JStoüL B en P niet kansloos si G 9!5 9! 9J5 II9. Kunst- rijden HAARIMPORT IS VERHUISD FEEST VOOR ONS Carol Kapitein Rob Het geheim van de Chinese Reclame in de sporthal EMERSON LAKE AND PALMER FREDDY IFENDERI POINTER SISTERS 2 LP's HAYES 2 LP's ||95 BLONDIE THE STUD 195 95 DONDERDAG 26 OKTOBER 1978 OPENING en natuurlijk feest voor u met spectaculaire openingsaanbiedingen. 'n fijne verrassing! Ons filiaal Vlaardingen profiteert mee! C AFË-RESTAU RANT AMSTELBRON BELCO 95 ROTTERDAM:Nw.BlNNEHWEG91JZWAANSHALS361,MlDDELLAHDPlEiH30/MEENTS2,GROEHEKlLLEriUK222.SCHIEDAM:BROEeSVEST57.VlAflRDINGEN:KOOGSTRiUlTlF. VD/SC/WW iiSjJ OM. IttWl PAT It C£»C WfT, PAT J£AMMOVEfHMITMD VICMT MD.CHIS. ZM W£IKEI«67EWSTS^r |N J£P£eO£W WH It NIET. BST ABW IETS MET, WMEWN H'J U- Ttcsrar ccyST. SritJGOIT fSEf.JUMEKHBEe EE5WUKANT? S WEL OVEESEHOam AtS HET ETEN NET ZO GEWELDIG 15 «S DE OMGEVING. 2AL IK ÉE ge». VAN GENIETEN irMNCWET ENTJE TELEOE GE5TE10JALSWG rOMEU/VETMJTE 0»5»4WPE£E» ZEG, DE B!JEW ZIJN WBSIIJ AU! AU: VER VElÉWDÊ BEESTEM «J! WflT IS DAT" VOOR Em bij DIE ZICH VER SIST HEEfr MET HUM WIEüWE LAWAAI IN HET HUIS NOG? HUIS VAM PAPEGAAI OW DER WATER V-VsvCv. 3145 Na nog een uur gaat de wifld helemaal liggen en nu zijn ook de tanks van de motor leeg, In het dekhuis houden Sandeman en Rob krijgsraad. Helaas heeft de „Havik" geen radio aan boord en ze kunnen dus geen hulp inroepen. Maar het schip bevindt zich ongeveer op de route van de veerboot tussen Nice en Calvi op Corsi ca. Misschien kunnen ze met behulp van vuurpijlen de kapi tein van dat schip waarsehuwe- n.Op dat moment stormt Lucia binnen. „Wat zitten jullie toch te praten"? roept ze ver ontwaardigd uit. „U bent toch zeker niet van plan het schip zomaar over te geven, meneer Sandeman? Als het er op aan komt, moeten we vechten. En als jullie, mannen, dat niet dur ven. dan zal ik het voorbeeld geven.Sandeman en Rob zijn stomverbaasd over deze plotselinge explosie van de mooie Italiaanse. Maar ze krij gen geen tijd haar te antwoor den. want een matroos meldt, dat de „Havik" nu geheel stil ligt en dat de „Stella Maria" vlakbij is. door Edgar Wallace Hij had zich de moeite van het uitschakelen van zijn za klantaarn kunnen besparen, want onmiddellijk kwam er een witte lichtstraal uit de vrije hand van de vreemde ling. Hij was op dezelfde ma nier uitgerust. „Naar bene den." fluisterde de man bij de brandkast, ,,en houd je han den bij je zakken vandaan." De inbreker kon niets anders doen dan gehoorzamen. Zon der een woord draaide hij zich om en liep de kamer uit, terwijl de ander hem op een paar passen afstand volgde. „Naar de keuken!" fluisterde de tweede man en de inbre ker liep gehoorzaam in die richting, te gingen samen de grote, ondergrondse keuken in. en de tweede man sloot de deur achter hem voordat hij de muur betastte op zoek naar de lichtschakelaar. Bin nen een minuut werd de ka mer verlicht en stonden de twee mannen tegenover el kaar. „Wie ben je?" vroeg de twee de man rustig. „Ik blijf liever onbekend", ant woordde de inbreker. Hij was de grootste van de twee, een man boven de gemiddelde fengte. „Ik zie liever je gezicht", zei de tweede man. De inbreker haalde zijn schouders op. „Het bestaan", begon hij be zwerend, „wordt opgebouwd uit onbevredigde verlangens. De natuur houdt in de schik king van haar plannen geen rekening met de vooroordelen "„Grote hemel!" riep de an der uit. „Kapitein Talham!" De inbreker werd even tot zwijgen gebracht, en was blijkbaar geïrriteerd. „Ik ben kapitein Tal ham", zei hij met belachelijke trots, en trok zijn masker af, „al kan ik niet begrijpen waarom u me kent". De tweede man lachte een zacht, muzikaal, onderdrukt lachje. „Ik ken je toch echt", antwoordde hij. Talham stond een ogenblik onrustig naast de keukentafel, en zei toen: „Laten we onze kaarten op tafel leggen» Tillin zinni". Nu was het de beurt aan de tweede man om te schrikken. „Jawel, ik ken uf" ging Talham verder. „Ik her ken mensen altijd