SCHIEDAMSCHE COURANT Voortbestaan Kabel ernstig gevaar Stad his K'taassluis nu offl deel opei Grootste Gusto kraaïi verhuist I Weer 'n bouwplan voor Lange Haven Nepnota over personeel PvdA verwijt VVD lafheid ne em pr k oef Gemeente wil ook voorVGraveland geen lichtreclame k Subsidie Rijk nog niet binnen Met de brand naar brandweer Prinses Margriet laat klok weer lopen Een exterieur-opname van het stadhuis in Konings hoek, gemaakt vlak voor de officiële opening» Kawasaki foetsie VVD stelt vragen over erfpacht ,jsm r&t Na veertig jaar trouwe dienst: Acht appartementen Vrijdag 24 november 1978_ ONAFHANKELIJK DAGBLAD _!03de jaargang no, 26224_12 PAGINA'S Brot»rsvcst 3 - tcli-foon .Kimmi-ti .me 268091 - reductie 262566 - kLichtendieni-t 144H4 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen Het Vlaar- dingse werklozenproject De Kabel staat op de tocht. Er is geen enkele zekerheid» dat tia 1 december doorgedraaid kan worden. Het Rijk, met name de ministeries van Sociale Zaken en CRM, is het er nog niet over eens of het proefjaar van het project moet worden voortge zet. De Kabel zit momenteel in de laatste maand van haar eerste periode. Per 1 december loopt de subsidie af, die het project via de gemeente heeft gekregen; een subsidie die voor een groot deel door het Rijk wordt terug betaald. Die Rijksbijdrage moet ook dit jaar weer afkomen, wil de gemeente de proef voor een jaar verlengen. De activiteiten van De Kabel staan dus momenteel duidelijk op losse schroeven. Nog precies een week kan worden doorge draaid en dan is het over, als er de komende dagen mets ver andert in de situatie Want ook al is er nog wel wat geld van die eerste subsidie oven dat kan na 1 december met meer ge bruikt worden. De proefperiode wordt op die datum definitief afgesloten. Positief Jaap Haak, een van de mensen achter De Kabel: „We hebben onlangs over het voortzetten van het project een gesprek gehad met de stedelijke werk groep voor sociaal-culturele ac tiviteiten en die waren erg posi- uef. Ook de gemeente ging er mee accoord, als het rijk weer 20u meewerken. Er is toen ook contact geweest met de stedelij ke consulent van CRM, die be loofde zeer binnenkort bericht le sturen. Daar zitten we nog steeds op te wachten". De problemen voor De Kabel zijn vooral daarom zo groot, omdat de beroepskracht die voor de activiteiten werd inge zet, Trees van Elderen, pier I oktober afscheid heeft geno men. Na een sollicitatieprocedu re is de keuze inmiddels geval len op een nieuwe part-time beroepskracht, die per 1 decem ber in dienst zou treden. Deze nieuwe man heeft bij zijn huidi ge werkkring al opgezegd. Maar zoals de zaken er nu voorstaan, is het nog geenszins zeker, dat hij inderdaad zal kunnen begin nen, Komt het dienstverband niet tot stand en wil z:jn huidige werkgever hem met terug, dan kan hij zelfs niet op een werk loosheidsuitkering rekenen. Hsj is immers vrijwillig uit dienst gegaan. Op de tocht „Dat is ruct het enige Onze activiteiten komen door dezo problemen ook op de tocht te staan We zijn net enkele maan den geleden volop begonnen met allerlei meuwq zaken Hoe die verder moeten weten we ook nog met", aldus Jaap Ambtenaar Van Kouwenhoven op de gemeentesecretarie, die nauw bij de subsidiering van Do Kabel betrokken is ..Het ministerie heeft nog geen kre diet beschikbaar gesteld. Het is nog helemaal met zeker, dat de subs-du* er ;mi» rdaad zal ko men Er schijnt nog gewacht te worden op een beleidsuit spraak. In die tussentijd zal De Kabel dus moeten doordraaien op de wijze, zoals dat sinds het vertrek van Trees van Elderen is gebeurd". De Kabel Iaat het er ondertus sen niet bij zitten. Maandag volgt een nieuw gesprek met de stedelijke werkgroep en, aJs het even kan, met de wethou der. Om dat gesprek te onder steunen zal de