SCHIEDAMSCHE C9U3ANT Aktie voor Nood opvangcentriu is zeker haalbaar behoud van Kethel „Bos, zonder woningen College Maassluis: Onaanvaardbaar de pro< Broersveld" laat niet meer over zich lopen Flats Holysingel worden opgeknapt CD A-jongeren bang voor ondergang £j| Jeugd wil praten over de rellen Van Dijke wil naar Ede Haringvangst valt tegen Gemeentelijke werkgroep: Insluiper aangehouden T weederangsfunetie wordt bestreden Meningsverschil bijgelegd Wethouder Goudriaan over Broekpolder: Meisje tot ontucht gedwongen BIJDRAGE RIJNMOND STIJGT MET BIJNA 15 PROCENT Dinsdag 7 november 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD - 103de jaargang no. 26211— 4 PAGINA'S Broers vest 3 telefoon administratie 268091 - redactie 262566 klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL VsiiaRHHIiilHI Vlaardingen Niets lijkt de verwezenlijking van een noodopvangccntrum nog in de weg te staan. Dit blijkt uit een tussentijds verslag van de gemeentelijke werk groep die onlangs werd ingesteld. ..Er moet een eind komen aan de bedreiging van oud-Kethel door oprukkende nieuwbouw zo vinden de jongeren van het CDA. Schiedam „De ongeregeldheden tussen Schiedamse en Vlaardingse jongeren zijn ontstaan, omdat er te weinig re creatie mogelijkheden zijn voor jongeren tussen dertien en twintig jaar". Dat schrijven twee jongens uit die leeftijdsgroep, Marcel Bouwman en Hans AUorf, aan op bouwwerker en raadslid Jos van der Lugt. Ook het bekende „rondhangen bij lantarenpalen en containers", zo schrijven de jongens, „wordt door dat gebrek aan recreatiemogelijkhe den veroorzaakt Met name de Woddhoekse bevolking ondervindt hierdoor nogal wat overlast Om toekomstige overlast en een herhaling van de ongeregeld heden te voorkomen zou er in de toekomst dan ook meer voor de dertien- tot twintigjarigen georganiseerd moeten worden. Marcel en Hans denken aan eens in de twee of drie weken een activiteit, en dan bij voorkeur een disco. De brief van de beide Woudhoekers wordt besloten met het verzoek tot spoedige beantwoording of anders een ontmoeting waarbij ze best een toelichting op hun voorstel willen geven. In deze brief komen voor het eerst de jongeren zelf aan het woord. Allerlei personen en instanties hadden eerder al hun mening over de oorzaak van de rellen geventileerd, zonder dat hiertoe met de jeugd was gepraat. Wel bestonden er plannen, zowel bij de gemeente als bij de bewonersvereni ging Schiedam-West, om met de jongens een gesprek te hebben. Niet alleen de rellen, maar vooral ook de schade die door hen aan scholen wordt aangericht zou daarbij met de jongens kunnen worden besproken. Tot op heden zijn die gesprekken echter uitgebleven Misschien dat dat op initiatief van de jeugd zelf, nu wel gaat gebeuren. Van Dijke wil naar Ede Maassluis De kans bestaat dat burgemeester Theo van Dij ke Maassluis gaat verlaten. Hij beeft gesolliciteerd naar de jwrsenneesterspost van de Gelderse plaats Ede. Op de Vraag hoe groot zijn kansen zijn 00 daar benoemd te worden wil de heer Van Dijke geen commentaar geven; „Ik ben nog Wet bij de minister geweest, ®*s ik wacht maar af'. We! wil «ij kwijt dat hij in een eerder stadium door minister Wiegel is benaderd voor Amstelveen Zoe termeer. Van Dijke die bd is van de ARP is nu 5 1/2 burgemeester van, zoals bij het graag zegt: de Eerste stad aan de Waterweg. Vlaardingen De politie van Vlaardingen heeft de 19-jarige Rotterdammer RJ5JX aange houden. De man wordt ervan' verdacht een aantal insluipin gen te hebben gepleegd. Bij verhoor bekende hij dertig keer op pad te zijn geweest in de n eenten Vlaardingen en Schiedam Het CD JA, de jongerenor ganisatie van het CDA gaat actie voe ren voor het behoud van de oude doipskem van Kethel. „Er moet nu maar eens een eind