SChlËDAMSCHE COURANT Géén huizen in de Broekpolder Schiedam moet opspuiten staken West heeft 'n wijkcentrum Niet vooruitlopen op wijziging van bestemmingsplan Kruispunt bij de Kivéva veiliger Goed-Heiligman weer in de stad Gemeenteraad houdt voet hij stuk: Aanrijding Holy: twee gewonden Vrolijk stuurt bezwaarschriften naar Raad van State Teveel op in gestolen auto Vuurwerk in beslag S§SiSlS „Spuiter" zet Singel blank Maassluise flatbewoners: VB Maandag 20 november 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26220—8 PAGINA'S Brotrsvesi 3 - telefoon «idmmistmtu» 268091 redactie 262566 - klachten dienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlurdirfen Niet alleen Bas Goudriaao, mgfn- nagenoeg de gehele gemeenteraad is niet tot concessies bereid: er mogen géén woningen komen in de Broekpolder. Dat kwam nogmaals tot uitdrukking tijdens de laatste avond van de begrotingsdebatten, vrijdagavond. Diverse raadsleden wilden van Goudriaan wel eens weten, of hij ook de berichten had gelezen dat er door de provincie en Rijnmond aangestuurd zou worden op een compromis, waarbij zowel woningen als bomen de polder zouden moeten vullen. Ook de wethouder had die berichten in diverse kranten gelezen, maar hij voelt erevenals de raadgeen fluit voor. Binnen afzienbare tijd zal begonnen worden met het opstellen van het bestemmingsplan voor de Broekpolder. Goudriaan meende idat daarin maar weer eens uitgebreid uit zou moeten blijken, dat Vlaardingen geen enkele behoefte heeft aan nieuwbouw in de polder. „Er zijn nog plekken genoeg in de stad, die voldoende woningen kunnen opleveren", aldus de wethouder nogmaals. Centrumgebied Zeer verontwaardigd was de gemeenteraad over het feit, dat nog altijd niet verder gegaan kan worden met de planvorming voor het centrumgebied in Holy. Zoals bekend ligt de zaak helemaal sül vanwege een conflict over de wijze, waarop het openbaar vervoer door dit stuk stad geregeld moet worden. Er werd unaniem een motie aangenomen, waarin lag vastgelegd dat op korte termijn een oplossing voor het probleem gevonden moet worden. In die motie werd aangegeven, dat het openbaar vervoer vanuit Schiedam naar Holy-Centruro zal moeten worden doorgetrokken naar het centrum (en niet naar de Broekpolder, waar immers geen woningen mogen komen) en dat dat een railverbinding moet zijn die het centrumgebied ongelijkvoers moet kruisen. Als dat te duur zou worden, dan moet het een busverbinding op vrije banen worden. Die motie was een van de vele, die tijdens de begrotingsbehande ling werden ingediend. Vrijdagmiddag was er bijvoorbeeld een, waarin de gemeenteraad haar bezorgdheid toonde over het voorgenomen DNA-onderzoek bij het Unilever concern. De gemeenteraad is er in de vijf hiervoor geplande vergaderingen overigens niet in geslaagd, alle hoofdstukken te behandelen. Wel werd de begroting in zijn geheel formeel vastgesteld, maar In de decemberraad wordt nog twee of drie dagen gesproken over onderwijs, cultuur, maatschappelijke dienstverlening, sociaal- culturele activiteiten en de peuterspeelzalen. Ook het vormings- en ontwikkelingswerk moet dan nog ter sprake komen. Schiedam Het opspui ten van verontreinigd havenslib in Woudhoe k- Vlaardingen Zaterdagnacht heeft de politie een 18-jarige inwoner van Gorkum staande gehouden, omdat hij door een ietwat slingerend rijgedrag wel erg opviel Inderdaad bleek de man gedronken te hebben maar niet zoveel dat proces verbaal moest worden opge maakt Bij nader onderroek bleek echter, dat de man zonder rijbewijs in een auto reed, die de dag ervoor in Apeldoorn was gestolen. Het politieregister wees uit dat de Gorkummer ■joog enkele andere zaken voorjoog gtzochtv Vlaardingen De Vlaardingse politie heeft dit weekend het eerste vuurwerk in beslaggeno men- Een dertienjarige scholier bleek met een behoorlijke partij van dit gevaarlijke (en momen teel verbodenspul in