SCHIEDAMSCHE COURANT Begrotingstekort minstens anderhalf miljoen Het spookt op de daken Goudriaan overweegt stop sociale woningbouw Begrotings- debatten maand te vroeg Strenge controle op wasemkappen Avondje Noord-Amerika Belastingverhogingen en bezuinigingen in Schiedam Nieuwbouw OJC: heipalen vergeten mm ilil ilailiiiiliPiiÉitfli Vlaardinger-Ambacht, j van dorp tot stadswijk j Raad keurt alle verhogingen goed: College geeft VtM cadeautje Om dodelijke ongelukken te voorkomen Sint voor 't laatst met chocomel gevierd Dinsdag 21 november 1978- Brotrsvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 - klacht en dienst 144144 ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26221}-. 4 PAGINA'S-; SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Tever geefs hebben brand weer en politie gis teravond een half uurtje gespeurd naar een geheimzinnige figuur, die al avon den lang rondsluipt op de daken van hui zen aan de Grote Markt en de Hoog straat. Hield men gisteren rond half tien de adem in of deze vroege „Zwarte Piet" betrapt zou worden, bij de mo torhandel van Day- tona heeft men al eerder gedacht in de avonduren iemand op het dak te boren. Omwonende denken zelfs aan een ma niak. Het werd een be woonster boven de kapperszaak van Ge rard Collé gister avond te machtig, en zij trommelde de po litie op. Om te kij ken waar het myste rieuze geschuifel op de daken vandaan kwam, gingen agen ten met de brand weerladder boven kijken. Maar de duidstere onbekende was ai spoorloos. Vlaardingen Wethouder Bas Goudriaan is stellig van plan aïle in Vlaardra- gen geplande sociale wo ningbouw voorlopig stop te zetten, wanneer staatssecre taris G. Brokx geen gehoor geeft aan zi ja wensen hutir- garanttes at te geven voor woningwetwoningen die minder huur opbrengen dan 330 a 340 gulden per maand. Goudriaan heeft de leden van de commissie stadsont wikkeling in een besioten vergadering medegedeeld niet voor dergelijke prijzen verantwoordelijk te willen zijn. De staatssecretaris, die heden middag Vlaardingen bezocht om zijn plannen nader toe te lichten, deed onlangs schrifte lijk de mededeling dat nieuw te bouwen woningwetwoningen minimaal 330 gulden huur per maand op zullen moeten gaan brengen. Tijdens deze commis sievergadering vertelde Goud- riaan de leden toen dat hij een dergelijk beleid niet voor zijn rekening kon nemen. Unaniem werd afgesproken dat tijdens het bezoek van Brokx aan Vlaardingen, staande de verga dering, geëist zou worden die grens terug te brengen tot 280 gulden. Mocht de staatssecreta ris geen toezeggingen daarom trent doen, dan zou de gemeente Vlaardingen met onmiddellijke ingang alle op handen zijnde sociale woningbouwprojecten opschorten. Aldus eeh' eensge zinde commissie stadsontwikke ling. Dat de bewuste vergade ring een geheimhoudingsplicht was opgelegd, houdt volgend Goudriaan verband met over wegingen van strategische aard. Nu Brokx echter niet maar vóór zijn komst naar Vlaardingen van Goudriaans plannen en die van de commissie stadsontwik keling op de hoogte gesteld kan worden, was hij bereid die des gevraagd te bevestigen. „Het is inderdaad waar dat ik zulke huren niet meer voor mijn verantwoording kan nemen. En in het geval dat de overige collegeleden niet achter mijn ëisen staan (een huur van mini maal 280 in plaats van 330 gulden of anders gaat de toe komstige sociale woningbouw plat), zal ik toch doorzetten- Ik kan dit niet meer verkopenXn of het mijn positie als wethou der in gevaar zal brengen, dèt moet dan maar," aMiiiniiinuiiiininiiiiimiii' uiiiinmiiiiiiuiiiiuiimiiitiiig =2 Schiedam De voorhoedegevechten voor de begrofcings- dehatten zijn gisteravond gestreden. Hoewel nog geen raadslid in staat was geweest om de gemeentebegroting voor 1979, dit