SCHIEDAMSCHE COURANT Werkloosheid bijna gelijk Gusto-personeel kan niet terecht Ruzie over opbouwwerker Wijkagent moet ook surveilleren Rijnmond Meubelen! Snel van de hand Vakmanschap in Meubelen Autobedrijf ERTAN Grote problemen om alle 700 werknemers bij RSV in te delen: Zaak Aantjes al in cabaret Nieuwe subsidie regeling Burgemeester eert KWF- jubilarissen «fe*jpki.'M ZUID DREIGT MET ADVOCAAT Commissaris tegen wijkgroep: Twee weken lang twee kranten Schiedam heeft al 103 jaar lang z'n eigen i Schiedamsciie Courant. Die kost nu niets. I I I I I "I rJ *t Is bijna zover..... REISBURO JAC. OE GROOT VlaardingenWesthavenkade 35-39, tel.010-342239 Woensdag 8 november 1978 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broerr-vest 3 - telefoon ;id ministro tie 268091 redaetie 262566 - Mnclnendionst 144144 .103de jaargang no. 26212- 8 PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL Met ingamr van 15 no vember wordt een nieuwe overheidssub- sidieregeling van s kracht: de zogenaamde SOB-regeling. Deze subsidie is speciaal be doeld voor om- en bij scholing van mensen, die werkloos zijn of die dat dreigen te worden. Deze nieuwe regeling zal de komende maan- den zeer grote aan dacht krijgen op het Arbeidsbureau. Direc- teur Harberts ver wacht er van, dat deze regeling een goede op lossing kan zijn voor aardig wat werkne mers. De werkloosheid in het werkgebied van het Gewestelijk Arbeidsbureau Nieuwe Waterweg-Noord is in de afgelopen maand vrijwel gelijk gebleven. In totaal is bij de mannen een werkloosheidspercentage voor dit gebied van 2,91 genoteerd. Het landelijke percentage is momenteel 4,2. Schiedam Meer dan vijf tig wijkhoofden en collec tanten hebben gisteravond burgemeester Arie Lems speldjes zien uitreiken aan jubilarissen van de „kan kerbestrijding". Dat was in zaal Irene. Op uitnodiging van de vereni ging met de lange naam, de afdeling Schiedam van de Ne derlandse vereniging tot steun aan het Koningin Wilhelmina Fonds voor de kankerbestrij ding, sprak daar onder anderen de medisch directeur van de Daniël den Hoedtkliniek, dr. D. M.vandeVeldt. Lang duurde de vergadering niet. De meeste tijd werd in beslag genomen door overleg over de afgelopen collecte en over de komende; wat dat be treft worden er weinig proble men verwacht door het KWF. De avond was vooral bedoeld om suggesties te krijgen voor een collecte, die minder proble men geeft dan in het verleden wel het geval was. ADVERTENTIE voor betrouwbare Bovag-occstsions met 12 mud. garantie. VAN DEVENTERSTRAAT 11 TEL. 73.11.44 Koopavond geopend! Volgens de heer Harberts zijn er momenteel in dit gebied wei nig problemen, behalve bij men sen die toch al in een moeilijke hoek zitten: moeilijk plaatsba ren, die niet of nauwelijks meer aan het werk komen omdat zij hun gezondheid niet mee heb ben, minder vakbekwaam zijn of andere belemmeringen heb ben. Een merkwaardige ontwikke ling doet zich voor in de metaal. Daar is het aanbod wat gestegen (van 306 werkzoekenden naar 324), maar ook de vraag is toegenomen (van 426 tot 546 vacatures). Vraag en aanbod sluiten echter slecht bij elkaar aan, omdat leeftijd, fysieke be perkingen, vakbekwaamheid en een goede motivatie de moge lijkheid om te voldoen aan de vraag (die uiteraard vrij selec tief kan zijn) zeer beperken. In de werkloosheidscijfers van dit moment zijn nog niet de ex-werknemers van de