SGH lEDMflSCHE COURANT Ylaardingen wijst Bestek 81 af "Politie sloeg mij 9t ziekenhuis Bas buiten zijn boekje Renovatie op Rubensplein morgen klaar Motie PvdA aanvaard: Volle Maashachkerk bij Weihnachf soratormm Scheeres sluit koop niet uit j Roy van O. na J vechtpartij op "jj de Hoogstraat: Extern deskundige stuit op weerstand GG en GD onderzoekt ziekteverzuim reinigings- personeel Bestemmingsplan Gusto in de maak: Donderdag 16 november 1978- - ONAFHANKELUK DAGBLAD -103de jaargang no. 26218 - 6 PAGINA'S Broersvost 3 - telefoon administratie 26S091 - redactie 262566 - klachtendiensl 144144 SCHIEDAM EN KETHEL De gemeenteraad van Vlaardingen beeft gisteravond een motie aanvaard waarin de nota Bestek 81 van de regering wordt afgekeurd "op onderdelen waar de financiële middelen van de gemeente worden beknot. Ook de meerderheid van de CDA-fractie heeft de motie ondersteund. WD en de combinatie SGP/GPV stemden tegen. ;In de motie, die door PvdA-frac- verhouding rijk en gemeenten ;tieleider Hans Versluijs werd te veranderen in die zin dat de ..■ingediend, wordt de regering uitkeringen uit het gemeente- •opgeroepen alsnog de financiële fonds, de doeluitkeringen en overige rijksbijdragen in billij ker verhouding komen te staan tot de lokale behoeften dan nu het geval is. Tegenstanders van de motie noemde deze stelling- name een aantasting op de nota Bestek 8 L PvdA-voorman Hans Versluijs wekte gisteravond de toom op van de CD A-zij de door te stellen dat binnen zijn partij enig onbe hagen bestaat over de opstelling van hun college-partner, het CDA. Versluijs stelde vast, dat het beleidsprogramma van het college van burgemeester en wethouders niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is terwijl hij nu al bij twee vitale onderdelen een afwijkende Opstelling van het CDA bespeurt: Het welzijnsbe leid. Jo Schriel van het CDA zou volgens Versluijs verschil lende malen hebben benadrukt dat CDA en PvdA over de verhouding overheid en particu- SGP-voorman Rien Lensvelt veroorzaakte gisteravond in de raad grote hilariteit door de burgemeester en wethouders vlaggen te overhandigen. De betekenis van de seinvlaggen luidt in de scheepvaartwereld: „Uw koers is gevaarlijk!" De leden van het college onthulden zich de rest van de avond wat zwijgzaam achter de pronkstukken lier initiatief verschillend den ken. Voor wat het verkeersbeleid be treft zei Hans Versluijs dat hem gebleken is dat CDA-vertegen- woordigers de proef afsluitingen tegenover de middenstand niet erg willen verdedigen. „Uitspra ken van hen als het is maar een compromis en een proef wijzen erop dat het CDA de tekst van het programma niet zo nauw neemt", aldus Versluijs. Hij verwoordde verder het standpunt van zijn fractie wat Josser" van dit college te staan dan het vorige en kondigde aan in de loop der jaren met een aantal eigen initiatieven te ko men. Met waardering sprak hij zich uit over de wijze waarop D'66 het collegeprogramma be nadert en hij constateerde dat in de politieke praktijk van elke dag en in de manier van politiek bedrijven deze partij veel bin dingen heeft met de PvdA Aan de WD deed hij de oproep om werkelijke oppositie te voeren en om met inhoudelijke beleids wijzigingen te komen. Jo Schriel van het CDA noemde de beoordeling van Versluijs over zijn fractie niet op zijn plaats en hij benadrukte, dat het college een programma heeft vastgesteld op louter zakelijke er geen ideële basis. Meer, over de algemene be schouwing op pagina 4 van deze krant. o Roy van O. is inmiddels behandeld door een kaak- chirurg. Tegen de politie wil hij een aanklacht indienen. Schiedam „Op het politiebu reau ben ik bewusteloos gesla gen. Ik voelde nog hoe ik via de trappen omhoog werd ge sleept, maar toen ik bijkwam lag ik in het ziekenhuis". Dat zegt de 22-jarige Roy van O. die op de vierde etage van het gemeenteziekenhuis ligt, met een gebroken kaak