Towix viert haar 7-jarig bestaan En verder. Paalmans favoriete stijl ditmaal uit Hongarije H ■■■■a kè Wm' hi Toneel bij eerlijkheid De Fakkel: is troef toon beeld .■■■■B mm- mm ■■an itymrr I DONDERDAG 26 OKTOBER 1978 Twin System en Gerry Lockran: Belangrij'k Funhouse weer in De Teerstoof Kfl ■na ■■EB Australiërs en hout in beeld Reggae, Gospel, Brood, en Bluesrock Fries toneel in Vlaardingen pU ff? jjp^ VD/SC/WW5.. Zo verandert het je leven Een wekelijk se psglna vol informatie over exposi ties, theater, concerten en andere cultu rele zaken in hot Nieuwe Waterwegge bied. Bijdra gen moeten uiterlijk dins dagochtend binnen zijn. Wie bellen wil: 010- 343223. Vlaardingen Toneelgroep De Fakkel bestaat zaterdag 30 Jaar. Precies op de oprichtingsdatum spelen zij hun eerste grote stuk van dit seizoen. Voor deze feestelijke gelegenheid is een stuk uitge kozen waar het publiek ook een beetje aan mee kan doen; aan het eind van de voorstelling wordt name lijk van de toe schouwers een uitspraak verwacht over het ten tonele gevoerde proces. De Nacht van de zestiende januari' is geschreven door de Amerikaan Ayn Rand. In de Amerikaanse rechtspraak wordt het schuldig of onschuldig niet uitgesproken door de rechter, maar door een uit willekeurige burgers samengestel de jury. Bij een toneelvereniging zit de meest willekeurig verzamelde groep men sen in de zaal, en daar moet zaterdag de belangrijke beslissing vallen. Het stuk kan dus bij iedere uitvoering anders aflopen. Gelukkig is het allemaal niet echt. Het vonis van het publiek heeft geen werkelij ke gevolgen voor de spelers-beklaagden. Maar wanneer het stuk goed gespeeld wordt, zal niemand in de zaal kunnen ontkomen aan een gewetensonderzoek bij zichzelf. Daarmee brengt de Fakkel een belangrijk element van hun eigen wer kwijze over op de toeschouwer. Twee leden van de groep proberen dat aspekt uit te leggen; Ria van der Lugt en John van den Berg vallen bijna over eikaars woorden in hun verlangen om het overtui gend naar voren te brengen. Het is ook niet zo gemakkelijk, maar het gaat u_- teindelijk om eerlijk toneeL Gevoelstraining Ria: „Wij doen veel aan vorming, aan gevoelstraining. Nee, geen sensitivity-trai ning, gevoelstraining zegt het wel goed, geloof ik". John vult aan: „Dan leer je gevoelens in jezelf te herkennen, om die dan in je rol te verwerken. Je moet het eerst weten voordat je het kan spelen. Anders kan je geen eerlijk toneel doen. We proberen echte mensen op het toneel te zetten, rekening houdend met de onder ling en met de regisseur gemaakte afspra ken. "Je leert jezelf kennen, en aanvaarden dat je bent zoals je bent Misschien zou je dat anders ook wel leren, maar op deze manier gaat het veel sneller. Zoals wij werken, verandert het je totale leven. We worden ook een hele hechte groep, zo" meent Ria van der Lugt Dat wil heel wat zeggen, wanneer die hechte groep bestaat uit 36 spelende leden, plus nog eens zes man van de eigen 'technische dienst' die zorgt voor geluid, decors en dergelijke. Ook de regisseur, Hans Oosterman, komt voort uit de eigen gelederen. Hij was eerst vijf jaar gewoon lid van de groep, volgde toen een regiecur sus in Rotterdam en is nu de (o.a. met gemeentesubsidie) betaalde toneelleider van de Fakkel. Om al die mensen te kunnen laten spelen, wordt er twee keer per jaar een groot O Kinderen die best van toneel en pop- un houden, kunnen zaterdagmiddag om Half drie komen kijken naar het poppen spel „Op reis naar,van de 'Kleinste Comedie'. Het is wél de bedoeling dat iedereen meedoet Voor drie piek