weekeinde verschenen, goed te bestuderen, is wel alvast besloten dat de verschillende tarieven (belastingen, drinkwater, retributie) aanzienlijk verhoogd worden. De gemeenteraad deed er tot balt een 's nachts over. Zonder problemen ging het niet: vooral Cor van Til borg (WD) en oud-wethouder Eef Collé (CPN) trokken nogal van leer tegen de plannen van finahcien- wethouder Reinier Seheeres. Aanvankelijk probeerde ook Aad van iingen, tegenwoordig de economisch export van het CDA, enkele belastingverhogin gen aan de lage kant te houden, maar na enkele schorsingen en een pauze gaf hij op: „Ik ben nu wel overtuigd, dat de Schie dammers door al uw moeite niet meer hoeven te gaan betalen dan nodig is", zei hij tegen Seheeres. E>e vergadering in het stadskan toor kwam toch al moeilijk op (merkbaar zonder Gerard Ver- hulsdonk) het niet eens. Van Tilborg diende een lawine van wijzigingsvoorstellen in, maar hij kreeg „zelfs" PPR en D'66 niet mee, omdat, zoals radicale Herman Noordegraaf om schreef, „verlaging van belas tingenverhogingen kan inhou den dat erop het voorzieningen- peil straks minder kan gebeu ren" en omdat dan „groepen die het best betalen kunnen ten onrechte worden gesubsi dieerd". gang. Eerst was er geharrewar over, of enkele brieven, over Bestek '81 en de gevolgen daar van voor Schiedam al „voor nomen moesten worden, of dat de brieven maar aan de orde moeten komen in de week voor Kerstmis, als de dikke begro- tingsboeken op tafel komen. CPN, PPR en D'66 waren tegen uitstel („maar wij kennen die brieven nu toch al" en „er staan vanavond al punten op de agen da, die met het bestek te maken hebben"), maar de PvdA, CDA en VVD vonden het handiger om de brieven tijdens de mara thonzitting in december te be spreken, Collé vond het echte miet be paald consequent, dat de brie ven van de agenda werden afge voerd, terwijl wel de verhogin gen van belastingen en tarieven aan de orde kwamen. Aan dat argument werd voorbijgegaan. Wel kwam bij alle fracties naar voren, dat het verre van ideaal is om in de ene vergadering allerlei verhogingen te bespre- ken en in de andere vergadering de normale gemeentebegroting. ..Die kritiek is terecht", zei wet houder Seheeres. „Maar de be groting kon niet eerder, vanwe ge een storing in de computer, en dit alles, die belastingen en zo, had haast". Met een aantal verhogingen wa- •-ren Collé en de drie VVD'ers Schiedam Het begro tingstekort van de ge meente Schiedam is bij zonder sterk gestegen. Bedroeg het gat in de begroting voor dit jaar nog „maar" één miljoen gulden, voor 1979 zal het tekort aangroeien tot an derhalf miljoen gulden. En dat is dan nog gere kend in het gunstigste geval, als de gemeente raad alle voorstellen van burgemeester en wethou ders, die tot bezuinigin gen moeten leiden, zon der meer overneemt. Vorig jaar was dat niet zo. Men ging toen uit van een tekort van 756 duizend gulden, een bedrag dat door maatregelen zou kun nen worden bereikt Omdat ver schillende belastingen niet zo sterk werden verhoogd als bur gemeester en wethouders wel wilden, groeide dat tekort aan tot ruim één miljoen. Ook dit jaar staan weer zeer forse belastingverhogingen op het verlanglijstje van het colle ge. Bovendien moeten er nogal wat bezuinigingen worden door gevoerd, waarvoor met name gezondheidszorg zal moeten in leveren. Zonder die maatrege len bedraagt het tekort voor 1979 zelfs 2,3 miljoen gulden. Dit blijkt uit het vrijdag ver schenen driedelige boekwerk, waarin de begroting wordt be handeld en verantwoord. Een boekwerk dat dit jaar, mis schien omdat het CDA nu een wethouderspos t heeft weten te bemachtigen, in appelgroen is uitgevoerd. Op de eerste bladzij de van het dikke, zware en voor ,het eerst op kringlooppapier gedrukte boekwerk wordt