SCHIEDAMSCHE COURANT Ineens kwam vuur zee Loodsen brandden als een lier Met inspraak meer theater in Passage Onderzoek rellen vordert Desnoods met vrachtauto's de binnenstad blokkeren Ook brand in autoshowroom Aanleg Lickebaert aanbesteed Vlaardingen Een zeer felle en uiterst riskante brand heeft gistermiddag het meu belbedrijf Het Oude Ambacht, de vroegere firma Sprij, aan de Vlaardingse Westhaven- kade nagenoeg volkomen in as gelegd. Alleen al aan opgeslagen meubelen en materialen ging voot een waarde van zeker anderhalf miljoen gulden - en waarschijn lijk nog aanzienlijk meer - in vlammen op. EEN WONDER Slechts gewonde 'laatselijke verenigingen krijgen voorrang op film INGESTORT NIET VEILIG 't Is bijna zover..... REISBURO JAC. DE,GROOT Nieuwe vereniging: Broersveld Belangen WÈSèsw1 Geen spreekuur VOP-keet meer Ponderdag 9 november 1978- ON AFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 2621S— 6 PAGINA'S. Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 - k lach ten dienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL oenen Milj bij brand Sprij Directeur Bram Sprij zit moedeloos voor zijn bedrijf op straat. Weer is zijn bedrijf ge* troffen. ^;v£W*r>fyp?v^ .T: Deze foto werd en kele minuten na het uitbreken van de brand gemaakt. De gebouwen die hier nog overeind staan, zijn grotendeels uit gebrand. Geheel rechts het eigenlijke pand aan de Westha- venkade. Een van de loodsen stortte al snel na het uitbreken van de brand in. Er was niets meer aan te redden. De schade aan de gebou wen, die ook in de tonnen loopt, kan gisteravond nog niet geschat worden. Het bedrijf was slechts gedeeltelijk verzekerd. Over de oorzaak van de brand is nog niets be kend: daar wordt van daag een onderzoek naar ingesteld. Bij de brand, die uren woedde voor de brandweer de staak onder controle had, werden en kele omliggende gebouwen in de vierhoek Parallelweg, West- havenkade, Vetteoordsekade en Stationsstraat door het vuur bedreigd. Het belastingkantoor aan de Parallelweg, waar alle ramen aan de achterzijde door de hitte sprongen, werd uit voorzorg in allerijl ontruimd. „Het is ongelofelijk: ik heb nog nooit zoiets meegemaakt", stamelde een van de personeel sleden een uurtje na het uitbre ken van de brand, waarvan om half drie de eerste melding bin nenkwam. „Als we een seconde later waren geweest, waren we er nooit meer levend uitgeko men." En een ander: „Ik stond over mijn werk gebogen en ineens kwam die vlammenzee op me af. Dat vergeet ik mijn hele leven niet meer." Achteraf gezien is het een won der, dat slechts één van de zestien personeelsleden gewond raakte, de 48-jarige Bram Bak kers, die als enige aan het werk was op de afdeling waar het vuur ontstond. Hij werd met brandwonden naar het zieken huis vervoerd. In de loop van de middag kon hij al naar huis. Bij de brand, die vooral woedde in en om enkele loodsen en gebouwtjes achter het eigenlij ke bedrijf aan de West ha venka de, werd niet alleen de firma Sprij ernstig getroffen. Enkele loodsen waren verhuurd aan andere meubelbedrijven, waar onder Muylaert BV en Winter en De Lange, beide uit Vlaar- dingen. Zij hadden op het ter rein voor vele honderdduizen den guldens aan meubels en aanverwante artikelen opgesla gen. lieden in aktie, waaronder leden van het Schiedamse korps, die ter assistentie waren geroepen. Hond half zeven kon het sein ..brand meester" worden gege ven, maar met het nablussen is de brandweer nog uren bezig geweest: tot diep in de nacht. Ie malen eerder gebeurd. De uitbrandde. Dat gedeelte Is in- laatste keer was vier jaar gele- middels herbouwd- Of dat met den, toen een gedeelte van het de nu verwoeste gedeelten ook pand aan de Westhavenkade zal gebeuren is nog de vraag. Schiedam Het Passagethea ter moet een grotere betekenis inde ogen van de Schie- s. Volgens cultuurwet- Herman Posthoorn is daarbij een goed hulpmiddel: inspraak geven op het program ma. Via de Schiedamse Ge meenschap moet de bezoeker van Passage in de gelegenheid worden gesteld om wensen op het gebied van film, toneel, muziek en andere evenementen (acties, congressen, experimen ten) naar voren te brengen. Posthoorn, heeft een discussie nota vervaardigd, die door de Oil nieuwsblad, waarin u al bet nieuws uit eigen om- Geving kunt vinden, wordt zander extra kosten be- zorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad. a»U tSil nieuwsblad 14 dagen graiis op proef toe '"combinatie met: Rotterdamsch Nieuwsblad RN - VD. Haam Adres Woono' Tel ff 000 open envelop, zonder sturen