SCHIEDAMSCHE CO IRANT Stukje Gorzen komt in de knel Bijna zesduizend huurwoningen minder royeert Van Meenen Rijn: inond Meubelen! jBbS Zuid wil vrachtauto's uit Nieuwe Maasstraat Maandag in de raad: Rekening van VtM Vakmanschap in Meubelen jOne maanden voor mishandeling van peuter Inbraak opgelost Flitsende dief pakt portemonnee De eerste Tegenover Buitensluis In Nieuwe-Waterweggebied: VlaardingenWesthavenfeade 35-39, tel.010-342239 Ruzie over opbouwwerk loopt boog op ffrt 1 i^r Schiedam heeft al 103 jaar lang z'n eigen Schïedamsche Courant. Die kost nu niets. 1 Woensdag 15 novemljer 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26217 - *6 PAGINA'S Brocrsvest 3 - tek-foon administratie» 268091 - red act K* 262566 - klachtrndienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Drie maanden on voorwaardelijk luidde «Je ver oordeling, die een 23-jarige Turkse -vrouw alt Schiedam gisteren hoorde uitspreken bij de Rotterdamse rechtbank. Te vens legde de rechtbank haar toezicht van de reclassering op. De Turkse vrouw had haar drie jarige zoontje diverse malen ernstig mishandeld. Zo drukte zij tot tweemaal toe het jochie met zijn blote billen op een gloeiend hete kachel. Ook sloeg zij hem vaak met een pantoffel De reden van deze strafoefenin gen was gelegen in het feit, dat de kleine Ai jam herhaalde ma len met zijn ontlasting speelde. Schiedam Een door de Rot terdamse politie aangehouden man heeft bekend het afgelo pen jaar ook In Schiedam een inbraak te hebben gepleegd en vernielingen te hebben aange richt. De tijdens een inbraak in een Rotterdamse snackbar in de kraag gegrepen 28-jarige J. F. ft (zonder verblijfplaats), leeg de op 16 september de kas van een patatzaak uit Schiedam. Ne genhonderd gulden aan kasgeld en honderd pakjes sigaretten en shag werden daarbij door K. buitgemaakt In de nacht van 19 op 20 mei had hij in de Nieuwstraat, de Korte Kerkstraat en Oude Kerkhof al een aantal autoban den vernield. De schade die daarbij werd aangericht be droeg vijftienhonderd gulden. Na verhoor door de Schiedamse politie bekende K. de door hem gepleegde feiten en kon hij wor den heengezonden- Schiedam Razendsnel heeft een dief gisteren toegeslagen in het Albert Heijn-filiaaJ aan de Oranjestraat in Schiedam. Eén momentje van onoplettend heid is de 30-jarige mevrouw D. rL-v. D. daarbij noodlottig ge worden. Na het zorgvuldig uit zoeken van haar inkopen was zij bij de kassa gearriveerd. Om even aandacht aan haar kinde ren te besteden legde mevrouw Van D. haar portemonnee even op de kassa neer. Slechts een paar seconden lette zü niet op haar knip, en toen ze weer opblikte was hij weg. Niemand die iets had gehoord of gezien. Zestig zeventig gulden en een girobetaalpas vormden de in houd. Onder toeziend oog van een handjevol toeschouwers heeft wethouder van sociale zaken Riet Taverne aJs eerste in Schiedam gisterochtend kinderpostzegels gekocht. Met deze gebeurtenis in het postkantoor aan de Lange Nieuwstraat heeft zij tevens het startsein gegeven voor de publieke verkoop van kinderpostzegels in Schiedam, SaSESSWSMSSSKMSBKSSBI Belasting fors omhoog Schiedam De Schiedamse belastingen worden per 1 januari fors verhoogd. Grootste klap daarbij wordt veroorzaakt door een verhoging van de drinkwater tarieven met maar liefst twintig cent per kubieke meter, de mu-oerend-goedbelasting met acht procent en de tarieven voor het ophalen van het huisvuil met tien procent. Oorzaak van de bijzonder forse stijgingen is het dreigende financiële tekort dat anders op de Schiedamse begroting dreigt te ont staan. De gemeente Schiedam gaat hiermee voorbij aan de richtlij nen van het