Prélude rijp voor de sloop friet liefst gaan we allemaal tegelijk weg' blijft j 'Geheim' stuk voor J ambtenaren binnenskamers Herdruk van vlaggenkaart H 'wÊm Vereniging tegen Milieubederf bestaat 15 jaar p^ilb DONDERDAG 26 OKTOBER 1978 Noodwinkels gaan na acht jaar plat In afwachting van sloop Mn rbiiill- woninkjcs f - VX< g£gS ""Kjk t*Ia V o :SHBB sss t at» Er vandoor na aanrijding Eerste liberale aanval afgeslagen I - A£'r müiMz gffffgffgggSP -mr~~ Steigerpijpen gestolen 1 Autoruiten ingeslagen Dief gaat goed gekleed VD/SC/WW Schiedam Prélude telt zijn laatste uur tjes. Acht jaar lang heeft de houten bebou wing op het Bachplein dienst gedaan als nood winkelcentrum voor Groen oord en Ke- thel, maar deze week zijn Lekkerkerkse slo pers begonnen met het neerhalen van de mu ren. Het Hof van Spaland, nu het officiële winkelcentrum van Schiedam-Noord, maakte Prélude overbodig. Alle win keliers gingen over naar het nieuwe centrum. Aan de buitenkant is van de sloop nog weinig merkbaar, al is vanaf de galerijen op bet Bachplein en aan de Mo- zartlaan wel een gapend dak te zien, waarover alleen nog wat dwarsbalken liggen. Vol gende week, zo is de bedoe ling, moet Schiedam op deze plaats een kaalslag erbij heb- Lang zal het terreintje aan het Bachplein niet braak lig gen. Volgens het bestem mingsplan komt op deze plaats een politiepost, spe ciaal voor de Noordsdiie- damse wijken, alsmede een brandweerkazerne. De SSN Bouwmaatschappij, die ook het Hof van Spaland neerzet te, heeft van de zomer een ontwerp ingediend waarbij vijf etages woningen boven deze politiepost en kazerne kunnen worden gebouwd. Sprake is van een gedurfde architectuur. Dat Prélude verdwijnt, is voor de opbouwwerker van Schiedam-Noord, Jos van der Lugt, nu niet jammer meer omdat hij tenslotte nieuwe behuizing op het Jac ques Urlusplein heeft gekre gen. Gisteren bracht hij zijn spullen over van hetKruisge- bouw, vlakbij Prélude, naar zijn voorlopige kantoor. Voor verschillende vereni gingen in Gr oenoord en om streken betekent de sloop echter, dan een kans op tijde lijk onderdak aan hun neus voorbij is gegaan. Prélude zijn, na acht jaar, geteld dagen Vlaai-dingen Dat de woningen, leunend tegen de Vlaardingse Windmill fabriek en, onder de slopershamer ten onder zullen gaan, staat nu wel vast. De eersten, die hierover werden bericht waren de bewoners. Twee jaar geleden kregen zij van de sloopplannen van de Windmill-directie/verhuurder te horen dat men moest uitkijken naar huisvesting elders. Over wat voor termijn het gaat valt nog niets te zeggen. „Een en ander hangt helemaal af van Delfland", zegt woordvoerder Jo Schriel van de Windmill, „het waterschap, dat beslist over de gang van zaken rondom de aan leg van de Deltadïjk", Inmiddels is al komen vast te staan, dat de dijk zó gaat lopen, dat de rails voor het spoor naar de fabriek dwars door een rijtje woningen zal gaan lopen. Dat zou dan vöör 1985 gerealiseerd moeten zijn. Dit deed de directie van de fabriek tevens besluiten om de andere woningen ook voor sloop te bestemmen. „De i woningen verkeren in slechte - staat", licht woordvoerder i Schriel van de Windmill toe. „Geen wonder, ze zijn inmiddels i een dikke vijftig jaar oud. Bo- vendien past het niet meer in deze tijd huizen te renoveren, die zo dicht bij een fabriek staan". Onzekerheid heerst er echter onder de bewoners over de wij ze waarop de Windmill haar plannen wil realiseren. Een eer ste maatregel luidt, dat bij ver trek van de