensatie". Een klein gedeelte van de bewo ners vindt dat de anderen zich verdraagzamer op moeten stel len tegenover de jongelui Het terreintje voorziet huns in ziens in een behoefte, ook voor de kleuters, en het zou best mogelijk zijn een aantal aanpas singen aan te brengen die de door het basketbalspel veroor zaakte uverlast tot redelijke proporties terug zou kunnen brengen. Ze stellen de gemeente onder meer voor een bomenhaag te planten bij wijze van geluidswe ring en om te voorkomen dat er ballen in de omliggende tuin tjes terecht komen. „Er moet toch geleefd kunnen worden in een wijk, ook door de kinderen. Waar blijft onze verdraagzaam heid?" vragen zij zich af. Vlaardingen De afdeling financiën van de gemeente is hard bezig, om de achterstand bij het opleggen van de aanslagen voor de Onroerend Goed Be- lasting weg te werken. Momenteel zijn nog niet alle aanslagen over 1976 de deur uit, hoewel inmiddels ook al aan een gedeelte van 17 gewerkt wordt. Volgens een woordvoerder van de afde ling is de achterstand nog steeds een erfenis van de invoering van de OGB in 1975, toen het nogal wat voeten in de aarde had om alle gegevens te verzame len. Ook nu kampt men nog altijd met dit probleem: vooral door de grote aantallen nieuwbouwwoningen die de laatste jaren in de stad zijn opgeleverd is men nog hard bezig, de benodigde gegevens voor de aanslagen te verzamelen. Met name vele bewoners van Holy-Noord hebben nog nooit een aanslag over de onroerend goedbelasting in hun bus ge had. Men hoeft overigens niet bang te zijn dat de aanslag over de jaren '76 en *77 tegelijkertijd in de bus rolt: daar zal zeker wel enige tijd tussenliggen. Aan de aanslag over dit jaar wordt pas volgend jaar gewerkt De OGB wordt immers achteraf berekend. Vlaardingen Aan de methode die de gemeente Vlaardingen gekozen heeft om zich te ontdoen van het zwerf kattenprobleem blijken zoveel'haken en ogen te zitten, dat de commissie volksge- Het trap- en basketbalveldie in de Hoevebuurt 's avonds overlast van opgeschoten jongelui. Schiedam - Opbouwwerker Jos van der Lugt heeft niet lang in de kou gestaan. Gistermid dag kwam zijn nieuwe onderko men eraan „zweven". Met een kraanwagen werd een riante stacaravan op het Jacques Ur- lusplein gezet, naast de biblio theek en bet postkantoortje. Voorlopig voor anderhalf jaar zal Van der Lugt van hieruit opbouwwerk voor Schiedam- Noord kunnen doen. Dan zal echter de ophoging van dit deel van Groenoord-Midden tot ge volg hebben, dat hij ook van het Jacques Urlusplein af moet; maar ais alles meezit, is tegen die tijd het wijkontmoetingscen- Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuws blad. Stuur mij dit nieuwsblad 14 dagen gratis op proet toe in combinatie met: Rotterdamseh Nieuwsblad Deze Son in open envelop, zonder postzegel sturen naar Antwoordnummer 834Rotterdam. truzn naast het Kruisgebouw op het Bachplein klaar en dan heeft de opbouwwerker einde lijk een definitief kantoor, „Het komt het werk natuurlijk niet bepaald ten goede, als je steeds op een andere plek moet gaan zitten", zei Van der Lugt gisteren. Sinds hij werd aange steld bij de stichting samenle vingsopbouw Sc hied am-N oord (SS SN), heeft liij kantoorruimte gehad hoven hel dienstencen trum aan het Heijermansplein, De Woudhoek en in het Kruisge bouw. Omdat de kruisvereni ging Schiedam dit gebouw op het Bachplein echter zelf hele maal nodig heeft, werd de SSSN de huur opgezegd Voor Van der Lugt werden de problemen met behuizing toen nogal groot. „Een goede oplossing was'Pre lude geweest, maar vanwege bouwplannen worden de nood- winkeltjes nu gesloopt", zei hij gister. „Ook hebben wij gepro beerd om ruimte te krijgen aan de Schiedamseweg, waar Nie- rop woonde, de predikant die uit Schiedam vertrokken