SGHIEDAMSCHE COURANT ïersi :e paal OJC wééi1 uitgest eld cnoH Schiedam ziet Dierenbelangen9 niet zo zitten Oostwijk stelt overleg op scherp f Noodwoningen Babberspolder tentoongesteld De Vos moet voorlopig blijven Afnemer moet eerst puinruimen Advertentie voor extra ambtenaren roept vragen op „Gewone sterveling" opende Alfrinkschool Scholieren bekennen diefstallen Acht woningen voor bejaarden Ouders op de bres voor atheneum Weinig steun voor tweede vereniging „Kwaliteitskaart moet weg" Secretaris Kramer dient ontslag in Felle kritiek op besluit SG-top; Donderdag 23 november 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD _103de jaargang no. 26223 .6 PAGINA'S- Broersvect 3 - telefoon adrmntct ratio 268091 - redactie 262566 khirh tend lenst 144144 SCHIEDAM EN KEI HEL Vlaardingen Zo langzamerhand kan gerust als vaststaand feit worden aan- genomen, dat de duvel ermee speelt. De heipalen, die in eerste instantie al vergeten waren, zijn nu echt besteld. De eerste van die hoogstnoodzakelijke onderdelen voor de nieuwbouw van het Open Jongeren Centrum aan de Zomerstraat zal echter niet, zoals in de bedoeling lag, aanstaande vrijdag geslagen kunnen worden. De aannemer moet eerst puinruimen. Tijden de grondwerkzaamhe den, die het Vlaardingse bouw bedrijf Van der Waal BV deze week voor de nieuwbouw heeft gepleegd, stuitte men gisteren pp flinke stukken fundering en andere ongerechtigdheden, af* bomstig van de vroegere bebou wing: de oude Encaschool, die onlangs werd afgebroken- Hoofduitvoerder J van Aarden de van het bouwbedrijf: „We hebben deze week al behoorlek wat beton van de bouwplaats afgevoerd, maar tot onze ver rassing stuitten we plotseling op nog veel grotere hoeveelheden. Dat was helemaal met voorzien: een uiterst merkwaardige zaak. We gaan vandaag eerst nog wat dieper graven, om te zien of we nog meer tegenkomen Omdat er met houten palen geheid zal worden kunnen we beter geen nsico nemen" Onder druk Er was nog een andere reden, waarom de eerste paal moest worden uitgesteld De heier had de nodige problemen, om op de vastgestelde datum aanwezig te zijn. „Als we die rommel met tegengekomen waren, dan had den we hem wel onder druk ge2et en was alles normaal door gegaan. Nu echter hebben we het zekere maar voor het onze kere gekozen eerst ruimen we die rommel op en dan gaan we goed aan de slag". De officiële plechtigheid is uit gesteld tot volgende week woensdag, vier uur *s middags. Een datum, die we haast niet meer durven te vermelden. Wie weet wanneer de vdlgende te genslag komt bij dit nieuw bouwproject vol hindernissen. Schiedam „Een advertentie van de gemeente in de Volkskrant van II november, waarin vier beleidsmedewerkers voor de afdeling algemene zaken worden gevraagd, geeft een te rooskleu rig beeld van de bestaande werkomstandigheden". Dat stelt raadslid Jos van der Lugt in vragen aan het college van burgemeester en wethouders. De benarde worungbouwsitua- tie waarin Schiedam verkeert -<-"woöit bijvoorbeeld helemaal niet in de advertentie genoemd; in plaats daarvan wordt gerept over een „bonte verscheiden heid van stedelijke milieus". Maar er wordt, zo stelt Jos, meer verzwegen tegenover de toe komstige sollicitanten. De dui delijke beleidsafspraken die ajn geregeld in de samenwerk ingsovereenkomst tussen PvdA en CDA worden met genoemd. Wel wordt daarentegen de in druk gewekt dat er ruimte is voor idee en, initiatieven en in zichten. Voorts wordt er met geen woord gerept over de achterstand die er in Schiedam heerst op het terrein van de welzijnsvoorzie ningen Van der Lugt vraagt om .