bewoners een leeg staand huis niet meer aan een ander wordt verhuurd. „En daarmee werk je verkrotting in de hand", zegt Kees van der Windt, woordvoerder namens de bewoners. Hoewel hij de bezwaren van de Windmili-di- rectie zeker niet van tafel veegt, stelt hij dat vele bewoners er prettig wonen en het recht heb ben tot de laatste dag ook pret tig te blijven wonen. Onzekerheid heerst er ook over de vergoeding voor de vertrek kende bewoners. Zij, die in het rijtje wonen waar de spoorlijn doorheen zal lopen komen in aanmerking voor de zogenaam de "oprotpremie". Voor de an dere zeven bewoners staat niets daarover vast. Niet geheel onbe grijpelijk is het animo van de zijde van huiseigenaar Windmill om de woningen nog volgens alle regels goed te onderhouden sedert enkele jaren verdwenen. Dat is goed te zien. Zo geeft de verf van deuren en raamko zijnen een steeds troastelozer aanblik. Sommige bewoners hebben daarom zelf de verf kwast ter hand genomen om hun huisje er nog een beetje ooglijk uit te laten zien. Voor hen geldt: rekening man. Het resultaat na elk vertrek van een van de vijftien bewoners wordt met vrees tegemoet ge zien vooral door de bewoners die niet in aanmerking komen voor de „oprotpremie". Een be woonster, die omdat haar man bij de fabriek werkzaam is haar naam niet graag in de krant vermeld ziet staan zoals alle mannen in het wijkje; „Ons is gezegd, dat we vrijwillig moeten vertrekken. Het liefst gaan we allemaal tegelijk weg anders blij f je hier in een armoe over". Kees van der Windt: „Dat vormt nu het grootste probleem: de komende leegstand van een aantal huizen. Als de Windmill zegt „vrijwillig vertrekken" dan is daar geen sprake van als dat gepaard gaat met verkrotting van de wijk. Dan wordt dat duidelijk noodgedwongen". \immm\mimiimm\mmmmmimnmmmmmnmmmnm\mnmniimummmmmni\mmmmmmMt\mnmmimmiiiimm\imn\mi\mm\mnmmm\immmmmuntm\mt i - -n :r pro"''J* SS CZ1S2 53 sES-i» 25 38 23 .8 :ccnta: Ï2=2f® .BBBOffl. SS.Ï» JpassESi 8 ssssraa 3» s sa l&i ':mS3i "BI BBUB' Wm- St 2^;- pnöèi. 1 nb is£; o -- :DQDa; .ssjssr: - ■Zl'JL'-- Dsa®28® =e vs. Mr -7Z •-« 3£©E2S3 -T. «st Viaardingen Hei Vissenjmuse um heeft naar aanleiding van de expositie JVÏet vlag en wimpel", een her druk laten maken van een oude „Kaart der Kantoorvlaggen en andere Onderschei dingstekenen van de Nederlandse Noord Zeevisscherij." Deze kaart werd in 1887 voor het eerst uitgege ven door de Zeevaart kundige Boekhandel H.G. Eom uit Amster dam. De kaart, die in zes kleurendruk is uitge voerd, bevat de rede- rijvlaggen, naamvlag- gen van visserssche pen, rederij merken en rederijkleuren van 18 vissersplaatsen, waar onder Schiedam, Viaardingen en Maas sluis, Ook worden de zoutvtag, zes natie vlag gen en 16 gemeentewa pens afgebeeld. De oorspronkelijke uitge ver had de bedoeling, de vlaggen en merken op te nemenjnde „Van Keulen's Almanak voor de Zeevisscherij". Dat werd echter te duur en daarom be sloot hij de kaart af zonderlijk uit te geven. Do herdruk, die kwali tatief zeker niet onder doet voor de oorspron kelijke uitgaven, meet 83 en 65 centimeter en kost (in koker) 19,— per stuk. Twee kaarten kosten 36,50. Ze zijn tegen betaling af te ha len bij de portier van het visserijmuseum, maar kunnen ook toe gestuurd worden. In dat laatste geval wor den de prijzen respec tievelijk 21,50 en 39,25. ^ninniiuiiiijiijijnjiiiiimiiimiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuumiiiniiiiiiuiiiimiimiiifciimii Den Haag De Haagse politie rechter heeft een 23-jarige chauffeur uit Naaldwijk veroor deeld tot 350 gulden boete en vier maanden intrekking van de rijbevoegdheid. De officier van justitie had honderd gulden meer geëist. De chauffeur had voor 450 gul den schade aangericht toen hij in de Herenstraat tegen een geparkeerde auto aanreed. De man ging er meteen vandoor, maar kon toch worden opge spoord. „Een vervelende manier van doen voor een chauffeur", vond de officier. De auto van verdachte bleek onverzekerd. Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben kennelijk een reuze lollige vergadering gehad, want nogal gekscherend j - in overigens ambtelijke taal - maakt het college zich af van toch wel bloedserieuze vragen van Gerard Verhulsdonk. ;.'"V --rrrds m m In afwachting van sloop worden de woninkjes er bepaald niet beter op yy XI „Het past niet meer in deze tijd huizen te renoveren, die zo dicht bij een fa briek staan", al dus Wind miil-woord voerder Jo Schriel, De WD-fractieleider krijgt niet zijn zin. Geenszins. Het „geheime" stuk voor ambtena ren, dat hij had opgevraagd, blijft binnenskamers omdat het gaat om ordinair basismateriaal waarvan verspreiding een onno dig kostbare zaak zou worden. Natuurlijk komt het definitieve werkje, dat eruit voortvloeit, t over een poosje wel aan de orde in de Schiedamse gem een te- j raad, deelt het college mee met een ondertoon van „Gerard, dat wist je toch wel?" door Kor Kegel Het klonk best mooi: geheimen op het stadskantoor! Maar het stuk, dat Verhulsdonk wilde hebben en dat Riet Taverne uit de bibliotheek had laten verwij deren, bevat niets meer dan het Pvd A-program en een losbladi ge aanvulling waarop de kleine wijzigingetjes staan, die de so cialisten met het CDA waren overeengekomen. Meer wijzi gingen trouwens dan Verhuls donk in een eerder stadium had begrepen, en daarom sprong hij in met schriftelijke vragen. Per slot van rekening moeten de ambtenaren aan de Emma- straat er voorlopig een handlei ding in zien, die tot in de puntjes verzorgd moet zijn want burge meester en wethouders gaan er hun beleid op baseren. Maar het college remt hem af. Verhulsdonk, je draaft te veel door, maakt het college duide lijk, want hij had best kunnen weten dat het ging om een basis voor het beleid, welke basis bekend staat als PvdA-pro gram, en dat het beleid, zoals het college dat wil gaan voeren, eerstdaags vanzelfsprekend in de gemeenteraad aan bod komt Niks nieuws onder de zon. Eén-uiü voor mevrouw Taver ne, want door haar optreden Is Verhulsdonk erin „gestonken". De liberaal bad zijn partij in het Rijnmondhotel al een oor logsverklaring aan wethouder Taverne aangekondigd, omdat zij volgens hem „al haar sluiers had afgeworpen door begerig en baatzuchtig" tussen Pv dA'ers in het college te gaan zitten. De liberaal spitst dan ook extra de oren, als Riet Taverne zelfs maar ademhaalt. De liberaal wreef zich helemaal in de handen, toen hij tijdens een vergadering van de raads commissie voor sociale zaken hoorde dat een stuk uit de bibliotheek weggehaald zou worden. Dat het alleen een pesterijtje was van zijn confes sionele rivale, ontging hem. Dus is zijn eerste poging mislukt om een wig te drijven in de PvdA/CDA-boom, die hij zelfs al geveld zag. En dat is spekkie naar het bekkie van Joop van Wocrkom, Verhulsdonks voor ganger als aanvoerder van de Liberalen, die de huidige presen tatie van de WD-fractie door Verhulsdonk begin deze maand - al te jolig en te oppervlakkig noemde. Schiedam 1400 kruiskop