C Het geheim van de Chinese graf tombe Kapitein Rob gemeente gemeente uerung-au lm iwaaeMWG.Bakw«« adm. kracht (vrl.)- pverjaardag- hebbek wij i mor maakt, "y daor Edgar Wallace VRIJDAG 3 NOVEMBER 1978 vd/sc/wwz sjwLfN w°F 7tiFÊ«5ïïëSïi5i™r WATERWEG gemeente cultuur wijkverenigin- gen sociaal werk SCHIEDAM (010| cultuur sociaal werk fifmt&?rnchUT'B™K- VLAARDINGEN (010) cultuur voor de wijk voor de wijk sociaal werk politie brandweer ambulance AGENDA medische diensten ^■Kleintje» PLAATS EENS EEN KLEINTJE mücritvogen teletoniscno 's Nachts geen vrachtverkeer 2 SECRETARESSES 3 TYPISTES 2 BOEKHOUDERS 3 DATA-TYPISTES 2 ERV. OFFSETDRUKKERS 3 PR0D. MEDEWERKERS 3 VERPLEEGKUNDIGEN 3 GEDIPL. ZIEKENVERZORGENDEN 11NSTELLINGS KOK TER BRAAK B.V. f IKGfÜVEW EEM KRUIWAGEN HfltEN YHEr is OMTÏÊTTEN& LEUK OM ALLEftYMQG EUEWN IK VINM" HËT HELE' XI LEI DIMSEK TE MflKEM VAN KIBI»'OlHOUP6ftl,\MMt WIETEEOK DAT) J6 KAM ER ZOVEEL VAN MAKEfiJOOK PIMGO! LATER JULLIE ONZE KUIf. J r l KAOOOrjES J ER PLEZIER \r j ~"T r--^ <C V M Wf MOETEN P£Ö5«EW WEMAAM OM- JE wnt tf reueeu .J 7/ "7~ OÜZ£ WNT10 NEEM Jf W7 Zö VAftfftf - V AAN KZALJEOFSELIEN. IK Z0ÜGËAA6 WUZE QtiPE MAN_ üffnV. SfigS^^A'i rs - schiew wjl mm PAN WFL MAR HÈM tüJ57£KE». Uitgave: SUTHOf F PERS BV Deze krant verschijnt in het gebied Nieuwe Waterweg-noord {van Schiedam tot Hoek van Holland) erv is uitsluitend verkrijgbaar in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad (in Maassluis eveneens in combinatie met de Haagse be Courant of Het Binnenhof). REDACTIE Chef: Henk L Lambregtse Redactie Schiedam: Kor Kegel en Richard Stomp Redactie Vlaardingen: Paul Houkes, Chris van Bremen en Jan Hendrik Bakker. De redactie van de Schiedamsche Courant is gevestigd aan de Broersvest 3a, tel. 262566 en 266046 3100 AC (postbus 137). 3111 EA Schiedam. De redactie van Het Vfaardings Dagblad en Nieuwe Waterweg Courant is gevestigd aan de Brede Havenstraat 6, tel. 343229 en 352066, 3130 AC (Postbus 110), 3131 BC Vlaardingen. Sportredactie: Bas v.d. Berg en Emile Schelvis (Vlaardingen, tel. 345209). Berichten voor de redactie kunnen per telex worden doorgege ven. Telexnummer 32177 PLAATSELIJKE CORRESPONDENTEN 3155 TC Maasland: S. P. van Zuilen, Diepenburchstraat 34, tel. 01899-16143 3151 PD Hoek van Holland: L van Ooijen, Mahustraat 135, lel. 01747-2804 ABONNEMENTEN Opgave van abonnementen kan geschieden op de volgende adressen: Broersvest 3a, 3111 EA Schiedam, (tel. 010-268091) en Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen, (tel. 010-354525, b.g.g. 354587) Voor inlichtingen over administratie en abonnementen kan men verder terecht bij het Rotterdamsch Nieuwsblad, taf. D10-144144 J KLACHTENDIENST Dagelijks van 16.00 tot 19.00 uur en zaterdag tot 18.00 uur. Rotterdamsch Nieuwsblad, tel. 010-144144. Haagsche Courant, tel. 070-624562. Het Binnenhof, tel. 070-624562 NABESTELLEN FOTO'S Geplaatste foto's kunnen telefonisch worden nabesteld tussen 14.30-15.30 uur. Tel. 010-144144. toestel 147, de hr. W. v.d. Knaap. ADVERTENTIES Advertentietarieven op aanvraag, tel. 010-144144 Hij