Welk beroep, wat ga ik studeren? t Welzijnswerkers kampen met Schiedamse ziekte Scholieren moeten al heel vroeg kiezen Diaken wordt priester Lezing over dertig jaar Cobra-kunst VRIJDAG 3 NOVEMBER .1978 huren van slooppand onmogelijk Voorlopig geen plannen voor Vijf- slnizerhaven Inbreker betrapt Volks tuinders richten vereniging op Postzegels ruilen VD/SC/WW 3 Vroeger was het eenvou dig. Je werd wat je vader was. En voor een meisje bleef er al helemaal wei nig te kiezen over. Die ging zonder pardon de huishouding in. Anno 1978 is het allemaal wat onoverzichtelijker gewor den. De maatschappij vraagt om een enorme gevarieerdheid van vak mensen. Betonvlechters, sinologen, wijnproevers, sexuologen, kwitantielo pers en onderwijzers om er maar eens een paar te noemen. Keuze genoeg. Jammer alleen dat kinde ren op steeds jongere leeftijd die keuze moeten gaan maken, weliswaar niet door een expliciete beroepskeuze maar door de wijze waarop zij hun vakkenpakket samenstel len. Schooldecanen kunnen er over meepraten. Jonge kinderen ko men hun vertwijfeld om raad vragen. Welke vakken moeten door Jan H. Bakker nu wel in hun pakket en welke niet?! „In feite is het toch een verkapt soort beroepskeuze, de samenstelling van zo'n vakken pakket". Daar zijn de decanen van de Christelijke Scholenge meenschap Westland-Zuid het wel over eens. Echt menens wordt het voor VWO-Ieerlingen aan het eind van de vierde klas, voor leerlingen van HAVO en MAVO een jaartje eerder. Dan wordt hun gevraagd hun vak kenpakket samen te stellen. Daarmee wordt de richting die zij in de toekomst uit zullen gaan dan al min of meer vastge- „En dat terwijl je juist ziet dat kinderen op die leeftijd nog een grote behoefde hebben te swit chen. Tot aan het dertigste le vensjaar is er een groot gedeelte dat nog regelmatig van beroep wisselt Amerikaanse onderzoe kingen hebben uitgewezen dat het eigenlijk heel onverstandig is mensen op jonge leeftijd al te laten kiezen", zegt Kees Ze venbergen, één van de drie de canen. Maar de situatie is nu eenmaal zo, de maatschappij wordt steeds ingewikkelder en vraagt om een vroege speciali satie. De mammoetwet heeft aan die vraag gehoor gegeven. En van een middenschool, een school die de leerlingen zolang mogelijk een brede oriëntatie wil bieden, zal het voorlopig ook wel nietmeer komen. Voor bet blok Leerlingen van het voortgezet onderwijs worden al vroeg voor het blok gezet Koud vijftien jaar oud moeten ze een keuze maken uit een scala van vakken. Dat het slechts een enkeling helder voor ogen zal staan wat hij wil, zal duidelijk zijn. Het merendeel bestaat echter be grijpelijkerwijs uit twijfelaars, Maar getwijfeld mag er niet worden. Om tot een evenwichti ge keuze te kunnen komen is. volgens de schooldecanen van Westland-Zuid, meer nodig dan technische informatie aheen, maar ook ,,dat leerlingen zich zelf ontdekken". Ze zullen zich zelf af moeten vragen: wat kan ik? Wat wil ik eigenlijk? En niet in de laatste plaats: kan ik wel wat ik wil? Vooral dat vergt een zelfkennis waaraan het een vol wassen man of vrouw nog di kwijls ontbreekt Aan materiaal dat de leerling bij zijn keuze moet helpen overi gens geen gebrek. Het ministe rie van onderwijs geeft een stroom van voorlichtingsmate riaal uit, waarmee een oud-pa pier handelaar zijn voordeel zou kunnen doen: universiteiten, ho ge scholen en diverse beroep sopleidingen organiseren hun „open" dagen en op de scholen zelf zijn er de decanen, die de leerlingen ook nog eens per soonlijk proberen te begeleiden. Maar in het bos van de beroeps- en studiewereld staan zoveel bomen dat het voor de doorsnee leerling dikwijls niet meer te overzien is. En ook de decanen melden dat hoe meer je je er in verdiept, des te ingewikkel der alles wordt. „Daar komt bij dat vele scholen voor beroeps onderwijs van tijd tot tijd hun toelatingseisen herzien. Vaak ook variëren die eisen per school. Verschijnselen die de eenduidigheid niet tengoede ko men. Zo doet de Academische Raad jaarlijks een brochure