scheeps werf Gusto in,Schiedam terug te vinden. De reorganisatie in de scheepsbouw heeft nog geen weerslag op de cijfers, maar dat kan over enige tijd wel ver wacht worden. Harberts: „Zeer binnenkort zijn er weer uitge breide besprekingen, water met die mensen moet gebeuren. Zoals bekend zijn ze en bloc overgenomen door RSV, met bestemming Verolme. Het is na tuurlijk echter maar de vraag, of Verolme voldoende werk voor ze heeft Daarnaast zijn er uiteraard ex-Gusto-jverkne- aaü mers, die een heel andere voor keur hebben. Zij krijgen twee maal een andere passende baan aangeboden, als die te vinden is, en als ze ook in die mogelijk heden niets zien vallen ze in de afvloeiingsregeling". Het zal nog wel enige tijd duren, voor er duidelijkheid is voor alle G us to-werknemers. Met alle werknemers zal, indien noodza kelijk, individueel bekeken wor den, wat er nu moet gaan gebeu ren, zodat het wel een tijdroven de zaak gaat worden. in^^efblea'fe'tó'ïfi^a Gusto liqt er verlaten bij, al kunnen nog lang niet alle oud-werknemers onderdak vinden bij de RSV. Nog van directeur Harberts oppagi- veertig mensen werken bij de Schiedamse werf, die wordt begrensd door Maasdijk, Buitensluis, Voorhaven, Nieuwe na3. Maas en Mérwehaven. Luchtfoto: Henk Speksneijder/Sijt-hoff Pers. Schiedam De bewonersvereniging Schiedam-Zaid heeft een advocaat In de arm genomen om ervoor te zorgen, dat bestuurslid Armand van Puyvelde tot opbouwwerker in Zuid zal worden benoemd. Schiedam „Door perso neelsgebrek zijn we ge dwongen cm «ijkagentes uit West in te zetten in de surveillancedienst". Dat heeft commissaris Cees van der Haagen van de Schie damse politie meegedeeld aan de nieuwbakken wijk groep voor Frans Hafsplein 1 omgeving, ineen gesprek ver het fun voor géén geld Niets, voor Schiedammers die voor het nieuws uit de rest van de wereld op het Rotterdamsch Nieuwsblad zijn geabo nneerd*cr' Niels, voor Schiedammers die beide kranten wel eens twee weken lang gratis en vrijblijvend ter kennismaking willen meelezen. fVuin... 1,ii Opsturen in een envelop zonder postzegel aan de SeifiKlamsclie Courant, antwoordnummer 834, 3000VB Rotterdam, vooreen: volledige kosteloze en geheei vrijblijvende kennismaking met de Schiedamsche Courant en het Rotterdamsch Nieuwsblad, twee weken lang O aansluitend tol 1 januari 1979 voor 2.f,— O aansluitend per maand f 13,90, waarvoor een machti ging tot automatische giro-afschrijving wordt verstrekt Naam adres ^woonplaats tel. m. en over bet functioneren van de wijkagent. „Het was een erg positief ge sprek wat we met de commissa ris hebben gehad", zo vertelt Jan van Donkelaar, één van de twee initiatiefnemers tot de wijkgroep." Van der Haagen heeft ongeveer een uur voor ons uitgetrokken en zeer geduldig naar de door ons aangevoerde problemen geluisterd. Hij is erg geschrokken, toen hij, hoorde dat wij er weken over hebben gedaan om met de wijkagent in contact te komen. Dat was, zo stelde de commissaris, niet de bedoeling". In het gesprek werd de twee wijkgroepleden een gesprek met de wijkagent en met diens brigadier toegezegd. Daarbij zou dan kunnen worden afge sproken hoe het contact tussen wijkgroep en wijkagent kon worden verstevigd. „Overigens betekent dit niet", heeft Van der Haagen gesteld, „dat de wijkagent ook alle ver gaderingen in de wijk zal gaan volgen. Daardoor zou er een te grote betrokkenheid