SCHIEDAMSCHE COURANT Matroos breekt in verkeerde stad in Dia's tegen angst voor her b estrating Bezetting bij Windmill voortij dig beëindigd Wijkgroepen gaan niet mee met SP Gamma Vlaardingen J neem de proef Cees Bouw wint subsidie van koningin Ik Herinrichting Chopinstraat Frans Halsplein kreeg de primeur Accoord met vakbonden m Bejaarden hulp overvallen is 7 en 8 november wegens verbouwing gesloten, Engelsen gered bij cafébrand Weer prijs voor Schiedammer: Raadslid Poppe heeft nog weinig succes met actie: Deltaweg 128 Maandag 6 november 1978. ONAFHANKELIJK DAGBLAD .103de jaargang no. 26210-3 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 2S809I - redactie 282566 klaehlendienst t-14144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Van de naderende politie heeft de 23-jarige ma- Jroos L. C. T. W. uit Botterdam niets gemerkt, toen hij zater dagavond om tien over acht een brandkast aan het open bran den was in een pand aan de Fokkerstraat De jonge inbre ker keek dan ook verrast op, toen plotseling zeven agenten om hem heen stonden. Bij zijn inbraak bij Van den Oude, een bedrijf in scheepsartikelen, had hij er geen erg in gehad dat rijn politicradio nog stond af gestemd op de Rotterdamse po litie in plaats van de Schiedam se». Twee surveillaneeagenlen uit Schiedam hadden in het indus triegebied gemerkt, dat bij het bedrijf een ruit was stuk gesla gen. Twee politiewagens kwa men ter assistentie aangerukt. De matroos werd in de kraag gegrepen en zit nog vast. Het blijkt, dat hij zich tijdens zijn verkenningstocht door het pand al had ontfermd over een digi- taalklok en een schakelpaneel. De kluisdeur is zwaar bescha digd door hetbranden. ^mittuuuiuiiiiDUtufiiiiumunimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiuitmiiiuiKiiiiiiiuiuiiifiiHiiiuuiüiii^ Vlaardingen Voor bewoners van de Chopinstraat in s 2 Vlaardingen wordt donderdag een informatieavond ge- S B houden. S Het gaat hier om de herinrichting van de straat, hetgeen B mogelijk is omdat de Chopinstraat herbestraat moet S worden. In het daarvoor ontworpen plan blijkt de herin- 2j richting voornamelijk te gaan om het aanbrengen van H een parkeerhaven aan de noordzijde van de straat en EE de aanleg van enkele drempels en bomen. H De informatieavond wordt in de Valeriusstraat 28 ge hou- S den en begint om acht uur. Schiedam Om de in Schiedam sterk levende vrees voor herbestrating te verminderen heeft de gemeen te een diaserie samengesteld, waarin wordt aange toond hoe een straat door enkele ingrepen op kan knappen. Vlaardingen De blokkade van de ingang van Windmill Holland BV in Vlaardingen is gistermid dag rond half drie opgeheven. De 250 werknemers, allen werkzaam op de technische dienst, in de magazijnen of op de expeditie, gingen weer aan het werk, nadat de districtsbestuurder van de Industriebond NW, Hans Bsjnakker, tot een ac coord was gekomen met de directie van het bedrijf. De stakingsactie, die ook voor de vakorganisaties als een ver rassing kwam, begon gistermor gen rond half zeven. De aanJei- Het was de gemeente al eerder opgevallen, dat veel bewoners huiverig waren voor een veran dering van hun straat Die hui ver, zo stelde men, kwam voort uit onwetendheid. De bewoners keken dan naar straten, die vóór de grote verandering al niet erg aantrekkelijk waren, en dus ook na de metamorfose niet erg uitblonken. Angst dat hun straat er precies zo uit zou komen te zien, leefde dan ook sterk bij vele bewoners. Die angst is volgens de gemeen te echter ongegrond en dat wil