SCHIEDAMSCHE COURANT I ra nnen kirij gen voo rrang bij kleuter onderv rijs Eerste stap woonruimte verordening Plant bos tussen Schiedam en Delft Veel middenstanders houden winkeldeur dicht Bij sollicitaties in Vlaardingen Kruispunt blijft gevaarlijk Commissie in discussie Tijd ens zwemmen bewusteloos Instellingen mogen komen Gedeputeerde Borgman: Auto's vernield Provincie buigt zich over bezwaarschrift Maassluis Donderdag 2 november 1978- ON AFHANKELIJK DAGBLAD Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klacht end lenst 144144 - 103de jaargang no. 26208-6 PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam De gemeente Schiedam werkt aan een nieuwe woonruimte veror dening-, waarmee de be schikbare woonruimte ra Schiedam eerlijker za! kun nen worden verdeeld. Giste ren werd er binnen de com missie voor sociale zaken alvast een concept je voor zo'n verordening bestu deerd en werden er princi pe-uitspraken van de com missieleden gevraagd door wethouder Riet Taverne. Met die uitspraken zal Ta verne, samen met haar amb tenaren, proberen een ont werp te maken, dat, na be spreking door het college van burgemeester en wet houders in de gemeenteraad kan worden besproken. Opvallendste van de plannen van Taverne en haar ambtena ren is de vorm waarin de veror dening zal worden gegoten. Er zal worden uitgegaan van een raamverordening waarin glo baal bepaalde zaken worden geregeld en van een lijst met voorschriften waarin zaken aan de orde komen die nogal aan verandering onderhevig zijn. Voordeel hiervan is, zo liet Ta verne weten, dat eventuele aan- passingen veel sneller kunnen worden aangebracht In plaats van de hele verordening te ver anderen kan men dan volstaan met een aanpassing van een voorschrift. En dat, zo fluisterde één der aanwezige raadsleden, bespaart de huisdrukkerij van het stadskantoor stapels werk. In de nieuwe verordening, die in plaats komt van de woon- ruimteverordening uit 1948, zul len een meldingsplicht van leeg stand van huizen, en een vordes ringsverordening die de ge meente in staat stelt panden Vlaardingen Mannelijke gegadigden die bij het openbaar kleuteronderwijs in Vlaardiugen sollicite ren krijgen van de gemeente voorrang boven hun vrouwelijke mededingers. Als van twee sollicitanten die kwalitatief gelijkwaardig zijn te noemen, de één een man is wordt deze door de gemeente benoemd. Dit bevestigde wethouder Arij Maarleveld naar aanleiding van een onlangs in de commissie onderwijs door VVD-er Jan van Hemert gestelde vraag hierover. Dat een man als kleuterleider meer kans maakt dan een vrouw noemt Maarleveld een consequentie van het door dit college gevoerde emancipatie beleid. In de personele sfeer van het onderwijs betekent het dat het college wil „vervrouwelij ken" op die plaatsen waar per traditie altijd veel mannen heb ben gezeten - met name de hogere klassen van de basis school - maar omgekeerd ook „vermannelijken" waar tot nu toe voornamelijk vrouwen dp scepter hebben gezwaaid. En dat laatste is zeker het geval in het kleuteronderwijs. Raadslid Jan van Hemert is naar aanleiding van deze uit spraak nu bang dat een grote hoeveelheid werkloze kleuter leidsters zich door oneerlijke mannelijke concurrentie be- Viaardingep In be wusteloze toestand moest een leerlingetje van de Nicolaas Beets- school gistermorgen naar bet Holyzieken- huis worden overge bracht. De 9-jarige Crïstel Krol was tij dens bet schoolzwem men onwel geworden. De vermoedelijke oor zaak van haar bewus teloosheid is een her senschudding. Tijdens het speelkv/ar- tier was het meisje met haar hoofd tegen een muur terechtgekom en- Er leek evenwel niets, ernstig aan de hand te zijn. Een half uur later, tijdens het zwemmen, kwamen de gevolgen echter plotseling opzet ten. Schiedam De commissie voor sociale zaken