SCHIEDAMSCHE COURANT Veer Maassluis weer duurder i ;A Brandweer kan er niet door College ontstemd over start aanleg golfcourse Clowns- en kermismuseum wil naar Schiedam komen „Het was waarschijnlijk zuiver balorigheid" Winkelcentrum Steendijkpolder officieel open „Materiaal j voor het nageslacht i bewaren" „Politie moet het vloeken verbieden" Oversteek per auto naar vijf gulden VERVALDATUM ,,Om over bezetting te voorkomen" Brand bij autobedrijf: Vijf mille voor botulisme Installaties ia s?ï«M -\aL gestolen «ras- RltHHin '^fk:2ËËÊËk Vrijdag 10 november 1978_ onafhankelijk dagblad _103de jaargang no. 26214—8 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 26B091 - redactie 262566 - klacht end u-nst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen Het college van b. en w, is ontstemd over bet feit, dat onlangs in de Broekpolder van s - J start is gegaan met de aanleg van de omstreden golfcourse, zonder dat de gemeente daarvan op de boogte was of mee had ingestemd. Dat blijkt uit de beantwoording van de vragen over dit onderwerp, die in september waren gesteld door de raadsleden Versluys, Krabben en Schippers. Er heeft geen enkel verder overleg plaatsgevonden tus sen de provincie en het Vlaardingse college over de ze zaak. Dat ondanks het feit dat het gemeentebestuur de provincie geruime tijd gele den al heeft meegedeeld, dat er toch wel wat bezwaren en voorwaarden aan de aan leg van de golfcourse moes ten worden verbonden. Een en ander heeft het college in een brief aan Gedeputeer de Staten nog eens naar voren gebracht. De bezwaren van de gemeente j richten zich onder andere op het feit, dat door de situering van het clubhuis en de gekozen ont- I sluitingsroute het autoverkeer naar het hart vannde Broekpol der wordt gebrdcht. Bij het samenstellen van het vooront werp structuurplan is er van verschillende zijden op aange drongen, dat het autoverkeer tot de oost- en zijrand beperkt moest worden. De vaarverbin- ding, die in het structuurplan staat aangegeven tussen de Vlaardingse Vaart en De Bom- meer, is in het golfbaan-plan niet terug te vinden. Ook is het college ontstemd over het feit, dat het er niet naar uitziet dal het gehele terrein vrij toeganke lijk is, zoals in de bedoeling lag: het wordt slechts éénmaal door sneden door een openbaar voet pad. Het college verzoekt Gedepu teerde Staten in haar brief, zo snel mogelijk in contact te tre den over deze zaak. Daarna zal bekeken worden, hoe een en ander nader zal moeten worden aangepakt. Terugdraaien van de aanleg zal een moeilijke zaak wor den. Ambtenaar Kees Schooneveld: „Het geheel is niet in strijd met bet be stemmingsplan, terwijl we over de grond inmiddels ook geen zeggenschap meer hebben. Maar de provincie zal wel haar toezeggingen moeten nakomen. Het wachten is op de nadere contacten ^iiiEHimiiiriiimimiiiiiiiiiiiiiininiiiiiifiiiiiiiiuiurifiiiiiiJiiiiiiiirHjfiiiifSiiiiiiritiiiiiirimiiiiiiiiujiiiiruiiiiiitiijiiiiriiinniifiinfiiHiriiiiitifiiBiiiitriiiriiiiininuHiiiiiiriniiifiirurniHiiiiJiiiriniiinimiiijiiiiFitimriirtiiiiiifiNriiirifnriiinriiitiiiHiiiriiiu: Schiedam Als een geschikt pand kan worden gevonden, is het niet uitgesloten dat het clowns- en ker- rmsmuseuni van het Haagse echtpaar Akkerman zich in de Schiedamse binnenstad vestigt. In de zomer maanden wil het reizend museum in elk geval deze contreien al aandoen; naar een vast gebouw wordt gezocht. Over de mogelijkheid heeft cultuur wethouder Herman Posthoorn nog nauwelijks nagedacht, omdat er wel meer musea in Nederland