komen aan al de sloop en aan de bedreiging door opruk kende nieuwbouw," zo vinden de chris telijke jongeren, „er is nu al genoeg Handtekeningenacties, raambil jetten en vooral inschakelen van de fractie van de CDA om zo meer druk uit te oefenen, dat zijn de middelen waar de chris tenjongeren de actie mee willen voeren. En ze zijn ervan over tuigd dat de zaak echt leeft bij de bevolking van Kethel. „Van diverse mensen hebben we al gehoord dat het behoud van Kethel voor hen een belangrijke zaak is en dat ze ons in de actie zullen steunen," zo zegt vice- voorzitter Lyda van der Koppel. Zeventien jaar lang heeft zij in Kethel gewoond, zodat binnen het CDJA besloten is dat zij de actie ook maar moet"coördine ren, „Ik heb ontzettend veel herinne ringen aan Kethel,." zegt Lyda, „steeds meer mooie dingen la ten we uit Kethel verdwijnen. Het schitterende raadhuis en diverse karakteristieke boerde rijen zijn al gesloopt. Laten we in godsnaam oppassen dat die sloop van het hartje van Kethel niet verder doorzet" Een eerste aanzet tot de actie heeft Lyda gegeven in een artikeltje in het ledenblad van het CDJA, het CDJA-magazine. In dat artikel vraagt zij zich af of de sloop van bijvoorbeeld het raadhuis nu wel echt nodig was geweest, en ook of er nu echt wel nieuw bouw voor het rustieke dorpje in de plaats moet komen. Het CDJA gelooft niet in die nood zaak. „Het kan," 20 stelt men, „ook anders: Kethel moet een mooie groenzoom blijven vor men waar iedereen van rust en stilte kan genieten. Het typische stukje Kethel moet voor het nageslacht bewaard blijven!" ouds tegen de vlakte gegaan zonder dat dat echt nodig was. Alles wat ai verdwe nen is, daar kunnen we niks meer aan doen. Wei kunnen we onze stem laten horen voor het behoud van wat er nog is. en daar zullen we ons voor inzetten ook," zo zegt men bij het CDJA. Met name in de financiële sector zou nog het één en ander ge schoven kunnen worden, zoda nig dat men de exploitatiekos ten binnen het geraamde kre diet van 35 duizend gulden kan houden. Voor de rest. bestaan er geen noemenswaardige pun ten van geschil. Wat de exploitatie betreft, er is gekozen voor een model waarin aan twaalf personen dag en nacht onderdak kan worden verleend. Daarbij wordt ge dacht aan een eveneens perma nente aanwezigheid van tenmin ste één gastvrouw of -heer, zo nodig uit te breiden naar twee. Ook de logiesprijzen per per soon per nacht zijn inmiddels bekend. Direkteur Florijn van de gemeentelijke sociale dienst heeft al te kennen gegeven dat de hoogte van dit bedrag geen belemmering vormt deze te ver goeden. Plaatsing van gevallen geschied door een aantal hulpverlenende instanties, waaronder het JAC, de burgerraadslieden en de bu renhulp van de Vettenoordse- polder. Aanvankelijk was er enig bezwaar tegen deelname van de burgerraadslieden om dat dezen slechts een verwijzen de functie zouden mogen heb ben. Later kwam men op de bezwaren terug. Plaatsing kan in elk geval niet door politie. kerken en huisartsen verzorgd worden. Als centrale aanmeldingspost is de Telefonische Hulpdienst Wa terweg-Noord genoemd. .Daar over is het overleg nog niet helemaal afgesloten, maar de THD heeft zich inmiddels wel daartoe bereid verklaard. "Wanneer de nood hoog genoeg is, is in principe elke „gast" in het opvangcentrum welkom. De gevallen echter waarin persoon lijke communicatie niet meer mogelijk is zullen elders onder gebracht worden, op meer me dische adressen. Zie verder pa gina drie van deze krant 99 Schiedam „Het Broersveld mag geen tweederangs-win kelstraatje worden". Die mening klinkt door in de oproep voor de eerste vergadering van de werkgroep Broersveld. Vooral het bedisselen, wat zowel in de discussienota voor de binnenstad van wethouder Chris Zijdeveld, ais