met de be woners kunnen ontstaan en zou een agent de volgende dag moei te kunnen ondervinden om zijn gewone taak naar behoren te volbrengen". Het duo van de wijkgroep heeft in het gesprek met de commis saris het voorbeeld van Oost aangehaald, waar de wijkagent functioneert zoals hij zou moe ten functioneren. Ook de com missaris zag Oost als een goed voorbeeld. „Maar", zo heeft hij daaraan toegevoegd, „in Oost hebben we er ook een bijzonder geschikte figuur voor, ik zou willen dat we daar tientallen van hadden. Dat is echter niet het geval", zo hebben de wijk- groepen van hem begrepen. Bovendien heeft Zuid leden uit de sollicitatiecommissie en dé SSWO (het werkgevers instituut voor de opbouwwerker) terug getrokken, omdat daar grote bezwaren leefden tegen de be noemingvan Van Puyvelde. De andere overgebleven kandi daat voor de functie van op bouwwerker had, zo stelde men, veel betere papieren. Deze had, in tegenstelling tot Van Puyvel de, sociale academie gevolgd, en dat was van tevoren juist als iets heel belangrijks aange merkt. Vandaar ook, dat er nu van alle kanten protesten rijzen tegen de benoeming door Zuid van een eigen (minder gekwali ficeerd) bestuurslid. De SSWO wil nu de sollicitatie commissie uitbreiden; de bewo- nersvereniging vertegenwoor digt immers niet heel Zuid en er moeten dus meer instanties in de commissie worden opge nomen. Zuid verzet zich hierte gen en gaat zelfs zover, dat het advocatencollectief uit Rotter dam in de arm genomen is om de verkiezing van Armand van Puyvelde door te zetten. Eerder was in een vergadering al vast gesteld, hoe de bewonersvereni ging zelf moest bepalen hoe de sollicitatiecommissie tot stand moest worden gebracht, en dat die eerdere beslissing maar moest worden doorgezet Daartegenover stelt de SSWO, dat in dezelfde vergadering was besloten dat ook de andere be wonersverenigingen inspraak in de gang van zaken moest hebben; indirect moet de op bouwwerker immers ten goede komen aan allebewonersver enigingen en niet alleen «an Zuid. Achter de schennen wordt dan ook beweerd dat de zaak „stinkt": „Zuid probeert koste wat kost een eigen bestuurslid in het zadel te helpen", zo stelt men. Dat de andere overgeble ven kandidaat dan, in tegenstel ling tot Van Puyvelde, aan de eisen voldoet maar zich heeft teruggetrokken, wordt met de mantel der liefde bedekt. Officieel wordt er door niemand nog iets naar binten toe gezegd; de partijen moeten eerst nog maar eens bij elkaar komen om klaarheid in het conflict te bren gen. Wanneer dat precies moet gaan gebeuren is nog niet eens bekend; afspraken daartoe zijn nog niet gemaakt; de zaken liggen op het moment nog veel te gevoelig. Schiedam Steeds meer moeite kost het om alle werknemers van de Gusto onder te brengen bij de werven van Bijn-Schelde-Verolmc. Gevreesd wordt, dat toch veel personeel van de IHC-werf in Schiedam op straat komt te staan. Grote hoosdoener zou volgens insiders de VDSM zijn, Verolme op Rozenburg, waar de organisatie er niet op berekend is om veei werknemers van de Gusto in dienst te nemen. „Het blijkt dat de RSV er vee! te licht over gedacht heeft om 7ÖD man over te nemen," zei gisteravond Piet Schudelaro, de voormalige secretaris van de ondernemingsraad van 1HC- Gusto aan de Maasdijk. Hij verwacht nog grote moeilijkhe den, maar kon met geen moge lijkheid schatten hoeveel werk nemers van de nu