zijn zak te lopen: de politie nam 30 donderslagen en rotjes mee oaar het bureau. Noord moet inmiddelijk worden gestaakt. De commissaris van de ko ningin in Zuid-Holland, mr. Maarten Vrolijk, wil dat de gemeente Schie dam eerst een onderzoek afwacht, dat door de Raad van State zal wor den ingesteld. Hij schrijft dat namens Ge deputeerde Staten van Zuid-Holland. Het verbod tot verder opspuiten van de giftige baggerspecie gaat in tegen een eerder „spuitbe- sluit" van de provincie, waarbij de gemeente Schiedam werd toegestaan om de werkzaamhe den in Woudhoek voort te zet ten. Een vergunning werd daar toe verlengd tot 1980. Momen teel wordt de havenblubber nog opgespoten op de grens van Midden-Delfland. Dit week einde was de brief van mr. Vrolijk nog niet bekend bij de Schiedamse wethouder voor stadsontwikkeling en milieuza ken, ir. Chris Zijdeveld. Dat de provincie, in casu het college van Gedeputeerde Sta ten, nu de zogenaamde verorde ning opspuiting Zuid-Holland hanteert om het opspuiten in Woudhoek voorlopig op te hou den, is het gevolg van bezwaar schriften die eerder dit jaar in Den Haag zijn ingediend tegen het „spuitbesluit". Over het be zwaarschrift van stuwgroep Midden-Delfland Schiedam be richtte onze krant al op 9 janua ri. Andere bezwaren liggen in het Provinciehuis van onder meer de PPR, het Zuidholland se Landschap en Milieuóefen- Vrolijk laat de gemeente weten, dat de bezwaarschriften voor nader onderzoek zijn doorge stuurd aan de Raad van State, Zolang dat onderzoek gaande is, mag in de woonwijk-in-wor- ding Woudhoek-Noordhoek niet worden opgespoten. Van de uit slag hangt af, of de blubber uit de Rotterdamse havens, die van zeer slechte kwaliteit is en daar om wellicht schadelijk, dan nog verder bij Midden-Delfland kan worden geloosd. Vlaardingen Twee gewonden en grote blikschade was het resultaat van een ongeval, dat zaterdag avond rond tien uur plaatsvond op hel kruispunt RelgertaaivLepe- laarsinget. Het ongeval ontstond toen een automobilist, die op de Reigerlaan reed en richting Frede- rik Hendriklaan wilde, geen voor rang verleende aan een auto die vanaf de Lepelaars)ngei kwam, richting HolysmgeL De stoplichten, werkten niet, zodat de eerste auto-' mobilist voorrang had moeten kdj*- gen. Door de klap diB toen volgde werd ook een derde auto bij de zaak betrokken. Die stond keurig stil, te wachten tot de anderen voorbij zouden zijn. De automobilist die verzuimde voorrang te geven raakte zelf ge wond. Schiedam West heeft rijn eigen wijk centrum. Het college van burgemeester en wethouders heeft toestemming gege ven het oude gebouw van de Kiveva-kleu- terschool al vast te betrekken, In afwach ting van een beslissing van de gemeente raad. Verwacht wordt dat ook de gemeen teraad met het toewijzen van het gebouw aan een, volgens de bewonersvereniging West, ontzettend moeilijke periode. Veel activiteiten speelden zich af in het centrum gesitueerde gebouw De Kreek, wat voor veel bewoners van West erg moeilijk bereikbaar was. Het gebrek aan eigen ruimte was daarbij een zeer lastige zaak. Het afgelopen weekend hebben bewoners van de wijk West het gebouw al gedeelte lijk ingericht Dinsdag om acht uur wordt er een open dag gehouden in het nieuw bakken wijkcentrum en in de eerste week •van januari denkt men de zaak officieel te kunnen openen Hoe die opening plaats zal gaan vinden is nog niet bekend. Met het toewijzen van het gebouw in de Van Beverenstraat is een eind gekomen Genoeg ruimte Het gebouw in de Van Beverenstraat ligt midden in de wijk en biedt genoeg ruimte om verschillende organisaties en vereni gingen uit de wijk te herbergen. Vast staat dat de bewonersvereniging Schïedam- West meteen al gaat starten met een spreekuur, waarrn gepraat kan worden over problemen op het gebied van wonen en wïjkaangelegenheden. Ook de Turkse vereniging in de wijk zal gaan deelnemen in het nieuwe centrum; er