''Zonen van het oude volk in het Westland9 k SïflMïf lÊÏ&ist*1 it w» Het mes in onderhoud van straten, pleinen en groen voorziening Proefafsluiting vinden plaats Foppenpolder in november in gemeente raad Rampenplan is klaar •NDERDAG 26 OKTOBER 1978 VD/SC/WW4 I De kroonluchter roals deze destijds in de synagoge 5* De synagoge op het Heilige Geesthofje in Naaldwijk omstreeks 1900. Naaldwijk telt drie iplaatsen: een blgemene, een hooms-katholieke en een loodse. Op deze laatste Es echter al in seen |arcn meer iemand aven. Na Roosje 3ats, de weduwe van evie van teeuwen, die i 1926, of, volgens de (joodse Jaartelling, in 86 ter aarde werd steld, is er niemand neer bijgekomen, ïoewel, zoals er over de geschiedenis van de joden in het Westland zoveel niet met zekerheid te zeggen valt, is dit niet helemaal zeker. Be joodse begraafplaats ligt ban de Opstalweg en de tenendertig grafstenen, ommige verweerd en onleesbaar, andere nog helemaal intact, geven geen ■indicatie van het aantal ■mensen dat er sinds 1794 is begraven. Het moeten er in ■ieder geval veel meer dan ■eenendertig geweest zijn. I Omstreeks 1750 komen de ■eerste joden vanuit Duitsland ■naar het Westland. In de jaren Sdaarna groeit hun getal I gestadig, zo ongeveer tot het begin van deze eeuw, maar I daarna komt de trek naar de I grote stad op gang. Rond 1920 I kan er van een echte joodse I gemeenschap al nauwelijks Imeer gesproken worden, jToch hebben de joden in die I anderhalve eeuw een I belangrijke plaats ingenomen I in het Westland. In Naaldwijk, I maar ook in Monster, en de I eerste tijd, m 's-Gravenzande, I Er was een synagoge, een I kerkhof, een joodse school en I een joodse vakantiekolonie. Over hun leven en werken I tussen de Westlanders is tot I nu toe weinig of niets I gepubliceerd. I £>e Westlandse Israëlitische I gemeente leek heel lang een I vergeten stuk geschiedenis. I Volgend jaar echter verschijnt I bij uitgeverij Kriiseman in I Den Haag het boek "Zonen I van het oude volk in het I Westland". Schrijver is de I heer J- G. de Ridder uit Honseiersdijk, onlangs I gepensioneerd als archivaris van de gemeente Naaldwijk en al tientallen jaren bezig het Westlandse verleden in woord en beeld vast te leggen. Zo verschenen er van zijn hand ondermeer "De kerkhistorie van het Westland", "Uit de historie van het Westland", 1 "Spokerijen in het Westland" I en de hele reeks Naaldwijk, Maasland etc. in oude ansichten. Aanleiding tot zijn boek over j de joodse gemeente vormden de veie notities en mededelingen over joodse families die hij, in archieven op zoek naar gegevens voor zijn andere boeken, steeds weer tegenkwam- Hij werd door het onderwerp geboeid, prbeerde er meer van te I weten te komen en merkte toen dat eigenlijk niemand daar ooit een gedegen studie van gemaakt had. "Ik begon me af te vragen hoe die mensen hier terecht gekomen waren, wat ze hier deden en hoe ze leefden". Oom Levie Hij ging informatie verzamelen, oude almanakken, tijdschriften en gemeente-archieven napluizen. "Het is net een puzzel Je moet allerlei losse stukjes in elkaar passen. En er is - natuurlijk veel waar je nooit achter komt, zeker bij een onderwerp als dit. Ik heb in i" ,ii~ - - r r Een vergeten stuk geschiedenis 'A X~« 1 gevolgd vanaf het moment dat ze hier kwamen tot ze weer wegtrokken, maar dan ga je op zoek naar nabestaanden en dan hoor je steeds hetzelfde - oom Levie is* ui Sobibor omgekomen, ook Solomon in Treblinka en ga zo maar door". Bij dat opsporen van nabestaanden heeft hij veel hulp gehad uit Israël The iewish agency in Jeruzalem heeft moeite gedaan en in het Joods historisch archief in Tel Aviv heeft men nagetrokken of er misschien in Israël zelf afstammelingen van die 4 -**■»*. vertelt de heer de Ridder, "zelfs op de televisie een kort stukje uitgezonden met de oproep of mensen die mij zouden kunnen helpen, wilden schrijven". Uiteindelijk lokaliseerde hij na veel omwegen een paar nabestaanden hier in de omgevmg. Ook via via kwam hij op het spoor van de laatste Naaldwijkse Van Tijn, nu een getrouwde vrouw in Amsterdam, maar toen, vlak voor de oorlog, een baby die uit wanhoop aan niet-joodse vrienden werd gegeven en de jaren 40-45 inderdaad gezin. "Ik heb haar gesproken; ze was toen net als ik op zoek naar gegevens over haar familie". Synagoge Vandaag de dag is er in het Westland bijna niets dat herinnert aan de vele joodse families die er hebben gewoond. De oude kapel in Naaldwijk die in 1807 door de joodse gemeente werd aangekocht - Lode wijk Napoleon heeft daar destijds toestemming toe verleend - en als synagoge werd ingericht. Niets doet denken aan de erediensten die er tot 1920 werden gehouden. Eén kroonluchter is bewaard en hangt nu in het Gemeentemuseum in Den Haag, de rest van de inventaris is naar de synagoge in Den Haag gegaan. Het archief ook, maar is in verband met de jodenvervolging in de oorlog gedeeltelijk vernietigd. De grafstenen op het kerkhof zijn de enige tastbare herinneringen. De lange Hebreeuwse teksten - de heer de Ridder heeft ze door een De joodse begraafplaats in Naaldwijk, De grafsteen op de