naar. nr"*oordnummgr 834. Rotterdam. voltallige raadscommissie voor vorming en recreatie „uitste kend" is genoemd. Alleen het geld blijft een probleem: zolang Ruud Pillard optreedt als waar nemend exploitant, moet een j uridische vorm worden gezocht die beheer en exploitatie van het theater regelt. Ook moet er een overlegplatform voor de pro grammering komen; in de over gangsfase wordt het Zolder theater in de Teerstoof daarbij al betrokken. In de plannen van wethouder Posthoorn krijgt het theaterle ven voorrang boven de film. Per slot van rekening is Bio (de kleine zaal met 138 zitplaatsen) bij uitstek geschikt voor film voorstellingen, die dan een in houdelijk karakter moeten krij gen. In de grote zaal (met 550 plaatsen) kan volop aandacht worden besteed aan amateuris tische kunstbeoefening en pro fessioneel theater. Een eerste stap is de verbetering van de toneelaccommodatie met het geld uit de zogenaamde 700-pot (wat over is van de viering van Schiedams zeven eeuwen be staan als stad). Ook wordt ge werkt aan een betere toeganke lijkheid voor gehandicapten, waarbij de plateaulift een aan zienlijke verbetering is. Posthoorn wil meer mogelijk heid bieden aan plaatselijke verenigingen om van de grote 7a.1i gebruik te maken. Ook wil hij bevorderen dat „culturele minderheden" met experimen ten en maatschappijkritische uitingen en activiteiten op de proppen komen. Het Passage theater moet open staan voor alle vormen van alternatief ge en betrokken kunnen worden bij gebeurtenissen in de stad (goede voorbeelden daarvan waren de grote Gusto- avond op vrijdag 28 oktober 1977 en de Chili-manifestatie op maandag 1 mei van dit jaar). Om twintig over drie, bijna drie kwartier nadat de vuurhaard was ontstaan, stortte een van de muren van een loods in. Toen was het inmiddels al duidelijk dat van het bedrijf nauwelijks meer iets gered kon worden. Wel lukte het de brandweer, de kantoren en showrooms in het gebouw aan de vWestba venkade te behouden, al moesten regel matig brandende dakgoten wor den gedoofd. De brand werd met zo'n veertig stralen bestreden. In totaal wa ren ruim negentig brandweer- Kon gisteravond over de oor zaak nog niets gezegd worden: feit is dat het bedrijf, met alle aangebouwde loodsen en bijge bouwtjes niet ai te brandveilig genoemd kon worden. „Ik ben blij dat we nou eindelijk eens van die ongecontroleerde troep af zijn", zo viel uit de mond van een brandweerfunktionaris te horen. „Het zat er al jaren in, dat het hier nog eens goed fout zou gaan", zo zei een ander. advertentie Het is niet de eerste keer, dat Het Oude Ambacht doorbrand geteisterd wordt; dat is al enke- Na een ingrijpende verbouwing heropent OP DE BILLITONLAAN 10 TE VIAARDINGEN OP ZATERDAG 11 NOVEMBER Ons nieuwe telefoonnummer wordt 010-348677 (4 lijnen) Schiedam Het onderzoek van de rijksrecherche naar het optreden van de mobie- Schiedam Bewoners en winkeliers van het Broersveld ring van het Broersveld tegen deinzen niet terug; voor harde acties om eindelijk een te gaan", eind te maken aan de jarenlange onzekerheid, waarin zij verkeren. Gisteravond ging in zaal Marijke op het Broersveld een luid gejuich op, toen Joop van Woerkom opperde om desnoods met vrachtauto's de binnenstad te blokkeren, om de gemeente Schiedam onder druk te zetten. De middenstanders en de bewo ners willen duidelijkheid: waar gaat er gesloopt worden, welke functie krijgt de Broersveld in de toekomstige binnenstad en hoe rit het met de oude plannen voor een doorbraak tussen Broersvest en Broersveld voor bestemmings- en expeditiever- keer (via huidige „Bolmers Bou levard1')? Dat rijn enkele vra gen, waarmee de gisteravond opgerichte vereniging Broers veld Belangen zich onder meer tot de gemeenteraad gaat wen den maar ook tot hogere instan ties zoals het ministerie. „Wij moeten spijkers met kop pen slaan," zei Van Woerkom tegen vijftig belangstellenden. De voormalige fractieleider van de WD in Schiedam, die als huisbaas betrokken is bij de binnenstadsplannen, en die gis teravond unaniem gekozen werd als voorzitter van de nieu we vereniging, is het beu „nog steeds wordt geklungeld met allerlei plannen, terwijl er niets wordt gedaan om de verpaupe- Vlaardüngen Een vermoedelijk door brand stichting veroorzaakte brand in de autosho wroom „Uniek" aan de Cornells Speelman- straat dwong de Vlaardingse politie gister nacht ten tweede male uit te rukken. In de showroom bevonden zich een twintigtal au to's. De schade is nog onbekend. Er werd groot alarm gegeven. Terwijl de nablussingswerkzaamheden