SCHIEDAMSCHE CCiRANT Huren van <k Mode in de 4 Molens Oost maakt meeste kans Ziekenhuisdireetie pessimistisch over ruimere bezoektijden 1 Paniek om glitterlamp f Woningbouw ernstig vertraagd Rijn iond Meubelen! 99 Water weer duurder, maar geen protest Brokx over sociale woningbouw 200 gUldd! in O VIaardingen niet reëel" Goudriaan bindt in Open avond centrum West 'n succes Autobedrijf ERTAN Avondje Noord-Amerika Vakmanschap in Meubelen Cees Bot slaat eerste O JC-paal Twee weken lang twee kranten voor géén geld Schiedam heeft ai 103 jaar lang z'n eigen Schiedamsche Courant. Die kost nu niets. I EM WATERWEGGEBIED: Vlaardingen Westhavenkade 35-39. tel.010-342239 WW i Vocnsdag 22 november 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD «103de jaargang no. 26222- 8 PAGIMA'S- Broersvesl 3 telefoon ndministr.itie 268091 - redactie 262566 - klachten dienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Het dienstenceutum i molens organiseer de gisteravond een grote najaarsmodes how met medewerk ing van Modehuis Speksnijder. Op de fleurige show kon men niet alleen de ogen de kost geven voor wat betreft de mode van het ko mende jaar, boven dien kon men de por temonnee trekken om enige modieuze zaken aan te schaf fen. Belangstelling was er gisteren in het dienstencentrum meer dan voldoende voor de vertoonde creaties. Halve opbouwwerker: Schiedam „Er bestaat een grote kans dat de halve op bouwwerker In Oost aan bet werk zal kunnen gaan. Zuid valt af omdat zij al een op bouwwerker toegewezen heb ben gekregen en Centrum maakt minder kans omdat bet aantal inwoners van die wijk eigenlijk te gering is." Dat vertelt John de Kievit» be stuurslid van de bewonersver- cniging Schiedam-West „Onze eigen wijk", zo voegt hij eraan toe, „zou eigenlijk ook wel in aanmerking komen, maar we zien best in dat de organisatie graad in Oost zo laag is dat zij eigenlijk veel harder een op bouwwerker ndig hebben dan wij- Bovendien willen we\een herhaling van de problemen die bij de verdeling van de vorige opbouwwerker hebben ge speeld voorkomen. De procedu re die toen werd gevolgd was volstrekt onvoldoende, de ma nier waarop gekozen werd was eigenlijk niet de juiste", aldus De Kievit Zekerheid is daarbij nog niet verkregen over de bestemming van de halve opbouwwerker. „Er staat nog niets vast", zo wordt algemeen gesteld. Eerst moet er nog gepraat worden, onder andere met het Centrum over de toewijzing van de halve opbouwwerker. Oost koestert inmiddels, na de informele toe zegging van de kant van West, wel goede hoop dat de wijk nu eindelijk met de komst van een professionele kracht zal worden verblijd. Er zijn een heleboel zaken die nog helemaal in de wijk moeten worden gebouwd. Professionele hulp daarbij is volgens de mensen van Oost eigenlijk onmisbaar. Schiedam De gemeenteraad ziet er geen hei! in een protestbrief te schrijven aan minister van econo mische zaken drs. Gijs van Aardenne en aan de Rotterdamse raad, waar het gaat om de opnieuw aanzienlijk verhoogde watertarieven. Van de Schie- damse raadsleden vonden maandag alleen de afge vaardigden van CPN en WD het zinvol om zo'n brief te schrijven. De liberale woordvoerder, Cor van Tilborg, vond het hard nodig om bezorgdheid uit te spreken over het feit dat Schiedam nu ai een paar jaar zijn watertarieven moet verhogen aileen omdat Rotter dam dat ook doet en zoals bekend betrekt Schiedam sinds het beruchte watercontract het drink water van Rotterdam. Van Tilborg noemde de verhoging van 8,8 procent ontoelaatbaar. Een protestbrief zou er volgens hem toe kunnen leiden, dat de minister dit percentage in heroverweging neemt. Eef Collé was dat met hem eens, zoals de communist tijdens de raadsvergadering trouwens wel vaker een goede bondgenoot van de WD bleek. Daarover slaat meer op pagina drie. Verantwoordelijk wethouder drs. Reinier