zij wel laten zien ook. Van alle straten die door de stratenma kers zijn bezocht, werden ijver ig plaatjes geschoten, die in een leuke volgorde werden ver toond. Ook de mindere resulta ten werden in die serie opgeno men om de toeschouwers een eerlijke indruk te geven van wat herbestrating allemaal kan zijn.' Op een informatieavond voor de bewoners van het Frans Haisplein en omgeving werd de diaserie voor het eerst vertoond, en dat gebeurde met veel suc ces. In de pauze, die op de serie volgde, werd druk besproken hoe de fouten uit de diaserie in de omgeving van het Frans Halsplein konden worden ver meden en hoé de geslaagde zaken konden worden overge nomen. Mede dankzij de diase rie bleek het vormen van werk groepen voor de diverse straten helemaal geen probleem te vor men. Ook de JanLigthartschool en kleuterschool Het Stok paardje leverden deelnemers voor werkgroepjes, en er werd. zelfs een plannetje bedacht hoe de kinderen van de scholen bij dc inspraak konden worden be trokken. In opstelletjes zal de kinderen worden gevraagd hoe zij over de omgeving van de school den ken, en waar zij,bij verandering van de straat, veel belang aan hechten. Om de inspraak nog verder door te voeren wil de werkgroep voor het Frans Hals plein en omgeving ook de op groeiende jeugd die het plein bezoekt nog raadplegen. Vooral in deze leeftijd blijkt immers veel ontevredenheid met de lee fomgeving te bestaan, getuige de vele vernielingen die aan scholen worden aangericht. Hoe deze jeugd echter moet worden benaderd staat nog niet vast. De werkgroep zal zich in januari hierover buigen. ding was gelegen in een leden vergadering van de Industrie bond, die vrijdagavond m ge bouw Triangel in Vlaardingen werd gehouden. Op die bijeen komst werden enkele grieven van het personeel en de onder nemingsraad besproken met be trekking tot een reorganisatie, die bij Windmill op stapel staat. Een van de belangrijkste bezwa ren van personeel en bonden is het feit, dat er wederom enkele arbeidsplaatsen bij het kunst- mestbednjf zullen verdwijnen. Zo werd onlangs bekend ge maakt, dat de portiers- en bewa kingsdienst zal worden opgehe ven. Jan Boender, secretaris van de ondernemingsraad bij Windmill: „Cok de medische dienst is al ingekrompen. Het zit er dik in, dat er in de toekomst nog meer plaatsen zul len verdwijnen. Het overleg in de ondernemingsraad heeft tot niets geleid: we hadden er nu echter wel genoeg van". Eisen Op de bijeenkomst in Triangel werd een programma van eisen opgesteld, dat gisteren aan de directie zou worden overhan- Café 't Oude Centrum ging geheel in vlammen op. e brandweer had een half uur nodig om het vuur te bedwingen. Het interieur van het café was door de brand geheel vernield. Vlaardingen Het is de SP van Remi Poppe en de Bond van Huurders en Woningzoe kenden niet gelukt om het Ste delijk Overleg Stadsvernieu wing en verschillende Vlaar- dingse wijkgroepen bijeen te krijgen voor een gezamenlijke demonstratie bij de komst van staatssecretaris G, Brokx van volkshuisvesting. De wijkgroepen van de Indische Buurt hebben het bij de verga- Schiedam Een bejaarden- verzorgster uit Schiedam is za terdagavond in de Westfranke* Itedsestzaat overvallen door een jongeman, die er met haar bruinieren tasje vandoor ging. - T-jari- uur liep de 46-j ge mevrouw G. N. J. B. naar huis, toen rij werd ingehaald WO? een auto met gedoofde lichten die iets vóór haar stop te-De jonge overvaller sloeg het portier open, rende op de wouw af en griste het tasje uit baar handen waarna