SCHIEDAMSCHE COURANT 'Vrachtauto's binnenstad uit Blinden in verkeer krijgen meer hulp b Gedeelte womagen moet gesloopt J lA-SSlÉli Onderzoek naar knelpunten: Maaslandse jongen ernstig gewond CDA en PvdA tijdens begrotingsdebat 5 Jonge Socialisten vallen college aan ImP msm Pony's moeten weg; kinderen de dupe Winkel centrum Fancy Fair KATTEN SOMBERHEID Lw Politie zoekt getuigen i Vogelpraclit 1 in Arcade «p Eg - Ouders protesteren Volgens projectgroep Babberspolder Vrijdag 17 november 1978- ünafhankeujk dagblad -103de jaargang no. 26219-b PAGINA'S Broers vest 3 - telefoon ad muil stro tie 26B091 - redactie 262566 - klacht end lenst 144144 SCHIEDAM EN* KETHEL Maassluis Wethou der Izaak van der Knaap heeft gistermor gen vroeg de officiële openingshandeling ver richt voor het nieuwe winkelcentrum in de meest westelijke wijk Steendijkpolder. Met een grote knal, veroor zaakt door een donder- bosachtig apparaat, werd een „echt" tintje gegeven aan het open stellen van de winkels. Het complex zal in de toekomst grenzen aan de nieuwe sporthal, die eind volgend jaar in de Steendijkpolder moet worden geopend. Meer nieuws over het nieuwe winkelcentrum op pagina 3. iliuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiuiiiiHiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! ifiiiiuiiiiiiiiiJiiiiiiiiriniiiiifrriiriiiiiJiifjtiiffiiiiiiiiiffiiiiiJiiniiiiitiiJiiiiiiiiitiiiiiiiitiiimiiiiiii iiiiiMiiiuinminuimiiimii Viaardingen Als CDA en PvdA in de toekomst even eensgezind op zullen treden als gisteren het geval was bij de behandeling van de begroting valt er voor deze coalitie weinig te vrezen. Zij aan zij trotseerden beide partijen alle pogingen van de oppositie een wig te drij ven tussen de twee nog jon ge geliefden. Met name tij dens de behandeling van het hoofdstuk verkeer en vervoer regende het moties en amendementen van de kant van de oppositie. Ze werden alle verworpen. Eén motie die het echter wel haalde betrof er één van de coalitie zelf. Hierin wordt het college uitgenodigd maatrege len te treffen om vrachtauto's met een laadvermogen van meer dan zes ton voortaan uit woonwijken en de binnenstad te weren, gfj wjj2e van proef zou daarom aan het Rijk onthef fing gevraagd moeten worden van zekere reglementen in de wegenverkeerswet. Wethouder Bas Goudrïaan verklaarde met de motie geen enkele moeite te hebben en er zelfs bijzonder gelukkig mee te zij n. De pogingen van de WD-frac- tie het CDA op het punt van het autovrij-maken van de bin nenstad en het daarmee verbon den verkeerscirculatieplan van coalitiegenoot PvdA los te we ken, ketsten echter af op een onwrikbare houding van de De Jonge Socialisten in de PvdA zijn het absoluut niet eens met de belastingplannen van het gemeentebestuur. De fikse verhoging die de bes tuur der en in gedachte hebben staan volgens de JS in geen verhouding tot de veel geringere stijging van de Ionen zoals die in 1979 te verwachten is. En dat kun je als progressief gemeentebestuur eigenlijk niet maken. finnen de Jonge Socialisten be grijpt men wel dat er door de gemeente moet worden uitge gaan van een gezonde bedrijfs voering en er dus niet met te grote tekorten mag worden ge werkt Ondanks dat begrip is de JS er toch van geschrokken 'dat het gemeentebestuur de dreigende tekorten wil afwente len op de hoofden van haar burgers en zich niets aantrekt van de inkomenspositie van die burgers. Dat is iets, zo vinden de Jonge Socialisten, wat een progressief gemeentebestuur niet kèn en mag doen. Het is volgens de JS dan ook noodzakelijk dat de PvdA