SCHIEDAMSCHE COURANT Bewoners: 'Geen parkeergarage in Oost wijk' Kruispunt veiliger Werkgroep maakt rapport van reilen Hoe zit bet met de schuilkelders Jonge tuinders niet in moeilijkheden Schiedam niet langer bestuurloos 1 mmm. EHBO-ers strijden om de eer "Turken moeten eigen gebeds ruimte krijgen5' Onderzoek toont aan: grote inzet van eigen arbeid en die van echtgenote Voor hen die vielen Fietsmetbode toch basis voor bestemmingsplan? PSP stelt vragen: 9? Auto brandt uit 3500 gulden voor Palembang ii i-m Inbraak levert forse buit op Maandag 13 november 1978- ONAFHANKRLIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26215 8 PAGINA S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 küchlendicnst 144144 SCHIEDAM EN' KETHEL Schiedam De jeneverstad mag zich weer verheugen in het leiderschap van een be kwame regeerder. Zaterdag avond werd burgemeester Arie Lems voorlopig aan de dijk gezet en zal de stad „die meer schenkt dan u denkt" de komende tijd geregeerd worden door Prins Carnaval. Met grote éénstemmigheid herkozen de leden van carna valsvereniging De Rietzeilers Prins Hendrik de Grote. De bekwaamheid, ernst en slag vaardigheid die deze prins vorig jaar aan de dag legde tijdens het carnavalsregime was van dusdanig gehalte dat iedereen hem ook dit jaar weer op de troon wilde zien. meer over carnaval en de Stichting Lentefeest op pagi na drie van deze krant. Naaldwijk Dat maar weinig jonge ondernemers in de glastuinbouw in de periode na de overname van een bedrijf in liquiditeitsmoeilijkheden zijn geraakt, is mede te danken aan de relatief lage gezinsbestedingen en aan de relatief grote inzet van eigen arbeid en die van de echtgenote. Dit is een van de conclusies van een onderzoek dat het Landbouw-Economisch Instituut heeft inge steld naar de financiële positie van jonge onderne mers in de glastuinbouw. Het LEI stelde in 1975 een onderzoek in naar de financiële situatie van jonge ondernemers op. Het moment dat zij (in 1972/73) een glasbedrijf hadden overgenomen. Nu heeft het Instituut een vervolgon derzoek verricht naar de verdere ontwikkeling van die financiële positie en de bedrijfsstructuur van die gl as bedrijven. Volgens het LEI was de totale investeringsactiviteit, vooral van kleinere bedrijven, bijzonder groot. Het gemiddelde van de gehele bedrijfstak werd over schreden. De nieuwbouw van glasopstanden betrof, aldus het LEI, in hoofdzaak vervanging van oude glasopstanc'en. Gedurende de periode van het onderzoek drie jaar heeft zich volgens de onderzoekers een „opmer kelijk grote" vermogensgroei voorgedaan. Per be drijf nam het balanstotaal toe van 272.500 gulden op 1 januaru 1973 tot 431.600 gulden eind 1975. Het eigen vermogen steeg in die tijd van gemiddeld 97.700 tot 211.300, Dat was volgens de onderzoekers voornamelijk een gevolg van de berekende herwaar dering van duurzame produktiemiddeten en woning en in mindere mate van besparing. In de gestegen vermogens behoefte is verder, aldus het LEI, voorzien door uitbreiding van het vreemde vermogen met 81.400 gulden, De toename van het eigen vermogen was gemiddeld groter dan dat van het vreemde vermogen. De verhouding eigen vermo gen vreemd vermogen kwam daardoor van 42 op 49 procent. Binnen het vreemde vermogen op lange termijn is een verschuiving opgetreden van financiering door de familie naar financiering door de Rabo bank. Bijna een kwart van de onderzochte bedrijven had voor kredietverknjging garantiestelling van het borgstellingsfonds nodig. Zonder deze faciliteit, aldus het Landbouw-Economisch Instituut, zou de bedrijfsstructurele ontwikkeling voor veel van de financieel zwakkere bedrijven moeilijker zijn ge weest, Bijna alle onderzochte bedrijven konden de finaneieringsverphehtingen nakomen. De helft van de bedrijven kon. de aflossingen zelfs