en vol blau we plekken die hij volgens de politie echter overgehouden heeft van de vechtpartij maan dagmiddag op de Hoogstraat in Schiedam. Van O. wil een klacht indienen, zodra hij het ziekenhuis verlaat Volgens hem heeft de politie ook onnodig hardhandig opge treden tegen zijn 27-jarige broer Ricardo, die hem op de Hoog straat probeerde te kalmeren na een spectaculaire ruzie met de 23-jarige J. B. uit Schiedam. .Inderdaad was ik opgewonden en Ricardo wil dp mij tegenhou den, anders was ik die jongen achterna gegaan in die winkel waar hij in vluchtte. Maar toen kwam de politie en werd Ricar do ook aan zijn haar naar bene den getrokken. Hij verweerde zich en sloeg de agent Later hebben ze in de politieauto en op het bureau wraak genomen", aldus Roy van O. „Dat is gelogen van voor tot achter- Ik beschuldig deze knaap van grove leugens", was gistermiddag het commentaar van hoofdinspecteur van politie Peter Broeders. „Hij zal de klap pen opgelopen hebben tijdens de vechtpartij met die meneer B. die uit zelfverdediging flink wat karaleklappen heeft uitge deeld. Maar op het bureau is pertinent zeker niet geslagen Toen deze Van O. aankwam met klachten over pijn in zijn kaak, hebben wij hem naar het zieken huis gebracht waar de arts een breuk constateerde. Daar is hij toen gebleven". Broeders vindt de zaak zo ver draaid weergegeven, dat hij eerst zei: „Ik ben eigenlijk niet geneigd commentaar te geven op dit schitterende verhaal". Gistermiddag, twee dagen na de vechtpartij, zijn ook de drie andere leden van de familie Van O, vrijgelaten. Ricardo, een 17- jarige broer en een 2l-jarig zus je waren maandag ook naar het politiebureau in de Lange Nieuwstraat afgevoerd, omdat zij volgens het relaas van de politie betrokken waren bij de vechtpartij met J- B. die samen met Roy onder bekijks van tientallen mensen op de Hoog straat over enkele kisten met groente en fruit heen tuimelde. Vlaardingen De bewoners van de Oostwijk in het project team, dat de nieuwbouw op de kaalslag aan de le Van Leyden Gadstraat voorbereidt, zijn woedend op wethouder Bas Goudriaan wegens zijn uitla tingen In de Stuurgroep Stads vernieuwing. In die vergade ring stelde hij onlangs nog- Schiedam Zo goed als klaar is de BV Schiedamse beleg gingsmaatschappij met de ver bouwing van het voormalige Atlantic-hotel aan het Rubens- plein. Het bedrijf, dat in Schie dam, Vlaardingen en Rotter dam een kleine 600 huizen in i*heer beeft en ongeveer 200 „woningen in bezit, stelt morgen het door Heboma uit Vlaardin gen vernieuwde pand open voor relaties. Directieleden Cor de Vries en Martin de Jager zullen er zelf hun kantoor vestigen: „Een .ideale plaats, bij de grens tussen /Schiedam en Vlaardingen," al dus De Vries. In het grote hoek- 'pand op de hoek van Rubens- plein en Rembrandtplein vestigt Üch ook de Amro-bank, terwijl de twaalf appartementen daarboven dê helft al verkocht is. Na de grote brand in decem- Iher 1976 is zelfs sprake geweest ■Van sloop van dit kenmerkende deel van het Rubensplein, eens .ontworpen door Orampé Móüe- maar de Schiedamse beleg gingsmaatschappij slaagde erin •Jot verbouwing over te gaan. '«Als je ziet hoe geweldig Henk Brouwer van de Nieuwe Haven j«et interieur heeft verzorgd, hoe .'öetjes het nu is geworden, zou .'je niet geloven dat wij een half ijaar na de brand de gemeente- reiniging hebben moeten in schakelen om de etensresten en £rote koeken rattenstront te ■Verwijderen die overbleven van Chinees-Indische restau rant, dat vroeger onder Atlantic «j&tzei Cor de Vries gistermid dag tijdens een rondleiding ;Ooor kantoor- en woonruimte, vanwaar uitzicht wordt gebo den op het hele Rubensplein en grote delen van het westen van de stad. Aan de buitenkant is van de oorspronkelijke architectuur vrijwel alles bewaard. Binnen is door de brand alles drastisch veranderd, moest ruim 500 ku bieke meter puin worden afge