het licht zien met aanvullende oplei dingen voor de diverse studie richtingen. Informele aanpak Westland-Zuid heeft een aardi ge methode gevonden om de vaak te formele manier van voorlichting een beetje aan te vullen. Vorige week vertelden zo'n 50 oudleerlingen over hun ervaringen op de vervolgoplei dingen. Gretig luisterenden VWO-ers, HAVO- en MAVO- leerlingen vormden hun gehoor. Aan hen kon je tenminsten heel direct vragen of die opleiding fysiotherapie nou wel werkelijk zo leuk was als je altijd hoorde. Of je veel wiskunde in je pakket moest hebben voor de politie academie. Wat voor soort lera- Leerlingen van de Chris telijke Scholengemeen schap Westland-Zuid pra ten met oud-leerlingen over wat ze na het eindexamen zijn gaan doen. Deze groep heeft het over de opleiding tot onderwijzer(es). ren je op de PA kon verwach ten. De oudleerlingen waren door Westland-Zuid uitgenodigd om dat de schoolleiding van mening was, dat het directe contact met jongens en meisjes die elkaar soms nog persoonlijk kenden helderheid kan brengen waar alle schriftelijke brochures en voorlichters alleen maar mist oogsten. De school had de oud- leerlingen gevraagd vooral aan dacht te besteden aan de volgen- depunten: -Gewenste of verplichte voorop leiding, -gemiddelde studieduur en stu diekosten, -is de leerstof saai? ,Heb je er een goed geheugen voor nodig? Een vreemde taal misschien? -Hoe is de sfeer op school? Heel belangrijk was daarbij ook de vraag naar de persoonlijke ervaringen. Ben je via „verkeer de" informatie gaan studeren of is het werkelijk allemaal zoals je verteld is door anderen? De huidige leerlingen konden kiezen uit maar liefst 36 moge lijkheden, van Scandinavische talen tot receptioniste. En het bleek dat tijdens de informele babbeltjes er heel wat boven tafel kwam dat anders mis schien pas ontdekt zou worden als het al te laat was. Zo besloot een meisje dat stellig van plan was geweest pedagogie te gaan studeren, dat toch maar niet te doen. Wat haar juist zo leuk had geleken, de omgang met kinderen, bleek bar tegen te vallen. Nee, dan ging ze toch maar liever naar de Pedagogi sche Academie. En bij elektrotechniek zat het lokaal vol met stoere blokhoofd en waarvan sommigen, naarma te de uiteenzetting van de oud- leerlingen vorderde, steeds be denkelijker gingen kijken. „Ja zeker, heb ik er wat aan gehad", zegt één van de gewiekste som- menmakers na afloop. „Ik heb ontdekt dat ik dit toch beter niet kan doenl Mijn vakkenpakket is er niet op afgestemd". Jammer daarom, dat er op de avond voor het grootste gedeel te leerlingen aanwezigwaren uit de hogere klassen. En die zien hun positie al min of meer vastliggen door het vakkenpak ket dat zij destijds kozen. Te subjectief Het type voorlichtingsavond zoals op Westland-Zuid dit jaar voor de derde keer georgani seerd werd is in elk geval voor deze regio uniek. De schoolde canen zien ook dat de avonden vrucht afwerpen. De nadelen -dat de voorlichting te subjectief zou zijn, te gekleurd, als die via dc mond van een leerling komt- zien ze wel in maar erg onder de indruk zijn ze er niet van. De informele informatie uit de eerste hand is volgens dezen belangrijk genoeg. En boven dien, vinden zij, hebben de offi ciële voorlichters, de dame of heer die namens een onderwij sinstituut komt praten, ook iets subjectiefs. Voor de decanen zelf is het bovendien erg moeilijk de voor lichting precies voor ieder ïndi- viduutje op maat te snijden. Wat de één te vaag is, niet gedatail- leerd genoeg want hij wil meer weten omdat hij zich voor het onderwerp interesseert, is de ander weer veel te uitgebreid. Die wil alleen maar een globaal overzicht, zodat hij zo'n beetje een indruk heeft van wat er te koop is; zijn belangstelling gaat toch een andere kant uit. En dan is het helemaal niet zo gek als ieder eens voor zich een praatje aan kan knopen met een generatiegenoot, vaak een oude bekende, die de opleiding volgt die jij al een tijd op het oog hebt. Schiedam Maandag zal de Schiedamse