is. Maar ook dat lukte niet. Nou, uiteindelijk vonden we dan die caravan, die steeds is gebruikt voor de Margriethal. Daar heb ben ze 'm met meer nodig, dus kon dat ding mooi naar het Urlusplein, want een beetje cen traal in de wijk moet je wel zitten". Bij de hibliotheek op het Jac ques Urlusplein keek men gis termiddag wel vreemd op van de „vliegende" caravan. „Wat gaat er nou gebeuren?" riep een van de medewerksters ver baasd. Piet van Leeuwen, de voorzitter van de SSSN en Jos van der Lugt staken meteen de hand op: „Wij zijn jullie nieuwe buren". zondheid zich gister avond ernstig afvroeg of het nog wel zin heeft op deze wijze door te gaan. Zo werden er dit jaar tot nu toe slechts 81 beestjes gevangen waarvan nog niet eens duide lijk is of dit getal alléén zwerf katten betreft terwijl er voor 1978 2400 op het gemeentelijke verlanglijstje stonden. Tijdens de begrotingsdebatten zal de problematiek opnieuw ter dis cussie komen te staan. Het is vooral PvdA-man Henk Krabben die al enkele keren met burgemeester Wim Kie- boom over de zwerfkatten in de clinch is geweest. Gisteravond ontzenuwde hij beweringen van de burgemeester dat alle onge rustheid onder de burgers onge fundeerd zou zijn. Hij vroeg nadrukkelijk om opening van zaken. Die kreeg hij slechts gedeeltelijk. Een gemeenteambtenaar vertel de dat kattenvanger Stam mo menteel werkt op een zoge naamd „piepsysteem", d.w.z. di rect afgaat op klachten over overlast van zwerfkatten in een bepaalde wijk. Dat betekent dat er van de aanvankelijke afspra ken de buurt van te voren in te lichten als er gemept zou worden niets meer terecht kan komen. De ambtenaar kan dat ook niet ontkennen dat „er wel eens goede katten gevangen zouden kunnen worden". Per kat krijgt Stam 20 gulden, voor huis- èn zwerfkatten. Die mededeling veroorzaakte ook de nodige verwarring. Iedereen verkeerde in de veronderstel ling dat het slechts 10 gulden per kat was. Voor 1979 is er voor de kattenmepperij op de begroting ongeveer 60 duizend gulden uitgetrokken. Wat het in-het-niet-verdwijnen van sommige katten betreft: in derdaad blijkt er eenquarantai- nehok te zijn. Na één dag wordt bekeken, welke beesten er aan moeten geloven en welke in vrijheid gesteld worden. „Van de aanvankelijke afspraak de katten langere tijd in verzorging te houden om eventuele eigena ren de tijd te geven hun beest af te halen, blijft dus ook weinig overeind," concludeerde een knorrige Krabben. Overigens was iedereen het er over eens dat er belangrijke zaken op deze aardbol zijn. Schiedam Commissaris Cees van der Haagen van de Sehie- damse politie vraagt het colle ge van burgemeester en wet houders om een krediet van 16.000 gulden voor de aanpas sing van de schietbaan van de politie. Die aanpassing is noodzakelijk geworden in verband met een wijziging van de manier van lesge ven die binnenkort zal wor den doorgevoerd. Al jarenlang oefent de Schie dam se politie haar trefzeker heid met de wapens in de kelder van het hoofdbureau aan de Lange Nieuwstraat. Een lid van het corps gaf in die kelder de benodigde lessen. Tot voor kort ging dat allemaal prima. De manier van lesgeven is echter in de loop der jaren gewijzigd. Verschillende - men sen zijn speciaal opgeleid om met de nieuwe methodiek de lessen aan te pakken. Ook in Schiedam zullen de lessen, van af de herfst door speciaal opge leide instructeurs worden gege ven.. Nieuwe instructeurs alleen zijn echter niet genoeg om volgens de nieuwe methodieken te kun nen schieten. Ook aan de schiet baan zullen enige aanpassingen moeten worden verricht. Enig cijferwerk wees uit dat dat zo'n 16.000 gulden moet gaan kosten; een flink bedrag, dat toch er- gens vandaan moest komen. Aanvankelijk werd erover ge dacht om die 16.000 piek bij de