in het binnenstadsplan Schiedam gebeurt, wordt door de werk groep in spé verworpen: „We willen weten wat er over ons en zonder ons wordt besloten", heet het in de oproep van de voorlopige werkgroep. Vlaardingen Het hoog opgelaaide me ningsverschil tussen de huurdersvereni- ging van de flats aan de Holy-singel en de verhuurmaatschappij Investor Beheer B.V. is bijgelegd. Na een publikatie in een andere Vlaardingse krant besloten me vrouw E. Lingmont, voorzitster van de huurdersvereniging, de heer V. C. Muller, manager van Investor Beheer B.V. en de heer C. M. Kievit van onderhoudsmaat- schappij Cresco Vastgoed, rond de tafel te gaan zitten om klaarheid in de tegen woordige gang van zaken te geven. Investor is hard bezig met reparaties aan de flats uit te laten voeren. Ook zullen alle klachten van de bewoners zo veel mogelijk weggewerkt worden. De Holy-flats worden eindelijk opgeknapt. De lift schachten staan in de steigers. Vlaardingen „Prachtige ver- halen", zo reageert wethouder Bas Goudriaan van stadsont wikkeling op de uitlatingen van gedeputeerde J. Borgman in onze krant van vrijdag over het aan te leggen bos in de Broekpolder. De gedeputeerde Den Haag De verwachte haringvangst zal dit jaar aan zienlijk lager zijn dan in het vorige jaar. Dit heeft minister Fons van der Stee geantwoord op schriftelijke vragen vanuit de Tweede Kamer, die ter voor bereiding waren gesteld van het begrotingsdebat. Volgens de minister is de daling van de besomming een gevolg van de verdere beperking van de haringvisserij en de ten op- richte van vorig jaar gedaalde prijs. Als oorzaak van de daling noemde de minister de toegeno men invoer uit Denemarken, Canada, Ierland, Groot-Brittan- rüë, Noorwegen en Usland. De minister verwacht dat het totale resultaat van de grote zeevisse rij dit jaar het resultaat van 1977 niet zal bereiken. stelde daarin een soort compro mis voor: Een bos van formaat én woningbouw. „Tot 1986 gaat daar geen enkele paal de grond in", zegt Bas Goudriaan. „Nergens voor no dig want er zijn nog genoeg bouwlokaties in Vlaardingen voor 4700 woningen", zo stelt hij. Eerst wil hij de onderhandelin gen met gedeputeerde staten hierover afwachten, die waar schijnlijk in januari van het volgende jaar zullen plaatsvin den. „Als gemeente hebben we altijd gezegd: Geen woningen in de Broekpolder en daar blijft het bij. Op speculaties, dat de minister gezegd zou hebben al leen geld voor de aanleg van een bos uit te willen trekken als daar ook huizen worden gebouwd, wil ik niet vooruitlo pen", aldus wethouder Goud- 1 De 24-jarige Rót- heeft bekend J®. II-jarig meisje onder be jaging van geweld in een *wder aan de Mgr. Nolenslaan wt ontucht te hebben gedwon gen. E* gebeurtenis vond plaats op oktober om kwart voor vijf. Geïntimideerd door de bedrei gingen van K- heeft het meisje zich niet durven verzetten. Doordat er bij de politie een klacht werd ingediend, kon K. worden opgespoord; na verhoor bekende de man de gepleegde feiten. Hij is inmiddels voorge leid voor de officier van justitie te Rotterdam. Het achterstallige onderhoud wordt door de firma Cresco ter hand genomen. Er wordt nu gewerkt aan de liftschachten. Tevens is het onderzoek van de ketels van de centrale verwar ming in de flats bijna afgerond en in december zal het dak opnieuw bedekt worden. De be woners hebben een duidelijk contract ter ondertekening ge had, waarin staat dat Investor alle onderhoud buiten de flats voor zijn rekening neemt en de bewoners zorg moeten dragen voor de kleine reparaties bin nenshuis. Els Lingmont: „Wezijn eigenlijk heel erg verwend geweest dooi de vorige beheerder, de RVS, die alle kleine reparaties ver zorgde. Nu blijkt dat het niet veel heeft ingehouden, want het grote werk is in zijn geheel