SCHIEDAMSCHE COURANT Noodsituatie dreigt voor bejaarden DE WINNENDE LEUS: Raadsleden kunnen eerder inspelen op actualiteit »V Swingen op je stoel Speeltuin wordt opnieuw ingericht Verwondingen vallen mee Na drank in de sloot Woningen Patrijsstraat krijgen c.v. Dielemans heeft plan voor „snelle inspraak" 1 - is| a 11 111 Bestemmingsplannen naar het college Auto vliegt m brand Enquête over uitbreiding kabel-t.v. Enquête Veel schade kleine buit Maandag 30 oktober 1978- onafhankelijk dagblad Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 - klachtendiensi 144144 -103de jaargang no. 26205—8 PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Nederland zal er nog van horen: „Schiedam schenkt meer dan u denkt!" is de winnende leus, die de WV wettig zal laten deponeren. Twee" Schiedammers hebben de leus bedacht, die het kenmerk van de stad zal worden: M, J. van Alphen uit de Burgemeester Honnerlage Greteiaan en G. Meeder uit de Dwarsstraat. „Schiedam schenkt meer dan u denkt!" is na twee uur beraadslagen door een speciale jury uitverkoren uit 455 leuzen, die door in totaal 85 Schiedammers waren ingezonden naar de VW. De mening van de jury is unaniem. Een diepgaande discussie over de fraaie leus leverde dp, dat de dubbele betekenis voor niemand storend hoeft te zijn, omdat tenminste één uitleg heel sympathiek klinkt. „Bij geen enkel jurylid bestaat dan ook maar de geringste vorm van twijfel over de gekozen leuze", aldus de directeur van de Schiedamse Gemeenschap/WV, Ruud Pillard, De twee winnaars krijgen elk een geschenkenbon van honderd gulden en een etentje voor twee personen in een Schiedams restaurant, dat wordt aangeboden op vrijdag 1 december, als de SG in het Passagetheater haar dertigjarig bestaan viert. Samenspraak tussen burgemeester Arie Lems en de VW, heeft ertoe geleid, dat ook cadeaubonnen worden overhandigd aan de negen Schiedammers, die met hun leus bij de eerste tien kwamen. Alle andere inzenders krijgen het al veel verkochte kwartetspel over Schiedam, dat door de VW wordt uitgegeven. In de jury hadden zitting: de burgemeester, gemeenteraadslid Gerard Verhulsdonk, striptekenaar Harry Wiegman en arie vertegenwoordigers van de VW, namelijk Pillard, voorzitter Jan-Willem Mijmke en secretaris Hans Leyte. Aan de gemeente zal gevraagd worden, ook de winnende leus te gaan hanteren. Voor hulpbehoevende bejaarden dreigt in de nabije toekomst een noodsituatie te gaan ontstaan. Tot die conclusie kwam de Hoekse deelraadscommissie voor sociale zaken, volksgezondheid en milieu tijdens een vergadering waar onder meer werd gesproken over huishoudelijke hulp aan bejaarden- Het ministerie van CRM draait de kraan voor deze hulp dras tisch dicht een maatschappelij ke werksters en gezinshulpen Steekpartij Broersveld: Schiedam De toestand van de zaterdagochtend op het Broersveld neergesto ken Rotterdammer N.K. is bevredigend; levensgevaar is niet aanwezig. Hoewel er oorspronkelijk over ernsti ge verwondingen werd ge praat, blijkt de aard van het toegebrachte letsel toch mee te vallen. Volgende week, zo verwacht men, kan K. het ziekenhuis misschien al weer verlaten. Intussen is vast komen te staan, dat de neergestoken man niet de Nederlandse maar vermoedelijk de Turk se nationaliteit bezit. Hij was zaterdagochtend voor café-bezoek in Schiedam. Over het verloop van het onderzoek naar aanleiding van de steekpartij wil de Schiedamse politie alleen maar kwijt dat er een goede vooruitgang is te constate ren. Of er al verdachten van de steekpartij zijn is nog niet bekend. De politie ver wacht de komende week wel goede vorderingen met het onderzoek te kunnen maken. Vlaardingen De 44-jarige Vlaardinger J. G. is met zijn auto, met grote snelheid uit een bocht van de Maassluisedijk gevlogen. Via de berm kwam Eet voertuig van de Vlaardinger