verhoorde hem in een kleine kamer de kleinste van het apparte ment dat hij bewoonde en werd daarbij geholpen door drie andere Chinezen, die on bewogen naar een minder on bewogen landgenoot staar den, die uitgestrekt op een ijzeren bed lag met zijn pol sen aan het hoofdeinde vast gebonden en zijn voeten uit gespreid en aan de zijkanten van het bed vastgemaakt. Soo zat op een stoel en rook te zijn onvermijdelijke sigaret, en droeg de onvermijdelijke monocle in zijn oog, terwijl hij de man belangstellend be keek. „Eerst", zei hij, „zal je me vertellen waarom je hier bent gekomen, wie je heeft ge stuurd en wat je wilde". „Heer", hijgde de man op het bed. „fk heb u alles verteld; bij de geest van mijn vader, ik heb niets meer te zeggen"! Zijn gezicht was vertrokken en verwilderd, zweetdruppels parelden op zijn kaalgescho ren schedel, en er was dood sangst in zijn ogen te lezen. „Je zult me vertellen", her haalde de ander rustig, „door wie je bent gestuurd, waarom je bent gekomen en wat je opdracht was". Hij knikte naar de man die onverschillig een pijp zat te roken naast het bed van de gevangene. De man boog zich voorover en draaide een schroef van een merkwaardig gevormd toestel dat de vingers van de gevangene omsloot, een halve slag. De man onderdrukte een schreeuw. Hij deed dat niet zonder reden, want er stond een tweede Chinees over hem heen gebogen, klaar om een prop in zijn mond te stoppen. „Je zult me vertellen", zei Soo eentonig, „waarom je bent gekomen, wie je heeft gestuurd, en wat je hier moest doen". „Heer", fluisterde de man. „ik zal u alles wat ik weet vertel len". Soo knikte naar de folteraar, en deze draaide de schroef om de vingers van de man wat losser. „Geef hem water", beval Soo, en de bediende met de mond- prop hield een kopje bij de lippen van de man. Hij dronk gulzig. „Heer, ik ben door mijn ge nootschap gestuurd, zoals uwe Excellentie weet, het ge nootschap van de Hemelse1' Vaandeldragers". Soo knikte. „Ze wilden erachter komen hoe Uwe Genade over deze zaak dacht". „Aan wie moest je verslag uitbrengen?" vroeg Soo. De man aarzelde, en zijn on dervrager keek veelbeteke nend naar de schroef die de hand van de gevangene nog steeds omvatte, Dat was ge noeg voor de man op het bed. Hij noemde een naam die Soo herkende als de naam van de houder van een Chinees pen sion in East End een man die bekend stond als de verte- enwoordiger van de Vaan- eldragers. WILLEM. DATJE MUM OOM MAKU5 ONTMOETTE. H3I5 EEN HEEL 3151 Arturio de Maltees staat grijzend toe te kijken wanneer do druipnatte Pirelli aan boord van de „Stella Maria" terug-, keert. Hij gunt die opschepper best deze nederlaag. Ah, als hij, Arturio, dat zaakje had kunnen opknappen.Maar de- boord"? antwoordt de Ameri kaan, „nooit, zolang ik dat kan tegenhouden. Dan is alle ro mantiek van de zeilvaart ver. dwenen. Maar ik zal wel de" autoriteiten attent maken op die schurken". ze amateur-zeerover heeft zich gewoon over boord laten mik ken en dat nog wel door een vrouw! Inmiddels is de veer-: boot naar Corsica dicht in de buurt gekomen en de „Stelia Maria" verdwijnt in oostelijke richting. Aan boord van de „Havik" is iedereen opgetogen, dat alles zo goed is gegaan. „Toch merkt u non, hoe riskant het is om met een schip"zonder radio aan boord zulke grote reizen te maken", zegt Rob te gen Sandeman. „Radio aan T£PB1!3),CHEIS. HWIlHimAm/ M» STOK iUceN. ALS K 7jEH£5TKTLP. Lmtmn roïtwi ir je w&z ZlE. Meld- eü ?etelk&xntr Rijnmond (klachten over stank en geluidshin. der). Stationsplein 2, Schiedam (150000). Gewestelijk arbeidsbureau Nieuwe WaterwCf-Noord, Valerius straat 27, Schiedam (705300). Kantongerecht, Lange Haven 65, Schiedam (268247). JAC (jongerenadviescentrum), Pie- ter Karei Dross aartstra at 201, Vlaar. dingen (344713 en 344813). Telefonische hulpdienst Nieuwe Waterweg-Noord. Schiedam (731161). Vereniging tegen milieubederf, Ma ria Louisastraat 11, Vlaardingen (354182). Onderwijsbegeleidingsdienst, Markt 47, Vlaardingen (358222). Kamer van Koophandel, Hoflaan 47, Vlaardingen (343700). Abattoir, Slachthuislaan 24, Schie dam (269180), Verenigde provinciale bibliotheek centrales, westfrankelandsedijk 1, Schiedam (730033). Holyiiefceohuis. Holysingel 3, VI aar- dingen (742222); poOkhniek 741811 Gemeenteziekenhuis Burgemeester Kxia' Schiedam, rüaan 25 Burgemeester Knappe rüaan 25 (269126); polikliniek 263351 Noletriekenhuis, Stadhouderslaan 98. Schiedam (260030); polikliniek 265245. Secretarie (voorlichting, b. en w., bevolking, sport, onderwijs, stads ontwikkeling, huisvesting. archief, cultuur) Koningshoek 93.050 (191 lt). Sociale plenst. Koningshoek 93.050 (19111). Gemeentebedrijven, Havenstraat 2 (17500), storingen (121 J7>- Brandweer, adm. en alarm Konings hoek 93.050 (13733). Politie, Westlandseweg 1 (t3444). Betuiging, adm. Gemeentewerken, Koningshoek 93.050 (19111). Gemeentelijk Woningbedrijf, P. J. Troelstxaweg 6 (1$UI). Culturele Baad Maassluis, Konings hoek 93.050 (19 Hl). Zwembad Dol-fijn, Sportaan 8 (12876). Sporthal OlympisL JRozenlaan 2, (13994). WV, Koningshoek 93.050 (19111). Gemeentemuseum. Zuiddijk 16 (13813X Ontmoetingscentrum Koningshof, Uiverlaan 20 (11430), De Toverbal. Lange Boonestraat 33 (17647). Bibliotheek, Uiverlaan 18(14331), Stichting Samenlevingsopbouw, op bouwwerk4^ Gerard Neesen, Zuid- dijk 11 (15003). sect. Olmendal 146 Taamachuur, secr. tó. H. Tromp straat 8 (16912). Sluispolder West secr. Mozartlaan 84(20868). Sluispolder Oost, secr. Jongkind- straat 8b. De Flat, secr. Postbus 207. Stichting samenlevingsopbouw MaMalnl», secr. Zuiddijk 68 (13537). De Arir, Rembrandtla an 2 (18392). BK Gcsneeosehapshuii Petrus Kockstraat 2 (18356). Dienstencentrum, fje Vloot, De Vloot 72 (lll**l- Dienstencentrum De Vliet, Arthur van Scfaefldelstraat 25 (15000), Sociaal eaasglrnt, dinsdag 14-15 uijf in De Vloot, De Vloot 72; donderdag 14-15 uur in De Vliet, Arthur van Schendelstraat en van 9-12 uur bij de sociale dienst (19111). Maatschappelijk werk, gezinsver zorging, bejaardenzorg, Veerstraat 13(14499). Rechtswinkel. Postbus 170 (14499), le en 3e maandag van de maand spreekuur van 19-20 uur in ICMD-ge- bouw, Veerstraat 