SCHIEDAMSCHE COURANT Maassluis krijgt ook wijkagenten Directeur Hushon terug Zwijgplicht voor raadsleden Schiedam zoekt oorzaak reilen Midden-Delfland moet „stil" blijven G. Geluk heeft pech op de Lange Haven de pro* ar n^m. Vlaardingen krijgt ook verordening op kamer- verhuur Bouwplan tegengehouden „Ga praten met kerk over polio99 H. de Jong plaats vervangend korpschef Chauffeur merkt niets van botsing Vrijdag 27 oktober 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26204 _8 PAGINA'S Broprsvost 3 telefoon administratie 268091 redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Maassluis In navolging van vele andere gemeenten, waaronder Schiedam en Vlaardin gen, zal ook in Maassluis de wijkagent, de vertrouwensfunctionaris-o p-de-fiets, terugkeren in het stadsbeeld. Om precies te zijn: morgen begint de eerste dienst voor deze functionarissen. Hiermee gaat een oude wens van het Maassluise politiekorps in vervulling. Trouwens: ook in diverse raads- en commissievergaderingen is in het verleden al over de wenselijkheid van de wijkagent gesproken. Vlaardingen Hoewel er tot op heden geen malafide woon- praktijken zijn waargenomen in Vlaardingen, zullen b. en w. zich in november bezighouden met een voorstel tot een veror dening op kamerverhuiir. Vol gens het college is het geen noodzakelijkheid, maar het zou in de toekomst eventueel een probleem kunnen worden. Het oorspronkelijke voorstel gaat uit van de Stichting De Ombudsman, die de verorde ning in aUe Nederlandse ge meenten met moer dan 50.0D0 inwoners van kracht zou willen zien. Dit, omdat er nog steeds mensen zijn die de bestaande woning nood gebruiken voor persoon lijk gewin. Volgens de Stichting kan het kwaad nooit helemaal bestreden worden, maar wel kan iedere gemeente iets doen om de ergste uitwassen te voor komen. In Amsterdam en Utrecht is sinds enkele jaren een verorde ning in gebruik, waarop de Stichting baar model heeft ge baseerd voor andere gemeen- ton. In Rotterdam en Den Haag hoopt men binnenkort met aan gepaste voorschriften te gaan werken. De Vlaardingse com missies van algemene zaken, stadsontwikkeling en sociale aangelegenheden hebben de af gelopen weken rond de tafel gezeten om naar aanleiding van het „Ombuds"-modél cn vol gens enige adviezen van de Ver eniging van Nederlandse Ge meenten een verordening sa men te stellen. Deze commissies hebben de zaak inmiddels weer in handen van b. en vv. gesteld. In het model wordt onder meer gesproken over een vergunning die door b. en w. aan de kamer- verhuurbureaus moet worden toegezegd, voor een termijn van een jaar. Het college zou ook bij machte moeten zijn deze vergunning in te trekken. Onder het hoofdstuk bemidde- hngsvoorwaarden en -tarieven wordt gesteld dat de vergoeding bij de totstandkoming van een huurovereenkomst in geen ge val hoger mag zijn dan de helft van het bedrag dat als maande lijkse huurprijs geldt voor de betreffende woning. Op dit punt 1 wordt nog wel eens gezwendeld, want hoe vaak komt het niet voor dat het sleutelgeld vooreen huisje onder de huurwaarde rond de vijfhonderd gulden be draagt? Tot nu toe was het steeds de personeelsbezetting van het kops, die de wijkagent tegenhield. Korpschef C- van Nieuwkoop: „Het gaat nu ook maar nét: als we één of twee mensen minder in het korps zouden hebben zou het niet eens lukken". Juist vanwege die personele problemen zal het „instituut" wijkagenten in Maassluis in eerste instantie bescheiden van opzet zijn. „We beginnen met twee van dergelijke functionarissen, die ieder hun eigen deel van de stad onder hun hoede krijgen. Maassluis is daarvoor in een noordelijk en een zuidelijk deel gesplitst. De bedoeling is, dat de beide wijkagenten vertrouwens mensen in zo'n stadsdeel worden, die zich regelmatig laten zien. Te voet of per fiets: de meest ideale wijze van surveilleren", aldus Van Nieuwkoop. Het handhaven van de rust en de veiligheid in de stad zal tot de belangrijkste taken van de wijkagent behoren, evenals zaken als geluidsoverlast, burenruzies, baldadigheid en