informatiecara- van van De Kabel, die normaal op bet Veerplein staat, voor het stadhuis worden gereden. Wie mee wil trekken: men verza melt rond twee uur 's middags bij de caravan. Het gebeurt niet zo vaak, dat de brandweer een brand „aan huis" bezorgd krijgt. Vandaar dat men er ook niet op gerekend had en er niemand was die haar in ontvangst kon nemen. Het gebeurde m Hoek van Holland, toen een boot op een trailer in brand vloog. De eigenaar stapte, terwijl de brandweer al gealar meerd werd, in de auto waar de trailer aan vast gekoppeld zat en reed het hele vurige spul naar de brandweerkazerne. Daar was de brandweer echter net vertrokken. Toen men ijlings weer was ingerukt, konden de spuit gasten alsnog in aktie ko men. Het brandje werd snel geblust Schiedam „Even oen proefri- tje maken." Dat vertelde een potentiële koper tegen de eige naar van een motorfiets van het merk Kawasaki. De mogelijke koper keerde echter niet terug van het proefrilje. De motor fiets beviel hem bhjkbaarzodat hij er maar meteen mee ver dween, en de eigenaar vol zelf- bek! ag achterliet. De Kawasaki met het kenteken XU-4Q-68 vertegenwoordigde een waarde van zevenduizend gulden. De eigenaar, de 25-jari- ge C. de V. uit Nootdorp, heeft aangifte van de die/stal gedaan bij de Schiedamse politie. Vlaardingen De VVD-er George Neyssel is in enkele schriftelijke vragen teruggeko men op de kwestie van de erfpachtsuitgifte voor de bouw van een winkelgalerij in het oostelijk gedeelte van Hbly- Noord. In haar vergadering van 17 november heeft de gemeen teraad de u itgif te van die grond aan Patrimonium goedgekeurd. Oorspronkelijk stond het voor stel, dat de grond zou worden uitgegeven voor/35.60 per vier kante meter. Tijdens de verga dering deelde wethouder IJs- 'Irand van der Velde mede, dat ;de prijs verlaagd was naar 31.15. De WD-fractie wil graag we ten, hoe het mogelijk is dat de .oorspronkelijke erfpachtspnj- izen verlaagd konden worden, m 'samenhang met de exploitatie- ;Opzet. De WD wil verder we ten, of voor deze winkels een -'grondprijs wordt gerekend die .nagenoeg gelijk is aan die van !de bungalows. „AJs die laatste ,'vraag bevestigend wordt beant woord. handelt U dan met in ;strijd met het betreffende punt Van Uw beleidsprogramma?", ■zo merkt de WD snedig op. *?Vv Schiedam De grootste kraan op de scheepswerf Gus to is, na veertig jaar door „GustoKerels" te zijn be diend, met ai hetandere nfate- riaal verkocht. De 450 ton wegende kraan wordt nu ver voerd naar de firma Patje in het Groningse W aterhuizen. Het demonteren en monteren (in Waterhuizen) gebeurt door de firma Stork-Henze. Deze firma nam de afdeling Water transporten van de firma Hak in de arm, om het gevaarte veilig naar het noorden des lands te krijgen. De heer C. M. Tims is deze dagen hard bezig met de voorbereidingen van het transport. „Het is een trieste zaak, niet waar. Zo'n schitterende kraan, gebouwd en gebruikt door al die Schiedammers, haal je zo maar even weg. Er was na tuurlijk geen werk meer. Met de sleepboten Orion-H en Si- rius-H zal de ponton 55-11, waarop de stukken vast ko men te staan, versleept wor den. We varen via Gouda door t wa alf bruggen in Am sterdam naar Oranjesluizen, Kornwer- der Zand, het Friese Wad» Groningse Wad naar Delfzijl en dan via Groningen naar Waterhuizen." Met uiterste voorzichtigheid wordt één der drie delen op de ponton gehesen. „Ja, on danks de grootte en zwaarte denken we in millimeters Alle delen moeten exact m het mid den komen te staan. Het groot ste stuk is ongeveer 29 meter en zet je alles m elkaar, dan kan je 49 meter omhoog kij ken." „Eergisteren zijn we begonnen met demonteren. Er staan zes dagen voor om het ding in Waterhuizen te krijgen, maar met windkracht acht kunnen we het wad al niet over. Het kan dus wel uitlopen op