al aangekondigd dat een meerja renbegroting, die elk jaar na de „gewone" begroting wordt ge maakt, dit jaar zal worden over geslagen. „Het is zeer onbevredigend", zo meldt de nota, die altijd gaat de begroting vergezelt bij, „om in het begin van een jaar reke ning te houden met een meerja renbegroting die pas op de helft van dat jaar gereed zal zijn". Vandaar dat in 1979 nog gewoon gebruik zal worden gemaakt van de meerjarenbegroting over 1978—1982. Medio '79, ver schijnt dan de meerjarenbegro ting voor 19801984, waardoor er in de toekomst vooruit kan worden gewerkt. In de begro ting zijn de beleidsvoornemens voor het komende jaar nog niet opgenomen; deze komen pas in het prioriteitenprogramma en in de meeo'arenbegrcting aan de orde. Bij het opstellen van de begro ting is uitgegaan van het door de regering opgestelde Be- stek'81, waarin de hoofdlijnen van het financiële en sociaal- economische beleid op middel lange termijn zijn uitgestippeld. Eén van die hoofdlijnen behelst een beperking van de overheids uitgaven en daardoor een min der sterke stijging van uitkerin gen uit het gemeentefonds. Om-, dat die uitkeringen uit het ge meentefonds verreweg de be langrijkste inkomstenbron voor de gemeenten zijn, dreigt er een grotere druk te ontstaan op de gemeentelijke financiën. De begrotingsmarathon wordt in de week voor Kerst gehou den, gecombineerd met de alge mene beschouwingen. Voor die tijd zal het dikke begrotingspak ket nog moeten worden doorge worsteld door de diverse com missies. Daar moet dan weer haast mee worden gemaakt, om de raadsleden tvVcbg vóór de beschouwingen ióv standpunten van de commissie te kunnen meedelen. s Vlaardiogen „Vlaardin- ger-Ambacht van dorp tot stadswijkbeet de exposi- H tie, die van 25 november g= tot en met 25 februari van p hef volgende Jaar duurt en S tot stand is gekomen door Jan Anderson van bet ge- jf lijknamige museum en S Theo Poelstra, gemeen te- ff archivaris. In het streekmuseum laat a Jan Anderson aan de hand 3 van oude prentbriefkaar- Vlaardingen De ellende rond de nieuwbouw van het Open Jongeren Centrum, die onlangs een nieuw hoogtepunt bereikte toen bleek, dat een en ander aanzienlijk duurder uitviel dan was verwacht, is nog niet ten einde gebleken. Vlak nadat het college met enkele deskundigen in opdracht van de gemeenteraad de plannen rond had om een en ander op de nieuwbouw te bezuinigen kwam men er achter, «lat nog altijd niet alles in de berekeningen was opgenomen. De heipalen waren vergeten; een post van rond de 50.000 gulden. De bezuinigingen die oorspronkelijk zo'n 60.000 gulden hadden opgeleverd, gaan dus voor een flink deel weer verloren aan «lie „vergeten" post. De gemeenteraad was er vrijdagavond duidelijk een beetje moedeloos door. Hier en daar werd nog wel wat gesputterd, met name over het feit dat het OJC-bestuur om enigszins onduidelijke redenen buiten het bezuinigingsoverleg was gehouden hetgeen vooral Remi Poppe nogal verdroot terwijl ook sommige raadsleden zich afvroegen, of het gebouw nog wel acceptabel was na die bezuinigingen. Mevrouw Van Toor (VVD) diende zelfs een motie in, om tóch maar het oorspronkelijke plan uit te voeren en de meerkosten uit het potje bijzondere doeleinden bij te passen. Die motie haalde het echter niet Als alles goed gaat wordt aanstaande vrijdag de eerste paal Vlaardingen De Vereniging tegen Milieubederf in en om het Nieuwe Waterweggebied wordt dit jaar vijftien. Ter gelegenheid van dit heugelijke feit heeft het college van b en w besloten de vereniging een bedrag van 250 gulden te schenken. Het bedrag is bestemd voor het jubileumpo tje van de vereniging. ten, foto's van vroeger en tekeningen van Paul Wes- terdïjk de sfeer proeven van het dorp dat Vlaardin' ger-Ambacht eens was. De