diaken Adri Nobel door de bisschop van Rotterdam, mgr. Simonis, tot priester worden gewijd. Deze plechtigheid zal plaatsvinden in de kathedraal aan de Mathenesserlaan om half elf. De dag daarop zal de kersverse priester zijn eerste Heilige mis opdragen in de parochiekerk aan de Dr. Schaepmansin- geL Die gebeurtenis vindt om elf uur plaats, waarna er van twaalf uur tot half drie gelegenheid is de nieuwbakken priester in de Dominico Savioschool aan de Dr. Schaepman- singel te feliciteren. Adri Nobel werd geboren op 9 juni 1958 in „de stulp" te Reeuwijk. Na de lagere school vertrok Adri Nobel naar het seminarie van de paters oblaten van de Heilige Franciscus in Tilburg. Na vijf jaar onderbrak hij deze studie voor een jaar, om ver schillende beroepen uit te oefenen. Nobel voltooide zijn middelbare studie bij de pa ters van de Heilige Geest te Hattem. Daarna liep hij enige tijd stage bij de paters Sale smen van Don Bosco te Rijswijk, deed daar clubhuis werk en volgde een part-time opleiding aan de sociale aca demie in Den Haag. Omdat hij priester wilde worden ging Nobel filosofie studeren te Gent en bij de fathers van Mill Hill te Roozendaal. Het afronden van de studie theo logie deed Nobel in Kerkra- de, waar hij vier jaar ver bleef. Sinds 15 augustus 197? werkt Adri Nobel als assistent in de Schiedamse Onze Lieve Vrouw Visitatie-parochie aan de Dr. Schaepmansingel. Op 2 maart van dit jaar werd hij in deze kerk tot diaken gewijd. Het ligt in de bedoeling dat Adri Nobel ook als priester nog geruime tijd in Schiedam werkzaam zal blijven. Schiedam Een bijzondere lezing wordt volgende week woensdag gehouden over de Cobra:beweging. Het is die flag precies dertig jaar geleden, dat in Parijs deze kunste naarsbeweging werd opgericht in café Notre Dame en omdat het Schiedamse Stedelijk Museum een belangrijke verzameling heeft van Cobra-werken wordt in de aula van het museum op de Hoogstraat de lezing gehouden, beze begint om acht uur 's avonds en wordt gegeven door dr. WiUemijn Stokvis. Cobra-collectie zal tegelijkertijd tentoongesteld zijn. Tussen de schilderijen van onder andere Karei Appel, Corneüle en Pierre Alechinsky zullen zich ook de nieuw verworven bruiklenen van de Deense Cobra-kunstenaar Aager Jont bevinden. De panden beneden aan de Schiedamse Hoogstraat: sloop is niet zeker, wel zijn er tijdelijke huurcontracten voor. Schiedam De vreugdeloosheid in het welzijns werk is het gevolg van de „Schiedamse ziekte". Die diagnose is gesteld door de werkgroep jongerenhuisvesting, een onderdeel van de stich ting met de lange naam: federatie van Schiedam se instellingen voor sociaal-cultureel werk en samenlevingsopbouw. Van het jaarverslag over 1978 verscheen gisteren het eerste deel en daarin worden nog meer symptomen van de Schiedamse ziekte genoemd- Als een oorzaak wordt gezien, dat de uitkeringen van het rijk aan de gemeente Schiedam met ongeveer twaalfeneenhalve gulden onder de lan delijke normen voor welzijnsvoorzieningen blijft „Bekend is het verhaal van de Dutch disease", aldus de werkgroep jongerenhuisvesting, „een ziekte die wordt gekenmerkt door verspilling van energie en gebrek aan maatregelen op lange termijn. De Schiedamse ziekte lijkt daarop, maar wijkt er toch vanaf, omdat daarbij zelfs visie en maatregelen op middellange en korte termijn ontbreken". De pseudo-artsen van de werkgroep noemen de lijders daaraan „weinig creatief en sterk beïn vloed door het verleden, kretenslakend zonder aan die kreten inhoud te geven, triest, vreugde loos en eeropeisend, als ondanks de riekte toch nog iemand actief is geweest". Dat wordt weerspiegeld in het stadsbeeld, dat er volgens de werkgroep uitziet als een slecht onderhouden gebit Met uitzondering van het Zoldertheater in de Teerschoof blijft het culture le Seven onder de maat want, aldus de werk groep, er Is wel van alles wat maar het blijft beneden het gemiddelde. Schiedam De pandjes beneden de Hoogstraat, bij de afrol naar de Lange Achterweg, vormen het enige voorbeeld