wordt daarbij gedacht aan een spreekuur voor buitenlan ders en aan een cursus Turks voor Neder landers. Ondanks de vreugde over de toewijzing van het gebouw leven er bij de mensen van het wijkcentrum toch nog enkele probleempjes: met de enorme toename aan ruimte is meteen een gebrek ontstaan aan spullen. Tafels, stoelen, gordijnen en andere huishoudelijke spullen moeten worden ingezameld. Bovendien heeft het centrum nog geen naam. Het wijkcentrum heeft ter gelegenheid van het nieuwe gebouw daarom meteen al een krantje uitgegeven waarin om spullen en een nieuwe naam wordt gevraagd Jaar na vragen Arie Verlinde: Schiedam Eindelijk wordt voorde kleuter» van de Klveva- jchool het kruispunt van Alei- "«traat en Westfrankelandse- Iets veiliger. Hoewel «ie Verlinde (PvdA) vorig w er al op hamerde dat het «ndspimt te druk is om er ®0nder extra voorzieningen een Peuterschool aan te bouwen, «Pas nu de formele procedure «gerond die gevolgd wordt bij •ttveikeerawijrigtng. ]kt gaat toch alleen maar om wee zebrapaden. „Het kan in derdaad enorm vervelend zijn ttn zo'n procedure helemaal te Roeten volgen. Maar als je het doet zonder die formaliteiten, je door de provinciale over- worden doorgezaagd over wat nou precies de motieven waren. Je moet de noodzaak van zo'n oversteekplaats duide lijk omschrijven en je moet gepeild hebben of er geen be zwaren tegen worden inge diend. Daarom heb ik pas van daag mijn paraaf onder de teke ningen kunnen zetten", zei wet houder Chris Zijdeveld eind vt#- rige week. Rond de KivévaschooJ» die met het begin van het schooiseizoen in gebruik kon worden geno men, komt ook een groot hek waardoor kinderen niet meteen de straat op kunnen hollen. Ook daarom vroeg Verlinde, die een paar straten verderop woont, vorig jaar aL Maar ook hier moest Zijdeveld een papieren weg bewandelen. Herman Posthoorn, wethouder met onder andere onderwijs en jeugdzaken ïn zijn portefeuille, opende vrijdagmiddag het nieuwe clubhuis van de GJVW. De Sint is weer in de stad. Deze opnama werd in Vlaardingen gemaakt Q De brandweer aan het „dweilen" haastig op het droge gebracht. Kleding uit een stomerij was Schiedam —De technische bedrij ven moesten gisteravond in actie komen om een fikse lekkage in da waterleiding te dichten op de Singel. Het gat was door nog onbekende oorzaak overigens zo groot, dat al snel een flinke „spuiter" aan het werk was. In een ommezien stond de Singel blank, terwijl het water in flinke stromen afliep naar de Oostarstraat. Men kon nog net op tijd de afsluiter dichtdraaien, omdat een behoor lijk aantal kelders dreigde onder te lopen. Door snel handelen werd echter grote schade voorkomen. We\ is men nog geruime tijd mei de reparatie en het afvoeren van het water bezig geweest. VIaardingen/Maassluis Dat de Sint een raadsel achtig- figuur Is heeft hij zaterdag weer eens duide lijk bewezen. Hij presteerde het wederom, om op twee plaatsen Maassluis en Vlaardingen op vrijwel hetzelfde tijdstip voet aan wal te zetten. In Vlaardingen kwam de Sint in de oude haven rond een uur of tien, waar hij door vele kinde ren en diverse muziekkorpsen werd opgewacht Na de onstui mige begroeting reed hij, samen met burgemeester Wim Kie- boom, naar de Markt, waar hij officieel werd ontvangen en ver welkomd. De burgemeester ver telde, dat de gemeenteraad de voorgaande avond tot zeer laat bezig was geweest, om de ge meentelijke begroting rond te knjgen. „In die begroting zit een groot bedrag voor de aanleg van speelplaatsen en dergelijke voor jullie, kinderen van Vlaardin gen. Willen jullie er op toezien O Den Haag Bewoners/eigenaren van flats aan de Scüollevaarstraat in Maas sluis proberen te voorkomen, dat het dagelijks bestuur van de provincie een „verklaring van geen bezwaar" afgeeft voor uitvoering van een woningbouw- plan ïn het bestemmingsplan Konings hof. Op een hoorzitting in het Provin ciehuis konden