13. Stadskantoor, (voorlichting ben w, sport, onderwijs, stadsontwikke ling). Emmastraat 1 (260500). Kantoorgebouw 's-Gravelaach (so ciale dienst, huisvesting), 's-Grave- landseweg 567 (732111). Archief, Korte Haven 33 (266727). Bibliotheek, Lange Haven 121 (267877). Brandweer, Breedstraat 1 (260128). Politie, Lange Nieuws tra at 55 (260760). Geneeskundige en gezondheids dienst, Tuinlaan 80 (269290). Burgerzaken, Overschiesestraat 2 (260500). Vervoer, reiniging, ontsmetting, markt, Ringersstraat 9(377155). Technische bedrijven. Dwarsstraat 42 (264980); storingen gas en water (265333); storingen elektriciteit (261700). Sociaal nudsman Bans Suyling, Broersveld 140, dinsdagavond en vrijdagochtend ,265799; of Kruisge- bouw Bachplein. dinsdagochtend 706177. Stichting maatschappelijk werk, Broersveld 142 (73103$). Gezinsverzorging, Lange Haven 145 {Koren beurs, *692401 Bureau rechtshulp. Teerstoof. Nieuwstraat 12 (269455). Btechtawinkei, Broersveld 140 (265799). Bind voor bejavdenwerk, zie 4 Motels. Dierenbescherming, Hargahoeve, Sportman 2(714151). InvfUdenvervoer Bode Kruis, Wa rande 95 (288013). Stadhuis, Markt 11 (3558B8). Stadskantoor, (voorlichting, b en w, bevolking, sportonderwjjs, stads vernieuwing), We3tnieuwland 6 (355868). Sociale dienst, Hoflaan/Emmastraat (350244). Huisvesting, Hoogstraat 220 (355888). Archief, Plein Emaus 5 (342972). Bibliotheek, Fransenstraat 6 (343190). Brandweer, Hoflaan 11b (343190), Politie, Delftseveer 6 (342355). Geneeskundige en gezondheids dienst, Ke the weg 17(345555). Energie- en waterleidingbedrijven, Hoflaan 25 (354444). Reiniging, ontsmetting, markt, Ho flaan 3 (356333). .nschap/Vi Overschiesestraat 1 (265000 263043). passagetheater. Passage 9 (269563), Zoldertheater in de Teerstoof, Nieuwstraat 12 (269455). Zwembad Groenoord, Schiedamse- weg 138 (706971). Sportfondsen bad. Burg. Knappert- laan 245(269600). Zwembad Zuid, Westfrankelandse- dijk 3 (261682). Sporthal Margriet, Nieuwe Dam- •laan 5(700791, gedurende evenemen ten 705044). Stedelijk museum, Hoogstraat 112 (269066) (met nationaal gedistilleerd museum). Opbouwwerker Schiedam-Noord, Jos van der Lugt. Kruisgebouw Bachplein 588 (702207). Sint Joris Doele, Doeleplein 1 (268338). Centrum Dukdalf, Rijnstraat 1 (266544), Zuid. Centrum De Kreek, Lange Haven 92(267767). voor West- Centrum oost, Dr. Zamenhofstraat 153(157256). Wijkcentrum Nieuwland, Dr. Wi- bautplein 129(708001). Hof van Cyrrne, woonwagenkamp Schïekade 36 (370455). Diens teentrum 4 Molens, Nieuwe Damlaan 766 (709500). Dienstencentrum Woudhoek, Heij- ermansplein 38 (709555). Vlaardïngse culturele raadt Maar ten Bot, stadhuis. Stadsgehoorzaal, Schiedamseweg VVV, Westhavenplaats 37 (346666 Visbank). Zwembad Holy, Reigerlaan 55 (358849). Kolpabad, Broekweg 91 (345166). Sporthal, Floris de Vijfdelaan 35 (340382). Visserijmuseum, Westhavenkade 53-54(348722). Streekmuseum Jan Anderson, Ke- thelweg50 (343843). Het Weeshuis, (exposities). Wees huisplein 18(357356). Bollandia, (cultureel centrum), Oostha venkade 42(348685). Lijnbaanhal len, Baanstraat 4 (357024). Assurance!ourix (folkcenlrum), Ho flaan 21 (secr. 344052). De Haven, Weeshuisplein 18 (344539), voor centrum, •t Nleuwelanl, Goudsesingel 87a (349978), voor Babberspolder en Am bacht. Buurtcenrum Oost, Oosterstraat 12 (346466). Ontmoetingscentrum Westwijk, Floris de Vijfdelaan 2(348993), Wijkcentrum Vettenoordsepolder, aterii Valerius straat 28-30 (354925). De HeiPW voor Holy. De Heipaal, Reigerlaan 49 (342069), ar Holy. Dienstencentra, Holy. Willem de Zwijgerlaan 460 (741023). DrieCn-Huysen, Willem de Zwijger laan 470(741311). West, Frans van Borselenstraat (Val kenhof. 355931). Emmastraat, Emmastraat 71 (346013). Burcerraadsmaa Vlaardifiges, Schiedamseweg 67 (344459). Stichting centrale hulpdienst, 349161. Centrum voor maatschappelijke dienstverlening, Emmastraat 71 (351022). Getins- en bejaardenzorg, Pniel- kerk/Huygensstraat, 343098- Schiedam, 264666. Vlaardingen, 344444. Maassluis, 13333. Maasland, 12375. Hoek van Holland, 2133, Schiedam, 264848. Vlaardingen343333. Maassluis, 13333. Maasland, 12326, Hoek van Holland, 2345. Schiedam, 269290. Vlaardingen 344444. Maassluis, 13333. Maasland, 12039 en 12035. Hoek van Holland. 2133. VRIJDAG: VLAARDINGEN: Expositie zaal annex artoteek, Oostha- venkade 8, tentoonstelling werk Peter Dumas en Leslie Góbriel- se tot 12 nov.» ma-vrij 12-17 uur, vrij 19-21 uur, za 10-17 uur. Delta hotel: Maasboulevard 15, optreden Hongaars zigeuneror kest Prim ós Sandor Féher, van af 18 uur. Hollandia-gebouw, expositie zaal, Oosthavenkade 42, exposi- tiewerk Eric Postma en Cor Gardien, tot 18 nov., ma-vrij 10-12.30 uur en 13-18 uur, vrij 19-21 uur.za 10-12.30 uur. Harmonie, Schiedamseweg 51, kleindierenshow van Vlaar- dingse Pluimvee en Konijnen liefhebbersvereniging, 10-22 uur. SCHIEDAM Zaal van de chr. sociale belan gen, Lange Haven 73, bingo avond carnavalsvereniging De Rietzeilers, 20.00 uur. Zoldertheater in de Teerstoof, Punhouse. 21.00 uur. ZATERDAG: VLAARDINGEN: Harmonie: Schiedamseweg 51, kleindie renshow van VPK, 10-16 uur. Stadskorenmolen Aeolus, hoek Schiedamsedijk-Kortedijk, te bezichtigen van 9-17 uur. Stadsgehoorzaal, 20 uur, Accor deon Vereniging Leen van Dijk. Sociëteltszaal, 20 uur, film Rood Vlaardingen. Harmonie, Schiedamseweg 51, film The wedding of Zei, door Rood Vlaardingen, 20 uur. Oude Lijnbaan, Baanstraat 4, avond voor alleenstaanden met bingo en dansen. SCHIEDAM Stedelijk museum, exposities Calderara en Hongaars con structivisme; 10-17 uur. zondag SCHIEDAM De Quibus, Lange Haven 28, muziek van Tradition, 14 uur. De Quibus, muziek van Hoochy Coochy, 21.30 uur. Stedelijk Museum, Expositie Calderara en Hongaars con structivisme; 12.30-17 uur. 4 Molens, yrij entree 14-17 uur. De weekenddienst wordt vanaf zaterdagmiddag tot maandag morgen 8 uur waargenomen door dr. J. B. N. Derksen, tel, 12039. De weekenddienst der wijkver pleegkundigen wordt waarge nomen door zr. M. F. Vreeken- Kwakkel, Kon. Julianaweg J6. tel. 15131. 0*1 Onderhoud en 1 reparatie Voor WITTEN, SCHILDEREN en BE HANGEN het voordeligst en betrouw baarste adres: P. A.v,d, Kruit. Lelwstr. 