SCHIEDAMSCHE COURANT Werknemers onj ;er ist bij werf Nieuwe Waterweg Rijnmond I n CIURK rentals system [RIJNMOND Gemeente bekijkt aantal woninkjes in West opnieuw Actie Grote Kerk mislukt I 3 DER ONTSLAGEN? Vakmanschap in Meubelen Toch opbouwwerk in deel van West De ene 19 is de andere niet VANDAAG EN HET VlaardingenWesthavenkade 35-59, tel.010-342239 Vrachtauto rijdt door na botsing STOKtfféTRANSPORT TECHNIEK (een gedicht) Woensdag 1 november 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang nc. 26207—3 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon :id ministro tie 268091 - redactie 262566 - klarntrnd lenst 144144 SCHIEDAM EN' KETHEL Schiedam De kans is groot, dat de sloopplannen voor Marias traat en om geving niet zo drastisch zullen zijn als de betrokken bewoners tot nog toe van de gemeente hadden begrepen. Met name waar het gaat om bedreigde plekken, die markant zijn voor dit deel van Schiedam-West, lijkt de gemeente bereid om een nrder onderzoek in te stellen. Vooral wordt daarbij de aandacht gevestigd op een doorgang en een binnenplaatsje aan de Kcrtlandstraat, waar meer bewoners samen een ge biedje delen dat voor verkeer is afge sloten en in de volksmond ook wel hofjes wordt genoemd. John de Kievit van bewonersvereni ging Schiedam-West vestigt de nadruk op alle verbeteringen, die de bewoners daar de laatste jaren zelf aan hun vrij kleine huizen hebben aangebracht Veel woninkjes zijn daardoor niet zo achteruitgegaan, als de gemeente wel dacht bij de „opname" van 1975 en 1976. Daarom is men op het stadskan toor bereid de situatie, met name bij de„Hofjes" opnieuw te bekijken. Bij de bevunersveremgmg komt dat eg Positief over, want in eerste instan tie was men er flink van geschrokken dat ongeveer 200 woningen zouden worden blootgesteld aan een onder zoek, waarachter de slopershamer al zichtbaar was. Zoveel woningen waren meer dan de bewonersvereniging had verwacht Worden de „hofjes" gered, dan is het aantal in feite nogzeer groot, maar dan zou er het bewijs zijn dat de gemeente niet alles tegen de vlakte gooit om nieuwbouw boven renovatie mogelijk te maken. Over de „hofjes", en wat hofjes eigen lijk zijn. staat meer op pagina vijf: „De sloppen van oud Schiedam". De Grote Kerk, volgens de actievoerende Schie- damse notabeien het hart van Schiedam, kan met de opbrengst van de actie niet worden gered. Sinds 1971 wordt het verval onrustbarend. Schiedam Slechts 30.000 gulden is er door de Schiedamse bevolking bijeengebracht voor de restauratie van de Grote Kerk in de door enkele Schiedamse notabelen opgezette girokaartactie. Vierenhalve ton zou'er volgens voorzichtige schattingen nodig zijn om vooral het bouwvallige dak van de kerk te restaureren. En dat zijn dan nog maar voorzichti ge schattingen; in werkelijkheid zouden de kosten best eens een stuk hoger uit kunnen pakken. Samen met de actie, die binnen de hervormde gemeente ïelf is gehouden en waarbij zo'n 10,000 guldens konden worden vergaard, is er nu dus nog geen tiende deel van het benodigde bedrag binnen. Veel meer kan er op korte termijn niet worden verwacht, want de actie loopt inmiddels ten einde en alle girokaarten zijn verzonden. Hoe de hervormde gemeente denkt de rest van het geld bijeen te krijgen, is niet bekend. Kerkbestuurder Van Heerde vertelt, dat de kerkvoogdij zich binnenkort over verdere stappen zal beraden. Vast staat wel dat er iets moet gebeuren; het dak verkeert in groot gevaar! ADVERTENTIE ÜtAAHPFNCÜ Schiedam De onrust groeit bij de Nieuwe Wa terweg. Steeds meer werknemers speculeren over de datumt waarop de scheepswerf zal slui ten. Bij bedrijfsleiding en vakbeweging is geen uitsluitsel te krijgen, om dat de onderhandelingen nog gaande zijn, maar het gevolg daarvan is dat toch ontslagen op korte termijn gevreesd gaan worden. Alle werknemers, ook die van de twee andere RS V- werven die bij de sluiting van de Nieuwe Waterweg betrokken zijn, Wil- ton-Fijenoord en de Rotterdam- sche Droogdok Maatschappij, zien uit naar een brief die vóór woensdag 15 november in hun bus zal vallen en waarin enige zekerheid geboden zou worden. Leden van de