dergelijke. De wijkagent zal het contact tussen bevolking en politie moeten vergemakkelijken, Vóór het aanstellen van twee van dergelijke functionaris sen heeft de Maassluise korpschef vrijwilligers gevraagd onder „zijn" agenten. „Dat hebben we gedaan, omdat zo'n wijkagent zijn taak naar hartelust moet doen". Uiteindelijk zijn de hoofdagenten G. J. Luimes (48) en C. J. Bakelaar(53) als wijkagent aangesteld. De Maassluise politie beschouwt het eerste jaar overigens duidelijk als proefperiode. Slaat dit experiment aan (en eigenlijk twijfelt niemand daar aan), dan zal zeker bekeken worden het korps wijkagenten uit te breiden, als de personeelsbezetting dat tenminse toestaat. De wijkagenten zullen iedere maandagavond van 19.30 tot 20.30 uur spreekuur houden in „hun" stadsdeel. Dat gebeurt afwisselend in het oostelijk en het westelijk deel van de stad. De locaties zijn nog niet bekend, maar die worden binnenkort vastgesteld. De eerste wijkagenten van Maas sluis: de hoofdagenten G. J. Luimes en C. J. Bakelaar (onder). Vlaardingen Eén van de twee gevluchte directeuren van liet Vlaardingse bedrijf Hushon Holland is terug. Maandagmid dag meldde de oudste van het tweetal zich bij het bedrijf aan de Fultonstraat op het indus trieterrein Du Vergulde Hand. Na spoedberaad van het perso neel heeft men besloten geza menlijk de werkzaamheden af te maken en de crediteuren in zoverre dat mogelijk is te beta len in afwachting totdat de cu rator de deur van het bedrijf op slot draait De 30-jarige di recteur heeft inmiddels zelf fail lissement van zijn bedrijf aan gevraagd. Naar de verblijfplaats van zijn collega-directeur wordt nog ge gist, De teruggekomen directeur verklaart samen met zijn com pagnon de Nederlandse grens 1e hebben overschreden waarna ieder zijns weegs is gegaan. „Het is een ongelooflijke stom miteit van mij geweest", zet hij zijn daad uiteen. „De schulden van het bedrijf liepen te hoog op. Ik kon er niet meer tegen en ben daar psychisch totaal op afgeknapt. Pas later realiseerde ik me mijn daad, de rotstreek die ik tegenover mijn personeel en relaties heb geleverd". Een deel van de ruim vierhon derdduizend gulden waar de beide directeuren drie weken geleden mee vertrokken is nog over. plus de gehele leeggehaal de inboedel van het bedrijf. Daarmee zullen de schuldeisers zich tevreden moeten stellen. De teruggekomen directeur zal, omdat het bedrijf geen BV is maar zijn eigendom, ook per soonlijk failliet worden ver klaard. Uit onze krant van 13 oktober. Oplichtingezaak: Maassluis De gemeenteraad sleden hebben zich in de beslo ten raadsvergadering van woensdagavond, waarin uitge breid gesproken is over de op- lichtïnjrszaak de Jager en Klein, een geheimhoudings plicht opgelegd. Unaniem werd besloten, dat het besprokene nog niet openbaar zal worden gemaakt. De reden voor deze geheimzinnigheid is - althans "K 1 im mi i g Schïedam/Vlaardingen In Schiedam wordt een onderzoek ingesteld naar de oorzaken van de rellen op 10, 11 en 12 oktober waarbij Schiedamse en Vlaardingse jongeren elkaar te lijf gingen. Op het moment is het wachten nog op het speciale politie rapport waarin de gebeurtenissen zowel ais het politieoptreden zo gedetailleerd mogelijk zijn be schreven. aan anderen dan de raadsleden -niet bekend. Een en ander betekent, dat er yoorlopig niets naar buiten komt over de onderzoeken, die tot nu toe in deze zaak rijn ingesteld. Die onderzoeken zijn overigens nog altijd met geheel afgerond, zo heeft de rechter commissaris laten weten. Ook burgemeester M. K. van Dijke wil vooralsnog helemaal niets loslaten over het besprokene van woensdagavond. Het ge meentelijk belang zou volgens hem „bijzonder op de tocht" komen te staan, als er nu al iets over deze kwestie zou uitlekken. „Als we nu de zaak in de open baarheid brengen, dan bestaat er een grote kans dat er zeer belangrijke schade aan de ge meente wordt toegebracht", zo deelde hij gistermiddag mede. Ook op de vraag, wanneer wé! openbaarheid te verwachten is, kon hij geen antwoord geven. „Dat gebeurt zo snel