heelt in haar ver gadering gisteravond bijzonder weinig moeite gehad met de uit to brengen adviezen over drie °teuwe instellingen voor de ge beente. De raadsleden gevraagd zich uit te spreken over een crisisop vangcentrum (waarbij vooral de hchte crisisgevallen terecht zul len kunnen), een dagverblijf voor ouderen en een Boddaert- huis, een instelling die hulp öiedt aan kinderen en ouders voor wie het dagelijks functio neren met problemen gepaard Saat Jooral het dagverblijf voor ou deren kon een positief advies van de commissie ontvangen waardoor er volgens wethouder ^taverne niets meer in de weg «aat voor de bouw van zo'n dagverblijf. dreigd zal voelen, al zijn de kleuterleiders voorlopig nog maar dun gezaaid. Wethouder Maarleveld: „Mocht dat inderdaad blijken, dan is dat een leuke ingang om eens te praten over wat emancipatie nu eigenlijk is. Namelijk niet alleen maar emancipatie van de vrouw, maar van de mens. Ons hele benoemingsbeleid is er op gericht dat vrouwen meer kan sen krijgen. In het beleidspro- gram staat nadrukkelijk de term „positieve discriminatie". Wij zijn ook niet van plan om gehuwde onderwijzeressen, lou ter vanwege het feit dat zijn gehuwd zijn, eerder te ontslaan dat gehuwde onderwijzers. Maar de kleuterleidsters zullen wel moeten accepteren dat hun mannelijke collega's voorrang krijgen bij de benoeming, dat is óók emancipatie'1. Aldus wethouder Arij Maarle veld, die er verder nog op wees dat het bovenstaande benoe mingsbeleid alleen van toepas sing kan rijn op openbare kleu terscholen. Op het beleid ge voerd door de besturen van bijzondere scholen kan de ge meente volgens de wet geen invloed uitoefenen Tussen Schiedam en Delft wil gedepu teerde Borgman een bos aanleggen. Gedeputeerde Borgman Den Haag Gedeputeerde drs. J. Borg man wil tussen Delft en Schiedam/Rot terdam een strook grond benutten voor de bouw van een bos van enkele honder den hectare. Hij zei dat deze gedachte uitstekend past in een nog niet gepubli ceerd rapport van de Provinciaal Plano logische Dienst van de provinciale water staat. Het bos moet naar zijn mening niet de functie krijgen van een bufferzo ne, maar een open karakter hebben. De gedachte van het bos past ook in een visie van de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid, wiens ministerie ander halve week geleden een nota Landelijke gebieden publiceerde, waarin staat dat er de komende jaren in de Randstad zo'n 7 tot 12.000 hectare bos nodig is- door Hans de Jongh Borgman vanmorgen: „Wij hebben zo'n an derhalf jaar geleden dePPD en de provinciale waterstaat opdracht gegeven een studie te maken van de mogelijkheden van bebossing op korte en op lange termijn. Daaruit blijkt dat met name Zuid-Holland grote tekorten heeft aan bossen. De Rotterdamse, de Haagse en de Dordtse agglomeratie hebben niets te bieden". Hij vindt het de taak van de provincie daarin verandering te brengen. Voor wat Delft betreft voorziet hij reële mogelijkheden m de strook tussen de Prinsenstad en Schie dam. Ten aanzien van Midden Delfland verwacht "Borgman dat in 1982 met de bebossing van het gebied, dat nu rijp is om/gekocht of onteigend te worden, voor recreatie, kan worden begonnen. Hij ventileert die gedachte als een persoonlijke mening, omdat, zoals hij zegt: „het plan van de PPD nog niet is voltooid en de reconstructiecommissie Midden Delf land de inrichting van dit gebied uiteindelijk definitief bepaalt". Borgman is voorzitter van de commissie. Vlaardingen Aan het be paald gevaarlijke kruispunt van de Maassluissedijk op de Burgemeester Pruissingel en Van Beethovensingel kan niets worden gedaan- Aan de dijk, die in eigendom is van het hoogheemraadschap Midden Delfland, mogen geen werk zaamheden worden ingevoerd voordat de Deltawerken zijn gerealiseerd.' Bet plaatsen