SCHIEDAMSCHE COURANT Broekpolderbos mogelijk toch te realiseren Van Agt voelt veel voor Schiedams plan "Hooghart heeft fouten niet goed verholpen" Gemeentewerken wordt doorgelicht 't Nieuw Werck nog dit jaar gereed 111! Koopavond in Maasland niet op donderdag Romers voorzitter Culturele raad In combinatie met woningen Meer werk door verkeerscontrole Bewoners Smetaualaan: Hanen kraaien in Harmonie Van der Knaap: Ze koppelen maar!" Vrijdag 3 november 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - k I achtend i on st 144144 103de jaargang no. 26209-8 PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL Maasland De koopavond blijft gehandhaafd op vrij dag in Maasland. Het be stuur van de Maaslandse Winkeliersvereniging voel de niet veel voor de donder dagavond, vanwege de te genvallende resultaten van de koopavond op donderdag elders. Bovendien bleek ook uit een summier onderzoek onder de klanten een voor keur voor de vrijdagavond. Door de al op 1 november in werking tredende nieuwe Win kelsluitingswet was een besluit van de gemeenteraad inzake de koopavond noodzakelijk. De Kamer van Koophander heeft onder de winkeliers even eens een enquête gehouden naar de voorkeur voor de koop avond. Het bleek dus vrijdag avond te zijn. Volgens de nieu we winkelsluitingswet mag de ondernemer nu de openingsu ren van zijn winkel zelf vaststel len met een maximum van 52 uur per week. De verplichte zondagssluiting blijft, maar de bevoegdheid voorde gemeenten een verplichte halvedags- en vakantiesluiting vast te stellen, is vervallen. Bij de ingang van de winkel moet de ondernemer kenbaar maken gedurende de welke uren de winkel open is. Dat is makkelijk voor het publiek en bovendien kan dan worden ge controleerd of de ondernemer ^rich wel aan de maximum 52 uur perweekhoudt. Vlaardingen Cees Romers is wederom gekozen tot voorzit, ter van de Vlaarriingse Culture» le Raad. Onlangs is de nieuwe raad voor de komende zittings periode geïnstalleerd door wet- bonder Ary Maarleveld. Het dagelijks bestuur van de raad wordt verder gevormd door mevrouw J.M Hirschel- Hoeufft en de heren G. A. Neïjs- sel, T. Stolk en Ary Maarleveld. De raad telt momenteel nog vier vacatures- Eén daarvan zal bin nenkort worden opgevuld van uit de nieuw opgerichte Federa tie van Vlaardingse Zangvereni gingen. De drie overige vacatu res, voor de sectoren stedelijke werkgroep, dans en ballet en het vormings- en ontwikkelings werk, zullen later worden opge vuld. De donkere wolken boven de Broekpolder lijken weg te trekken. Toch een bos? Schiedam - Minister-president Dries van Agt heeft de bewo- nersvereniging Schiedam Cen trum persoonlijk bericht veel waarde te hechten aan de door de vereniging ingestuurde plannen voor een verkeerscon trolecorps. Na zorgvuldige be studering heeft hij de Schie- damse plannen doorgestuurd naar de minister van verkeer en waterstaat; een persoonlijke aanbeveling van Van Agt ging hierbij vergezeld. Vanmorgen reeds plofte het persoonlijke antwoord van de minister-president op de op 23 oktober verzonden brief bij de bewonersvereniging in de bus. Waarnemend voorzitter Jan Ha gendoorn van de vereniging: "Wij zijn bijzonder tevreden over de snelle beantwoording van de brief. Op 27 oktober werd hij uit Den Haag verzon den, en dat is slechts vier dagen nadat wij ons schrijven naar de PTT hebben gebracht. Nu is dus wel duidelijk gebleken dat snel le behandeling van brieven en ideeën wel degelijk mogelijk is, als er maar werkelijke belang stelling voor bestaat Op de plaatsen, die wij bij de gemeen te hebben