32—34, Schaam, Tel. 264.432, tele- foontxiantwoofdor aanwezig. Wh G. J.J. PonjB, Voor het LEVEREN, SCHOONMAKEN EN REPAREREN var uw geisers naar Smederij Daub. Callenburgstr, 80. Vlaardingen. Tel. 34.30.96, A Meubelen, t .7 huisraad enz. ...1% Huwelijk/ m J kennismaking Voo, hel OVERTREKKEN ven uw MEUBELEN, het juiste arjres Wopnin- gmnehting AJ. v.d. Gaag. Billiloofaan 56, Vlaardingen. 010-344654. ALLEENSTAANDEN. Gezellig- held en dansen in de Lijndraaier, Zaterdagavond 8 uur. tnl. 010- 356400 en 015-567066. Intree 3.-. T.V., radio, V, 7 recorders enz. HET VERTROUWDE ADRES voet paratie van uw t.v„ radio, wasauto maat ed. electr. apparaten is Radio Vlaardingen, Van Hogendorplaan 47. Tel 705526. flbk Kant. mach./ inventarissen Wtj zouden hei e» wet in wiflen pompen, voor SCHflUT- TEL- ern RE KENMACHINES, terste kijken btj A.V.E.H.A. meer dan 500 machines m voorraad. Prijzen v.a. 95.-, Ook zaterdags geopend A.V.E.H A. impor teurs van kantoortnacliirais. Setuewmfl 50. telefoon 010668437, RolierdatTi. Te koop Jaangeboden Het jinste adres voor al uw MEUBEL- STOFFEERWERK Fa. Hessels en Co., Eendrachtstraat 52. tel. 341583 348764 na 10.00 uur. Kleding en kapsel VOOR ONZICHTBAAR STOPPEN i3 het aangewezen adres: Hemsbroek. frflns Halsplcin 2. Schiedam. Tet. 267090. Tevens chem. femigeh- MANTELS, rokken, japonnen etc. kor ter maken, ntsen m pantalons, levens zakken inzetten, Ook chemisch rei PAWTAtONS laille wijder of nauwer, korter of langer maken. Nieuwe zak ken inzetten. Tevens chemisch reini gen. Keirwbroek, Frans Halsplein 2. Schiedam. Tel. 267090. Oe he«r S.wan D. le H. "Vindi u mij nou 20 dik'5' Mijn vrouw wil dat ik ga fietsen. Ze zegt. vraag m zo n rubriekadvertentie van de krant een vouwfiets je koop. Ik dacht, o k. daar hoor je loch nood wat op. Mis. Als o soms een vouwfiets zoekt heb ik een stuk ol 25 adressen voor u." H«t dagblad lt uw dikste kontaktadrn. 1 Maasland Het college van b en w gaan onderzoeken of het mogelijk is, het vrachtverkeer in de nachtelijke uren aan ban den te leggen* Het zware ver keer, dat voor het grootste deel wordt veroorzaakt door een be- drijf dat buiten de bebouwde kom ligt, leidt tot erg veel, klachten van de Prinses Bea- trixlaan ca de Koningin Julia naweg. mod. talen mod. talen M.B.A. Maandag beginnen Vri(dag geld U benl altijd welkom 3111 HD Schiedam Hoogstraat 109a Telefoon 010/261471 Thurfedeweg 105/111 Rotterdam-Spaanse Polder Tel. 010-153600 ter Braak b.v. is een middelgrote machine- an apparatenfabriek die zich specialiseert in het vervaardi gen van machines voor de suikerver werkende industrie. Het entwikkelen van de machines, tabrikage en montage geschiedt in eigen beheer. Het bedrijf dat sterk internationaal is georiënteerd zoekt op korte termijn ter versterking van haar bedrijfsbureau een part-time Werktijden in onderling overleg te bepalen. Belangstellenden wordt verzocht hun sol licitaties te richten aan bovenstaand adres. Telefonische informaties kunnen worden ingewonnen bij onze heer J. P. P. Bol.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 2