-opheldering over de motieven achter de inhoud van de adver tentie. „In toekomstige sollicita ties zou misschien volledige openheid van zaken kunren worden gegeven", besluit raad slid Van der Lugt zijn bnef. ADVERTENTIE black&decker \J frTK. J cirkelzaag XpkLT ca, V plus cirkel zaagtafel studio/hebbylamp verstelbaar, m beige en donkerbruin massief grenen 2 Jfc wijnrek voor 10 flessen j beseft combikit bestaande u«t 2 toeren klopboor machine boxer ES* boorstanöaard ~%lig en machineklem Maassluis Het oudercomité van de Maassluise Scholenge meenschap Koningin Juliana aan het Kastanje dal zal dins dagmiddag het college van b en w een petitie overhandigen, waarin staat dat Maassluis dringend behoefte heeft aan een atheneum. De ouders zullen het college verzoeken de petitie door te sturen naar de minister van onderwijs, dr. A. Pais. Met het aanbieden van de petitie willen de verontruste ouders de minister alsnog overhalen om m het scholenplan 1979/1981 een atheneum voor Maassluis op te nemen. Peter Broeders, voorzit- ter van de afdeling Schie dam: „Een trieste zaak". iiiiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiifiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiniiimuiiiiHimimiii VI aardingen De bewoners van de Maas straat en omgeving hebben het overleg met de gemeente op scherp gesteld. Van de komende commissievergadering stadsont wikkeling laten de bewoners het nu afhan gen of ze nog langer deel willen nemen aan de werkgroep bestemmingsplan Oost- wijk. Die commissie zal de kwaliteitskaart, die destijds aan de hand van de gewraakte fietsmethode werd opgesteld, in moeten HerTOBpeH trekken, wil het overleer noc normaal rinnr. plenaire vergadering die onder andere bij gewoond werd door een aantal leden van de raadscommissie Wat hen vooral dwars zit is het feit dat zij destijds, aan het begin van het overleg, de toezegging kregen dat architect Jan Amoureus samen met de bewoners opnieuw de kwaliteit van hun huizen zou gaan bekijken. trekken, wil het overleg nog normaal door gangvinden. Dit besluit namen de bewoners tijdens een Die toezegging, hoewel zwart op wit genotu leerd. werd door werkgroepvoorzitter Jules iiiiiMiniiiiiiniiiitiitnu itI1IHH1I11I1III111 iii in n i nu inn in i iinniii ii in ii imif urn i n min i it hm iiuitHi hid iiiimt unit iniHiiimi it iiiiiiiHi min ntiiiiHittiiin i Htm inn limn Kiimniikiinimiii iiiniitiiui Schiedam De afdeling Schiedam van de dierenbescherming distantieert zich sterk van de pas opgerichte vereniging Dierenbe langen. In een eerste reactie op de vereniging die zon zijn ontstaan vanwege het falen van de bestaande dierenbescherming vertelt Peter Broeders, voorzitter van de afdeling Schiedam maar ook inspecteur van de politie: „Het streven van het hoofdbestuur is gericht op een bundeling van alle aanwezige klachten. Dat weten de twee oad-bestrrarsleden van de dierenbescherming, dit nu de nieuwe vereniging hebben opgericht, best". Bovendien is het hoofdbestuur bezig met een reorganisatie De democratische gang van zaken moet daardoor vergroot wor den Het is dan een treunge zaak dat de twee oud-bestuur sleden van de dierenbescher ming verwijten meer met zich zelf dan met de dieren bezig zijn Het is gewoon geen taak van het hoofdbestuur om zich direct met de dieren bezig te houden. Het hoofdbestuur is er om alles te coördineren en met direct om dieren te beschermen Dat is meer een taak van de afdeling De twee initiatiefnemers tot de nieuwe verenigingen verweten de dierenbescherming boven dien een met funtioneren van de inspectiedienst Broeders, die naast voorzitter van de afde ling Schiedam ook voorzitter van de commissie inspectie van Peppelaar later herroepen De kwaliteits kaart zoals samengesteld door „de fietsende ambtenaar" zou goed genoeg zijn. Boven dien hoefden de bewoners met te vrezen dat op grond van deze kaart tot sloop zou worden besloten Voor de bewoners is die geruststelling echter met voldoende. Zij wijzen er op dat zij destijds het overleg zijn binnengehaald met de toezegging dat er een hernieuwd kwaliteitsonderzoek zou komen. Dat willen zij nu ook zien. de landelijke vereniging is be strijdt dat met klem „Mijn ei gen ervaring is dat die