zijn die betere huisvesting nodig hebben, maar zijn eerste reactie over de komst van het clowns- en kermismuseum is: „Misschien. Maar dat is al erg positief uitgedrukt". Het idee is geboren, nadat gemeente- voorlichter Dolf Buschkens met in formatie over het museum op de proppen kwam. Hij vertelde, dat het gaat om een reizende expositie van informatiemateriaal over het circus- en kermisleven. Eigenaars zijn de heer en mevrouw Akkerman uit Den Haag, die sinds de zomer van vorig jaar door het land heen reizen, verge zeld door een aantal losse medewer kers. Het museum bestaat in zijn huidige vorm uit twee trailers van elk dertig meter lang en tweeeneen- halve meter breed, en de rondleiding langs al het daarin geexposeerde materiaal wordt verzorgd door het echtpaar Akkerman zelf. „Mijn man is veertig jaar clown geweest", zegt mevrouw Akkerman, en hij heeft in die tijd zoveel verzameld, dat wij er een museum van konden maken. Het liefst hebben wij een vast gebouw, en dat hoeft met in Den Haag te zijn. helemaal niet, als er maar een plek is waar het museum zich definitief kan vesti gen. Ziet u, wij hebben geen kinderen, maar wij willen wel dat al het mate riaal voor het nageslacht bewaard blijft". Het clownen kermismuseum trekt alleen in de zomermaanden door het land. Het balletje is aan rollen gegaan, toen „clown" Akkerman bij de gomovnv Schiedam het verzoek indiende» nm m de zomer van 1979 ook voor onbepaalde tijd in Schiedam te mogen staan Het college van burgemeester en wethouders heeft dat verzoek in geen geval afgewezen, maar wil voor de goede orde eerst advies inwinnen bij de culturele stich ting van de stad, de Schiedamse Gemeenschap. Cultuurwethouder Posthoorn zal er nog contact over hebben met SG-directeur Ruud Pil- lard. niniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu!iiiiii!iiiiniiiiinuiiiiiiiiiiiiii!iiiiiMiiiiiiuiii[uiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiMi(iiiiiiiiii!iiiii!iiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiii[ii!iiiiiii:iiiiiiininiiiiniiminii!iiii!ii!iiiiii!iiiiiiiii!ii!ii!iiiiiii!in!»!:iiimiiiiiininiiniiiiiniiiiiiiiii>mimiiiiiniR Vlaardingen Vloe ken moet bij de wet verboden zijn, vindt de Bond tegen het Vloe ken, Logisch want an ders zouden ze niet zo beten. Daarom dat de bond het Vlaardingse gemeenteraad vraagt om in de algemene po litieverordening Vlaardingen een vloek- verbod op te nemen. De bond zegt er bij over te zijn, dat in sommige Nederlandse gemeen ten zo'n vloekverbod nog van kracht is. De meeste gemeenten voe len er echter weinig voor. Het staat al in het wetboek van strafrecht en dat is voldoende, menen zij. Daarvoor hoeft niet nog eens een extra politieverorde ning geschapen te wor den. De vraag om het vloek verbod zal te zijner tijd in de comissie algeme ne zaken afgehandeld worden. Dn nie»iwsb!ad, waarin u al het nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het Rorterdamsch Nieuwsblad. Sluur mi; dn nieuwsblad 14 dagen gratis op pioef toe in combinatie met: Rotterdamsch Nieuwsblad RN - V/Q, Naam Adres Woonpl Tei Ofte bon m open envelop tonder Postzegel sturen naar Antwoordnummer 834. Rotter daw Maassluis De automo bilist die met het veer Maassluis-Rozenburg mee wil, zal per 1 januari meer moeten gaan beta len. Eén keer de Water weg oversteken kost hem na die datum vijf gulden precies, mits zijn voertuig niet meer weegt dan 2000 kilo, want dan betaalt hij het dubbele. Voetgangers, wielrijders, bromfietsers en motorrij ders zullen van de tariefs verhoging niets