frac tie de noodzaak van de verho gingen zo scherp mogelijk on derzoekt Met name het draag krachtsbeginsel, (betalen naar draagkracht) is daarbij één van de instrumenten die de PvdA in het verkiezingsprogramma zijn aangereikt Door de wens van het ministerie .van binnenlandse zaken om uit zonderingen op de landelijke voorschriften zo snel mogelijk te regelen, is het voor het ge meentebestuur echter niet mo gelijk om het gehele financiële pakket tegelijk te onderzoeken. Daardoor kan er nu niet goed bekeken worden of het beter zou zijn de uitgaven te beknot ten in plaats van zoals nu de inkomsten te vergroten met de ze spectaculaire stijging van de belastingtarieven, "en dat is te betreuren", stellen de Jonge So cialisten. De Lier Morgenmiddag van drie tot half zes wordt in de RK basisschool De Bron aan de Sportlaan in De Lier een fancy lair gehouden. Muzikale mede werking wordt hierbij Verzorgd door discotheek Rubicon. De opbrengst van het feest komt ten goede aan het ontwikke lingswerk van de Oud-Liere- flaar pater Aad Zwinkels in. het Braziliaans Medeiros Neto. Schiedam De blinde en slechtziende Schiedam mers worden door de gemeente verzocht alle knel punten, die zij in het verkeer in de stad tegenkomen, op een rij te zetten. Uit contacten met onder andere de Nederlandse vereniging van blinden en slecht zienden (NVBS) in Rotterdam is wethouder Chris Zijdeveld en zijn ambtenaar H. Wevers gebleken, dat er nogal wat klachten bestaan. christen-democraten. Opmer kingen van WD-woordvoerder Floor Quasi als zou het CDA zijn eigen verkiezingsprogram ma verloochenen en volledig in strijd handelen met eerder ge dane uitlatingen van het voor malige CDA-raadslid mevrouw Beilingwout omtrent parkeer- garanties worden door CDA-er Jo Schriel zeer scherp van de hand gewezen. "In ons programma staat dat wij het kwetsbare willen be schermen. Daarom moeten wij een keuze maken. Dat dat nu ten koste van de auto gaat, dat moet dan maar zo. Wij hebben een keuze gemaakt. En wat dat betreft kunnen wij ons ook heel goed vinden in het huidige colle geprogram". En dan waren er de katten natuurlijk. Kaitenvoorvechter Henk Krabben (PvdA) legde een verklaring af die praktisch de hele raad kon ondersteunen. "Hoewel wij echt van mening zijn dat het overschot aan zwerfkatten terug moet worden gebracht, hebben wij onze twij fels over de tot nu toe gevoerde methode". Hij gaf de raad de overweging mee dit jaar alles nog bij het oude te laten, maar daarna de hele problematiek grondig te herzien. Ook burgemeester Kieboom, die enkele dagen geleden ruiter lijk had toegegeven dat er fou ten zijn gemaakt, kon zich in de suggestie van Krabben vin den. Tot 31 december wordt nog de procedure gevoerd zoals des tijds in de raad afgesproken; daarna echter gaat de katte- mepperij op de helling. Een kleine sneer naar de pers kon de eerste burger toch echter niet laten, "het is tenminste zo dat ik er niet alleen maar over geschreven heb, maar ook daad werkelijk iets aan het probleem heb geprobeerd te doen". Wat het echte financiële gedeel te van de debatten betrof: grote somberheid alom. Somberheid, die tot uitdrukking kwam in bijna allo financiële beschou wingen van de diverse politieke partijen. Voor vele woordvoer ders was het de grote vraag in hoeverre VI aardingen er nog in zal slagen ook de volgende jaren weer een sluitende begroting te voorschijn te toveren. Ook dit jaar was het, zoals bekend, geen eenvoudige zaak om de eindjes aan elkaar Ie knopen. PvdA-er Kees van der Windt had bovendien nog uitge vonden dat de