van verkeerslichten is daardoor ook niet mogelijk zonder extra rijstroken om voor te sorteren. Voor automobilisten vormt het kruispunt een dagelijkse bron van ergernis, voor grote groe pen fietsers en schoolkinderen is het oversteken vanaf de Maassluissedijk een kwestie van leven of dood. De enige oplossing die overblijft luidde ^•in de zogenaamde nota model len van het voorontwerp-struc tuurplan de door de inspraak- werkgroepen voorgestelde ver binding tussen de Burgemeester Pruissingel en Van Beethoven- singel te verbreken. Te rigou reus, zo oordeelde men uiteinde lijk over dit voorstel- Om nu toch iets aan de gevaarlijke situatie te doen wordt het kruis punt Westlandseweg-Marathon- weg dusdanig veranderd, dat de automobilist eerder geneigd is de Marathon boven de route naar het stadscentrum zal kie zen. Dan maar hopen dat het werkt. voor bewoning te vorderen wor den opgenomen. Vooral de mel dingsplicht is niets nieuws, maar werd wel steeds minder fel nageleefd. Zowel de mel dingsplicht als de vorderings verordening wil de wethouder in één pakket aan de gemeente raad aanbieden. De commissie is het gisteren in zeer grote lijnen eens kunnen worden. Na veel tegenstribbelen van met name enkele PvdA- raadsleden werd inderdaad be sloten tot het opstellen van een globale raamverordening, aan gevuld met eenvoudig te veran deren voorschriften. Men was het ook eens over de noodzaak meldingsplicht en vordering- verordening in de raamverorde ning op te nemen. Over invul ling van bepaalde zaken bleek men minder tot elkaar te kun nen komen. De toewijzing van huizen zal gaan gebeuren op basis van een puntensysteem waarbij urgen tie een zeer hoog scorende fac tor is. Hoe hoog urgentie moet. scoren, van welke invloed iel mands inkomen is en tot hoever de gemeente moet gaan bij de toewijzing, dat waren gisteren de belangrijke vragen, PvdA en Taverne lagen mijlenver uiteen. De wethouder vond de hoogte van iemands inkomen van min der belang. Het gaat om urgen tie, zo sprak zij, en die kan ook optreden als je iets meer ver- dientHet geheel werd gisteren trouwens nogal haastig behan deld. Een haast die vooral werd veroorzaakt door de weten schap dat Rijnmond op korte termijn met een soortgelijke verordening voor de gemeente uitkomt en Schiedam wil weten of ze in de goede richting zit Maassluis Zinloze vernielin gen werden aangericht aan vier geparkeerd staande auto's op een terrein bij een autohande laar in Maassluis. De banden werden lek gesto ken, de spiegels vernield en de antennes verbagen. Van de da- deifs) ontbreekt natuurlijk elk spoor. Vlaardingen Niet iedereen is zo gelukkig met verschuiving van de Vlaardingse koopavond van vrijdag naar donderdag. Weliswaar krijgt het personeel van de grote bedrijven betere spreiding van de drukke dagen (niet meer vrijdag en zaterdag), maar de „kleine man" zonder personeel ziet de donderdag avond helemaal niet zitten. Ve le kleine middenstanders heb ben reeds besloten om van avond de winkeldeur dicht te houden. Levensmiddelenbedrijf Nido aan de Eendrachtstraat 48 is één van de zaken die zwaar gedu peerd zal worden door het be sluit. „Het was mijn wens hele maal niet", zegt de bedrijfslei der „vooral de vleeswaren zou den slecht gaan lopen. Het stuk vlees voor de zondag koop je toch niet op donderdag. Daar om hebben wij besloten 's avonds de boel maar te slui ten. Personeel hebben we niet op de vrijdag. Ik deed het die dag altijd samen met mijn vrouw, maar ik zie er donder dag geen gat in. Of het me veel geld zal schelen, kan ik nu nog niet zeggen. Je hebt grote kans dat de klanten nu overdag ko men, in plaats van „nog gauw even 's avonds", maar de man nen hebben er toch meer puf ./-'IÉaU Nido laat zijn klanten met een bordje aan de kassa weten dat hij de koopavond niet meer ziet