ingediend, hebben wij nog steeds geen antwoord ge kregen en toch zijn die eerder verzonden dan de brief naar Den Haag". Behalve de brief van het minis terie van algemene zaken kwam er bij de bewonersvereniging ook een kaartje van het ministe rie van binnenlandse zaken bin nen. Het stuk wordt bestudeerd Vlaardingen De kans is groot dat in de Vlaar dingse Broekpolder een bos van formaat kan worden ontwikkeld. Het conflict tussen Rijnmond en Vlaardingen over de bestemming van de pol der zal dan door middel van een compromis wor den opgelost. Naast een bos zullen daar ook wo ningen moeten worden gerealiseerd. Dit blijkt uit uitlatingen van gedeputeerde drs. J. Borg man. Volgens het PvdA-lid van GS zijn er redenen om aan te nemen, dat het minis terie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening toe stuurt op de combinatie bos- woningen in de Broekpol der. Zoals bekend wil Vlaardingen een groot bos in ontwikkeling brengen in de Broekpolder. Rijnmond daarentegen heeft in de polder de bouw van zesdui zend woningen gepland. Het col lege van GS heeft zich vorig jaar uitgesproken als voorstander van een bos van formaat in de Broekpolder. Gedeputeerde Borgman verklaarde daarop, dat hij sprekende over een bos van formaat denkt aan zo'n honderdvijftig hectare groot "Wat dat betreft hoeft er dus geen sprake te zijn van een compromis, als er ook nog wo ningen worden gebouwd", zegt hij desgevraagd. Borgman noemt deze combina tie ook de meest reële planolo gische afspraak en zegt te ver moeden dat op een dergelijke basis de financiering voor de aanleg van een bos wel gere geld kan worden. Nieuw Werck is bijna afgebouwd, (luchtfoto Henk Speksneijder/Sijthoff Pers). fjf fiiiiKtii ui f iiiiiii mi mi ui urn i urn Jiiiiiin mi uit t iiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiimimiimiiiiiiimiuiiiiiiiu Schiedam 't Nieuw Werck kan volgens Muwi nog dit jaar klaar zijn. In december moet het nieuw bouwproject tussen de Nieuwe Ha ven en de Westvest afgerond kun nen worden, hoopt bedrijfsleider Dik die door aannemersgigant Muijs en De Winter (Muwi) is belast met het toezicht op Öe bouw. „Wij leggen momenteel de laatste hand aan het buitenwerk", zei Dik gistermid dag. „Naast de woonomgeving op het binnenterrein hoeven alleen nog twee gebouwtjes te worden afgebouwd, waar ook. wat bedrijfsruimte is. De bouwkos ten zullen dan zo'n 14, misschien 15 miljoen hebben bedragen, maar daarbij komen prijsverhogende factoren zoals de grondkosten". Een. feestelijke officiële opening van 't Nieuw Werck is niet te verwachten, laat het Rotterdamse aannemersbedrijf we ten. Vrijwel alle woningen zijn al in gebruik genomen, dus valt er met veel meer te openen. De bedrijfsleider: „Op een stuk of drie na zijn de woningen nu bewoond. Wel staan nog enkele kleine re huurwoninkjes leeg, maar die horen meer bi] de twee gebouwtjes waar aan nog het en of ander moet worden ge daan". pe bouw van 't Nieuw Werck zal dan iets meer dan twee jaar geduurd hebben. Eind november 1976 werd de eerste paal geslagen. Een put voor het huis van één van de bewoners van de Smetanalaan. Vlak nadat onze fotograaf deze foto nam, werd de kuil dichtgegooid. "Dat is toeval", zegt Kloppers, "<je put moest toch eens worden dichtgegooid". "Opzet", zegt de betreffende bewoner; "omdat de fotograaf was geweest, werd de put gauw dichtgegooid". Schiedam Bewoners van de Rnwfarialasin in Woud* hoek, vinden dat de bou wers van hun huizen, het Schiedamse aannemersbe drijf Hooghart, ernstig in gebreke is gebleven. Na een bijzonder slechte eerste op