ondernemingsra den kunnen nog niets kwijt, omdat zij per slot van rekening de onderhandelingen niet voe ren. Het commentaar van een van de bedrijfsvoorlichters is alleen: „Ik weet echt van niets. Niets. Het spijt me". De verontruste werknemers wa ren eerst op een gerucht afge gaan, dat de werf vorige week al zou worden gesloten. Nu zijn er geruchten, dat de 450 werkne mers van de Nieuwe Waterweg pas begin volgend jaar van „baas" moeten veranderen. Want dat was de aanvankelijke bedoeling, onthulde onze krant op donderdag 18 mei uit een concept-rapport van RSV-presi- dent ir. A. Stikker. Bij de RDM en bij Wilton zouden de werkne mers van de Nieuwe Waterweg ondergebracht kunnen worden, althans voorlopig, want de op handen zijnde integratie van deze twee werven zou op lange re termijn weer leiden tot het ontslag van 700 werknemers. Daarover is sinds die tijd on derhandeld, en alle problemen werden nog groter door de „ver huizing" van de meeste Gusto- werfanemers naar Rijn-Schelde- Verolme. Omdat, ondanks aan- m £gj0]t fs*- Rotterdam worstelt met giftig havenslib. PvdA gaat Rotterdamse politie in de gaten houden. Gigantische zuiveringsoperatie van rioolwater begint binnenkort. dringen van ondernemingsra den, nog steeds geen gegevens worden verstrekt over de on derhandelingen, wordt bij het personeel van de werf aan de Wilhelminahaven vermoed, dat een tussenoplossing wordt ge zocht, waarbij minder werkne mers op straat komen te staan, maar wel veel eerder dan werd verwacht. De Nieuwe Waterweg en de RDM hebben samen één onder nemingsraad (met daarbij ook de BMH, bouwmaatschappij Heyplaat). Dat echter de NW moet sluiten, verklaarde Stik ker in zijn concept-rapport door de versnippering die zou ont staan: volgens hem moet voor komen worden dat te geringe schaalgroottes ontstaan en daarom verdiende zijn voor keur, dat de resterende capaci teit wordt verdeeld over twee werven (Wilton en RDM) in plaats van drie. Grauwsluiers trek ken over de Nieuwe Waterweg. De scheepswerf aan de Wilhelminahaven. bij Tankercleaning aan de overkant, gaat sluiten, maar wanneer? Schiedam De 58-jarige brom fietser H. V. is na een botsing jaet een vrachtauto in het No- letriekenhuis opgenomen met een verbrijzelde linkerent el en linkeronderbeenfractuur. De chauffeur van de vrachtau to is na het ongeval doorgere den, de politie vermoedt dat de nun niets van de klap heeft temerkt Je aanrijding vond plaats op de kruising van de Boerhaave- wan en het Van 't Hoffplein. De vrachtauto begaf zich rech tuit over de Boerhaavelaan in de richting van het Lorentz- plein; de bromfietser wilde rechts afsla an vanaf het Van *t «Qffplein, de Boerhaavelaan °P- Bij die manoeuvre raakte "D net het achterwiel van de voorbijrijdende vrachtwagen, waardoor hij ten val kwam. Met de GGD is de gewonde man •Kar het Noletziekenhuls ver voerd. Van de vrachtauto on treken nog alle gegevens. Twee weken lang twee kranten voor géén geld f/|. p •i l*. A'' Schiedam heeft al 103 jaar lang z'n eigeiii iy Schiedamsche Courant. [f - Die kost nu niets/* Niets, voor Schiedammers die voor het nieuws uit de rest van de wereld op het Rotterdamsch Nieuwsblad zijn geabonneerd. Niets, voor Schiedammers die beide t '}j kranten wel eens twee weken lang gratis en vrijblijvend ter kennismaking willen meelezen. I^Opsturen in een envelop zonder postzegel aan de "j Schiedamsche Courant, antwoordnummer 834, I 3000VB Rotterdam, voor een: u I volledige kosteloze en geheel vrijblijvende kennismaking I met de Schiedamsche Courant en het Rotterdamsch Nieuwsblad, twee weken lang Q aansluitend tot 1 januari 1979 voor 20,— 1 I aansluitend per maand 13.90, waarvoor een machti- I I ging tot automatische giro-afschrijving wordt verstrekt I Naam j aaresj ^woonplaatstel. nr.J Schiedam Bewoners van de Van Ruysdaellaan en de Van Ostadelaan in West gaan in hun deel van de wijk zelf opbouwwerk ver richten. De bewonersver eniging Schiedam West zal de bewoners hiertoe tot een officiële wijkgroep, onder auspiciën van de vereni ging, maken. Het initiatief tot dit opbouw werk-op-kleine-schaal is geno men door twee bewoners van beide lanen: Jan van