mogelijk, als het gemeentelijk belang daarmee niet meer in gevaar komt", aldus Van Dijke. De raadsvergadering van woensdagavond was overigens zelfs zó geheim, dat er bulten de gemeenteraad en het college helemaal niemand in het stad huis aanwezig was. Wie de kof fie heeft geserveerd is niet be kend. Aan dit - voor een deel komen. minder historische - stukje Lange Haven zou aantrekkelijker nieuwbouw kunnen Ook CD A-bezwaar tegen rijksweg 19 Schiedam/Delft Eindelijk Is er ook vanuit de provinciale fractie van het CDA een oproep gekomen cm rijksweg 19 niet aan te leggen. Het confessionele statenlid drs. W. H. HL Aalbers uit Delft heeft namelijk, samen met prof. mr. J. Wessel (D'66) uit Oegstgeest, gevraagd of Midden-Delfland kan worden aange wezen als stiltegebied. Vooruitlopend op de wet op de geluidshinder zou het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stappen moeten ondernemen om de „witte vlek" Midden-Delfland te beschermen togen ingrijpende veranderingen zoals massarecreatie en verkeer. Derhalve is rijksweg 19 ongewenst. Aalbers en Wessel dringen er bij GS op aan om via de twee gedeputeerden, die in de reconstructiecommissie voor Midden- Delfland zitten, te bewerkstelligen dat het poldergebied „stil" blijft De streek tussen Delft, Schiedam, Vlaardingen en Maasland staat j^ters al een paar jaar te boek als één van de weinige groene oufferzónes, die de randstad nog heeft, en daarom moet het er zo groen mogelijk blijven. En de ervaring leert: groen is stil. Via een streekplan kan een gebied het eenvoudigst de status bereiken van „stiltegebied", en daarom dringen Aalbers en Wessel aan op een spoedige aanpassing in het streekplan voor Zuid-Hol- iand-West, waarin, door de werkzaamheden van de reconstructie- commissie, Midden-Delfland nog een „witte vlek" is die opgevuld ^oet worden. Ingrijpende veranderingen in het streekplan geeft dat overigens helemaal niet, want ook bij het college van GS was men er al van overtuigd dat rijksweg 19 er beslist niet moet komen. Schiedam Het Vlaardingse architectenbureau G. Geluk vindt het welletjes. Al maan denlang wordt gewacht op een bouwvergunning voor wonin gen cn winkels tussen de Lan ge Haven en de Hoogstraat m Schiedam, en de welstands commissie was er al mee ak koord gegaan, maar toch is de vergunning tegengehouden, op advies van de raadscom missie voor ruimtelijke orde ning. Daarom hebben de architec ten van Geluk een gesprek aangevraagd met de gemeente Schiedam, dat maandag over een week zal plaatsvinden. „Wij begrijpen niet, waar de angel steektzei gisteravond J. G. Teurniet, de betrokken architect van Geluk, welk bu reau is gevestigd aan het Lies veld in Vlaardingen. Burgemeester en wethouders hebben laten weten, dat het bouwplan voor 17 woningen aan de Lange Haven en vooral winkels aan de Hoogstraat niet voldoet „aan redeijkt* eisen van welstand". Volgens het Schiedamse college is nader overleg met de rijksdienst voor monumentenzorg gewen st. De betrokken ambtenaar op het Schiedamse stadskan toor is ir. Gustaaf Schaap, chef van de hoofdafdeling stads ontwikkeling van de dienst gemeentewerken. Dat er nieuwbouw komt aan de Lange Haven, lijkt op het eerste gezicht dubieus {veran deringen aan de historische Schiedamse gracht!). In het bouwplan van Geluk wordt er echter vanuit gegaan, dat vooral de garage, die gesloopt zou moeten worden, aan de Lange Haven mets historisch te bieden heeft en dat aange paste nieuwbouw dus aantrek kelijker zou zijn. Goed genoeg is het echter nog niet, vindt men in Schiedam Burgemeester Arie Lems heeft echter goede hoop dat het rap port aanstaande dinsdag in een vergadering" van burgemeester en wethouders zal kunnen wor den besproken. Nu al heeft de eerste burger meegedeeld niet te willen vol staan met de conclusie dat het typisch iets voor deze tijd is. „Voordat ik lot die conclusie kom wil ik alles eerst grondig hebben onderzocht. En het is mijn bedoeling om bij het on derzoeken diep te graven". De burgemeester gelooft dan ook niet dat een café-ruzie, 2oals hem na terugkomst