in Schie dam van woonruimte die door de slopershamer be dreigd wordt maar toch nog tijdelijk door de ge meente wordt verhuurd. De verklaring kan zijn, dat sloop hier nog niet een vaststaand gegeven is. Dat betekent, dat in Schie dam nog geen gebruik wordt gemaakt van de mo gelijkheid - volgens een nieuwe wet om panden die voor de sloop bestemd zijn tijdelijk te verhuren. Volgens Herman Noorde- graaf {PPR) zou er in Schie dam best gezocht kunnen worden naar dergelijke slooppanden die nog be woonbaar zijn, maar uit de reactie van wethouder Chris Zijdeveld (PvdA) is niet gebleken dat op de mogelijkheid wordt inge gaan. Volgens het bestemmings plan voor de binnenstad, dat de gemeenteraad m 1974 aannam maar dat door de Kroon niet is goedge keurd, was het de bedoeling dat de panden waar on der meer de ondenvijswin- kei en Het Vrije Volk zijn gevestigd tegen de vlakte gaan. Maar nu er een nieuw bestemmingsplan moet worden gemaakt (binnen kort komt Zijdevelds dis cussienota aan de orde), zijn er nieuwe kansen op het behoud van de panden onderaan de Hoogstraat Schiedam „Dat Kreekje ligt zo lullig tegen het Wil ton-terrein aan, dat ik het nooit zo heb beschouwd als een mogelijk recreatief ge biedje. Dat er met die Vijf» sluizerhaven niks kan ge beuren, is te sterk gezegd, maar omdat het pal naast industrie ligt, zal het waar schijnlijk pas in laatste in stantie arm de orde komen. Er zijn geen plannen mee. Ik zou niet eens weten wie eigenlijk de eigenaar is. Dat zou best eens het water schap kunnen zijn, Delf land dus". Wethouder Chris Zijdeveld ziet er weinig heil in om, tussen het maken van aller lei belangrijker bestem mingsplannen door, ideeën te ontwikkelen voor de Vijf- sluizerhaven tussen rijks weg 19/Beneluxtunnelen de scheepswerf van Wilton- Fijenoord, in de meest zuid westelijke uithoek van Schiedam. De voormalige spuihaven ligt 20 op de grens met industrie, dat er in de gemeentelijke plan nen geen rekening mee wordt gehouden: het slibt dicht. „Ik maak wel eens boot tochtjes over de Nieuwe Waterweg, met de Spido bijvoorbeeld pas nog toen de minister de Buitensluis kwam openen en dan vraag ik mij wel af wat wij met dat watertje nou aan moe ten. Ja. de Brielse Maas ligt ook tussen industrieën, maar daar is tenminste nog sprake van een achterlig gende groenstrook. Bij de Vijfsluizerhaven zie je geen boompje. Het ligt buiten dijks, nou ja, zo blijft dat ook nog wel een tijdje", aldus Zijdeveld. Schiedam Dankzij grote op lettendheid van omwonenden is het dienstencentrum de 4 mo lens voor een inbraak behoed. Om vijf uur in de nacht van dinsdag op woensdag bevond de 19-jarige Schiedammer M. J. v. H. zich bij het dienstencentrum op de Burgemeester Honnerla- ge Gretelaan met de bedoeling het pand te betreden en even tuele waardeartikelen weg te nemen. Hierbij ging hij echter met voorzichtig genoeg te werk; een omwonende zag hem bezig en waarschuwde de politie. De agenten die zeer snel ter plaatse waren, wisten de man op heter daad te betrappen. Hij had net een ruitje vernield en stond op het punt naar binnen te gaan toen de politieauto arriveerde. Maasland —In de Magneet aan de Slot de Hüuvelaan zal maan dag 13 november de oprich tingsvergadering plaatsvinden van een plaatselijke vereniging van voLkstuinders, Vanaf 20 uur zitten de gebruikers van de voormalige tuinderijen Duyves- tij n en Van Mil, de aspiratieden» een funktionaris van de lande lijke organisatie en waarschijn lijk iemand van het gemeente bestuur rond de vergadertafel. Alle gegadigden voor een volk stuin zijn natuurlijk welkom. Documentatiemateriaal zal ter plaatse worden uitgereikt. Vlaardingen Postzegelverza melaars kunnen op dinsdag 1 november terechtin het gebouw Triangel aan de Fransenstraat in Vlaardingen. Daar houdt de filatelistenvereniging van Vlaardingen en omstreken een vergadering. Tevens worden er postzegels geveild, Belangstellenden en introdu- cees zijn welkom vanaf acht uur 's avonds.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 3