aan de resten van de meubelfabriek Sprij nog in volle gang waren, kreeg de brandweer de melding om drie uur 's nachts door. Ondanks het feit dat een groot gedeelte van het materieel dus nog in gebruik was, heeft de brandweer geen assistentie .aan hoeven vragen. Om half vier kon het sein „brand meester" gegeven worden. Op grond van welke feiten men brandstichting vermoedt kon de politie nog niet mededelen. Evenmin als de omvang van de schade. Hij herinnerde aan een van de eerste plannen voor het Schie damse centrum, het uit 1944 daterende .memorandum over de stedebouwkundige ontwik keling". In al die tijd daarna is weinig veranderd, volgens Van Woerkom. Toen al werd gesproken over verlenging van de Passage, al hoewel niet het Hoogstraat-ni veau, en ook werd toen al ge pleit voor een oostelijke toe gang, een verbinding vanaf de Singel via het laantje van Bol mers naar de binnenstad. Ook in het bestemmingsplan, dat de gemeenteraad in 1974 aannam, staat een voorkeur voor een dergelijke verkeersontsluiting". Van Woerkom citeerde uit vele plannen (van de PvdA/PPR- werkgroep, van actiecommité 1 De Laan, van de WD, van de Belangengroep Schiedam en van wethouder Chris Zijdeveld) en merkte tot slot op dat zelfs de adviseur van de raad van state, en ook de Kroon zelf, in de uitspraken over het binnen stadsplan van 74 de noodzaak van een doorbraak tussen Broersvest en Broersveld er kennen. Gisteravond is duidelijk gewor den, dat vereniging Broersveld Belangen een goede verkeers ontsluiting naar de Broersvest voorstaat Van Woerkom: .Al leen Zijdeveld vindt in zijn dis cussienota over de binnenstad, die nota bene verscheen voordat de Kroon een uitspraak had gedaan, dat er geen doorgang Het Broersveld verpaupert door de onzekerheid, die al jaren duurt bij bewoners en winkeliers over de toekomst van hun straat. hoeft te komen. Volgens hem hoeft er in een binnenstad niet zoveel verkeer te rijn. Als er straks gebouwd wordt op de kaalslag, moeten daar, zegt de wethouder, mensen gaan wonen die geen auto hebben omdat je in de binnenstad geen auto no dig hebt Ik vind dat nonsens. Ik heb daar geen woorden voor". Voordat Broersveld Belangen overgaat tot harde acties, gaat schriftelijk een en ander wor den ondernomen. De kersverse vereniging wil in ieder geval een plaatsje in de stichting binnen stad Schiedam; ook gaan ver zoeken de deur uit naar vooral de gemeenteraad om niet langer te dralen met uitvoering van bestaande plannen voor zover als dat mogelijk is. Ie eenheid tijdens de rellen in Schiedam vordert. De rijksrecherche is op het mo ment bezig met het horen van getuigen over het inci dent, waarbij ANP-foto- graaf Paul Stolk door leden van de mobiele eenheid het ziekenhuis in werd gesla gen. Politievoorlichter Dick van der Veen vertelt, dat de maandag na de rellen meteen al een begin met het onderzoek was ge maakt „Hoever het nu is, is mij niet bekend. De rijksrecherche verricht het onderzoek en doet daarover geen mededeling te gen de politie. Pas als alles afgerond is, wordt er verslag uitgebracht bij de officier van justitie. Ook over de tijdsduur van het onderzoek is ons niet bekend." Behalve het onderzoek naar het politieoptreden bij de relletjes loopt er ook nog steeds een onderzoek naar het politieoptre den bij de aanhouding van Hu- go J. Deze Schiedammer werd door een agent bij die aanhou ding in rijn buik geschoten. Ook over de stand van zaken bij dit rijksrechercheonderzoek is nog niets bekend. VIaardingen Te geringe be langstelling Is er de oorzaak van dat het veertiendaagse spreekuur in de VOP-keet in alle stilte is komen te verval len. Dat betekent overigens niet dat de bewoners voortaan geen antwoord meer op bun vragen zullen krijgen. Alleen zullen ze zich weer rechtstreeks tot het stadhuis moeten wen den, telefoon 355888, toestel 195. V!aardingen Het aannemingsbedrijf A. J. Suijkerbuïk b.v. uit Hoogerheïde heeft van het algemeen bestuur van het recreatieschap De Lickebaert de opdracht gekregen het laatste gedeelte van het deelplan oeverstrook van het recreatiegebied aan te leggen. Het aannemingsbedrijf sleepte als laagste inschrijver de opdracht in de wacht Het gaan om een opdracht waar ruim 2,5 ton mee gemoeid is. Dc werkzaamheden omvatten de aanleg van'de westelijke ontsluitingslus, de afwerking van de reeds gerealiseerde uitzichtheuvei en de uitbreiding van de oeverstrook in westelijke richting. In totaal hebben veertien aannemers voor het project een aanbieding gedaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1