gemeenten onre delijk aangepakt worden. Is de groei bij de rijksuitgaven met 20 procent afgeremd, bij de gemeenten is dat 30 procent. "Wij worden dus dubbel en onredelijk gepakt", meende hij. Vooral oversteekplaatsen vor men een probleem, maar met de komst van woonerven en speelstraten zijn lantaarnpalen, bloembakken en fietsbeugels steeds vaker een hinderlijke sta- in-de-weg. „Het wordt natuur lijk te dol, als wij zo'n straat opnieuw moeten reconstrueren, maar als het verplaatsen van een plantenbak een verbetering betekent voor de visueel gehan dicapte, dan moeten wij dat zeer beslist doen," zei wethouder Zij develd gistermiddag in het stadskantoor. Volgens de statistieken zou Schiedam ongeveer zestig blin den tellen. Van de helft zijn bij de gemeente de adressen be kend, en dezen rijn dan ook Maasland De vijftienjarige T. T. uit Maasland is gistermorgen omstreeks kwart over tien ernstig gewond door een verkeersongeval op de Koningin Juliana weg in zijn woonplaats. In het ziekenhuis heeft hij een spoedoperatie ondergaan, waarbij zijn milt is weggeno men. De toestand van de jongen is nog ernstig. Ète jongeman, werd op zijn fiets gesleept door zijn 16-jarige vriend A. J. B. uit Maassluis, die op een bromfiets zat. Het duo moest naar rechts uitwijken, toen een tegemoetko mende auto een stilstaande auto inhaalde en volgens de Politie daarbij te ver op de andere weghelft kwam. De "jongens moesten volledig naar rechts sturen, waarbij T. "T. ten val kwam. Daarna kwam de jongeman tegen een in een parkeerhaven staande auto terecht. De bromfietser bleef daarbij ongedeerd. pe automobilist die betrokken was bij het ongeval, is echter doorgereden. Volgens de politie moet hij of zij het ongeluk vrijwel zeker hebben opgemerkt De politie roept deze automobilist op zich alsnog te willen melden. «et gaat om een Amerikaanse personenauto, waarvan het onderste deel donkerkleurige is en de rest van de auto wit/crème. De auto had gele kentekenplaten. De politie verzoekt tevens eventuele getuigen zich te willen melden. Het telefoonnummer is 12375 of 070-636369. 0 De van vandaag tot en met zondag te houden show van de afdeling H Schiedam van de Neder- S landse Bond van Vogel- E5 liefhebbers is voor de Je- den meer dan een tentoon- stelling alleen. De door hen ingezonden vogels 5 zijn vooraf door keur- s 2 meesters op kwaliteit =s beoordeeldDeze wijzen E= de kampittenen van de di- s verse /dassen aan en tel- ker jaren komen de uitsla- s gen als een verrassing over dan wel brengen te- leurstelling bij de respec- tievelijke kwekers hier- van. Aan de inrichting van de show is ook nu weer veel aandacht be- steed. In de afdeling 5 kleurkanaxies formeren honderden vogelkeeltjes S met elkaar een melodieus orgelconcert. Wat er te 3 zien is aan postuurham- 5 ries en onder andere tro- S pische vogels is meer dan 3 S de moeite waard een kijk- S 3 je te gaan nemen. 5 iiiuimniiuiiiiiiuiiHuiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiift inmiddels aangeschreven met het verzoek om punten in de stad aan te geven die gevaar opleveren of een letterlijk strui kelblok kunnen vormen. Voor inlichtingen kan men terecht bij ambtenaar Wevers, telefoon 260500, toestel 185. Zijdeveld, rekent erop, dat blinden bij het invullen van de vragenlijst wor den geholpen: „Het bleek onmo gelijk om hen een verzoek in braille te sturen." Al een jaar is de verkeerssitua tie voor blinde en slechtziende mensen onder de aandacht op het stadskantoor, maar het was begin dit jaar Herman Noorde- graaf (PPR) die als eerste in het