geheel uit de besparingen financieren. Burge meester Arie Lems legde gis termiddag een krans bij het oor logsmonu ment in de Plantage. Met deze korte en so bere plech tigheid wil den het Schiedam- se gemeen tebestuur en de inge zetenen van het Engelse plaatsje Wands worth de gevallen herdenken, die in de Tweede Wereldoor log het le ven moes ten laten. "''.yft* i- Vlaardingen De bewonersgroep uit het project team voor de nieuwbouw in de Oostwijk is bijzonder ontstemd over het feit, dat binnen het stadhuis gedacht wordt aan het aanleggen van een parkeerga rage op de kaalslag bij de Van Leyden Gaelstraat. Wethouder Bas Goudriaan heeft die garageplannen laten doorschemeren op een vergadering van de Stuurgroep Stadsvernieuwing. Officieel is de pro jectteam nog niet op de hoogte gesteld: dat zal gebeuren op de vergadering van komende woensdag. Er zullen op die vergadering, én op die van de deelgroep, die het bestemmingsplan voor de wijk voorbereidt, trouwens nog meer harde noten worden ge kraakt. Er zijn nog meer zaken, waar de bewoners ernstige twij fels over hebben. Het feit bij voorbeeld, dat Jules Peppelaar heeft medegedeeld, dat het kwa liteitsonderzoek van de wonin gen in de Maasstraat en omge ving, dat onlangs is gehouden volgens de zogenaamde fietsme thode, inderdaad gebruikt wordt bij het samenstellen van het bestemmingnsplan- "We hebben in eerste instantie de toezegging gehad, dat er een goed kwaliteitsonderzoek zou komen. Later is dat weer inge trokken: dat fiets-onderzoek, dat veel te summier en opper vlakkig is, vormt inderdaad de basis voor het bestemmings plan. Daar voelen wij helemaal niets voor", aldus de bewoners. Drieënhalf jaar na verzoek Schiedam Drieënhalf jaar nadat de bewonersverenïging Schicdam-zuïd daartoe een eer ste verzoek heeft ingediend, heeft de gemeente besloten het kruispunt van de Rijnstraat Lekstraat en Nieuwe Maas straat veiliger te maken. Dat Wijkt uit het novembernum- taer van het verenigingsblad Van Zuid waarin de brief van de gemeente staat afgedrukt. Degemeente reageert in haar brief op een tweede schrijven van de bewonersvereniging van een half jaar geleden, waarin hogmaals om een beveiliging werd'gevraagd. ;,Er zijn op het betreffende kruispunt een aantal ernstige ^gelukken gebeurd", zo stelt debewonersvereniging. „Het was dan ook harde noodzaak dat er eens iets gebeurde." Erg snel zal de beveiliging waar schijnlijk niet worden doorge voerd; de ambtenaren van ge meentewerken zijn nog druk bezig met het opstellen van de plannen. Als die plannen klaar zijn zat er eerst nog het nodige overleg moeten plaatsvinden voordat de eerste ingreep daad werkelijk plaats zal kunnen vin den. Bij de bewonersvereniging is men in ieder geval blij dat er bu .eindelijk een eerste begin met de plannen is gemaakt Zij Het kruis punt van de Lekstraat/- Rijnstraat/- N ie uwe Maasstraat is levensge-, vaarlijk, zo' roept de be wonersver eniging al drie jaar lang. voelt zich dan ook door dat succes gesterkt om verder te pleiten voor beveiliging van an dere punten van de Nieuwe Maasstraat Vooral schoolkin deren lopen bij het oversteken van die straat nog veel gevaar, zo stelt de vereniging. Vlaardingen De Vtaardingse afde- Jjng van de EH- »0-vereniging werde zaterdag naar jubileum met ®®ti groots opge zette wedstrijd, waaraan 11 afde- "ögen meededen. manifestatie ^Peelde zich af in 2® Technische aehool aan de Del taweg. P? opdracht wac om twee veronge lukte lassers zo snel en efficiënt mogelijk te hel pen. De één heette bewusteloos en had brand- en snij- wonden, de ander vertoonde tekenen van een bekken breuk maar was nog wel in staat te spreken. Ondanks dit depri merende gegeven was het daar aan de Deltaweg overi gens best een vro lijke boel. De EH- BO-afdelingen van Maasdijk en Capelleaan delJs- sel wisten de