pelingen en 600 strekkende meter steigerpijp zijn gestolen van het bouwterrein van het bedrijf Muis en de Winter aan de Delflandseweg. Waarde van de ontvreemde materialen met de ingewikkelde naam bedraagt 9500 gulden. Nog meer bedrijfsmaten aal is ontvreemd uit een afgesloten keet uit de Van Hogendorpstraat. Een handboormachine, een schroe vendraaier, boortjes een hamer en nog meer klein gereedschap zijn bij de inbraak verdwenen. De dieven hebben een ruitje van de keet vernield om binnen te komen. De aangerichte schade bedraagt ongeveer 1000 gulden De waarde van het vermiste wordt geschat op zo'n zeshonderd piek. Me materialen waren eigendom van d e gew fente. 3lf Viaardingen De Vereniging tegen Milieubederf bestaat op 14 november vijftien jaar. Aan leiding tot de oprichting .van de vereniging onder de naam „Vereniging tegen Luchtveron treiniging in cn om het Nieuwe Watergebied" in 1963 was de verschrikkelijke hinder die de bevolking van Viaardingen on dervond van luchtverontreini ging. Ramen werden mat; in nylon kousen vielen grote ga ten; TV-antenues zaten vol aan slag en de tranen sprongen de bewoners in de ogen, als er ergens iets werd opgestart of een storing optrad. „Er werd veel over gepraat, maar weinig gedaan. Veel bewo ners hadden daar schoon ge noeg van en toen op 8 oktober 1963 een hoorzitting werd ge houden in verband met de ver lenging van een hinderwetsver gunning aan de kunstmestfa- briek Deltachemie, verscheen er een negental burgers om hun bezwaren naar voren te brengen en tegelijk om te klagen over de slechte toestand van het mi lieu. Het woord werd gevoerd door mr. Versloot, toen nog een aankomend politicus. De pers besteedde veel aandacht aan dit protest en er ontstond een spon- tane handtekeningenactie, waarbij 2500 handtekeningen werden verzameld. De handte keningen werden aan de Vlaar- dingse burgemeester aangebo den onder het motto: doe eens wat! Men had het plan opgevat, een vereniging op te richten om het protest een meer permanent karakter te geven. De industrie speelde ons hierbij in de kaart. Op 4 november brak er brand uit in een kunstmest-opslag- loods van Deltachemie en de hele dag stroomden bruine, gif. tige rookwolken vlak Langs de huizen van de Vlaardingse Westwijk. De reeds voor 14 no vember uitgeschreven oprich tingsvergadering werd zeer druk bezocht en er meldden zich 350 leden", zo staat te lezen in een terugblik in het blad Milieu- Actief dat de vereniging uit geeft. Om wat algemener tegen milieuaantasting op te kunnen treden werd in 1971 de naam gewijzigd in Vereniging tegen Milieubederf. Schiedam Twee ruiten van een personenauto zijn in de parkeergarage aan de Westvest, waarschijnlijk uit vandalisme aan gruzelementen geslagen. De 22-jarige juffrouw J. M. H.' ontdekte het onheil toen ze haar wagen uit de garage op wilde halen. Ze heeft aangifte van het gebeurde gedaan bij de Schiedam se politie. De daders zijn nog onbekend. Schiedam KJedingproblemen za. !e dief die de inbraak bij hei Schiedamse bedrijf Mik BV aan de Hoogstraat heeft ge pleegd niet meer kennen. Maar liefst 40 pantalons, 75 heren slips, flink wat truien, sokken en een hoeveelheid kasgeld heeft hij uit het pand meegeno men. De totale waarde van de buit bedraagt ongeveer 4800 gulden. De verbouwing van het pand maakte het de dief niet al te moeilijk om binnen te komen, aangifte van de diefstal is gedaan door de 40-jarige Schiedammer C. I. B.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 3