levering van de huizen, is ook een tweede oplevering zo vinden zij, ten dele ach terwege gebleven en ten de- Ie zeer slordig uitgevoerd. In dezelfde straat, staan huizen van hetzelfde type, die door een andere aannemer zijn neerge zet De aannemer van Der Kraan is voor de bouw van die vergelijkbare huizen verant woordelijk. Eén der bewoners, die rijn naam liever niet in de krant genoemd zag, vertelt dat de door Van der Kraan neergezette huizen bijzonder goed zijn opge leverd. "Voor Van der Kraan heb ik niets dan complimenten; zoals hij de huizen heeft afgele verd, dat is werkelijk prima. De huizen, die door Kloppers Hoog hart rijn neergezet hebben ech ter een veel slechtere afwerking gekregen. Ik heb na de eerste oplevering een heleboel klach ten doorgegeven en ondanks beloften, de fouten voor eind oktober te herstellen, is hier nog bijzonder weinig van terecht gekomen. De heer Kloppers is het met de klachten niet eens. Hij vertelt; "Wij hebben, zoals wij hebben beloofd alle klachten, die rich werkelijk voordeden verholpen. Wij waren dat niet verplicht, omdat het contract geen tweede oplevering vermeldt, maar we hebben dat toch gedaan. Ik snap ook niet, dat er nu zo'n drukte om futiliteiten wordt gemaakt. Als er bijvoorbeeld een raampje of zo nog klemt, dan rijn wij best bereid om dat te verhelpen. Ik heb veel eerder de indruk, dat iemand in de Smetanalaan probeert stemming tegen ons te kweken, en ik weet wel wie dat is ook. Hij heeft mij al een keer bedreigd om mij "plat te leg gen". Maar als hij zo bezig blijft dan zullen wij waarschijnlijk gerechtelijke stappen tegen de man gaan ondernemen. Alle an dere bewoners hebben het pri ma naar de zin in onze huizen". "Ik heb Kloppers helemaal niet bedreigd", zo beweert de betref fende bewoner. "En als hij Stap pen wil gaan ondernemen, dan moet hij dat vooral gaan doen; graag zelfs. Dan kan meteen goed blijken, hoe meneer Hoog hart de zaken oplevert". advertentie 't Is bijna zover Na een ingrijpende verbouwing heropent REISBURO JAC. DE GROOT OP DE BILUTONLAAN10 TE VLAARDINGEN OP ZATERDAG 11 NOVEMBER Ons nieuwe telefoonummer wordt 010-348677 (4 lijnen). door de afdeling politie van dat ministerie, zo meldde het kaart je. Onderzocht wordt of het inderdaad mogelijk is een eon- trolecorps op te richten, dat zichzelf kan bedruipen en waardoor bovendien nog eens 5000 nieuwe arbeidsplaatsen kunnen worden geschapen. Een verkeerscontrolecorps zou volgens de bewonersvereniging moeten optreden naast het ge wone politiecorps. Eenvoudiger verkeersovertredingen zoals foutief parkeren zouden door het corps kunnen worden be straft. Door het aantal extra bekeuringen, dat op the manier ongetwijfeld wordt uitgedeeld, komt er genoeg geld binnen om het corps te betalen. Een simpe le oplossing, v/aarbij één adder tje onder het gras dreigt te zitten; de corpsleden, die uit gewone burgers zouden moeten worden gerecruteerd, hebben geen opsporingsbevoegdheid. Bij de afdeling politie van bin nenlandse zaken worden de mo gelijkheden op het moment on derzocht. Een beeld van de kleinoiershow in De Harmonie Vlaardingen De direc teur van de Vlaardingse Stadsgehoorzaal, Walter van Ginneken, opende gis teren de jaarlijkse kleind- ierenshow van de regionale Vlaardingse Pluimvee en Konijn enhoudersvereni- ging in zaal Harmonie. Tot en met zaterdag kraaien hier de haantjes van de geëxposeerde ras- hoenders met als zwijgende meerderheid de pelsdra gers konijnen en cavia's. Overdag zijn de keurmees ters druk doende geweest om uil de ingezonden die ren de mooiste te selecte