aan hun handen; en zoals u waar schijnlijk weet steekt de derde knokkel van uw linkerhand meer uit dan alle andere". Tillinzinni lachte. „Het lijkt erop dat we er tussen maar eer» warboel van hebben ge maakt", zei hij, „wat ik eruit opmaak, is dat we hier allebei voor hetzelfde zijn". Talham knikte. „U kunt uzelf de moeite besparen aan de brandkast te knoeien. Dat heb ik ai gedaan", zei Tillinzinni. „Hoe bent u erin gekomen?" vroeg Talham. De detective schudde glimla chend zijn hoofd. „Het laatste wat ik kan doen is er voor zorgen dat we eruit komen", antwoordde hij ontwijkend. „Wat hebt u ontdekt?" Talham aarzelde. „Niets, be halve dat onze vriend Soo Ts» hier is geweest. Er lagen een paar peuken van hem in de haard. Tenminste het waren peuken van Chinese sigaret ten, Tillinzinni knikte. Uitgave: SUTHOFF PERS BV Deze krant verschijnt in het gebied Nieuwe Waterweg-noord (van Schiedam tot Hoek van Holland) en is uitsluitend verkrijgbaar in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad (in Maassluis eveneens in combinatie met de Haagsche Courant of Het Binnenhof). redactie ChefHenk L Lambregtse Redactie Schiedam: Kor Kegel en Richard Stomp Redactie Vlaardingen; Paul Houkes, Chris van Bremen en Jan Hendrik Bakker. De redactie van de Schiedamsche Courant is gevestigd aan de Broersvest 3a. tel. 262566 en 266046 3100 AC (postbus 137). 3111 EA Schiedam. De redactie van Het Vlaardings Dagblad en Nieuwe Waterweg Courant is gevestigd aan de Brede Havenstraat 6, tel. 343229 cn 352066.3130 AC (Postbus 110), 3131 BC Vlaardingen. Sportredactie: Bas v.d. Berg en Emile Schelvis (Vlaardingen, tel.345209). Berichten voorde redactie kunnen per telex worden doorgege ven. Tefexnummer32l77 PLAATSELIJKE correspondenten 3155 TC Maasland: P. van Zuilen. Oiepenburchstraat 34, tel. 01699-16143 3151 PD Hoek van Holland: L van Ooijen, Mabustraat 135, tel. 01747-2804 ABONNEMENTEN Opgave van abonnementen kan geschieden op de volgende adressen: Broersvest 3a, 3111 EA Schiedam, (tel. 010-268091) en Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen, (tel. 010-354525, b.g.g. 354587) Voor inlichtingen over administratie en abonnementen kan men verder terecht bij het Rotterdamsch Nieuwsblad, tel. 010-144144 KLACHTENDIENST Dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur en zaterdag tot 1&00 uur. Rotterdamsch Nieuwsblad, tel. 010-144144. Haagsche Courant, tel. 070-624562. Het Binnenhof, tel. 070-624562 NABESTELLEN FOTO'S Geplaatste foto's kunnen telefonisch worden nabesteld tussen 14.30-15.30 uur. Tel. 010-144144, toestel 147, de hr. W. v.d. Knaap. ADVERTENTIES Advertentietarievenop aanvraag, tel. 010-144144 Vlaardingen De kunstijs banen nemen een steeds gro tere plaats in bij de activitei ten die bet gewest Zuid-Hol land van de KNSB voor haar leden organiseert De techni sche commissies moeten steeds weer passen en meten om aan voldoende trainings- nren op de kunstijsbanen te komen. In dit nieuwe seizoen kan het gewest geen gebruik meer maken van de kunstijsbaan in 's-Hertogenbosch. Daar voor is thans de Ton Menken- baan in Dordrecht in de plaats gekomen. Voor de hardrijders slaagde het ge westelijk bestuur er in om ijs te huren van de kunstijs baan in Haarlem, Volgend seizoen wil men ook de nieuwe kunstijsbaan in Rotterdam, die kort geleden werd geopend, in het huur- schema van kunstijs opne men. De Vlaardingse ijsclub maakt intussen gebruik van de Haagse ,X>e Uithof', De jeugd van 5 tot en met 12 jaar krijgt elke zaterdag tot en met 31 maart les van Wouter van Toledo. yiaardingen Vanavond ver gadert b de sectie binnenspor ten van de VRSE (Vfcuutlingse Raad voor Sport en Recreatie) over een zevental onderwerpen. Eén van da belangrijkste is reclame in de Westwijkhal. Dit onderwerp is op verzoek van JÏIaas Kalfs beek, voorzitter van de badmintonclub Refoba, op de agenda geplaatst. Dc bijeenkomst in het stadhuis be gint om 19.30 uur. Vlaardingen Na de verras sende nederlaag in de