mogen kindertjes tot 12 jaar bij het zoldertheater In de Teerstoof aan de Nieuwstraat 12 in Schiedam naar binnen. Jongerencentrum De Toverbal doet vrijdag 27 oktober de deur van het slot af, voor belangstellenden die ook graag de film „De huurder" willen zien. Vanaf negen uur kan iedereen aan de Lange Boonestraat 33 in Maassluis onderuit zakken voor de thriller van Roman Po laris ki, die samen met Shelley Winters in de hoofdrollen staat O De vereniging „Vrienden van het Ste delijk Museum Schiedam" organiseert vrijdag 27 oktober een bijzonder concert in de aula van het museum, met Marianne Dieleman, alt en René Rakier op de piano. Schubert, Wolf, Debussy, Fauré en De Lange zullen voor vijf gulden herleven. Leden, CJP-ers en' 65-plussers kunnen voor drie gulden vanaf acht uur terecht stuk in productie genomen, met daar naast nog een aantal éénakters. Daarom zijn er per week drie repetitieavonden; daar hoeven niet altijd alle spelers bij aanwezig te rijn, maar de regisseur heeft het er natuurlijk wel aardig druk mee. Uit die aparte werkwijze, met ontspan ningsoefeningen, gevoelstraining, impro viseren naar aanleiding van een stuk, wordt wel duidelijk dat de repetities erg belangrijk zijn voor de Fakkel-spelers: "Zesentwintig fijne repetities is ons min stens evenveel waard als een voorstelling, maar je werkt natuurlijk wel naar een uitvoering toe". Die uitvoeringen zijn verschillend van aard, voor ieder publiek een ander soort stuk. De grotere produkties komen in de Stads gehoorzaal voor een algemeen publiek. Dan worden er voor bejaarden luchtige, kortere stukken gespeeld, want die willen meestal iets dat 'wel om te lachen* is. Ten slotte speelt de Fakkel veel min of meer maatschappijkritische, een bood schap uitdragende stukken voor jeugdso- cieteiten en politieke partijen. Voor 2 december staat bijvoorbeeId(weer) op het programma 'Met Gesloten Deuren', waarin Jean-Paul Sartre Iaat zien dat ieder mens het leven voor een ander tot een hel kan maken, gewoon omdat hij is zoals hij is. (2 december, om 10 uur *s avonds in Assurancetourix in Vlaardin gen). De eerste voorstelling van Wacht van de zestiende janurari' is in de Stadsge hoorzaal, op 28 oktober, ïus. Een tweede voorstelling voor bejaarden wordt ge houden op 30 oktober. De Vlaardingse sociëteit Assurancetou rix gaat dit weekend haar zevenjarig bestaan vieren. Dat gebeurt met twee programma-avonden, die morgen en overmorgen voor iedere VI aar dinger gra tis toegankelijk zijn. Het gaat de laatste tijd zeker niet slecht met Tourix. Het publiek laat zich weer wat beter zien aan de Hoflaan 12, en het ziet er zeker naar uit dat het inderdaad een verbetering is geweest, om dat stem pel van 'folk-centrum' een beetje van zich af te weipen. Aad Paar dek amp: "Het was wel nodig om ook eens iets anders dan alleen maar volksmuziek te brengen. Daar krijg je toch niet zoveel mensen meer voor". Tourix kan zeker niet terugkijken op zeven vette j aren, hoewel ze aan de andere kant ook weer met helemaal mager wa ren. Er is nogal een wisselende belangstel ling geweest in de periode dat de sociëteit bestaat Aad Paardekamp: "De eerste jaren ging het voortreffelijk, toen we nog in de Ericaschool zaten. Ik weet nog goed: de eerste avond hadden we eigenlijk geen geld genoeg om de groep te betalen. Dat bleek echter helemaal geen probleem: we kregen vierhonderd man in huis. Dat is geruime tijd zo gebleven: om acht uur zat de zaal al vol". Te clean In het nieuwe onderkomen aan de Ho- flaan dat sinds 1974 in gebruik is, is dat wat minder geworden. "Ik