ren, die dan kunnen uitko men op provinciale of lan delijke tentoonstellingen. Kampioen van de tentoon stelling is geworden H. Schuitman uit Schiedam met een Nederlandse han goor dwergkonijntevens de fraaiste van zijn klasse. Fraaiste kleine rassen J, J. Ham, Kethel. Grote hoen ders. J. vd. Velden. Dwerg hoenders, J. Schefler Rot terdam, Sierduiven: Lvan Staalduinen, 's-Gravenzan- de Cavia's: Mevrouw Nik- kels, Vlaardingen. Maassluis Het Deventer onderzoekbureau Twijnstra Gudde NV gaat, als de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten er mee instemmen, de dienst Gemeentewerken doorlcibten. Er staat een groots onderzoek op 'stapel, dat in twee fasen zal worden uitgevoerd. Niet alleen de commissies voor f inancién, eonnmischn aangelegenheden en openbare werken zijn ermee akkoord gegaan: ook het georganiseerd overleg, van het gemeentepersoneel, heeft haar fiat aan het onderzoek gegeven. Het onderzoek zal zich richten op de vraag, of de dienst van gemeentewerken nu en in de toekomst nog wel goed functio neert „Gedurende de laatste decennia heeft de gemeente een snelle groei doorgemaakt, welke zijn weerslag heeft gehad op de taak en omvang van het ge meentelijk apparaat. Wij menen dat thans het tijdstip is aange broken om met name bij de dienst gemeentewerken te doen nagaan of de organisatie en het functioneren van deze dienst passen in de nieuwe situatie," aldus het voorstel van het colle ge aan de gemeenteraad. Wethouder Izaak van der Knaap (openbare werken); „Dit onderzoek komt niet uit de lucht vallen. Er wordt al jaren over gesproken dat iets dergelijk noodzakelijk is en nu gaat het eindelijk gebeuren. De groei van Maassluis is duidelijk aan het stagneren: we raken zo'n beetje door de grond heen. Voor kort lopende projecten heb je natuurlijk geen eigen ambtena ren nodig: dat sportzaken kun nen worden uitbesteed. Er is echter een vaste kern, die in haar functioneren is afgestemd op de groei van de gemeente. Als de werkzaamheden duide lijk gaan afnemen, dan zul je het beleid moeten bijstellen. Wellicht zal er wat met perso neel geschoven moeten gaan worden." Het onderzoek wordt in twee fasen uitgevoerd door Twijn stra Gudde NV. het onderzoek bureau dat onlangs ook het functioneren van de Afval Ver werking Rijnmond (AVR) heeft doorgelicht Ook in Rotterdam is dit bureau bij dergelijke on derzoeken betrokken geweest. Tijdens de eerste fase, waar voor de gemeenteraad nu haar toestemming zal moeten geven, wordt getracht een inricht te krijgen in het huidige functione ren van de dienst Bekeken zal worden, welke zwakke en sterke punten er rijn, en hoe een en ander het beste aangepakt zou kunnen worden. In de tweede fase, waarover de raad later een uitspraak zal moeten doen, zul len de voorstellen tot verbete ring van het functioneren nader worden uitgewerkt Dan zal ook een actie-plan worden opge steld. Voor het onderzoek, dat enkele maanden tot een jaar zal duren, is een bedrag van 75.000 gulden nodig. Over de koppeling die momen teel hier en daar in Maassluis wordt gemaakt tussen dit on derzoek en de oplichtingsaffai re van De Jager en Kleyn ligt wethouder Van der Knaap niet wakker. „Ze koppelen maar. Wij hebben niet de intentie gehad om te suggereren, dat het één iets met bet ander te maH zou hebben. Verder is het wel goed als zo'n dienst, die aan terechte of onterechte kritiek onderhevig is, wordt doorge licht Laat deskundigen maar aantonen, dat gemeentewerken niets met die affaire te maken heeft: dat is alleen maar goed."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1