inspectie juist wel goed functioneert In de inspectiedienst zitten mensen die keihard werken en kunnen bogen op een erg groot stuk ervaring. Meestal zijn de inspec teurs van de dierenbescherming mensen uit de politie of mare chaussee die met functioned leeftijdsontslag zijn gegaan. De inspecteurs hebben hun opspo ringsbevoegdheid behouden en doen hun werk op veemarkten, slachthuizen, boedenjen bij vee- vervoer en natuurlijk ook wat betreft honden en katten Het is dan ook ronduit tnest dat die bijzonder hard werkende in specteurs nu door de vereniging dierenbelangen zo wordt afge kat. Ik wil overigens met bewe ren dat er genoeg inspecteurs rondlopen", zo besluit Broeders, „maar het is daarbij net zoals bij de politiek. Eigenlijk heb je er meer nodig, maar er is geen geld voor" Maassluis Kardinaal Alfrink, de onlangs met emeritaat gegane aarts bisschop van Utrecht, heeft gisteren de Kardi naal Alfrinkschool in de Steendijkpolder offi cieel geopend. Waar aan leiding van dit gebeuren maakte hij de opmer king „Vroeger werden roonas-katholieke scho len alleen naar heiligen genoemddeze keer is het naar een gewone sterveling. Toch zie ik er een waardering in voormijn streven en werkèn". De kardinaal smeekte tijdens de openingshan deling niet alleen de ze gen af voor de Kardi naal Alfrinkschool, maar ook voor de open bare en de protestants- christelijke school, die eveneens in het nieuwe complex zijn onderge bracht K zr, VTaardingen Zeer stijlvol en overzichtelijk. Zo kan de tentoonstelling: over geschiedenis en toekomst van 410 semi-permanente woningen in de Babberspolder zonder overdrijving worden genoemd. Want wat maar al te dikwijls bij dergelijke gelegenheden ontbreekt, hadden de samenstellers van de tentoonstelling hier wel bereikt: duidelijkheid. Als volgende week de grote inspraakavond zal worden gehouden weten de bewo ners in ieder geval waarover zaj spreken. RSWOWTfe ««**1 De woningen werden in 1941 gebouwd en waren bedoeld als noodwoningen. Na 25 jaar zouden ze weer opge doekt moeten worden Dat gebeurde met. In 1975 be gonnen de architecten Kloosterman, Vermeer en V.d. Breggen m opdracht van b en w met een uitge breid onderzoek, waarvan de resultaten onlangs in de ze krant werden vermeld. De belangrijkste conclusie is wel dat een groot gedeelte van de woningen nog 15 20 jaar mee zouden kunnen, mits er een beperkte, met al te ingrijpende renovatie plaats zou vinden van onge veer dertigduizend gulden per huis. Een grootscheepse opknapbeurt zou voor de bewoners onbetaalbare hu ren opleveren. Het meren deel van die bewoners is namelijk al wat ouder en moet dus leven van een wao- of acv-uitkenng. Vlaardingen Met de aanhouding van twee Vlaardingse scholieren van veertien en vijftien jaar oud heeft de Vlaar dingse politie een goede slag geslagen. De jongens hebben met alleen bekend dat nj za terdagavond op de Flons de Vijfdelaan geprobeerd hebben de handtas van een 77-jange mevrouw af handig temaken, maarzij hebben ook tal van ande re diefstallen en vernielin gen bekend. Zij zullen vrijdag voor de officier van jusötie worden ge leid. De politie kwam de knapen op het spoor naar aanleiding van de tasjesroof Bij de mis lukte diefstal heten zij m hun haast om weg te komen een fiets achter. De mamdag na het gebeurde kwam de vijf tienjarige scholier bij de pok- tie aangifte doen van het feit dat zijn fiets was gestolen De pok he geloofde zijn ver haal met Na verhoor kon zijn 14-jange vriend worden aangehouden Verder onder zoek wees uit dat de knapen m de afgelopen maanden ne gen bromfietsen hebben ge stolen, waaronder eén van tweeduizend gulden, voor 300 gulden aan ruiten hebben vermeld bij de technische school aan de Deltaweg, di verse auto-antennes hebben afgebroken en verschillende kratten met leeg fust hebben gestolen Voorts bekenden zp ook nog drie winkeldiefstal len Maassluis Gemeentesecreta ris Harm Kramer <57> heeft het Maassluise college verzocht hem per 1 maart ontslag te verlenen. In de gemeenteraad van 4 december zullen B en W de leden voorstellen het ge vraagde ontslag te verlenen. De heer Kramer wordt direc teur van een projectontwikke lingsmaatschappij buiten Maas sluis Welke maatschappij het betreft wil de heer Kramer nog met aan de openbaarheid prijs geven Hij kwam op 1 januari 1957 m dienst van de gemeente Maassluis en was tot 1961 werk zaam op de afdeling Stadsont wikkeling Van 1961 tot 1963 heeft hij in Capelie aan den IJssel gewerkt Daarna trad hij opnieuw in dienst bij de ge meente Maassluis als gemeente secretaris Op Moordeinde: Schiedam De commissie van ruimtelijke ordening heeft be sloten over te gaan tot een vernieuwd plan voor het ter- rem aan het Noordemde m Kethel-Noord, naast de her vormde kerk. Er zullen acht bejaardenwonmgen worden ge bouwd. In de vergadering van gisteren liet de commissie zich van haar be=>te kan* zitn, door met alleen m principe m te stemmen met de veranderingen in het bestem- Schiedam Ton de Vos blijft toch voorlopig nog lid van de Schiedamse Gemeenschap. Het dagelijks bestuur van de culturele stichüng heeft De Vos de deur willen wijzen voordat het gemeentebestuur een statutenwijziging goedkeurt die volgens de SG inhoudt dat Ton de Vos zijn biezen moet pakken. Gisteravond is m zaal Ire ne felle kntiek gekomen op de handelwijze van het dagelijks bestuur (db), dat het kritische Pv- dA-raadslid De Vos ken nelijk liever kwijt dan njk was. Omdat de Pv dA'er het derde gemeen teraadslid is, dat smds de nieuwe gemeenteraad aan de gang is in de SG-süchtingsraad zit, wilde het db een halt toeroepen aan die politie ke invloed, via een veran dering van de statuten. Juridisch kan dat met zomaar, en met name ♦Hanneke Scheeres, van wie gisteren bekend werd dat zij ook al de SG verlaat, evenals Joop Daalmeijer, sprak be zwaren uit tegen „de slechte besluitvorming", die het db volgens haar heeft toegepast. Onzorg vuldig. klungelig en krak kemikkig waren woor den, die Hanneke Scheer es over had voor de ma nier waarop De Vos aan de kant moest worden gezet Voorzitter Charl Hen driks erkende dat Ton de Vos ten onrechte al was beschouwd als ontslagen stichtingsraadslid. Ook Cor van Tilburg (lid van het db en WD-raadslid) zei, dat De Vos volgens de statuten, zoals zij er nu nog bij liggen, niet weggestuurd kan wor den: „Dat was inderdaad onjuist". Op de valreep, een dag vóór de vergadering in Irene, heeft De Vos dan ook nog de stukken voor de agenda toegezonden gekregen. Zelf wees de PvdA'er erop, dat het ge meentebestuur hem tot 1980 heeft benoemd, mtngsplan, maar direct tot be sluitvorming over te gaan De diaconie van de hervormde gemeente zond 15 oktober een bnef aan het college, waann zij vroeg om acht bejaardenwonm gen Gustaaf Schaap, chef stadsontwikkeling, legde uit dat de woningen, bestaande uit eén laag, met een schuin dak ge bouwd zullen worden in het stedebouwkundige beeld, waar bij tevens rekening is gehouden met de verkaveling van de om geving Nikolaj Dielemans van de PvdA, vroeg zich af of er geen een- of tweepersoonshuis houdens konden komen, maar had later toch geen bezwaren tegen het ontwerp Het tijdelijke groen zal natuurlijk verdwij nen, alhoewel de toekomstige bewoners m hun achtertuintje kunnen laten groeien en bloeien wat zij zelf wdleru Voor elk huis wordt een parkeerplaats inge past. Het stille plekje is uiterst geschikt voor bejaarden. Eef Colle, de eenmansfractie van de CPN, hoopte op een snelle pro eedure, zonder onnodige onder brekingen. Vlaardingen De fotograaf Wout Gilhuis, auteur van het boek „Tussen scherp en on scherp" en één van de twee Nederlandse fotografen m het Fotojaarboek 1979, is maandag 27 november de gast van de Vlaardingse fotoclub. Vanaf 19.30 uur is hij aanwezig op de clubavond.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1