verwaarloosd. De liften waren gevaarlijk, de ketels stonden op springen, het dak lekt, de sloten waren niet goed en de riolering moet daorgespoten worden. Doordat het onderzoek, overleg en kostenberamingen veel tijd in beslag nemen, hadden wij het vertrouwen in Investor verlo ren. Nu blijkt dat alles prettig kan verlopen". wethouder Bas Goudriaan zegt over dit plotselinge gunstige verloop: „Ja natuurlijk gaat al les nu goed. Die jongens hebben de pest aan die negatieve be richtgevingen door de pers. Maar het blijven slimme lieden, die veel winst willen maken. Die houding houdt van mij niet veel in. Inspecteurs van bouw- en woningtoezicht houden wel elke dag de boel in de gaten". De heer C„ M. Kievit van Cresco: „Als er klachten zijn moeten de mensen mij op het nummer 070-559955 bellen, dan kan het dezelfde dag nog verholpen worden". Maassluis Het college van b en w van Maassluis noemt de stijging: van de begroting van bet openbaar lichaam Rijnmond onaan vaardbaar. Zij zal zich derhalve verzetten tegen de sterft verhoogde bijdrage in algeme ne kosten. De opgenomen ramingen in de begroting van Rijnmond voor het aankomende jaar komen neer op een bedrag per inwoner van 11,31 gulden. Dit betekent een verhoging van 14,47 procent. tJ en w vinden dit al te gortig. In hun voorstel aan de gemeenteraad om hier bij Rijnmond bezwaar tegen te maken, worden enkele posten opgesomd die een wel zeer grote stijging van kosten blijken te hebben ondergaan: Kosten van adviezen van derden en van technische en administratieve bijstand van gemeenten: Een stijging van 81,5 procent Kosten van mechanische verwerking van gegevens: Een sti jging van 92 procent Het college van b en w van Maassluis meent, dat Rijnmond geen rekening houdt met de noodzakelijk door te voeren bezuinigingen. Tenslotte worden gemeenten hierdoor getroffen hetgeen blijkt uit de beperkte uitkeringen uit het gemeentefonds voor het aankomende jaar. Een verhoging in bijdragen zoals Rijnmond dat nu voorstelt past daarom niet, 20 vinden b en w. I „Alle betrokkenen moeten daar toe de handen ineenslaan en deelnemen aan de werkgroep, die zal worden gevormd". Morgen komen alle betrokke nen al bij elkaar om te overleg gen, wie er in de werkgroepen, zitting moeten nemen en wat er precies moet gaan gebeuren. De apathie die er, zoals in de op roep wordt gesteld, over alle betrokkenen is gekomen, moet eindelijk worden verbroken, en de gemeente moet worden aan gezet tot een actief beleid. Zaal Marijke zal daartoe om achtuur met zo veel mogelijk mensen moeten worden gevuld, vindt de voorlopige werkgroep. Mensen, die niet kunnen komen, worden verzocht te laten weten dat ze met de denkbeelden van de voorlopige werkgroep in stemmen. Men is vooral bang dat het Broersveld wat winkelfunctie betreft naar de achtergrond zal worden geschoven; de discus sienota die is opgesteld door wethouder Chris Zijdeveld ging er vanuit dat vooral „winkels in de tweede linie" een uitste kende plaats op het Broersveld zouden kunnen krijgen, De voorlopige werkgroep is het daar niet mee eens. het druist, stelt zij, volledig in tegen de belangen van bewoners en voor al de winkeliers, als er een soort achteraf winkelstraat je van het Broersveld wordt gemaakt. Vandaar ook dat alle krachten worden gebundeld am de belan gen te verdedigen. Om acht uur morgenavond wil men zich er verder over gaan beraden. Dit nieuwsblad. waarin u at het nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd tn combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad. Stuur mij dal nieuwsblad 1dagen gralis op proef toe in combinatie mei: Rotterdamsch Nieuwsblad Deze bon tn open envelop, zonder pos/zege/, sferen naar Antwoordnummer 834. Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1