hij de auto weer indook en wegreed. De bejaardenverzorgster was te verbouwereerd om het kente- «nnummer van de auto te zien. Wel heeft zij de politie een vaag signalement van haar overval- kunnen geven: een donkere huidskleur, kroeshaar, onge- veer 23 jaar, netjes gekleed en ongeveer 1,75 meter lang. dering in het Weeshuis af laten weten. De Vettenoordsepolder (VOP) haakte na een uurtje praten af en de bewonersgroep voor de Muwi-woningen in de Babberspolder hebben laten weten er nog even over te willen denken. Het SOS wees net als de VOP de actie af, omdat zij door samen te werken met de Socia listische Partij van Remi Poppe vrezen een politiek stempel op gedrukt te krijgen. Voornaamste reden van die af wijzing gold dat Remi Poppe stelde op 21 november, de dag van de komst van de staatsse cretaris, verdere gegevens be kend te willen maken waaron der gegevens over de te bouwen woningen aan de L andstraat. Joost Kühne van de VOP desge vraagd: „Daardoor kan er een actie op touw worden gezet, zonder dat we van tevoren pre cies weten wat daar de inhoud van is". Remi Poppe kon echter in de bijeenkomst in het Weeshuis die gegevens niet prijsgeven, daar deze afkomstig zijn van mede delingen van wethouder Bas Goudriaan in een besloten com missievergadering. Het uit de school klappen van dergelijke gegevens kan Remi Poppe zijn hoofd als raadslid kosten. Waarom de bijeenkomst in het Weeshuis zo geheim gehouden moest worden de pers mocht er van Poppe beslist niet bij zijn is niet geheel duidelijk. De SP-voorman: „Openbaarheid heeft pas zin als we iets con creets bereikt hebben". Alleen de Oostwijk bleek aan het eind van de bijeenkomst te voelen voor samenwerking met de SP en de BHW om eisen van lage huurprijzen in stadsver nieuwingsgebieden met een pro testactie kracht bij te zetten, Joost Kühne van de VOP over het niet meedoen: „Het lag aan de onduidelijkheid van Remi Poppe over de inhoud van het eisenpakket en met wat voor gegevens hij verder zal komen. Bovendien, werken we hier als zelfstandige groepering en wil len we voorkomen dat de BHW met onze eer zal strijken. Dat een gezamenlijke actie niet van de grond is gekomen is in princi pe wel jammer", ADVERTENTIE Maassluis In alle vroegte is zondagochtend een café op de hoek van Zuidelijk en Wip to taal uitgebrand. Een Engels echtpaar, dat boven het etablis sement woont, kon juist op tijd worden gered- Het blussen heeft bijna een half uur in beslaggenomen. Naar de oorzaak wordt nog gezocht, maar het eerste ver moeden is volgens adjudant Van Leeuwen van de Maasslui- se politie: kortsluiting. De Schiedamse eigenaar van het cafe in de Maassluise binnen stad kon gisterochtend nog niet worden bereikt. Het was tegen vijven, dat het vuur woedde. Het deel van het pand, dat op dijk- hocgte ligt, ging in vlammen op. In de vroege ochtend kwamen er weinig omwonenden voor op de been. Schiedam Opnieuw is een Schiedamse kunstenaar in de koninklijke prijzen gevallen: Cees Bouw beeft vrijdagmid dag in het gemeentmuseum van Roermond uit handen van ko ningin Juliana een oorkonde en een bedrag van vijfduizend gul den ontvangen. Met nog zes andere kunstenaars ontving bij daarmee de koninklijke subsi die voor de schilderkunst, een eer die vorig jaar in het Schie damse stedelijk museum onder anderen Albert Verkade uit Schiedam te beurt viel. Cees Bouw legt zich tegenwoor-. dig toe op het fotoreahsme, de schilderkunst waarbij de voor stelling zo getrouw wordt weer gegeven als betrof het foto's. Met drie werken won Cees Bouw, die