Scheeres zag het nut niet van een protestbrief: „Ek neem aan, dat Rotterdam wel kan motiveren waarom de tarie ven omhoog moeten. En na het bezoek van onze raad aan de Biesbosch weet u ook wel, dat een beker water steeds prijziger wordt". YTaardingen De door het bestuur van het Open Jongeren Centrum zozeer verguisde wet houder van jeugdzaken, Cees Bot, zal vrijdag de eerste paal slaan voor de nieuwbouw van het OJC aan de Zomerstraat. Deze officiële handeling vindt plaats om 15 uur. Vlaardingen „Er mag geen misverstand over bestaan dat huurniveaus van tweehonderd gulden niet reëel meer zijn," zei staatssecretaris G. Fh. Brokx gistermiddag in antwoord op een door bewoners van oude wij ken overhandigde peti tie, waarin die eis gesteld werd. Veel nieuws was dat voor die bewoners niet. Althans niet het feit dat Brokx daar zo over denkt, wèl dat wethouder Bas Goudriaan zich tegenover de staatssecretaris niet sterker heeft opgesteld dan zij, gezien de uitlatingen van deze in een inmiddels beroemd geworden „geheime" vergade ringvan de commissie stadsont wikkeling, verwachten moch ten. De kleine demonstratie waar mee Brokx gistermiddag voor het stadhuis ontvangen werd, was mede bedoeld om Goud riaan een steuntje in de rug te geven. En al werden er dan ook spandoeken gevoerd die Brokx en Goudriaan over één kam leken te scheren, Goudriaan had de dag tevoren duidelijk laten blijken blij te zijn met de demonstratie. Die dag, maandag dus, onthulde het SP-raadslid Remi Poppe wat er tijdens de besloten verga dering besproken was en door brak daarmee de geheimhou dingsplicht, omdat hij naar ei gen zeggen vond dat „over de hoogte van huren niet achter de ruggen van de mensen om ge konkeld mag worden." Boven dien was hij van mening dat geheimhouding ook niet meer om strategische redenen nood zakelijk was (zie onze krant van gisteren, waarin Goudriaan aankondigde Brokx een stop van alle geplande sociale wo ningbouw voor de voeten te gooien, wanneer deze niet op de huureis van 280 gulden in ging). Van dit spierballenvertoon lijkt vooralsnog weinig terecht te zijn gekomen. Wèl heeft de ge meente de staatssecretaris zover kunnen krijgen dat er in de toekomst over de huren van de nieuwbouw in de Land straa t/Zomerstraat en op de kaalslag in de oostwijk nog onderhan deld kan worden. De gemeente heeft gezegd bij de vaststelling van die huren beneden de 300 gulden per maand te willen blijven. Bas Goudriaan: „Brokx rea geerde daar niet onmiddellijk negatief op. En natuurlijk is bet zo dat die 200 gulden niet reëel zijn, maar ik heb stellig de indruk dat een percentage on der de 300 gulden onderhandel baar is." Aldus wethouder Goudriaan, die weigerde be kend te maken over welk be drag dan wel precies gesproken is. Initiatiefnemer van de demon stratie Remi Poppe „Het is dui delijk: Goudriaan is door de knieën gegaan. Van de door hem gestelde 280 gulden komt niets terecht Brokx zegt 330, Goudriaan 280, Goudriaan heeft zijn dreigementen, waar overi gens de hele commissie stads ontwikkeling achterstond, niet hard gemaakt, dus zal het wel 300 worden. En dat terwijl vele toekomstige bewoners van de nieuwbouwprojecten niet meer dan 200 kunnen betalen." Vlaardingen Geneesheer-directeur J. H. Trommel van het Holyziekenhuis gelooft dat het experiment van bezoek tijden gedurende de gehele dag niet veel kans van slagen zal hebben. Zoals bekend heeft de gemeenteraad 2ich m een motie uitgesproken en het bestuur van het ziekenhuis opdracht gegeven voor het starten van een dergelijk experiment. Bij de kinderafdeling van het ziekenhuis, waar enige tijd geleden hiertoe werd overgegaan, lijkt de proef een succes, „Voor de andere afdelingen ligt dat minder eenvoudig", stelt dokter Trommel. „Alleen al op het organisatorische vlak zal een en ander de nodige voeten jn de aarde hebben", vreest hij. Voor de huidige