zes weken, Als er mets misgaat En daar hoop je dan op. En met jou dertien anderen." De heer C. M. Tims op de werf. Maassluis —„De eerste en tegelijkertijd ook de laatste keer dat wij eea stadhuis openden, was in 1676. Michiel de Ruyter was toen net bij Syracuse gesneuveld, maar toen hij nog in z'n blauw ge ruite kiel aan het grote wiel draaide, draaide dit uurwerk ook al. En het wees op onze Hoogstraat de tijd aan toen daar schuin aan de overkant van de straat, dat stad huis werd gebouwd". Met die woorden onderstreepte burgemeester M- K. van Dijke het urueke van het stukje histo rie, dat in het nieuwe stadhuis in Koningshoek is onderge bracht. Historie, bestaande uit het oude uurwerk van de Kleine Kerk, gebouwd m 1621, dat door Prinses Margriet weer aan het lopen werd gebracht. Dat vorm de de officiële openingshande ling van het stadhuis, die van morgen werd verncht. De historie speelde trouwens toch een belangrijke rol bij die openingsplechtigheid. De prin ses werd om elf uur 's morgens uitgenodigd om die opening te verrichten door een oude, stijl volle heraut, die een gedicht m Oudhollandse stijl voordroeg. Na de openingshandeling en de gebruikelijke toespraken, waar bij ook de commissaris van de Koningin, mr. Maarten Vrolijk, het woord voerde, werd door het gezelschap een rondgang door het gebouw gemaakt. De prinses kreeg bij haar be zoek aan het nieuwe stadhuis enkele aardige geschenken. Al lereerst kon haar een extra edi tie van de Stadskrant worden overhandigd, die geheel gewijd was aan de ingebruikneming van het gebouw en waarbij een toto van de aankomst van de prinses op het laatste moment nog op de voorpagina was opge nomen. Verder kreeg zij het eerste exemplaar van de nieuwe Stadsgids van Maassluis, die net van de persen was gerold en die over enkele weken huis aan huis zal worden verspreid. Voor haar kinderen kreeg zij een exemplaar van het Maassluise kwartetspel mee. Meer nieuws over het nieuwe stadhuis op pagina 5. Schiedam Opnieuw worden woningen gebouwd in een voor malig bedrijfspand aan de Lan ge Haven. Tegenover de panden van Wsbau en Lindau, waar vorig jaar zes woningen gereed kwamen, wil de Amsterdamse Stadsherbouw BV van Gerard W. Bakker acht appartementen vestigen m de leegstaande pan den op de hoek van de Grif fioenstraat. Het gaat om de nummers Lange Haven 37 en 39. Al twee jaar geleden waren er plannen in de maak voor deze panden, maar zoals met meer projecten, die toen door onze krant aan het licht kwamen, het geval was, ontstond er grote vertraging. Voorbeelden van weinig doorzettingsvermogen zijn do bouw van 44 woningwet woningen tn de put aan de Rotterdamscdtjk, waarvoor de eerste paal opnieuw is uitge steld en het project van 31 koopwoningen van de ACB op de hoek van Vïaardmgerdijk en Burgemeester Van Haarenlaan, nabij de Slachthuisbuurt tegen over W ilton- F ij enoor cl Het bouwplan van Gei ard Bak ker is evenmin nieuw te noe men, maar pas vanmiddag zou het aan de orde komen tijdens de openbare vergadering van dc welstandscommissie in hut stadskantoor. Hoe Iaat die vergadering begint, is onbekend De planning is om vier uur maar de arc hitecten die m die commissie zitten hebben er de gewoonte van gemaakt om altijd eerst in uitgebreid onder ling overleg te gaan. Schiedam De raadscommis sie voor personeelszaken heeft een discussienota personeels planning uitgegeven. Bedoe ling hiervan is le toetsen in hoeverre een personeelsplan ning in de toekomst zal moeten worden doorgevoerd. Twee punten spelen daarbij vol gens de nota een belangrijke rol. Uit hoeveel mensen moet het personeel in de toekomst bestaan en daarnaast: welke eisen moeten er aan die mensen worden gesteld? Personeelsplanning houdt zich voornamelijk met de grootte- van het personeelsbestand be zig Om tot een efficiëntere