zij uiteenzetten, waar om zij daar bezwaar tegen hebben. Het gaat om de bouw van 184 woningen, plus twee winkels tegenover de flat aan de Scholle vaarstraat Het bouwterrein was aanvankelijk bestemd voor het winkelcentrum Koningshof, dat in drie fasen uitgevoerd zou worden. In overleg met de plaatselijke middenstand heeft het ge meentebestuur achteraf gekozen voor een be perkter opzet van het winkelcentrum en het daardoor vrijkomende terrein werd gelijkge maakt en dient nu als trapveldje, parkeergelegen heid en af en toe om er kermis te vieren. Financieel kan de gemeente zich echter niet veroorloven deze dure grond voor dit doel te blijven gebruiken en de raad besloot daarom tot wijziging van het bestemmingsplan, zodat hier woningbouw mogelijk wordt Die wijziging is nog niet door GS goedgekeurd en de flatbewoners uit de Schollevaarstraat hebben er bezwaar tegen gemaakt Het gemeentebestuur wil echter graag snel bouwen. Er bestaat grote behoefte aan woningen, zo stelt het college van B en W en bovendien is bij de bouwer, die gedacht had in augustus te kunnen beginnen, de werkgelegen heid in het geding. Ook betekent uitstel van de bouw altijd kostenstijging. B en W willen daarom, vooruitlopend op het van kracht worden van de planwijagmg, een bouwvergunning geven, maar dat mogen zij alleen met een verklaring van geen bezwaar van GS. Woordvoerders van de flatbe woners betoogden op de hoorzitting, dat uitvoe ring van het bouwplan hun woon- en leefklimaat zal aantasten en dat zij recht hebben op handha ving van de toestand, zoals die volgens het van kracht zijnde bestemmingsplan was, toen zij hun flats kochten. Behalve deze flatbewoners heeft ook de N.V. Van der Lely uit Maasland bezwaar gemaakt tegen afgifte van de gevraagde verklaring. Volgens richtlijnen van GS kan dat alleen als er dringende redenen voor zijn en die ontbreken tn dit geval volgens Van der Lely. Maassluis zal nL half 1979 al de omvang hebben, die in de plannen van Rijnmond pas voor 1 januari 1982 is gedacht en dus behoeft er helemaal niet gebouwd te worden, aldus de woordvoerder van het bedrijf. Wethouder Van der Knaap wees erop dat, toen de flatbewoners hun huis kochten, er nog volop discussie gaande was over de vraag, hoe Konings hof er uit moest gaan zien. Zij kunnen zich er dus niet op beroepen, dat er een „finaal plan" was. De bouwplannetjes, die voor het gebied gemaakt zijn, maken enige woningbouw moge lijk, waaraan Maassluis dringend behoefte heeft, ook al omdat door allerlei verwikkelingen de bouw in de Steendijkpolder in feite stil ligt Zou het mogelijk worden nog dit jaar de eerste paal te slaan, dan wordt het wel de eerste „eerste paal", die dit jaar in Maassluis de grond ingaat. dat ze voortaan met meer zo vermeld worden?" De Sint vertelde erg teleurge steld te zijn in een van de Vlaardingse kranten, die nogal hardnekkig de aankomstdatum verkeerd had gepubliceerd. „Ik hoop dat er mem and vergeefs op me heeft staan te wachten", aldus Sinter klaas. Op hetzelfde tijdstip kwam Sin terklaas in Maassluis aan, waar hij werd toegezongen door de kleuters van de Wevershoek- schooi. Ook burgemeester Van Dijke het in de officiële wel komsttoespraak blijken, boos te zijn over vernielingen die door de jeugd regelmatig wordt aan gericht Sinterklaas vond dat ook een droeve zaak. Zowel in Maassluis als in Vlaardingen heeft de Goede Heilige zaterdag nog een heel programma afgewerkt. Zo wer den enkele winkelcentra en het HoJy-ziekernhuis bezocht. Oit nieuwsblad, waarin u a) het nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra koster» be zorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad, Stuur mij dit nieuwsblad 14 dagen gratis op proef toe in combinatie mat: Rotterdam sch Nieuwsblad Naam Adres Deze bon in open envelop zoncfer pasigeqei sturen mar Antwoordnummer 834. RottorCam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1