heb in het begin we! eens gedacht: misschien hebben we het hier té clean en te netjes gemaakt In het oude pand zat toch wat meer sfeer". Hoe dan ook, in de huidige opzet zijn er toch weer regelmatig avonden, die heel wat publiek trekken. Tourix kan ieder jaar toch weer op ruim honderd vaste leden rekenen, plus de nodige mensen die geen lid zijn, maar toch regelmatig komen. Om het zevenjarig bestaan wat luister bij te zetten is voor morgenavond en zaterdagavond een goed programma in elkaar gezet Morgenavond draait men vanaf 22 uur de film "The return of the Pink Panther", waarna de Rotterdamse jazz-rockgroep Twin System optreedt. Zaterdagavond is de bluesgitarist Geny Lockran te gast in Tourix: een artiest die ook met het vijfjarig bestaan van de partij was en toen zeer veel succes oogstte. Beide avonden Is Assurancetou rix voor iedereen gratis toegankelijk. Gerry Lockran: zaterdag in Tourix. Het klinkt een beetje moeilijk: de absur de realiteit van de hedendaagse wel vaartsmaatschappij die gerelativeerd wordt door een glimlach en een traan. Toch is dit de inspiratiebron en het uitgangspunt geweest voor een ijzersterk programma, luisterend naar de naam „Fat People" van de bekende groep Funhouse. Met deze revue zal Funhouse 27 en 28 oktober en 3 en 4 november in de spot lights staan in zoldertheater De Teerstoof aan de Nieuwstraat 12 m Schiedam. De ideeen voor Fat People komen weer grotendeels uit de koker van Rob van Houten en werden m samenwerking met de spelersgroep verder uitgewerkt. De „droogkomiek" Cor Beurskens zal van de partij zijn, evenals de marionettenspe ler en vakman voor „special effects", Feike Boschma. De prachtige kostuums, een toneelbeeld met veel glitter en kleuri ge lichtjes en een goed gegeven kunnen zorgen voor een lekker avondje uit. Kaarten kan men bestellen bij het WV, tel. 266000 en vanaf 13 uur via het theater, tel. 269455. Twaalf gulden kost de entree, maar CJP-ers en 65+-ers mogen er voor een tientje in. Calderara en constructivisme ■BHiiaaiii» r IE ■■BBBMI ■■■■■IIBBP4 mwm ■OIRMBIIMI ^■^■■■aaaa Vanaf vandaag is m Schiedams stedelijk museum weer eens constructivisme te zien. Na bruisende politiek, merkbaar tot in de museumcommissie, heeft directeur Hans Paalman deze keer zijn toevlucht genomen tot de Hongaarse constructivis tische vormentaal, die echter met exclu sief voor Schiedam is. De expositie, geslo ten m het kader van het Nederlands-Hon gaars cultureel akkoord, reisde al langs Zwolle en Utrecht en besluit die tournee in het Schiedamse museum. Een overzicht wordt gegeven van het back-to-the-roots-schilderen, zoals dat sinds 1920 in Hongarije is bedreven. Eigenlijk werd het weer eens tijd, dat de stijl van het constructivisme in het stedelijk wordt gepresenteerd. Want al zijn er binnen de muscumcommissie strubbelingen over wat zoal te zien moet zijn in het museum van Schiedam, feit is dat het constructivisme een van de stromingen is waarop het beleid van Paalman zich richt en hij is, ondanks typisch Schiedams gerichte tentoonstel lingen waarvoor ook plaats moet zijn, tenslotte directeur van een museum voor moderne kunsten Gisteravond is de tentoonstelling openge steld, evenals een expositie van aquarel len van Antonio Calderara, in juni van dit jaar overleden. De twee tentoonstellin gen beslaan de gehele linkervleugel van het stedelijk museum. Het constructivis me, d3t zijn oorsprong vindt m het Rusland van 1914, bestrijkt twee volle zalen, waar de stilte, die uit de kunstwer ken spreekt, beslist met zal worden ver stoord door geschuifel