in een sloot tot stilstand. De man is met een hoofdwond naar het ziekenhuis vervoerd, waar hechtingen noodzakelijk ble ken. Het ongeval is waarschijn lijk toe te schrijven aan drank gebruik. G. weigerde echter de bloedproef af te laten nemen, en werd voor die weigering bekeurd. Eveneens ten gevolge van drankgebruik, knalde de 25-ja- rige Vlaardinger J. N. op een stilstaande vrachtauto. De auto van de Vlaardinger werd door de botsing zwaar beschadigd. Nog drie automobilisten zijn door de Vlaardingse politie, ge durende het afgelopen week einde, wegens overmatig alco holgebruik bekeurd. Maassluis De Raad voor de Volkshuisvesting gaat zich in haar vergadering van woensdag onder andere buigen over het voorstel, om de woningen aan de Patrijsstraat 2 tot 52 te voor den van centrale verwarming sn isolatie. Ook wordt gespro ken over woningverbetering in de Jan Luykenstraat en het Da t'Ostaplein. De vergadering wordt gehouden in de kantine het Woningbedrijf, J. P. Hoelstraweg 6, en begint om «JUUT. Schiedam Het gemeentebestuur kan eerder en beter inspringen op actuele zaken, als de raadsleden een kans krijgen om tijdens een vergadering hun mond daarover open te trekken. Daarom heeft PvdA-fractieleider Nikolaj Dielemans gepleit voor een vragenha If uurtje voor gemeenteraadsleden. Deze gelegenheid voor de stadsbestuurders om over andere dingen te praten dan op de agenda staan zou een vast onderdeel moeten worden van de maandelijkse vergadering in het stadskantoor. werd genoemd omdat alle frac tieleiders en de burgemeester erin zitten, zal het plan van Dielemans nog eenmaal bestu deren, voordat wordt overge gaan tot uitvoering. Zo moet gemeentesecretaris Melis Blok eerst uitzoeken, of de verorde ning het toestaat om zo'n vra- genhalfuurtje in te lassen. „En anders moet de verordening veranderd worden", aldus Niko laj Dielemans. Zijn voorstel gaat nog verder. Bij de vergaderingen van de diverse raadscommissies is er al de mogelijkheid voor de Schiedamse burgers om een ei kwijt te raken, met echter dat voorbehoud dat deze inspraak beperkt wordt tot hetgeen op de agenda van die vergadering staat. „Het getuigt van politiek fatsoen om de mensen ook an dere koek aan te laten snijden dan die je ais commissie zelf lekker vindt", is het motto van Dielemans inspraakplannen. „Niet alleen wordt de vergade ring dan wat levendiger", zei Dielemans zaterdagmiddag, „maar ook is er eerder demoge lijkheid om antwoord van het college te krijgen of Öm tot besluitvorming over te gaan. Het voorkomt, dat raadsleden veel schriftelijke vragen stellen waarbij meestal veel langer moet worden gewacht op een reactie van burgemeester en wethouders". De reacties op het PvdA-planne- tje dat in de voorbije maanden is ontwikkeld door „brainstor ming", zijn opmerkelijk posi tief. Eind vorig week kwam er van de verschillende politieke partijen veel instemming 'met het voornemen. Tijdens de ver gadering van de raadscommis sie voor algemene en bestuurlij ke zaken (ABZ) zei ook hurge- meester Arie Lems veel voor het voorstel te voelen. De commissie, die vroeger heel parmantig het seniorenconvent kshi? WÊÊÊÊÈËÊiWÊÊÊÊÈÈk W - Schiedam Tussen vijf ze venhonderd gulden aan wissel geld en een versterker, zijn bij 02x1 inbraak uit het bedrijf spand van Codi aan de Ketel straat ontvreemd. Door het bre ken van een ruitje aan de ach terzijde van het pand, zijn de onbekende inbrekers bin- jtehgekomen. De 35-jarige be drijfsleider p. h. M. V, heeft" aangifte van de diefstal gedaan «J de Schiedamse politie. Vlaardingen Het college van b en w gaat zich begin volgende maand buigen over de ontwerp-bestem- mingsplanneu voor de West- wijk en de Indische Buurt, zoals die zijn samengesteld door de gemeentelijke werkgroep in samenwerk ing met de wijkbewoners. In dat college-beraad zal het definitieve