zitten. in om na de werkweek, op vrijdag dus, te gaan winkelen, dan op donderdag." De heer Van der Kooy van sigarenmagazijn De Vis bank van de Westhavenplaats 35 doet alleen maar mee omdat de ande re zaken het oak doen, maar „als ik lef genoeg had, zou ik de boel dichtgooien. Ik zie het niet meer ritten. Straks mag je nog maar 52 uur werken. Ik maak er zeker 60 per week. Mijn klanten komen gauw even vóór of n£ hun werk, dus dat bete kent dat ik vroeger en later aan het werk ben, dan andere win keliers. Ik zal een hele dag-om zet achteruit gaan. Het zou veel beter zijn om in de zomer op donderdagavond te draaien, want de mensen gaan dan vrij dag toch vroeg naar de cam ping, en in de winter op vrijdag avond epen te zijn. De grote zaken wüien geloof ik wel dag en nacht open. Waar blijf ik dan? Mijn klanten zullen mis schien wel blijven komen, maar ik zal harder moeten gaan wer ken voor mijn geld. Ik ben al bezig om kunsten te verzinnen om de klanten binnen te halen. Ach, ik sjouw maar wat an." N. J. de Ridder van de banket bakkerij aan de Dirk 3 Laan 15 vindt het een terugdraaien van de tijd. „Het lijkt wel of je de klok terugzet Ik heb nooit een koopavond gehouden en zal er nooit aan beginnen. Je perso neel heeft het recht 's avonds vrij te rijn. Trouwens, de gulden kan maar één keer uitgegeven worden." „De concurrerende rol van Schiedam op donderdag is nu verdwenen en het personeel is duidelijk vóór de verandering", zegt de directeur van de Hema N.V. aan de Kuiperstraat 25, „het zal vrijdag overdag mis schien drukker worden, en voor de zomertijd is het zeer positief. We kunnen nu slechts varen op ervaringen die in andere steden zijn opgedaan, maar iedere stad heeft natuurlijk rijn eigen klan tengedrag. In de totaalomzet zal het niet schelen." Eveneens positief reageert de directie van Vroom en Drees? mann aan het Veerplein 134: „Wij rijn er van overtuigd dat het een gewenningsperiode nor dig heeft, maar de klanten die wij de eerste maanden verlie zen, zullen we naderhand terug winnen. Door de vele publiciteit, die wij zelf aan de verschuiving hebben gegeven, hopen we dat we de klanten zoveel mogelijk opmerkzaam hebben gemaakti Het personeel is blij, want het was nogal uitputtend, die druk ke vrijdag met de avond er aan vast gekoppeld en daarna nog eens de zaterdag." Maassluis In haar vergade ring van donderdag 16 novem ber gaan Provinciale Staten van Zuid-Holland zich buigen over bet bezwaarschrift inge volge de wet AROB (Admini stratieve rechtspraak over heidsbeschikkingen) dat de ge meente Maassluis heelt inge- vijf standplaateen. diend. De gemeente Maassluis Het gemeentebestuur voelt hier is deze ARO B-procedure ge- niets voor omdat het van oor start omdat zij het niet eens 4deel is, dat men steeds voldoen- is met het besluit dat volgens het Woonwagenplan Zuid-Hol land in Maassluis een woonwa gencentrum moet komen met de bereidheid heeft getoond minderheidsgroepen op te ne men en te begeleiden. In dit verband wijzen de bestuurders op het grote aantal rijksgenoten en buitenlandse werknemers dat Maassluis telt. „Hét creëren van een woonwagencentrum is echter ruimtelijk gezien vol strekt onmogelijk omdat binnen de gemeentegrenzen geen ge schikt terrein valt aan te wij zen", zo meent Maassluis. Het gemeentebestuur vindt het te meer onjuist, dat een dergelijk woonwagencentrum in Maas sluis zou moeten komen omdat er in het algemeen bestuur van het Woonwagenschap regio Westland nooit over gesproken iSi Als de provincie het bezwaar schrift naast rich neerlegt, dan zal Maassluis er een AROB-be- rnepsp race dure van maken, waarbij De Kroon een uitspraak zal moeten doen. De vergade ring wordt gehouden in het Provinciehuis in Den Haag en begint 's morgens om tien uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1