van voeten van andere museumbezoekers. Kor Kegel NBBB MBHBBir EHnnMsr Hhiib B9 Ta Hbiob Hbbh Niibb MM Bbbb SBaaa Bbii Bflaaa «MB0 xDRII Een expositie van Hongaars con structivisme is gisteravond, zonder enige extra aandacht, en met gepas te stilte, opengesteld In samenwerking met Roots Music Inter national Promotions heeft Midnite Re cords in het verleden al heel wat succes volle reggae-toumees op touw gezet. In De Vlaardingse groep ■maandag in Triangel het Passage-theater in Schiedam zal men zondag 29 oktober vanaf 20.30 uur een graantje mee kunnen pikken van deze enthousiaste belangstelling voor de rag- gae. De uit Jamaica afkomstige „Pnnce Far 1" en de groep „Creation Rebel" zullen hun bekende én minder bekende num mers voor de jeneverneuzen ten gehore brengen. In de Tnangel aan de Franssenstraat m Vlaardingen 2al maandag 30 oktober de Rock 'n Roll Preacher Chuck Girard een gospel-concert verzorgen. In het voorpro gramma kan men luisteren naar de Vlaar dingse formatie Faith, die vier jaar gele den vanuit het jeugdwerk van de Gerefor meerde Kerk werd geformeerd. Talent uit eigen stad dus. Een meneer van emg ander kaliber, Herman Brood, zal vrijdag 27 oktober samen met zijn Wild Romance klanken door de Lijnbaanhallen laten vliegen. Liefhebbers zullen de zanger en pianist en de elpee „Shpritsz" best eens ui leven de lijve willen zien. Phony and the Hard core staat in het voorprogramma. Voor 7,50 kan je aan de zaal een kaartje krijgen. Free Record Shop, Platoplaten en de WV in Vlaardingen en. Schiedam verkopen de entree-bewijzen voor zes piek, in de voorverkoop. Tot slot zal Barrelhouse zaterdag 2S oktober om 21.00 uur op de planken van De Toverbal aan de Lange Boonestraat 33 in Maassluis staan. De solide formatie heeft geen verder commentaar meer no dig. Wie van beeldende kunst houdt, kan zowel in Maasland als in Hoek van Holland goed terecht In De Rozenhof ui Maasland exposeert Jan Rebel zijn met alledaagse olieverfschilderijen. Onder de naam „Thema-tentoonstellmg Australi sche folklore Aborigines" Iaat Jan zijn jarenlange ervaringen zien. De expositie wordt 27 oktober om 20 uur geopend door wethouder J. Kwakkelstein, Kijkers kun- nen van dinsdag tot en met donderdag j terecht van 15.00 tot 17.00 uur cn van i 19.00 tot 21.00 uur. Zaterdag en zondag is men van 15.00 tot 17.00 uur welkom- Natuurlijk gratis. Dirk Min, een telg van de bekende Ber gense kunstenaarsfamilie (ook wel 'de tak van Ttnus') heeft evenals rijn twintig familieleden een kunstzinnige 'tic'. De 70-jarige Dirk Min woont in Monster en werkt uitsluitend met hout. Op het strand gevonden stukken hout met liefst merk waardige vormen, weet hij tot bizarre beeldjes met elkaar te verbinden. Behalve het strand biedt ook het bos vaak mate riaal voor Dirk's houtsnijwerk. In de foyer van het wijkgebouw De Hoekstee in Hoek van Holland kan men tot 's avonds laat zijn houten fantasieën bewon deren. Dat er heel wat Friezen van haring houden, blijkt uit het feit dat er zelfs een Friese gezelligheidsvereniging in Vlaardingen bestaat. De vereniging „Lyts Bigjin" zal vrijdag 27 oktober haar win terseizoen openen met het stuk „In bjus- terbaerlike fakansje" van de toneelgroep „Selskip Aldtsjerk" uit het hoge noorden. Ni et-leden mogen vanaf acht uur ook komen kijken voor vijf gulden, in Trian gel. Inlichtingen kan men knjgen door eventjes te bellen naar de heerLooijenga op het nummer 35.26.09 in Vlaardingen. V Vii%" V '74* eè 'i 'i 1 f. - 'jtfa 311 y- .'.a iv*"i ,hM t 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 5