bezoektijden geldt als uit gangspunt, dat dit aanvaardbaar moet wor den geacht voor de meest zieke patient. De minder zieke patient, die medisch gezien best langer bezoek zou kunnen ontvangen moeten zich aanpassen aan de ziekere patiënten. „Bezwaar van bezoektijden gedurende de gehele dag kan worden, dat de ernstig zieke patient daar onder gaat lijden. En dat moet beslist voorkomen worden", stelt de heer Trommel. „Bezwaar wordt dan. dat de ene patient geen bezoek gedurende de gehele dag mag ontvangen omdat zijn kamergenoot daar onder lijdt. Dus alleen al op grond van het feit dat hij nu nét op die kamer naast een ziekere persoon ligt» kan de regeling van ruimere bezoektijden dan met bij hem van toepassing zijn. Voor het personeel zal het erg moeilijk zijn om de bezoekers op grond van dit argument de deur te wijzen, terwijl m het reglement zou worden gesproken over bezoektijden gedurende de gehele dag", aldus de geneesheer-directeur. V Niels, voor Schiedammers die voor het v nieuws uit de rest van de wereld op het Rotterdarascb Nieuwsblad zijn geabonneerd. Niels, voor Schiedammers die beide kranten wel eens twee weken 'ang gratis en vrijblijvend ter kennismaking willen meelezen, yi,.%g f>,-| jffifii lm |TE i p% WWlW#7VVfVlrvvfVCfWwV'l r—wmmmmm—tmmmmwmmmmmwmwmm - Opsturen in een envelop zonder postzegel aan de t Schiedamsche Courant, antwoordnummer 834, 3000VB Rotterdam, vooreen: 0 volledige kosteloze en geheel vrijblijvende kennismaking I met de Schiedamsche Courant en het Rotterdamsch Nieuwsblad, twee weken lang O aansluitend tot 1 januari 1979 voor ƒ20,f Q aansluitend per maand f 13,90, waarvoor een machti- I ging tot automatische giro-afschrijving wordt verstrekt Naam -1 adres j niiixitmiiiiniimiintTmmaimuimmrrmiYffiiuiiiiftiimiiiiiiiiiiitiitimitriiiiïii ii in f 1 Schiedam/Vlaardingen Schiedam en Vlaardingen j h leveren massaal hun glitterlampen in bij brandweer en politie. Na bet overlijden van een 13-jarig Belgisch jongetje door het breken van zijn glitter- H lamp en het inademen van de schadelijke dampen, b h zijn vooral mensen met kinderen bijzonder beducht s voor de lampen met daarin de bewegende glittertjes. j Ai vijftien van de lampen zijn door Schiedammers en Vlaardingers naar het politiebureau gebracht. De politie |f B zorgt ervoor dat de lampen zullen worden vernietigd. 5 Hoofdinspecteur Dick van der Veen legt uit dat niet elke lamp zonder meer zal breken als hij valt en dat niet elke lamp gevuld is met schadelijke stoffen: .Het komt wel voor dat de lampen hinderlijke dampen en bijtende M vloeistoffen bevatten. Na de berichten in de pers en op de televisie neemt iedereen dan ook het zekere voor het f§ 2 onzekere door de dingen in te leveren" vertelt Van der 2 Veen. 5 Ook de Vara-radio heeft inmiddels op een inlevermogelijk- heid gewezen. Iedereen die glitterlampen bij de Vara-studio b komt brengen ontvangt een langspeelplaat daarvoor m ruil g Mensen die het minder ver willen zoeken kunnen voor H het inleveren van een glitterlamp terecht bij politie en H brandweer. s Schiedam Gezellig druk was het gisteren op de eerte open avond in het nieuwe wijkcen trum West aan de Van Beveren straat. Met name aan het begin van de avond, om een uur of acht, bevonden nogal wat be woners zich in het gebouwtje om kennis te maken met de deelnemende instanties In het wijkcentrum. Onder die deelne mers bevinden zich De bewo ners-vereniging Schiedam- West, de Turkse vereniging, de peuterspeelzaal, maatschappe lijk werk en de Marokkaanse vereniging. De Turkse vereniging was tij dens deze eerste open avond ruim vertegenwoordigd. .Het is onze bedoeling om zoveel mogelijk samen te werken met de Nederlandse bevolking", zo vertelden vertegenwoordigers van de Turkse vereniging. Er bestaan daarbij dan ook plan nen om Turkse lessen te organi seren voor Nederlanders en om