merken overigens. Voor hen blijft alles bij het oude. Aldus een ontwerp-besluit van Gede puteerde Staten van de pro vincie Zuid-Holland. Voor een gezin per automan, vrouw en twee kinderen komt door deze verhoging een oversteek op maar liefst 6,50 gulden enkele reis. Provinciale Staten zullen zich 16 november over het ontwerp- besluit buigen. Naar alle waar schijnlijkheid zal het ontwerp er zondermeer doorkomen. Toch zijn er de nodige haken en ogen. Zo motiveren GS hun voorstel ondermeer met de volgende op merking: „Met tariefsverhogin gen wordt getracht overbe zetting van het veer te voorko men door gemotoriseerd ver keer af te stoten naar de Bene- luxtunnel". Het is echter de vraag of de verhogingen werkelijk houtsnij dend zijn: de firma die het veer exploiteert noteerde een toena me van auto passagiers met 7 1/2 procent. Daarnaast doet de tendens zich voor dat steeds meer Maassluizenaars die aan de overkant werken hun auto op de kade parkeren en dan als voetganger de pont nemen. Het is niet denkbeeldig dat die tendens zich nu in toenemende mate voort zal zetten, waardoor de parkeeiproblematiek voor de Maassluize gemeente des te nijpender wordt. Vooral de loketemployees van de veerdienst verwachten moei lijkheden. In het ontwerp-be sluit wordt voorgesteld dat in het geval van tariefswijziging oude couponboekjes en knip- kaarten nog tot een half jaar na de vervaldatum ingewisseld kunnen worden. Dat is volgens de employees te weinig. Eén van hen: „Onder onze passagiers hebben we veel zomergasten. Die ko men om het jaar. We hebben al vaak genoeg meegemaakt dat mensen dachten nog op hun oude couponboekje te kunnen varen. Ging niet door, een hoop geld dat ze zó weg konden gooien. Wij als walmensen krij gen dat natuurlijk op ons brood. Begrijpelijk, want als je wat s Voor de automobi- list wordt het veer bij- s na onbetaalbaar. koopt mag je als koper ver- wachten dat 'C er ook iets voor terugkrijgt". De employees zouden graag zien dat de mwisseltermijn met drie maanden verlengd werd. zodat in elk geval de oude cou ponboekjes tijdens de vakantie maanden nog ingewisseld kun nen worden. De auto's in de showroom van Unique zijn bedekt met een vette roetlaag. Of ze nog verkocht kunnen wor den moet nog worden vast gesteld. Vlaardingen De brand in een showroom van het Vlaardingse Autobedrijf Unique, die in de nacht van woensdag op donderdag uitbrak, is aangestoken door inbrekers. Tot die conclusie is de recherche inmiddels wwel gekomen. „Het is waarschijnlijk gewoon balorigheid geweest omdat men niets aantrekkelijks kon vinden", z© meent verkoopleider H. Geurtsen van het getroffen bedrijf. „Er was aan de achterzijde van het pand ingebro ken: daar was een raampje geforceerd. We laten hier echter nooit geld of iets dergelijks achter, dus ze hebben niets kunnen vinden". De balorige inbrekers staken de brand in de duurste automobiel die in de showroom stond: een Lancia met een waarde van een dikke 37 mille. Hoewel de brandweer vnj snel ter plaatse was kon zij toch niet voorkomen, dat de wagen grotendeels uitbrandde. Wel werd erger voorko men: de showroom is door een enorme roetlaag bedekt, terwijl de andere showauto's uitsluitend rookschade hebben opgelopen en er bijzonder smerig uitzien. „We zullen samen met de verzeke ringsmaatschappij moeten bekijken of die auto's nog te verkopen zijn. Daar is nu nog niets over te zeggen", aldus de verkoopleider. De schade, waarvan de omvang nog niet bekend is, wordt gedekt door de verzekering. De sho wroom van Unique