ministerie van bin nenlandse zaken. Op 24 juli werd er al door de staatssecreta ris bepaald, dat de verhogingen maximaal drieënhalf procent mochten zijn. Alleen wanneer er kan worden aangetoond, dat er dan financiële tekorten ont staan, mag van het percentage worden afgeweken. Schiedam denkt voor die uitzondering in aanmerking te komen. Er moet dan wel vóór 1 januari een koninklijke goedkeuring aan haar plannen worden gehecht en om dat nog te bereiken, is het voor de gemeente haast geblazen. Aanstaande rpaanrfag v) daar om de gemeenteraad al dit fi nanciële plati voorgeschoteld krijgen, en ora een beslissing worden gevraagd- Zodra het geheel door de gemeenteraad is, kan een verzoek tot aangepaste tarieven in Den Haag worden ingediend- Als dan ook nog vanuit Den Haag alles wordt geaccepteerd zullen de nieuwe tarieven per 1 januari ingaan. Bijna alle heffingen zullen omhoog gaan met een percentage liggende tussen drieënhalf en tien pro cent Alleen het vastrecht, het bedrag dat elke burger al moet betalen voor de watervoorzie ning zonder dat hij nog maar iets gebruikt, zal gelijk blijven: vijfenveertig gulden. Schiedam Doop de werkzaamheden rond de Buitensluis dreigt een stukje Gorzen, dat vol- grens de historische ver eniging beslist de moeite waard is, in de verdruk king te komexL, In het maandelijkse contact met de dienst gemeente werken wil de histori sche vereniging de waar schuwende vinger opste ken. „Het is zaak dat het rijtje huizen met omge ving bewaard worden", zeggen Ruud Poels en Cees van der Geer, be stuursleden van het ge nootschap. Het gaat om een klein gebiedje in de Gorzen tegenover de Bui tensluis. .Afgeschermd" door een authentiek hekwerk met trap staan nog enkele huizen op dat stukje Hoofdstraat tussen de Willem Brouwerstraat en, wat officieel nog heet, de Groe- nelaan, maar wat ui de volks mond de Poeplaan is. Eerder dit jaar noemde de inventarisa tiewerkgroep van de historische vereniging de betreffende pan den zeer vermeldenswaardig, enkele fraaie winkelpuien en gevels kregen „een ster", waar mee de vereniging panden van wijkbelang aangeeft „Toen de hele affaire rond de Buitensluis ging spelen, hebben wij nog een aparte inventarisa tie van dit gebiedje gemaakt", zei Van der Geer gisteravond. „Daarbij hebben wij toen zelfs nog de kinderhoofdjes betrok ken. Ook de twee lantaarnpalen zijn al te lang onthoofd, ik mag hopen en bidden dat de kappen ervan nog op een of ander terrein van gemeentewerken liggen". Volgens Poels kon bij gemeente werken nog geen zekerheid wor den gekregen, of het bedoelde stukje Gorzen kan worden ge spaardl „Ik ken de verkeers plannen ter plekke met precies, en dat zou er mee samen han gen. Maar ik herinner mij van meer dan tien jaar geleden, dat de Gemeenteraad een besluit nam over dit markante stukje van Schiedam-Zuid. Maar in de notulen zal dat moeilijk terug te vinden zijn. Wel moet hieraan worden gewerkt, voordat die huizen met die fraaie afbuiging van de Hoofdstraat m het ge drang komen", zei Poels gister avond. De historische vereniging neemt het op voor dit typische stukje Hoofdstraat in Schiedam-Zuid. De Vereniging tegen Milieubederf in en om het Nieuwe-Waterweggebied heeft aan allerlei relaties een gepeperde rekening gestuurd in het kader van haar vijftienjarig bestaan. Op die rekening geeft de vereniging aan, voor welk bedrag volgens haar in de afgelopen jaren bespaard is door haar bemoeiingen. Zo zou aan ellende en verknoeide levensvreugde van de bewoners van Rijnmond door de activiteiten van VtM een bedrag van 100,000.000.