eer ste prijzen in de wacht te slepen. Vlaardingen deed als gastheer buiten mededinging mee. Aan het einde van de avond reikte burgemeester Wim Kieboom de bekers uit Schiedam „Probeer uit te zoeken wat de oorzaken van de rellen in de tweede week van oktober tussen grote groepen Schiedamse en Vlaardingse jongeren zijn geweest en probeer aan te geven welke voorzieningen nodig zijn om een herhaling van die rellen in de toekomst te voorkomen". hjke instellingen. Tot grote te leurstelling van het college van burgemeester en wethouders bleek de universiteit zo'n onder zoek niet op korte termijn te kunnen uitvoeren. Het gemeen tebestuur hechtte zoveel belang aan die korte termijn dat van een wetenschappelijk onder zoek maar werd afgezien, en er mensen uit het veld werden gevraagd een rapport op te stel len. Deze zijn immers het beste op de hoogte van wat er onder de betreffende jeugd allemaal leeft. Wanneer de rapportage-ploeg zal gaan starten is nog niet bekend. Alle deelnemers uit die groep moeten nog worden bena derd Het is wel de bedoeling dat alles zo snel mogelijk zal beginnen. Hoe sneller immers het rapport binnen is, hoe snel ler voorzieningen kunnen wor den getroffen die nieuwe onge regeldheden kunnen voorko men. Zoals burgemeester Arie Lems het na de rellen al uit drukte: „Wc willen koste wat het kost een herhaling van de ge beurtenissen voorkomen". Dat is de opdracht, die het college van burgemeester en wethouders binnenkort mee willen geven aan een groep mensen uit het veld die in hun dagelijks werk met de jeugd te maken hebben. Sociaal cultu reel werkers, zowel uit Woud- hoek als uit Vlaardingen Holy, jeugdconsulent Joop van Broekhoven en een vertegen woordiger van de Schiedamse politie zullen worden gevraagd plaats te nemen in de ploeg die het onderzoek ter hand moet gaan nemen. Oorspronkelijk gingen de ge- dachten van het gemeentebe stuur uit naar een meer weten schappelijk onderzoek dat zou moeten worden uitgevoerd door mensen van de Erasmus-umver- siteit, eventueel in samenwerk ing met andere wetenschapoe- Vlaardingen De PSP, afdeling Vlaardingen, heeft het college van b en w een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op de civiele verdediging van deze gemeente. De partij maakt zich blijkens de vragen zorgen over die erdedi- ging. Zij vraagt de gemeente of er op het grondgebied van Vlaardingen schuilkelders aan wezig zijn die de bevolking ten tijde van een nucleaire aanval bescherming moeten bieden- Verder wil de PSP weten waar deze kelders, gesteld dat ze er zijn, zich bevinden en aan hoeveel personen ze onderdak kunnen verschaf fen. Wanneer blijkt dat de kelders met alle Vlaardin- gers kunnen herbergen wil de PSP antwoord krijgen op de vraag, welke selectie-cntena gehan teerd zuilen worden, mocht het zover komen. Daarnaast vraagt de PSP het college en de raad of deze bereid zijn bij de regering te protesteren tegen de voorgenomen plannen de uitgaven voor defensie en civiele verdediging te verhogen ten koste van de rcele groei van de uitkeringen uit, het gemeentefonds. Schiedam De Schiedamse po litie moest zondagmorgen uit rukken om een brandje aan de Meeuwensingel te blussen. Het bleek dat dc 50-jarige S. T. uit Schiedam daar tijdens repara- tiewerkzaamheden aan zijn au to de boel uit de hand liet lopen. Tijdens het starten schoot de benzineslang los en vloog dc auto onmiddellijk in brand. De brandweer kon niet verhin deren dat het gehele motorcom partiment uitbrandde. T. zelf werd ter behandeling van een lichte brandwond aan zijn keel naar het Noletziekenhuis over gebracht. Inmiddels is hij naai huis teruggekeerd, De man if verzekerd. Jules Peppelar, de ambtenaar die het projectteam voorzit: "Die kwatiteitskaart wordt in derdaad voor dat bestemmings plan gemaakt, maar verder he lemaal nergens