spreekuren te gaan houden in het nieuwe wijkgebouw. Afgelopen zondag heeft de Turkse vereniging in Schiedam nog in aller ijl een vergadering moeten houden en een onderaf deling Schiedam-West van de Vereniging in het leven moeten roepen. Dat was namelijk een voorwaarde voor deelname m ."SJMWjf Ook de Turkse vereniging Schiedam West. de nieuwbakken onderafdaling van de Turkse vereniging stelde zich gisteren in haar nieuwe ruimte aan het publiek voor. De inrichting van de nog wat kale ruimte kreeg daarbij hoge prioriteit. het wijkcentrum. Instanties die zich in het centrum willen vesti gen moeten zich specifiek op West richten. Officiële genodigden waren gis teren op die eerste open avond ADVERTENTIE voor betrouwbare Bovog^occasions met 12 mntLgarantie. VAN DEVENTERSTRAAT li TEL.73.1L44 Koop» wond geopend! J^voonplaats -tel, nr. Het aantal beschikkingen van uit te geven woningen dat mot in de water wegsteden Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en Spijfcenis.sc hoopte te bereiken, is bij lange na niet gebaald. Dit blijkt uit mededelingen van staatssecretaris G. Ph. Brokx, gedaan na afloop van overleg tussen de staats secretaris en collegeleden van de be trokken gemeenten. Brokx noemde cijfers waaruit duidelijk werd dat voor de gemeente Maassluis van de 160 geadviseerde woningwetwoningbe schikkingen er niet één is afgegeven. Vlaar dingen bleek slechts 174 beschikkingen afgegeven te hebben op een advies van 485; en voor Schiedam en Spijkenisse waren de cijfers respectievelijk 44 op 381 en 38 op 1005. Ten aanzien van Spijkenisse betoonde de staatssecretaris er zich verheugd over dat hij tijdens de vergadering nog eens 350 beschikkingen voor woningwetwoningen kon uitreiken, waarmee het totaal van de uitgifte gebracht werd op 385. Staatssecretaris Brokx: „Er is geen discus sie over mogelijk dat de woningnood in Rijnmond buitengewoon groot is. Maar het is mijn overtuiging dat de knelpunten van woningnood vooral op planologisch vlak liggen." De genoemde waterwegsteden zul len naar zijn mening moeten blijven zoeken naar ruimtelijke groei. Maassluis, vond de staatssecretaris, zit wat die groeicapaciteït betreft nog vrij redelijk, maar er zal toch over verdere uitbreiding gesproken moeten worden. Voor de m Koningshoek geplande nieuwbouw kon Brokx mededelen dat wat het zuidelijk gedeelte betreft de artikel 19-procedure inmiddels is goedgekeurd; voor het noorde lijk gedeelte moet dit jaar nog de beschik king afgegeven worden van 183 woningwet woningen en 66 premiekoop plus een aantal vrije sectorwoningen. Ook wat het nieuwbouwproject van de gemeente Schiedam betreft dat ondermeer 2000 woningwetwoningen behelst in Woud- hoek-Noord moet er, volgens de staatssecre taris. zo snel mogelijk geprobeerd worden verloren gegane tijd weer in te lopen. Voor Woudhoek-Noord is inmiddels een artikel 19-procedure m werking gesteld. Een ander punt dat tijdens het gistermiddag gevoerde overleg door de staatssecretaris aan de orde is gebracht betrof de zogeheten één- en tweepersoons huishoudens. Brokx vond dat de woningnood onder deze mensen zeer serieus genomen moest worden endeed de diverse collegeleden de suggestie om eens te kijken of reeds bestaande woning bouw, zoals etage- en flatwoningen, niet tot één- en tweepersoonswoningen om konden worden gebouwd - ruet aanwezig. Dat was de be doeling ook niet. Het ging in eerste instantie om de bewoners van de wijk. Op 2 december vindt de officiële opening plaats. Daarbij zal onder andere wethouder Herman Posthoorn worden uitgenodigd. Of hij ook de openingshandeling mag ver richten blijft nog maar de vraag. Gisteren gingen er al stemmen op om dat voor te behouden aan de jongste deel nemers van het wijkcentrum: de peuters. advertenties J' Zie advertentie op pagmae "X>f.AA^OINC£tj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1