- zijn bespaard, terwijl nog eens ruim dit bedrag niet hoefde te worden uitgegeven aan aantasting van eigendommen en „domme plannen, die alleen maar geld gekost zouden hebben". Tegenover deze besparingen staat een bedrag van 200.000 gulden, dat door de leden en donateurs in de afgelopen vijftien jaar is bijgedragen aan de vereniging, „Uw bijdrage aan de verdiende besparing kunt U alsnog overmaken op onze giro of bankrekening", zo merkt de Vereniging tenslotte snedig op. Schiedam Wim van Meenen is geroyeerd als lid van de bewoners vereniging van Schie dam-Zuid. Door het bestuur was hem vorige week al te kennen gegeven dat hij niet langer werd gezien als afge vaardigde in het stedelijk over leg over opbouwwerk, waar door Van Meenen noodgedwon- Armanri van Pnw»lri»- &en opstapte als voorzitter van i ;UY\?\ae: e SSWO, stichting Schiedamse nog de enige kandidaat werkgeverstnstliuut ten behoe- VOOT het opbouwwerk in ve van opbouwwerk. Zu id. Wel blijft Van Meenen adviseur van de SSWO, op verzoek uit de andere wijken waar men het optreden van Zuid grof en on fatsoenlijk vindt. Van Meenen is lange tijd nauw betrokken geweest bij het overleg, maar omdat bewonersvereniging Schiedam-Zuid constateerde dat bij de keus vaneen opbouw werker Wim van Meenen de andere wijken gelijk gaf, vond men hem niet langer solidair met Zuid. Bekend is, dat Zuid de voorkeur geeft aan Armand van Puyvel- Buim 5700 woningen in Schie dam, Vlaai-dingen en Maassluis djn de laatste drie jaar aan de huurmarkt onttrokken. Het be treft woningen met veelal lage huurprijzen, die door verkoop ia particuliere handen komen en daardoor niet meer in de huursectorvallen. Vlaardingen spant de kroon, wat de drie genoemde gem een - ten betreft Hier zijn de laatste drie jaar ongeveer 2800 huizen verkocht In Schiedam is dit aantal 2100, terwijl Maassluis met 800 verkochte goedkope huurwoningen er nog redelijk Sunstig afkomst De drie gemeenten zijn wat dit betreft overigens niet uniek in het Rijnmondgebied. Ook in Rotterdam (3200 woningen), Ca- Pelleaan de Ussel (2100), Krim- aan de Lek, Spijkenisse, udderkerk en Barendrecht doet deze ontwikkeling zich V00r- In totaal zijn in de ge- h?«nde gemeenten ongeveer 14.000 woningen op die manier voor de huurmarkt verloren ge gaan. £ver deze kwestie hebben de Rijnmondleden Mol en me- ?ouw Siljée vragen gesteld. gebeurde naar aanleiding v^n de verkoop van de RSV-wo- h ipA (die met nog 'ns 2000 stuks in het overzichtje zijn °Pgenomen). Uit de beantwoor ding blijkt, dat ook het dagelijks Rhstuur van Rijnmond „ernstig verontrust" is over deze ontwik keling. Het onttrekken van wo- tengen aan de huurmarkt is met ^ne ernstig, omdat in het Rijn mondgebied duidelijk sprake is van een groot tekort aan goede en goedkope woningen voor minder draagkrachtigen. Het bestuur van Rijnmond heeft toegezegd, zich nader te zullen beraden over de vraag hoe deze ontwikkeling gestopt kap wor den. iiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiiiiiiiniiimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiii buurtcafé The Corner sprak men er zelfs geruime tijd over. Of bij Van de Wetering serieus over de verkeersproblemen ge dacht is en of er alsnog rekening mee wordt gehouden in de na bije toekomst, kon gisteren niet meegedeeld worden. De directie was op pad. Bij de bewonersver eniging, waar men in verband met andere activiteiten de zaak enige tijd heeft laten betijen, wordt echter nog steeds gespro ken over acties om de houthan del duidelijk te maken dat een ingang aan de andere kant van de houthaven meer verantwoor delijkheidsbesef toont. Het nabladeren van oude ver keersplannen van de gemeente leert de bewonersvereniging, dat de gedachte helemaal niet onwezenlijk