voor. Men hoeft er geen enkele consequentie aan te verbinden: die kwaliteits- kaart wordt absoluut niet ge bruikt om te gaan slopen. Dat valt ook af te leiden uit het feit, dat het college er geen behoefte aan heeft om op korte termijn een grootscheeps onderzoek te houden: dat zou écht gebeuren voor er gesloopt zou gaan wor den. Ik heb het die bewoners al diverse malen gezegd: men hoeft echt nergens bang voor te zijn". Ondanks die geruststellende mededelingen van Peppelaar is de deelgroep bestemmingsplan met van zin, het er bij te laten zitten. Op de vergadering van morgenavond zal dit punt zeker ter sprake komen. Koopwoningen Een andere zaak is de medede ling van Peppelaar, dat er reke ning moet worden gehouden met de mogelijkheid, dat er in het zogenaamde derde-fase-ge- bied, In de Maasstraat en omge ving, premiekoopwoningen zou den kunnen komen. Daar voe len de bewoners niets voor: ook daar moeten volgens hen wo ningwetwoningen komen voor de bewoners van de Zeehelden buurt. Peppelaar: "Ik heb met gezegd, dat er premie-koopwo ningen kómen, daar is nog geen beslissing over genomen. De mogelijkheid zit er echter in: de overheid wil dat we bepaalde verhoudingen aanhouden. Ook de Provinciale Planologische Dienst en Rijnmond dringen daar op aan. Maar nogmaals, er is nog geen enkele beslissing genomen". Morgenavond is de deelgroep bestemmingsplan rond de ver gadertafel te vinden. Woensdag avond komt het projectteam weer bij elkaar. Beide vergade ringen beginnen om half acht 's avonds in hc*t stadhuis Meer nieuws over de Oostwijk op pagina 3. Vlaardingen Ook de gere formeerde kerk van Vlaar dingen is van mening, dat er snel een gebedsruimte voor de Turkse gemeente gereali seerd moet worden. Zij schrijft dit in een brief ge richt aan het college van b. en w. en dc Vlaardingse ge meenteraad. De gereformeerde kerk nam het initiatief tot dit schrijven, omdat zij betrokken is bij het tijdelijk onderdak verschaf fen aan Turken, die een ruimte zoeken voor hun sa menkomsten en daardoor tot de overtuiging is gekomen, dat een eigen gebedsruimte voor deze mensen erg belang rijk is. De kerk schrijft ondermeer: "Wij menen, dat het juist voor hen, die hier "in en vreemde" leven belangrijk is zo1n ruimte voor hun samen komsten te hebben, zodat zij niet steeds afhankelijk zijn van een ander. Wij dachten ook, dat hier een duidelijke taak ligt voor de gemeente". Toch iets van teleurstelling, toen zaterdagavond de kas werd opge maakt7 Oorspronkelijk had de Vlaardingse vrouwenraad ge hoopt. zoveel op te halen dat er een busje gekocht kon worden, maar achteraf zijn de vrouwen met het behaalde bedrag van 3500 gulden toch ook best tevreden. 0e door hen georganiseerde ba zar, die zaterdagmiddag in het Weeshuis werd gehouden, werd ondanks de "slechte loop" waarin het Weeshuis nu eenmaal ligt goed bezocht De netto opbrengst van de bazar, komt ten goede aan de Mytylschool - een school voor ernstig lichamelijk gehandicapte kinderen - m Palembang, Indone sië De school staat open voor alte gezindten en werd destij'ds opge richt door zuster Jeanne d'Arc, een in indonesie werkzame missiever- pleegster Schiedam Rij een inbraak in een woning aan de Schiedamse- weg werden een Friese staart klok Ier waarde van 1800 gul den, een geldkistje met 40Ö0 gulden, een, bijouteriekistje met een inhoud van 7000gulden aan sieraden plus een porte feuille met wat vreemd geld ontvreemd. De inbreker(s) waren zaterdag avond het huis binnengekomen, via een klapraampje aan de keukenzijde. De staartklok werd later in het slruikgeivas teruggevonden. Op het moment van de inbraak was niemand in de woning aanwe zig: de eigenaar, de 58-jarige C. de V. deed later aangifte bij de politie. Van de dader(s) ont breekt nog elk spoor.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1