post onderhoud gebouwen weg te halen. De grootte van het bedrag en het karakter van die uitgaaf maakten dat idee echter minder geschikt. De gemeente heeft in het inves teringsprogramma 1978 tot 1982 een jaarlijks bedrag van 20.000 gulden gereserveerd voor bij zonder onderhoud. Op dit zeer rekbare begrip kan men makke- lijk een beroep doen bij het onderhoud van de in het politie—- bureau gevestigde schietbaan, zo dacht de gemeente. De com missie voor algemene en be stuurlijke zaken wordt ge vraagd met dat ideetje akkoord te gaan. Indien dat in de vergadering van vanavond gebeurt, zal ook de gemeenteraad op maandag 20 november worden gevraagd, zo'n besluit te nemen. ADVERTENTIE! k grenen schommel- >1 barkruk gli 70 cm hoop tabouret 4795 8' SOcmhooq IA beuken schraag per etu. massief vuren legplanken 708 x 38 cm per 2 stuks houten gordijnset y 4r3| 120 cm lang lil 160 cm 28?° 220 cm 3Z50 tijdelijk in 250 hubo zakeri Schiedam Op klaarlichte dag zijn onbekenden er vandoor gegaan met een handpallettruck van duizend gulden. De truck was eigendom van Wanders, een distilleerderij aan de Hoofd straat. Na het afleveren en uitladen van goederen had men de truck een kleine vijf minuten op de openbare weg laten staan. Die korte tijd bleek voor de onbekende dieven voldoende met de toch niet al te kleine handpallet te verdwijnen. Het apparaat van het merk Rocla 2000 is na de diefstal (voorzover de politie weet) door niemand meer gezien. Schiedam/Vlaardingen Het in Schiedam gevestigde bedrijf Lever Sunlight, een verkoopor ganisatie van het Unilever-eon- cem, gaat waarschijnlijk ver huizen naar Vlaardingen. Be drijfseconomische voordelen vormen de voornaamste bewee gredenen van die voorgenomen verplaatsing van het bedrijf. De directie heeft het plan voor gelegd aan de ondernemings raad, die geacht wordt binnen kort advies uit te brengen Hoe snel dat advies ook op de direc tietafels terecht komt. verhuizing is niet mogelijk. De heer Van Velsen van de afdeling voorlichting sloot het uit, dat Vlaardingen dit jaar nog zal worden opgezocht Het pand aan de Horvathweg in Schiedam op de hoek van de 's-Gravelandseweg, waar het bedrijf nu is gevestigd, is niet het eigendom van Umlever. De huurkosten zijn nogal hoog en daarom is bij de directie het plan gerezen om één van de bedrijfspanden bij de op de Vlaarchngse Deltaweg gevestig- dMftbriek te betrekken. Die panden zijn wel het eigen dom van Unilever en besparen dus een behoorlijk bedrag aan huur uit. Een schijnbaar ideale oplossing, ware het niet dat sportvereni ging Sunlight de vroegere be drijfsvereniging die nu niets meer met dat bedrijf te maken heeft, genoodzaakt zal zijn het Vlaardingse terrein te verlaten. Al jaren heeft de sportvereni ging verschillende ruimtes, die het eigendom van Unilever zijn, in gebruik. Trtin Simlieht norwn bedrijfs vereniging was, was dat bijna een vanzelfsprekendheid. Maar ook na het zelfstandig worden van Sunlight sport, mocht die vereniging gewoon over de oude ruimtes blijven beschikken. Nu is er opeens het verhuisplan netje bij de directie gere2en en moet de sportvereniging ver dwijnen. Zij moet zelf maar naar een nieuwe behuizing zoe ken; het verhuisplan omvat geen vervangende ruimte elders in Vlaardingen. Voiff het echter zover is. heeft sportvereniging Sunlight nog al le tijd om naar iets nieuws te gaan speuren. De onderne mingsraad heeft nog geen be slissing genomen, maar zelfs al wordt er geadviseerd tot verhui zen, dan gaan er nog maanden over heen voor er ook maar een tafel naar Vlaardingen ver dwijnt Van Velgen voegt daaraan toe, dat hij ook al over een fusie van de sportvereniging heeft horen praten en de problemen dos allemaal zo ernstig niet.'sjn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1