gesloten werf werkloos zullen blijven. £)e onderhandelingen zijn nog gaande," zie Schudelaro, nadat gisterochtend een extra verga dering was belegd van vroegere ondernemingsraadsleden. „De mensen van Gusto wachten af. Eén voor éen'worden zij opge roepen, er worden interviews met hen gehouden met vragen zoals: wat wilt u, en wat is uw achtergrond, en zou u bij de VDSM willen? Het is net alsof je in de etalage staat- Wie te recht komt in één of andere baan, is een open vraag. Van alles is nog mogelijk." Daarbij komen gevoelens, die al een rol speelden op de Schie damse werf voordat tot sluiting werd overgegaan door IHC-Hol- land. Weinig oud-werknemeTs gaan met graagte naar do VDSM op het eiland Rozenburg en in een aantal gevallen is zelfs al geweigerd. Het gaat echter om een klein deel van het totaal. In do betrokken ondernemings raden wordt de VDSM gezien als een werf, waar de bedrijfs voering „niet klopt". Minder personeel van Gusto dan ver wacht werd zou er terecht kun nen, Schudelaro: „Elke voor spelling is echter nog voorbarig. Tegen de Kerst zal er wel iets meer bekend zijn." Op de werf aan de Maasdijk werken nog slechts veertig men sen. De meesten van hen zijn werkzaam bij de loonadmini stratie Schudelaro: „Ook hou den een paar zich nog bezig met de twee loodsen en het kantoor, die onder monumenten kunnen gaan vallen. Daar weet niemand raad mee." Bij de Rotterdamsche Droog dok Maatschappij op de Heij- plaat zou alleen personeel uit de machinefabne t van Gusto kunnen worden ondergebracht. Daartoe werd zes weken gele den nog een open dag gehouden, maar tot nu toe heeft deze weinig opgeleverd. Vrouwen slachtoffer van coniactlenzsnspecialist. Het succes van de methadonbus is gebaseerd op vertrouwen. Poppenschoonheid in „De Dubbelde Palmboom". Overheid faalt in voorlichting energiebesparing. Vijf kwartier slechts heeft de koopavond gisteren geduurd in het Schiedamse bejaardentehuis Thurlede. En toen was alles al uitverkocht Speelgoedbeesten, schortjes, panne lappen en allerhande breiwerk en ander handwerk, waar aan veel inwoners de laatste maan/hm elke dinsdagmiddag hebben gewerkt, waren binnen de kortst mogelijke tijd de deur uit Het was dan ook enorm druk aan de Nieuwe Damlaan. Met de opbrengst van de zogenaamde koopavond zijn nog geen plannen. Het gaat om ruim 1500 gulden, waar aan waarschijnlijk een recreatieve bestemming wordt gegeven- Schiedam Over de afge treden fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Ka mer, mr Wim Aantjes, wordt morgenavond me teen al een spottende visie gegeven tijdens de landelij ke première van een caba retprogramma, dat plaats vindt in het Zoldertheater in de Teerstoof in Schi-sr dam. De nieuwe formatie Mon- kau, Mok Meeberg heeft gisteren op de valreep het programma „We staan er gekleurd op" geactuali seerd: een opvallende plaats is ingeruimd voor Aantjes. Ook in de loop van vandaag zouden Marius Monkau, pianist Andries Mok en Rob van de Mee berg nog wat schaven aan het nummer vanwege de nieuwe on (wikkelingen, Ove het maatechappuicriti- sche trio, dat niet wars is van een komische noot, staat meer op pagina vijf van deze krant. advertenties J Na een ingrijpende verbouwing heropent OP DE BILUTONIAAN10 TE VLAARDINGEN OP ZATERDAG 11 NOVEMBER Ons nieuwe telefoonnummer wordt 010-348677 (4 lijnen) r*-AABD

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1