ontwerp plan worden vastgesteld. Hierna begint het wettelijke vooroverleg met Rijnmond, de provincie en de PPD en het Hoogheemraadschap van Delf land. De bedoeling is dat de ontwerpbestemmingsplannen vervolgens ter visie worden ge legd. Dat zal waarschijnlijk in januari van het volgend jaar het geval zijn. Gedurende een maand kan iedereen dan nog bezwaar aantekenen tegen het plan. Komen er geen bezwaren, dan kan de materie in maart of april door de gemeenteraad behandeld worden. Komen die bezwaren er wél, dan duurt het aanzienlijk langer voor dat het geval is. De inspraak-procedure, die is ingesteld ten behoeve van de totstandkoming van het ont werp is inmiddels afgerond. Vo rige week zijn twee informatie avonden geweest, waarop de wijkbewoners de nieuwe plan nen over de wijk konden bekij ken. Op die avonden hebben zo'n 200 Vlaardingers de ont- werp- bestemmingsplannen be keken. Vijftien bewoners had den op-of aanmerkingen. Als de bestemmingsplannen eenmaal definitief van kracht zijn, dan bieden ze tal vanmoge lijkheden om wensen van de bewoners te realiseren. Zo zou den de huizen kunnen worden voorzien van uitbouwen, kun nen kappen op de daken wor den geplaatst of schuren neer gezet. Ook worden in het plan de mogelijkheden geschapen stra ten opnieuw in te richten als woonerf of woonstraat. Op het Erasmusplein is In het ontwerp ruimte gereserveerd voor een nieuw wijkcentrum. SchiedamOp de Nieuwe Damlaan in Schiedam, vlakbij het station Nieuw- land, is de motor van de personenauto van de Schie damse mevrouw E. M. K. plotseling in brand gevlo gen. De politie met een brandblusser en uiteinde lijk zelfs de brandweer met een hoge drukstraal moes ten er aan te pas komen om het autobrandje te blussen. Na de bluswerkzaamheden is het voertuig van de Schie damse mevrouw voor even tuele reparatie naar een ga rage vervoerd. |llilllHllllllllllitllln prinCe Far 1 wist gisteravond samen met Creation iMIMIHIiniminuig H Rebet het Reggae-publiek tot groot enthousiasme te s brengen. Schiedam „Swingen op je Stoel, gezellig hoor", een kritische toeschouwer in het Passagetheater gisteravond wist de enigszins spottende ondertoon nauwelijks te verber gen. Even daarvoor was hij met vele anderen door de brandweer van de trap van het Passagetheater gestuurd in verband met de brandveiligheid. Tot op dat moment was driekwart van de stoelen in het Passagethea ter bezet voor het derde reggae-concert, georganiseerd door Reggae-fanaat Roy Lem mer. De rest van het in ongekend groten getale opgekomen publiek had een plaatsje gekozen staande op de trappen om beter met de zeer ritmische muziek mee te kunnen leven. Maar ook na het ingrijpen door de brandweer bleek het swingende element van het concert nog duidelijk aanwezig. Daarvoor droegen Prince Far 1 en vooral de groep Creation Rebel voortgestuwd door de bassist en de drummer wel zorg. Gesteund door de - letterlijk - flitsende lichtshow, wist Prince Far I het publiek door bewegingen maar vooral door zeer kritische teksten op sommi ge momenten tot laaiend enthousiasme te brengen. Roy Lemmer, de man die zelf zijn laatste dubbeltje nog aan Reggae zou besteden mocht dan ook tevreden zijn, temeer omdat het publiek van ver buiten Schiedam het Passagetheater gisteravond had weten te vinden. niiJiniiiiiiitniiiiitiiHiiiuiiiaiiiiiiiiiiiuiniiiiiiiiiiiniuiiiuiiiiiiFMiiiiiiiiiiiiiiidHiitiiiiiiiiimiiuiiiiiiiiiiimiiiumuniiiiuiuiiiiiiKiiiiuiiiiiiiiiiiiic Maassluis—Hoewel het college van b. en w. Maassluis voorlo pig het aantal kanalen van de kabeltelevisie nog niet wil uit breiden, wordt onder de deelne mers in de september volgend jaar een enquête gehouden over de vraag wat zij er van denken. van zes naar negen kanalen moet plaatsvinden. De enquête wordt niet steekproefsgewijs Pas als dc uitslag van dit onder- gehouden, kortom: iedereen die zoek bekend is zal de gemeente- aangesloten zal zijn of haar raad beslissen of de uitbreiding mening mogen geven. die om welke reden dan ook ontslag nemen, mogen niet meer worden vervangen. Wellicht be staat binnenkort de mogelijk heid om via de zogenaamde „Alpha-hulp" weer iets te doen, maar de bejaarden moeten dan v/el minimaal een bedrag van 6,50 per uur betalen, afhanke lijk van hun inkomen. Bij vier uur hulp per week gaat dat per maand een dikke honderd gul den kosten en de commissiele den vreesden dat dit veel min der draagkrachtige bejaarden zal weerhouden van het aanvra gen van noodzakelijke hulp. Voïgens de commissie heeft Hock van Holland trouwens be hoefte aan een eigen maat schappelijk werkster die de werksters van diverse instellin gen moet vervangen die nu in de Hoek werken. De waarde van het geheel werd overigens in twijfel getrokken door de heer Bosman, huismeester van het Herman Visser huis voor bejaar den. Hij stelde dat niet altijd die bejaarden hulp krijgen die zij werkelijk nodig hebben, maar dat vaak degenen die het best kunnen acteren en het best kunnen praten beslag leggen op de helpsters. „Wie drie weken voor het bezoek van de maat schappelijk werkster zijn boel tje lekker Iaat vervuilen, krijgt gegarandeerd hulp, aldus Bos man. „Wie echter tegen beter weten in probeert zijn huis zo schoon mogelijk te houden, ook als men lichamelijk daartoe niet in staat is, wordt voor vol aange zien." Veel aandacht besteedde de commissie aan de enquête on der de bejaarden die nu binnen enkele weken moet worden af gerond. Door geldgebrek bij de betreffende diensten moest de vragenlijst drastisch worden be kort, zodat niet alle gewenste gegevens ter beschikking zullen komen. Vandaar ook dat de leden slechts schoorvoetend ak koord gingen met de nieuw samengestelde vragenlijst. Minder moeite had de commis sie met het toezeggen van een edrag van 2200 gulden aan de Hoekse EHBO-vereniging. De EHBO gaat voor dat bedrag vijftig koffers aanschaffen met verbandmateriaal die in geval van nood kunnen worden ge bruikt De koffers zullen op diverse plaatsen in Hoek van Holland worden opgeslagen waar ze goed bereikbaar zijn in geval van calamiteiten. Vlaardingen Bij een inbraak in het hoofdgebouw van bet Shell-sportpark De Vijf Sluizen is voor duizend gulden schade aangericht. De buit van de onbe kende inbrekers was minder groot. Slechts vijftig gulden aan sigaretten werd uit het Sport park meegenomen. Vlaardingen De speel tuin op de hoek van de Billitonlaan en de Mara.- thonweg, een van de oud ste in Vlaardingen, nig slecht dat een en wordt opnieuw inge- ander niet langer uitge richt. De toestand van stetd kan worden, het speelterrein is dusda- Het gemeentebestuur wij de omwonenden van de speeltuin en andere be langhebbenden in de ge legenheid stellen, hun wensen kenbaar te ma ken. Daarom wordt op dinsdag 31 oktober om 19.30 uur een bewoner.s- bijeenkomst gehouden in het Ontmoetingscentrum aan de Floris de Vijfde laan 2. Op die avond wordt een diaserie ge toond over het inrichten van speeltuinen en ver volgens worden de wen sen en ideeën van de wijkbewoners geïnventa riseerd. Aan de hand van die opmerkingen wordt het schetsontwerp ge maakt, dat dan in de com missie en de raad bespro ken kan worden. De vergadering begint om 19.30 uur. Iedereen die voor het onderwerp belangstelling heeft is welkom. Dit nieuwsblad, waarin u ai hel nieuws uit eigen om geving kun! vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinalie met het Rotterdamsch Nieuws blad. Sliiur mij dit nieuwsblad 14 dagen gratis op proet toe in combinatie met: Rotterdamsch Nieuwsblad Naam Adres: Woonpl Te) Deze bon naar Antwoordnummer 634, Rotter den. i open envelop zonder postzegel sturen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1