is om de ingang te verplaatsen, in de praktijk moet het wel mogelijk zijn, is de indruk. In het verleden is wel gedacht aan een zuidelijke randweg, die niet over de Havendijk liep. maar vanaf de Wesfcfrankeland- sedijk bij zwembad Zuid recht door naar de Westerkade en via een brug over de Nieuwe haven, langs het politiebureau en dwars door de Plantage, en dan weer over de Buitenhaven en via het Nieuwsticht/Bakkersha- ven naar Rotterdam. Dat plan is te drastisch naar de huidige inzichten, maar een klem onder deeltje ervan zou voor de hout handel kunnen worden ge bruikt: het verlengen van de Westfrankelandsedijk bij zwembad Zuid in de richting van de Westerkade maakt vol gens de bewonersvereniging een nieuwe ingang voor Van de Wetering mogelijk. Niet bekend is welke voorzieningen Van de Wetering allemaal zou moeten treffen. Een belangrijk deel van de houthandel is namelijk ge vestigd aan de „Gorzense" kant van de Houthaven, met aan de kant van de Westfrankelandse dijk. Achter het Schie-gemaai (bij de Spuisluis) is de houthandel van Van de Wetering gevestigd. de. In de andere wijken had men ene Van Kampen uit Gou da op het oog, omdat Van Puy velde te wijkgebonden zou zijn (hij wordt wel de onderkoning van de Gorzen genoemd) en bovendien minder gekwalifi- ceerd is dan de Gouwenaar, die wel met een diploma op zak loopt maar zich inmiddels heeft teruggetrokken. Van Puyvelde: „Dat papiertje heeft er mets mee te maken. Dan had dat bij de sollicitatie procedure al veel eerder een rol moeten spelen, maar toch ben ik als enige overgebleven." Bin nen de bewonersvereniging wordt verondersteld, dat Van Puyvelde minder kans krijgt bij de SSWO en de andere wijken, omdat hij lid van de CPN is. Het woord „berufsverbote" viel zelfs op de feestvond, die on danks het conflict maandag avond werd gehouden omdat de bewonersvereniging van Schie- dam-Zuid vijf jaar bestond. Over dat lustrum staat meer op pagina drie. advertentie Twee weken lang twee kranten voor géén geld én i 0'X ff fej M >jy 3* Schiedam Ondanks klachten over vrachtverkeer in de wijk heeft houthandel W. S. van de Wetering Co. nog steeds geen plannen ontwikkeld om de in gang van het bedrijf te ver plaatsen naar de Westfranke landsedijk. Voorlopig blijven de vrachtwagens via de Nieuwe Maasstraat rijden. Commen taar van bewonersvereniging Schiedam-Zuid: „Er zullen eerst wel ongelukken moeten gebeuren om aan te tanen dat die ingang naar buiten de Gor zen moet worden verplaatst." Een paar jaar geleden deed de bewonersvereniging de hout handel aan het eind van de Nieuwe Maasstraat al het ver zoek om te proberen via een andere weg de vrachtwagens het bedrijf te laten naderen. Van bewoners van het doodlo pende stuk straat waren angsti ge geluiden gekomen, omdat juist op dat doodlopende stuk veel kinderen op straat speelden en in de vrachtwagens vaak ternauwernood erg hadden. In Niets, voor Schiedammers die voor het nieuws uit de rest van de wereld op het Rotterdamsch Nieuwsblad zijn geabonneerd. Niets, voor Schiedammers die beide kranten wel eens twee weken lang gratis en vrijblijvend ter kennismaking willen meelezen. f"Opsturen in een envelop zonder postzegel aan de "1 Schïedamsche Courant, antwoordnummer 834, I 3000VB Rotterdam, voor een: J J volledige kosteloze en geheel vrijblijvende kennismaking I I met de Schiedamsche Courant en het Rotterdamsch Nieuwsblad, twee weken lang I O aansluitend tot 1 januari 1979 voor20,— I aansluitend per maand 13,90, waarvoor een machti- ging tot automatische giro-afschrijving wordt verstrekt 1 NaamI I 1 adres woonplaats tel. nr. rj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1