voorgrond is van "de eerbare heer Abraham, zoon van de eerbare Jozef, de grafsteen daarnaast, van "de dochter van de heer Feibel, vrouw van de heer Abraham". Jeruzalem laten vertalen - spreken van trouw, deugd rechtschapenheid. Opmerkelijk is dat de Hebreeuwse teksten naam van de overledene vermelden, niet de eigen naam. "Men hoopte op die manier de engel des doods te omleiden. Sommige graven dragen ook een Nederlandse tekst en daarin wordt dan wel de officiële naam genoemd - men ging er kennelijk van uit dat de boze geesten geen Nederlands konden lezen en dat het daarom niet nodig was de namen te camoufleren", legt de heer de Ridder uit Het kerkhof stamt uit 1794. Het jaar daarvoor was de joodse gemeente een zelfstandige gemeente geworden. Het eerste waar men zich toen voor heeft ingezet was een eigen begraafplaats. Voor grafstenen hadden de meeste joodse families geen geld, reden waarom er maar zo weinig zijn. De eerste immigranten waren vanuit Westfalen en het Ruhrgebied naar het Westland gereisd om aan de vervolgingen in Duitsland te ontkomen. Hoewel oorspronkelijk marskramers, gingen ze in Nederland handelen in huiden en lappen stof, werden pettenmaker of huisslachter en gingen dan langs de boeren. Tolerant "Het Westland is altijd een gebied geweest waar een soort gemoedelijkheid heerst", meent de heer De Ridder. "De Westlanders waren ook toen nogal tolerant Je leest in die oude archieven heel weinig over conflicten tussen hen en de joden. Men verdroeg elkaar blijkbaar heel goed. De Westlanders kochten veel bij de joden, de handel floreerde in die tijd best". Later komt daar de klad in. De joden houden op zaterdag sabbat en komen niet aan de deur; wel op zondag, maar dan hebben de Westlanders hun vrije dag. Bovendien komt er meer concurrentie en lijkt de stad betere perspectieven te bieden. In 1920 wordt de synagoge voor het laatst gebruikt Voor het boek "Zonen van het oude volk in het Westland" bestaat in joodse kringen veel belangstelling. De publicatie wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het wetenschappelijk fonds van het provinciaal bestuur van 4 T TT.lt. J Vlaardingen De dienst ge meentewerken van de gemeen te Vlaardingen heeft voor vok gend jaar een flinke veer moe ten laten, in haar uitgaven. Dit lichtte wethouder Bas Goud- riaan toe in de vergadering van de commissie van verkeer en vervoer bij de behandeling van de begroting. Zo blijkt in het onderhoud van straten, pleinen en plantsoenen het mes er voor bijna negenhonderdduizend gulden ingezet te zijn. Volgens de wethouder was dit niet te voorkomen en stond men voor de keus in de onderhoudskosten te bezuinigen of de onroerend- goed-belasting te verhogen. Meevaller voor de gemeente Vlaardingen zijn de inkomsten verkregen uit de Beneluxtunnel, een bedrag van 4,3 ton. Bas Goudriaan zegde de commissie toe binnen het beraad van het college van b en w een aanzien lijk deel van deze meevaller voor de post verkeer en vervoer te zullen opeisen. Over het verkeerscirculatieplan en de parkeernota verklaarde hij, dat beide rapporten begin van het volgende jaar aan de raadsleden ter kennisgeving zullen worden voorgelegd waar na de gehele inspraakprocedure van start kan gaan. Verder ver klaarde hij zijn idee, dat voor de bevoorrading van de winkels in de binnenstad slechts vracht wagens van een maximaal ge wicht van zes ton mag worden toegelaten, te zullen doorzetten- Vlaardingen Aan de winke liersverenigingen Holiërhoek „Van Hoogendorplaan" en „Frederik Ilendriklaan" zal worden medegedeeld, dat de gemeente haar plannen van proefafsluitingen voor straten gelegen nabij de vestigingen van deze ondernemers zal door zetten. Hiertoe heeft de commissie van verkeer en vervoer besloten. Wethouder Bas Goudriaan meent, dat voldoende inspraak en voorlichting aan deze plan nen vooraf zijn gegaan. Hij ver klaarde, dat rond 1980 de resul taten van de proefafsluitingen zullen worden bekeken worden omgezet tot een permanent ka rakter. Voor wat de Van Hoog- endorplaan betreft verklaarde hij dat het plaatsen van verkeer slichten tot 1983 wegens geldge brek wordt uitgesteld. Maasland In de raadsverga dering van november, komen burgemeester ea wethouders met een voorstel inzake de wij ziging van het bestemmings plan Foppenpolder. Inmiddels heeft het gemeente bestuur tal van reakties van ingelanden en organisaties bin nen gekregen. Afgelopen maan dagavond hebben burgemeester en wethouders ook een gesprek gehad met de ingelanden. Ook de reconstructiecommissie Midden-Delfland heeft de Fop- penpolder op de agenda staan. Maasland Het ontwerp voor het rampenbestrijdingsplan^ voor de gemeente Maasland is klaar. In de eerstvolgende ver- gadering van het senioren con- vent zal dit ontwerp worden *r' besproken, waarna de gemeen- *4 teraad zich er over zal kunnen J buigen. In het kader van de rampenbe- strijding heeft het college in het inventaringsprogramma voor 1979 de aanschaf van een nood- w* stroomaggregaat opgenomen. Een dergelijk apparaat is on- misbaar, als het op bestrijding?1*"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 4