voerd. Problemen, die een rol hebben gespeeld nadat in srep- tember vorig jaar met da reno vatie werd begonnen, zijn voor al tussentijdse aanpassingen ge weest omdat de Amro-bank be drijfsruimte opkocht en een procedure van „de Chinees" die een half jaar na de brand op schrok toen hij hoorde dat er bouwplannen waren; uiteinde lijk is het restaurant door hem van de hand gedaan. Vlaardingen De GG en GD van Vlaardingen gaat een onderzoek instellen tiaar het ziekteverzuim onder het personeel van de gemeentereinigings dienst Als gevolg van het hoge ziekteverzuim zijn een deel van de noodzakelijke werkzaamheden niet tij dens de normale werku ren uitgevoerd. Daarvoor heeft het reinigingsperso- neel in 1977 bijna duizend uren moeten overwerken. Hiervoor is een bedrag uitgekeerd van ruim twin tigduizend gulden. In dit overwerk was tevens het opruimen begrepen van terreinen en straten waar kermissen, braden ën en feesten worden gehouden. Voor het inhuren van ex tra personeel is nog een bedrag van bijna negen tigduizend gulden extra uitgetrokken. o Weihnachts oratorium in Schiedam: Volle kerk. Schiedam Een uitstekend bezette Maashachkerk hoorde gisteravond het Weihnachtso- raiorium van J. S. Bach aan, uitgevoerd door het Toonkunst koor Schiedam, het Geweste- lijk Orkest voor Zuid-Holland en een aantal solisten. Dirigent Edwin Wolf had beslo ten tot de uitvoering van de delen 1,2, 4,5, en het beginkoor van cantate nummer zes. Dat bleek ruim voldoende om niet alleen een indruk te krijgen van de koorprestatie, alsook van de uitvoering in zijn algemeenheid. De heer Wolf begon met een pittig tempo, dat allengs door het orkest werd vertraagd tot dat ritme, waarin de diverse soli en koralen goed tot hun recht konden komen. Dit werk van Bach leent ach niet zo tot eigen interpretaties en verlangt min of meer een strakke, rustige beweging die Edwin Wolf, naar mate de delen vorderden, be heerst terugvond.De medewerk ing van solisten als de alt Joke de Vin, de sopraan Rita van Harme! en, Paul Schotmans-te- nor en Wout Oosterkamp, bas, kon voor een degelijke uitvoe ring zorg dragen. Dat gebeurde ook, zij het dat het koor toch zeker behoefte heeft aan aanvulling in de man- nengelederen om in een werk als dit te imponeren. Deson danks een degelijke uitvoering, hetgeen niet in de laatste plaats te danken was aan de partijken nis van de meeste koorleden. Doordat velen uit het hoofd konden zingen was alert reage ren op dirigent en orkest moge- lijk, zodat vreugde en leed in diverse facetten de kerk kon inklinken. Het fraaie strijkerswerk in het tweede deel maakte het detone rende blazerscorps weer goed en als geheel kan Schiedam terug zien op een traditioneel goed concert. Schiedam De gemeente Schiedam werkt hard aan een bestemmingsplan voor het Gusto-terrein en de omgeving van deze nagenoeg verlaten werf, om te voorkomen dat particulieren toekomstige ge meenteplannen zullen versto ren. De ambtenaren van het Emmaplein zijn al geruime tijd met de ontwikkeling van het plan bezig, maar over de in houd staat nog niets vast. "Ondanks de haast die achter de plannen wordt gezet, mag er niets worden overhaast", vertelde gistermiddag wethou der Reinïer Scheeres. "Ook het feit, dat er aan het einde van deze maand een open bare verkoop van Gusto-mate- rialen plaats zal vinden en het terrein daarna verlaten zal zijn, met alle mogelijke nadelige ge volgen vandien, mag daar niets aan verhelpen", sprak Scheeres. ,TWe moeten niet uit het oog verliezen, dat het om een zaak van groot belang gaat, die erg veel overweging vraagt Het zou. niet goed zijn om, opgejaagd door de verkoop, ook maar ineens een plannetje in elkaar te flanzen. Daar willen wij als bestaat volgens Sc heers overigens wel een kans, dat de gemeente het terrein zal kopen. Dat hangt ervan af of de eige naar, IHC Holland, het terrein zal willen verkopen. Ais dat zo is, zou de gemeente