or ganisatie te komen, zou per gemeentelijke afdeling moeten worden bekeken hoeveel men sen nodig njn om bepaalde doelstellingen te kunnen verwe zenlijken. Dat alles wordt netjes op papier gezet in een meerja renplanning. Het eerste jaar wordt daarbij nauwkeurig om schreven, en de jaren daarop mag de planning wat vager zijn. De leden van de commissie por- soncclszakcn ontvingen al een proefexemplaar van vier jaar personeelsplanning Met volle dig gefingeerde cijfers, dat wel. Het proefnummer dient, zo staat in de discussienota ver meld, om de lees baarheid van de personeelsplanning te toet sen. Gaardingen Hans Versluys, 'de fractie-voorzitter van de 'Partij van de Arbeid, verwijt de WD een „laffe opstelling". De kntiek van de partij richt -zich op het feit, dat de WD 'na de behandeling van de begro tingen in de gemeenteraad, vori ge week, m perscontacten te kennen heeft gegeven, dat de financiële problemen van de t gemeente moeten worden opge lost door bezuinigingen'binnen de gemeentelijke bedrijven. Zoals we in onze krant van gisteren aangaven, meent de VVD dat er bij de diverse be drijven „efficiënter" gewerkt moet worden. „Wij hebben de overtuiging dat er door het hele apparaat vaak onder hoogspanning wordt ge werkt en dat minder personeel volstrekt onmogelijk is", aldus de PvdA in een gisteren uitgege ven communiqué. De partij ver wijt de WD, dat zij dit soort oplossingen met m de raadszaal naar voren heeft gebracht. „Of men durfde die discussie met aan. óf men had zich slecht voorbereid en bedacht pas na enkele dagen dezefschijnjoplos smg". aldus de PvdA. Manette Hoogendijk van de WD kan met koud of warm worden van die kritiek van de socialisten. „De PvdA kent onze standpunten al jaren van haver tot gort. We hebben altijd al gezegd dat do gemeente kritisch moet blijven. Het is met tegen ambtenaren gericht- ik ken er heel wat die erg hard en goed werken- Er zijn er echter ook, die het minder nauw nemen. Dat moet je als gemeente m de gaten houden, vinden wij. Effi cient werken kan zonder meer geld besparen." "Ik kan me goed voorstellen, dat door natuurlijk verloop opengevallen plaatsen niet op nieuw gevuld zouden hoeven worden. Aan de andere kant zijn er ook afdelingen, waar men best nog mensen kan ge bruiken", aldus de WD-frac- tievoorzitster. Schiedam Lichtreclame zal ook niet dfjor dc gemeente Schiedam worden aangebracht op haar verdiepingen van kantoorgebouw 's-Graveland, het nieuwe complex aan de 's-Gnivelandseweg dat door Muijs De Winter (Muvvi) is gebouwd en dat in de wandelgangen wel het tweede stadskantoor wordt genoemd. Lichtreclame bovenop het (eer ste) stadskantoor aan de Emma- straat was al uit den boze, want na enkele overwegingen vóór waren ook bij burgemeester en wethouders gevoelens van af keer ontstaan tegen zo'n vorm van reclame Hoewel de ANWB, dat ook ruimte in 's-Graveland m gebruik heeft genomen, wel lichtreclame wenst op het nieu we kantoor aan de 's-Gravo landscweg, zou het college er ook nu mets voor voelen om mee te doen aan de neonrage, hoewel reclame een bron van inkomsten kan betekenen m de ogen van wethouder Re truer Sc heer es. Vanmiddag zou om vier uur in het stadskantoor de welstands commissie bijeenkomen om te oordelen over de lichtreclame voor de ANWB, die via de aan nemer, Muwi, is aangevraagd. Bij die neonreclame op het com plex wenst de ANWB ook een vlaggemast. V Dit me*iwsbtad, waarin u al bet meuws u»t eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd m combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad Sluui mij dit nieuwsblad 14 dagen gratis op proof toa in combinatie met' Rotterdamsch Nieuwsblad Naam Adres Woorvp" Tel Deze bon tn open pnve'op zonder postzegel sturen naar Antwoordnummer &3-t, Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1