was overigens nog maar anderhalf jaar in gebruik. De reparatie en ver koop van het bedrijf draaien overigens ook na deze tegenslag gewoon door. De werkplaatsen aan de Achterweg, vlak achter de showroom, hebben geen schade opgelopen. Het is overigens nog niet bekend, of er enige samenhang bestaat tussen dit geval van verniel zucht en een dergelijke gebeurtenis, die zich een nacht eerder voordeed- Toen probeerden inbrekers schuin aan de overkant op de Gedemp te Biersloot een auto weg te balen uit de showroom van BMW-dealer Kalfsbeek. Daarbij werd de glazen gevel vernield. Maassluis Wethouder Izaak van der Knaap zal volgende week donderdag om 10 uur 's morgens de officiële openingshandeling verrichten van het nieuwe winkelcentrum in de Steen dijkpolder. Het centrum om- Vlaardingen Vijf duizend gulden heeft het Vlaardingse gemeentebestuur uitgetrokken om in 1979 het botulisme te bestrijden. Dit blijkt uit het antwoord van het college van b. en w. op de door een PvdA- raadslid gestelde vragen aan het college hierover. Het be drag staat begroot op de post gemeentewerken. vat 17 winkels met bovenwo ning en 9 laagbouwwonin- gen. De totale bedrijfsvloe roppervlakte is 2762 vier kante meter. Het complex, waarvoor op 20 januari vorig jaar de eer ste paal werd geslagen, is gebouwd door GrootelS Bouwmaatschappij BV uit Eindhoven naar een ont werp van het architectenbu reau Sigmond BV in Heer len. Schiedam Hopeloos vast zat de grote ladderwagen van de Schjedamse brandweer gisteren op de hoek van de Korte cn Lange HavenNiet alleen was de wel zeer korte draai tegenover de Korenbeurs de chauffeur van de ladderwagen te machtig geworden; er stonden bovendien nog enkele auto's aan de Lange Haven geparkeerd, waar door er voor de vuurbestrjjders geen doorkomen meer aan was. Het gebeuren wekte nogal wat hilariteit op van passanten en van bewoners van de Lange Haven. Met name de jeugd heeft er gisteren omstreeks kwart voor vier een olijk kwartiertje door beleefd. Echte problemen heeft het gebeuren gisteren nog met opgeleverd, temeer daar het gemodder met de ladderwagen m scène was gezet om eens aan te tonen dat het met een uitrukroute van de brandweer wel bijzonder droevig gesteld is. Met name op de Lange en Korte Haven kunnen er door schots cn scheef geparkeerde auto's grote moeilijk heden voor de brandweer ontstaan, waardoor de snelheid waarmee men normaal toch ter plekke js, wel erg wordt gedrukt. Ook Jan Hagendoorn, waarnemend voorzitter van bewo- nersveremguig Schiedam-Centrum, toonde zich helemaal niet verbaasd over het gebeuren van gisteren Al tijden reageert de bewonersvereniging tegen het verkeer en de parkeerproblemen op de Lange Haven. Tot op heden zonder succes, de gemeente ging er nog met op m. Misschien dat, nu er is aangetoond dat de problemen op de Lange Haven inderdaad groot zijn, er van gemeentezijde maatregelen worden getroffen. Schiedam Acht tunerƒ- versterkers zijn gestolen uit een douaneloods aan de 's Gravenlandseweg. De spul len die een gezamenlijke waarde van ongeveer 7500 gulden vertegenwoordigen waren het eigendom van de firma Audio Script uit Loosdrecht. Het douane- pand aan de 's-Gravenland- seweg werd betreden tussen 19 september en 8 novem ber. Het is de politie niet bekend hoe de dieven de loods binnen zijn gekomen. Sporen van inbraak waren er niet aanwezig. o De brandweer voerde gisteren een stukje toneel op: „de uitrukroute was r vrij". Bij echte brand kan dat mensenlevens kosten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1