Schiedam weieens een van de gegadigden kunnen rijn". Veel concurrentie zal de ge meente in dat geval waarschijn lijk niet hoeven te vrezen. De kantoorgebouwen op het terrein zullen waarschijnlijk op de mo numentenlijst worden opgeno men en dat betekent, dat er niet mag worden gesloopt zonder toestemming van monumenten zorg. Daardoor daalt meteen de waarde van het terrein en dat zal potentiële kopers zeker niet aantrekken. Door het bestem- mingsplan nog enigszins te rek ken kunnen kopers, die vódr de gemeente hun slag willen slaan, ook worden tegengehouden. Het is dan namelijk niet zeker, of hun bedoelingen wel aan het bestemmingsplan zullen vol doen. maals, dat hij het noodzakelijk acht, dat er binnen het nieuw- bouwplan van goede en goedko pe woningen ondergrondse par keerplaatsen worden opgeno men. Nog bozer werden zij, toen op de projcctteamvergadermg van gisteravond bleek, dat de architecten KlunderenWitstok op verzoek van Goudriaan hier over al enkele studies op papier hebben gezet. Volgens de bewoners en nog enkele andere leden van het projectteam (waaronder ambte lijk voorzitter R. van Elk) is de wethouder hiermee ver buiten zijn boekje gegaan. Hij had in ieder geval die wens eerst uitge breid in het projectenteam moe ten bespreken, alvorens uitlatin gen te doen in andere vergade ringen en de architecten aan het werk te zetten. Voorzitter Van Elk had Goud riaan overigens al over dit punt aangesproken. „Ik heb hem mijn standpunt hierover al me- Dit nie-iwsblad. waarin u al het nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad. Stuur ml] dit nieuwsblad 14 dagen gratis op pro«i toa Jn combinatie met: Rotterdamsch NieuwsbUÖ Naam Adres Woon pi Tot Deze bon >n open envelop, zonder postzegel, sturen near Antwoordnummer 834, Rcttantam. degedeeld: dat is inderdaad niet correct geweest. Het is overi gens wél zo, dat die wens van Goudriaan al lang bekend was: hij werd bij het begin van ons werk ook al eens op tafel ge bracht Toen hebben wij die wens echter naast ons neer ge legd". In het eisenpakket, zoals dit door de bewoners destijds is opgesteld voor de nieuwbouw, staat ook vermeld dat er niet ondergronds geparkeerd zou moeten worden. Dat zou alleen maar kostenverhogend werken. „En als Bas nu stelt, dat die garages geen enkele invloed hebben op de prijs van die woningen, dan is dat natuurlijk nonsens. Uiteindelijk zullen toch vijftig bewoners hun auto in die garage moeten zetten en dat kost hen veertig gulden per maand extra. We hebben het allemaal uit de enquête kunnen lezen: de inkomens zijn daar veel te laag voor!", zoverwoord- de een van de bewoners de bezwaren. Niet rug-aan-rug Eerder in de vergadering kwam nog eens uitdrukkelijk op tafek dat het projectteam nauwelijks iets ziet in de rug-aan-rug wo ningen, zoals die door architect Witstok waren voorgesteld. Ook de woningbouwvereniging Samenwerking zag er weinig heil in. Binnenkort komen preciese cij fers op tafel hoe de uiteindelijke huurprijzen zouden kunnen worden. Dan kan ook bekeken worden, of uiteindelijk toch ge kozen 2al worden voor meer gestapelde bouw. Lange tijd werd gesproken over de vraag, of de bewoners een extern deskundige mochten aantrekken. Dat zou betaald kunnen worden uit het eerste deel van de goed- en goedkoop subsidie, die bestemd is voor inspraak. Dat voorstel onder vond noga] wat weerstand bij diverse leden uit het project team, omdat een en ander nogal vaag geformuleerd was. Jules Peppelaar voelde er zelfs hele maal niets voor. „In de VOP is een extern kostendeskundige ook afgewezen: ik kan me niet voorstellen dat het college het hier wel zal toestaan", zo meen- dehij. Er zal in de kleiner comité nog eens over gesproken worden, waarbij een wat concreter plan op tafel ral komen. Dat wordt de volgende maand wederom besproken en voorgelegd. en aan het college

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1