Donkelaar en Wim Hartendcrp, dezelfden die eerder al de motor vormden achter de door de lanen gewon nen strijd tegen de gemeente. Het succes dat zij hebben ge boekt in de werkgroep, die her bestrating van de lanen heeft voorbereid, heeft hen tot dit nieuwe initiatief aangezet. „Het is zonde wanneer wij nu zouden stoppen", zeggen zij. „Wij heb ben namelijk bijzonder veel er varing opgedaan in de afgelo pen maanden, en hebben al niet minder contacten gelegd. Met ons werk in de werkgroep heb ben we duidelijk weten le ma ken dat er tegen de gemeente best iets te beginnen valt". Omdat er naar hun mening nog teveel mensen van het tegen overgestelde zijn overtuigd, achten zij een voortzetting van de werkzaamheden noodzake lijk. Daarbij gaat het dan niet om zoveel mogelijk problemen op te lossen, maar om de men sen zoveel mogelijk zelf te laten doen. De bewonersvereniging is zo enthousiast over de ideeen van de laanbewoners, dat er ook in andere delen van West aan wijkgroepen, die opbouwwerk kunnen verrichten, wordt ge dacht Vooral in de buurt van de Mariastraat, de buurt waar de gemeente zoveel plannen voor op papier heeft staan, zou zo'n wijkgroep bijzonder veel werk kunnen verzetten om alle bewoners zelf tot actief meeden ken te bewegen. Na initiatief van bewoners: De kersverse mini-opbouwwer kers hebben al genoeg ideeen om voor de wijk aan de slag te kunnen gaan. Aanstaande maandag hebbben zij al een gesprek met de commissaris van de Schiedamse politie, Cees van der Hagen, over het zo optimaal mogelijk laten functio neren van wijkagenten. Daar naast is er in het stadskantoor met hen al over gepraat om samen met wat jeugd bij elkaar te komen en eens over ae aoor die jeugd aan scholen aange richte schade te praten. Meer over de ideeen van de mini-opbouwwerkers en achter gronden van hun werk kunt u lezen op pagina 3. ADVERTENTIE Middellange termijn-verhuur bijv per maand ot per jaar om iransporlpieken op ie vangen voortijdeliikol schoen geoonden v.erk Lange termijn-.verhuur voor 2 ■■■- jaar en langer Nieuwve machines aangepast aan specti<eke bednjfs- 'omstandigneden vast .■H huurbedrag per maand jIMf mei ondemoud Bel A Heeiman Tci 010-356532 POSTBUS 426 WOOAK ROTTERDAM THEFOOSOlO.-601«,TELE\:-»rj ADVERTENTIE Schiedam - Het lijkt er bijna op, dat de omstreden aanleg van rijksweg 19 en de plannen voor een tunnel naast de Van Brienenoord- brug met elkaar verward worden, waardoor sommi gen zelfs spreken over een tunnel met 19 rijbanen naast elkaar. Maar van zo'n project is geen sprake. Dat laatste laat het dage lijks bestuur van Rijnmond duidelijk weten aan W. G. van Zanten (D'66), die zich van zo'n grote tunnel een hoedje was geschrokken en prompt schriftelijke vragen had gesteld. De antwoor den, kort en bondig, kwa men gisteren binnen. Jon gen, maak je maar met bezorgd, zegt de top van de Rijnmondraad in overigens meer ambtelijke termen. Van Zanten bad gevreesd, dat tunnelbouw vérgaands consequenties zou hebben voor rijksweg 19 tussen Schiedam en Rijswijk maar ook voor de al even omstre den aanleg van rijksweg 14/16, die Rijnmond echter afwijst vanwege aantasting van het gebied bij de Rotte- meren. Bij welk project ook blijven de vragen van Van Zanten echter actueel, en daarom sluit Rijnmond her overweging niet uit van het regionaal verkeers- cn ver voersplan (RWP) waarin rijksweg 19 wel was opge nomen. Overigens spreekt Rijn mond over de A 4 in plaats van Over rijksweg 19. Van daar alle verwarring met die 19 njbanen? ^tiininiiiiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiJiiiiiiiiiiiiiKiiinjiiijiifiiiiiiiiiiimtuiiiijiuiiiniiütiië Het kerkje was al van verre te herkenne'. Gestaag fietsten wij door. Het zonnetje scheen nu ai minder ongenadig, Hn de wind was net gaan liggen de koeien ook On beknotte fa bn'ekswiigen flankeerden fier een sioot vol Franse kali En d* volle iucht van chemisch mest doorpompte onze longen, f Hff! Dat was pas wat anders dan des boeren paden. Wij waren het fietsen gewoon moe. staiiititinminiimimifflitffliiiiiiiuiiiiiimuiiiinmiiiiiiuiluiminiiiiiiiiuiiiiiü.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1