zelf de foto's maakt die hij naschildert: „Genua 1976" vindt hij zelf zijn beste werk, de andere doeken waar mee hij won zijn „Ligstoel" en .Herinnering aan Zmd-Oost- Azie". De koninklijke subsidie voor de schilderkunst is een aanmoedi gingsprijs voor jonge kunste naars, in principe tot 35 jaar; maar wint een kunstenaar al een subsidie voor zijn dertigste, dan mag hij ruet meer meedoen. Voor Cees Bouw wat het de laatste kans. Hij is 35 jaar. Schiedam oogstte in Roermond meer succes. Van de 250 mee dingende kunstenaars zijn de fraaiste werken tentoongesteld, en daardoor bevinden zich schilderijen van Sjef Hende- nckx en Marjo van Soest De aanmoedigingsprijs is een initiatief van de koningin zelf. Zij interesseert zich in hoge mate voor kunsten. De beloning komt dan ook uit haar pnvever- mogen, en over de prijzen hoeft geen belasting te worden be taald. De kunstenaars mogen overigens hun werk weer mee naar huis nemen. ADVERTENTIE 't Js bijna zover..... Na een ingrijpende verbouwing heropent REISBURO JAC, DE GROOT OP OE BlLLfTONLAAN 10 TE VLAARDINGEN OP ZATERDAG 11 N0VEM8ER Ons nieuwe telefoonummer wordt 010-348677 (4 lijnen). digd. Na de vergadering spra ken de Windmill-werknemers echter af, het daar niet bij te laten. En zo begon zaterdagoch tend de wilde stakingsactie, die zich erop richtte dat de poort hermetisch gesloten werd, zo dat er geen afleveringen kon den plaatsvinden. De produktie van bet bedrijf draaide echter normaal door. Om half dne kon districtsbe stuurder Bijnakker de stakers mededelen, dat het programma van eisen zeer binnenkort, tij dens de CAO-besprekmgen, met de directie zou worden doorgenomen. Dan worden ook enkele andere gneven van het personeel onder de loep geno men. De actie, die oorspronke lijk tot half zeven, 's avonds zou duren, werd vervolgens opge schort. Onverwacht Voor de heer Dorsman, lid van de Wmdmiil-directie, kwam de wilde staking volkomen onver wacht. „Ik begrijp er mets van en voor zover ik weet heeft het de bonden ook nogal verrast. Over die staking is op die leden vergadering met gesp roken, heb ik begrepen." Volgens de heer Borsman was het al geruime tijd bekend, dat die reorganisa tie-plannen bij Windmill aan de orde waren. Dat is volgens hem ook noodzakelijk, om het be drijf ook m de toekomst goed te laten functioneren. „Het is waar, dat we hier en daar wat aan het schuiven zijn. Maar we hebben nog nooit mensen op Straat hoeven zetten en zullen ernaar streven dat dat ook in de toekomst niet gebeurt. Het komt er dus op neer, dat we bepaalde vacatures ruet meer vervullen". Dat het aantal arbeidsplaatsen bij Windmill weer zal afnemen vindt de heer Dorsman ook een nare zaak. „Maar dat is nou eenmaal met te voorkomen, uit het oogpunt van goede bedrijfs voering. We moeten kunnen blij ven concurreren. We zijn al een heleboel problemen te boven: de produktie draait momenteel weer volop. Alleen cïe pnjzen zijn slecht: dat is ons ongeluk. Dat er niemand op straat zal komen te staan is volgens de directie van Windmill aan te tonen door het feit, dat men momenteel zelfs wat nieuwe mensen aan het werven is. Dit nieuwsblad, waarm u al het meows uit eigen om geving kunt vinden, wordt zander extra kasten be zorgd m combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad. Stuw mi, drt nieuwsblad 14 dagen gratis op pfoel loe »r» combinatie mei; Rotterdamseh Nieuwsblad Adres Woonpl Tel Deze Don m open enuetop zonder postzegel Sturen naar Antwoordnummer 83Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1