openbaar het probleem aan sneed. Hij deed de suggestie om zoemlichten te plaatsen bij ver keerslichten: blinden horen dan een pieptoon als het licht voor hen op groen springt. Ook zijn er apparaten die constant tik ken, en bij rood licht anders klinken. Deze rijn volgens de NVBS al vrij nuttig gebleken. „Maar het is ondoenlijk en ook niet voldoende om die appara ten als een kip zonder kop over de hele stad heen op te hangen," meent de wethouder. Hij vestigt er de nadruk op, dat ook het zorgvuldig neerzetten van vuilniszakken voor blinden een grote verbetering kan bete kenen: „Laatst zag ik cp de Singel nog een blinde struikelen over zo'n zak, die midden op de stoep stond." Ou nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het Rorterdamsch Nieuwsblad. Stuur mij dit nieuwsblad 14 dagen gratis op proef toe in combinatie met: Rotterdamsch Nieuwsblad Naam Adres Dezo üon m open eovetoO. zonder postzegel, sturen naar Antwoordnummer 834. Rotterdam, De vrije tijdsbe- J steding van zo'n lm honderd Schie- imse kinderen dreigt door een aanzegging van gemeentewerken in het water te vallen. siNilt Schiedam „De pony's van Korpershoek moeten bijven1". Elf ouders van Schiedamse kinderen stellen dat in een brief aan wethouder Chris Zij develd. Hiermee proteste ren zij tegen het besluit van de direkteur van ge meentewerken, ingenieur Harm de Block, dat P. Korpershoek op korte ter mijn zijn stallen en terei- nen moet ontruimen. „Onze kinderen vinden bij Korpershoek een ge weldige vrije tijdsbeste ding", vertelt mevrouw Emons namens het groep- je van elf. „En niet alleen önze kinderen, maar bij elkaar wel zo'n honderd kinderen, afkomstig uit alle delen van Schiedam, komen naar het terrein van Korpershoek aan de Schiedamse weg om te le ren paardrijden. Wij zou den het echt allemaal heel, heel erg vinden als dat afgelopen zou zijn. Het groepje van elf ver zoekt de wethouder in een brief om een onderhoud. Op korte termijn zouden ze graag op het stadskan toor over hun probleem willen spreken. Hoe snel ler dat gebeurt hoe liever, want praten nadat men Korpershoek heeft ont ruimt, heeft voor de ou ders weinig zin. „Het vreemdste vinden, wij nog dat Korpershoek zelf he lemaal niet weet waarom de boel moet worden ont ruimd", vertelt mevrouw Emons. Vlaardingen Drie blokken wonin gen aan de Rotterdamseweg moeten worden gesloopt. De rest van de 410 semi permanente woningen in de Babberspolder zou nog vijftien a twintig jaar kunnen voortbestaan, mits er een beperkte renovatie plaats vindt van ongeveer 30 duizend gul den per woning. Tot die conclusie komt de projectgroep die zich met de 410 voornoemde woningen heeft beziggehouden. Dat de slopershamer toch gehanteerd moet gaan worden is een feit waar de projectgroep niet onderuit heeft kunnen komen. De woningen aan de Rotterdamseweg zijn naar de mening van de groep te zeer verzwakt om nog voor renovatie in aanmerking te kunnen komen. De provinciale direc tie voor de volkshuisvesting (PDV) heeft altijd op het standpunt gestaan dat alle 410 woningen binnen tien jaar plat zouden moeten. Voor beperkte renovatie heeft de PDV nooit veel gevoeld. De projectgroep zal de betrokken bewoners nu middels een voorlich tingstentoonstelling op de hoogte stel len en dinsdag 2fc november in wijk centrum 't Nieuweland een inspraak avond organiseren om de mening van de hewoners te horen. Daarna gaat de projectgroep naar Den Haag om te pogen de PDV alsnog van de noodzaak van een beperkte renovatie te overtuigen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1