halve finale om de districtsvoUeybal- beker van het herenteam van het Vlaardingse Broleco en de eveneens opzienbarende eerste overwinning van de Maassluïse dames van MVC op het Wad- dinxveense Be Fair, vervolgens de volleybalteams uit bet Wa terweggebied deze week hun competitie. Vanavond gaan de heren van het Schiedamse Both Sc Part ners naar Kralingen om daar om 21.30 uur in de sporthal aan de Ge rd es ia weg aan te treden tegen Tenaco. De Schiedam mers, die overigens steeds beter gaan draaien en met groeiend zelfvertrouwen ter» strijde trek ken, zullen hu ntegenstander niet moeten onderschatten. Te naco was verleden seizoen voor het toenmalige Passage/VCJ nog een moeilijk te bekampen ploeg. rrHet is uit oefenwedstrijden wel gebleken dat wij minder moeite hebben met goed draaiende der de divisie ploegen, dan met rom melig spelende eerste klassers. Daarom moeten en mogen we een ploeg als Tenaco beslist niet onderschatten aldus trainer/- speler Peter van der Gugten. Morgenavond spelen de dames van het Vlaardingse Broleco om 20.30 uur in de sporthal aan de Floris de Vijfdelaan tegen het uit Gouda afkomstige van Gin- kel/JB, terwijl het herenteam van de Vlaardingse vereniging zaterdagmiddag om 15.15 uur in de Marimbahal te Rijswijk uit komt tegen PVCfBlokkeer 3. Op 13.45 uur diezelfde middag spelen de dames van B 8c P in sporthal de Enk te Rotterdam tegen Pendrecht De op een vereenvoudigd systeem overge stapte ploeg maakt volgens trai ner/coach Hans Soeters een re delijke kans om uit de strijd tegen de middenmoter een paar puntjes te slepen. Eveneens zaterdagmiddag „vol leyen" de Maassluise dames van MVC om 16.00 uur in de Olym- piahal te Maassluis tegen WVV. Trainer/coach Kees Vijfwinkel: „Onze overwinning afgelopen zaterdag is natuurlijk prachtig om de speelsters „een hard on der de riem te steken," maar tegen WW zullen we het heel wat moeilijker krijgen; temeer daar één van onze betere blok- keersters Dorine Wolters waar schijnlijk niet mee zal kunnen doen omdat zij morgen trouwt" HVObv werkzaam op het gebied van Scheepsreparatie en Staalbouw, heeft ïn haar vestiging in Vlaardingen een eigen Medische Dienst, die ook hulp verleent 3an enkele omliggende bedrijven. In het - kleine - team, dat werkt in een moderne ruimte, is plaats voor een bedrijfsverpleegkundige {m. ofv.) in het bezit van het diploma Verpleegkundige A, die 2ich- naast de kuratieve - ook met de preventieve zorg gaat bezighouden. G eïnteresseerden wordt verzocht schriftelijk te reageren bij onze Personeelsdienst, Schicdamsedijk 2, Vlaardingen. 2 deuren verder op ds hoek van Broersveld en Lange Kerkstraat zit nu Nederlands grootste speciaalzaak in totale cosmetica; een DISCOUNT FOR BEAUTY DONDERDAG 26 OKTOBER te IEDERE 25e KLANT ontvangt op donderdag en vrijdag Schiedam Lange Kérkstr. 19-21 Tel. 010-268289 vlaardingen Hoogstraat 159 Tel. 010-343181 bezit een geheel vernieuwde, sfeer vol ingerichte bovenzaal, die bij uitstek geschikt is voor BRUILOFTEN, PARTIJEN EN FAMILIEDINERTJES tot 60 pers. RECEPTIES tot 130 pers. VERGADERINGEN tót 85 pers. Voor vrijblijvende informatie; SCHIEDAM-BROERSVEST 13 TELEFOON 73.18.45 Rij gas, Rij voordelig, rij ze-.'; ker met 'n gastnstal- latie van Belco, lr»v bouw en afstelling met de modernste apparatuur. Tel. 015 -125934 brasserskade 221Drijswljk' Onderhoud en Voor bei LEVEREN, SCHOONMAKEN EN REPAREREN van uw geiser» naar Smederij Daub, Cattsnburgstr. 80, Vlaardingen. Tel. 34.30.96. Kant. mach./ inventarissen pompen. KENMACHINES. eerste kijken A.V.E.H.A. meer dan 500 machines tr voorraat). Prijzen v.n. j 95,-. Oo» zaterdags geopend A.V.E.HA impor teurs van karttoormachinas. Schiewet 50, telefoon 010-656437, Rotterdam flMKR-SON LAKKfrlillAIKK WORKS works U van 19.9S voor best of van 19.95 voor best of van 29.50 vaor shaft - orig. soundtrack parallel lines orig, soundtrack van 13.95 voor van 19.95 voor van 29.95 voor

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 2