van zijn vakantie ter ore kwam, de wer kelijke oorzaak van de relletjes is geweest. Het is de bedoeling dat er by het praten over het rapport ook zal worden gc-kekon wat er kan gebeuren om herhaling te voor komen. „Als je de werkelijke oorzaken hebt kunnen opspo ren, kan er pas ever eventuele door de gemeente te nemen stappen worden besproken. In ieder geval zullen we proberen een herhaling van de gebeurte nissen zoveel mogelijk te voor komen", aldus de burgemeester, De gemeente Vlaardingen zal, zoals al eerder in onze krant is onthuld, niets ondernemen om de oorzaken van de rellen te onderzoeken. Vlaardingen staat op het standpunt dat alle vechtpartijen zich op het grond gebied van Schiedam hebben afgespeeld en dat ook het onder zoek dus in Schiedam op poten zou moeten worden gezet. Dat ook Vlaardingse jeugd aan de vechtpartijen heeft deelgeno men is voor de gemeente nog geen aanleiding voor een onder zoek. Sociaal cultureel werker, Leo Haasnoot, van het Vlaardingse wijkcentrum De Heipaal, denkt daar anders over. Het feit dat Vlaardingse jeugd bij de vecht partijen is betrokken, is voor hem voldoende, om alle zaken eens op een rijtje te- zetten in een lier* pagina's tellend rap port. Ook de situatie rond de Schiedamse jeugd wordt m dat rapport betrokken, öp pagina 3 van deze krant wordt het rapport-Haasnoot besproken. Vlaardingen De gemeentelij ke overheid zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de voorkoming van een volgende polioepidemie door het ge sprek met geestelijke leiders van diverse geloofsrichtingen op plaatselijk niveau te stimu leren. Doze suggestie doet het PvdA- Maassluis Adjudant H. de Jong (44) wordt met ingang van 1 januari aanstaande plaatsver vangend korpschef van de Maassluise gemeentepolitie. De heer De Jong, die is geselec teerd uit een aantal kandidaten dat naar deze vacature bad gesolliciteerd, is momenteel ad judant van de gemeentepolitie in Ridderkerk. De heer De Jong 2al worden aangesteld als inspecteur in de rang van ambtenaar 2e klas. Hij is geboren in Friesland, maar startte rijn politiële loopbaan m Dordrecht. In 1970 kwam hij naar Ridderkerk, waar hij werkte onder de huidige korp schef van Maassluis, de heer C. van Nieuwkoop. In 1972 werd hij bevorderd tot adjudant. De heer De Jong ib getrouwd en heeft twee kinderen. Bij de Munssluise gemeentepolitie zal hij speciaal belast worden met de leiding van de'geuniformeer- de dienst. Schiedam Omdat hij niets van de aanrijding had gemerkt, Is de 23-jarige vrachtwagen chauffeur A, F. S. doorgereden, nadat bij een fietser tegen de vlakte had gereden. Pas een stuk verderop werd de chauf feur erop attent gemaakt dat hij een aanrijding had veroor zaakt. Op de kruising van de Rotter- damsedyk en de Buitenhaven, weg had de vrachtwagenchauf feur zowel het verbod om rechtsaf te slaan overtreden, als het pad van de rechtdoorgaamte fietser, de 3ö-jarige H. J. v. T. uit Vlaardingen, gesneden, zon der de verplichte voorrang "te verlenen. Het gevolg was de aanrijding en een flinke klap, die de fietser tegen de vrachtau to en tegen de keien op de Koemarkt maakte. De Vlaar dingse fietser werd naar het Holyziekenhuis vervoerd, waar rugletsel werd geconstateerd. raadslid Kees v.d. Windt m het recent verschenen Vlaardingse partijorgaan van de PvdA. In het artikel beargumenteert v.d. Wmdt dat een dergelijk gesprek tussen kerkeraden en gelovigen die om principiële re denen hun kinderen met tegen polio willen laten inenten meer vrucht zou kunnen afwerpen dan de instelling van een vacci- natieplicht. Hij js van mening dat ook nu de polio-epidemie voorbij is alle zeiten bijgezet moeten worden om principiële weigeraars op andere gedach ten te brengen. Dit nieuwsblad, waann u ai het meuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad. Stuw» mij dtl mtuwsblad dagen gratis op p»oet toe tn combinatie mei Ratlofdamseh Nieuwsölzd Woanol Tel Deze oon m open envelop zonciet postzoget sturen naar Antwoordnummer 834. Rottort%gm

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1