gemeen telijke archiefdienst exposeert zeventig vaak nog nooit eerder vertoonde foto's en dergehjke uit ver vlogen tijd. Op 25 november zal burge meester Wim Kieboom de beide tentoonstellingen openen. friiiiiiiiiiiiiitiiiiifiiiiiiiiiiiiuuiiiijKiiiiiiiiKiiEiiiiiiiiKiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiuiimiiiiiiiiiii Wethouder ChrisZij- develd van Stadsont wikkeling en Milieuza ken. de initiatiefnemer en actieleider van het wasemkappenproject. Schiedam De gemeente Schiedam gaat de in woningen aangesloten wa semkappen aan een strenge controle onderwerpen. Het is gebleken dat veel wasemkappen niet goed zijn aangeslo ten. Dit kan niet alleen leiden tot klachten over hoofdpijn maar in het ergste geval kan het zelfs de dood tot gevolg hebben. Bij verkeerd aangesloten kappen kunnen giftige koolmonoxydedampen vrijkomen die niet alleen fatale gevolgen kunnen hebben voor de bewoners, maar ook voor de buren die op hetzelfgde afvoerkanaal van de kap zijn aangesloten. De directe aanleiding voor de gemeente om tot actie over te gaan zijn de ervaringer die de gemeente Enschede heeft opgedaan. Van de 37 personen die zich daar in 1976 meldden met vergiftigingsverschijnselen door verkeerd gemonteerde wasemkappen overleden negen personen aan de gevolgen. De Gemeentelijke Technische Bedrijven, Gemeentelijke Woningdienst en de Stich ting Samenwerkende Schiedamse Woning- koiporaties zullen stencils in ongeveer 9000 brievenbussen stoppen, waarin duidelijk vermeld staat wat de gevolgen kunnen zijn van het afsluiten van de ventilatoren welke voor de aanvoer van frisse, zuurstofrijke lucht zorgen. De gemeente eist nu een afkoppeling van de wasemkappen van de ingebouwde ventilatiekanalen. Wie geen ge hoor geeft aan deze eis, kan er rekening mee houden dat eventueel de gaslevering aan de bewoner zal worden gestaakt Blijft de bewoner herhaaldelijk weigeren, dan zal er zelfs worden overgegaan tot hu ür beëindi ging- Door bepaalde voorzieningen kan het ge vaar voor vergiftiging worden weggenomen in keuken, badkamer en toilet, en is het niet noodzakelijk de wasemkap in de vuil nisbak te poneren. Deze voorzieningen moe ten echter door de Dienst Gemeentelijk Woningbeheer gekeurd worden. De natuur lijke trek, noodzakelijk voor een goed funk- tionerend ventilatiesysteem, kan tevens ver kregen worden door een raam ventilator, een op de buitengevel aangesloten wasem- kap of door de zogenaamde re-circulatiewa- semkap. Deze moeten eveneens door de D.G.W. worden goedgekeurd. Vragen kun nen worden gericht aan de D.G.W.'s-Grave- landseweg 567, tweede etage, tel. 269408. VlaardingenAan de goed oud-Hollandse tradi tie van een kop chocolade melk op Sint Nicolaasdag komt dit jaar een einde. Voor de laatste keer zullen leerlingen van de Vlaar- dingse basisscholen de ver jaardag van de sint met de traditionele drank vieren. Daarna is het afgelopen: de oorzaak Is al even traditio neel: geen geld. Tot voor kort werden de meerkosten van het Sint Nicoiaas-extraatje samen gedeeld door de gemeente Vlaardingen èn het Cen traal Schoolmelk Comité in' Rijswijk. De laatste heeft nu echter laten weten niet meer moe te willen doen. Dat besluit hangt samen met de EEG-subsidie voor schoölmelkdrinkertjes. Overigens gaat het met de consumptie van de „gewo ne" schoolmelk prima. Het aantal schoolkinderen dat in de pauze het gezonde vocht nuttigt is bijna ver dubbeld. De toename houdt vooral verband met het feit dat tengevolge van de EEG- subsidie niet alleen de prij zen gezakt, maar alle scho len ook de beschikking heb ben gekregen over een koel- kist waardoor de melk voor veel schoolkinderen een stuk lekkerder geworden is. ADVERTENTIE Zie advertentie op m pagina 2

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1