SCHIEDAMSCHE COURANT Sint nn ook in Schiedam 1 Oost wi op skate-boards Hoe zat dat met Brokx? Koop avonden in december Stoplichten 9stop9 na twintig jaar msmtsm Gemeente verzint nieuwe straatnamen Houtenbos in subcommissie Midden-Delfland TRIEST RECORD Hier papier Opgepast met de feestdagen! Het ms. Spanje had motorpeeh, aankomst uur vertraagd Hondenhokken open Koeienstal stort in Bankgebouw weer ter discussie Handtas ontvreemd Maandag 27 november 1978- ON'AFHANKELIJK DAGBLAD - 103de jaargang no. 26225-PAGINA'S Broersvost 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klaclitendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL De Vlaardingse, Schiedamse en Hoekse winkels zuilen er een aantal koopavonden bij krijgen. Dit in verband met het komende Sint-Nicolaas- feest en de kerstdagen. Voor V laar dingen gelden de volgende extra-koopavon den. In de maand november: 28, 29 en 30, voor december staan de dagen 1, 4, 20, 21 en 22 december gereser veerd. Hoek van Holland heeft exact dezelfde avonden, vastgesteld. De gemeente Schiedam doet het allemaal wat minder for meel. Daar mogen de winke liers het zelf weten, wanneer zij de deur open of dicht doen. Zulks gedurende de maand december. Maar om de vrijheid niet uit de hand te laten lopen, heeft de ge meente wèl enkele richtlijnen gegeven. De dagen waarop de gewone sluitingsbepalin gen komen te vervallen spit sen zich uiteraard toe rond Sinterklaas, de Kerst en Oud en Nieuw. Geen markt Los van de sluitingstijden geldt voor Schiedam nog bo vendien, dat de weekmarkt op het Bachplein in de week van Kerstmis komt te verval len. Een enquête leert, dat 85 procent van de kooplui wei nig belangstelling verwacht in die week. Maassluis Naar aanleiding van het bezoek dat staatssecre taris Brokx van volkshuisves ting en ruimtelijke ordening aan. een aantal gemeenten heeft gebracht, waaronder Maas sluis, hebben PvdA en PPR het Maassluise college van b. en w. een aantal vragen voorgescho teld. De partijen willen onder meer van de gemeente weten welke punten er besproken zijn. Dit omdat uit diverse krantear tikelen gebleken was dat niet alle door Brokx bezochte ge meenten even tevreden waren. Behalve de door de gemeente Maassluis zelf opgegeven agen dapunten verlangen PvdA en PPR tevens van het college dat het verslag van het gesprek met de staatssecretaris ook in de commissie, gemeenteraad en in het algemeen bestuur van de raad voer de volkshuisvesting bekend wordt gemaakt Het col lege heeft inmiddels al toege zegd dat het de gestelde vragen zo snel mogelijk zal proberen te beantwoorden. Schiedam De verkeerslichten op de kruising van de OranjestraatlWestvest/Lange Nieuw- straat zijn „op". De hele installatie is, eerder dan werd verwacht, kapot en niet meer te repareren. Dagelijks ontstaan daardoor ge vaarlijke situaties en ook. moet iedere dag op de drukke uren een verkeersagent worden ingezet om ongelukken te vermijden. Eén ongeluk heeft er, na het uitvallen van de lichten, al op de kruising plaatsgevonden: een bromfiet ser schepte daarbij een overstekende bejaarde man, en reed, na de gewonde man naar de kant te hebben gesjouwd, door voor de politie arriveerde. Of er op korte termijn iets aan de gevaarlijke situatie zal gebeuren is nog niet bekend. Vol gens de prioriteitenlijst van de gemeente wordt de verkeerslicbtinstallatie pas over enkele ja ren vervangen. Daarbij werd er dan geen rekening mee gehouden dat de verkeerslichten, na meer dan twintig jaar trouwe dienst, het weieens eerder zouden kunnen opgeven dan verwacht. VI aar dingen Pakjesavond is gezellig, maar hou dat zo! Zet geen dozen of zakken met cadeautjes onbeheerd ergens op de stoep, want het lèed is niet te overzien als iemand anders dan het blij te maken gezin ze weghalen, bange vingers zijn overal, ook op Sint-Nicolaasavoad. Aldus de Vlaardingse poli tie» die in het verleden al meermalen iets dergelijks heeft meegemaakt. Min of meer hetzelfde geldt ten aan zien van de komende kerst dagen. Het wil weieens ge beuren, dat konijntjes, kii>- pcn of kalkoenen die niet goed in het oog worden ge houden, plotseling verdwe nen zijn. Naar het lot van die beestjes is het uiteraard makkelijk raden: de braad pan. Schiedam --De Shit is nn ook officieel ïn Schiedam aangekomen. Zaterdagmiddag arriveerde de goedheiligman. Zijn aankomst verliep echter niet op rolletjes. Door een motorische storing aan zijn schip „Spanje" moest Sint met zijn knechten snel zoeken naar een mogelijkheid om toch via de havens naar Schiedam te komen. Gelukkig vonden zijn medewerkers twee kleinere boten, zodat Sint met een vertraging van ongeveer een uur alsnog voet zette op Schiedamse bodem. De brugwachters hadden trouwens handen vol werk om steeds op tijd alle bruggen te openen. Maar het is allemaal gelukt Tijdens zijn tocht door de Voorhaven, Buitenhaven, Lange Haven en de Schie - muzikaal omlijst door de Rijnmondband - werd de Goedheiligman door de bevolking hartelijk toegejuicht. Een waar welkom. Om drie uur arriveerden beide schepen bij de Proveniersbrug tegenover het Doelenplein. Hier werd hij opgewacht door het muziekkorps en majorettes van Juliana. Vandaar ging het gezel schap richting stadhuis, Smt en twee opperpieten gezeten in een oude koets. Onderweg strooiden de vele pieten er lustig op los. Het snoepgoed werd gretig in ontvangst genomen. Via de Broersvest en de Hoogstraat kwam Sint rond half vier op de Grote Markt aan, waar burgemeester Arie Lems hem opwachtte. Deze vertelde dat hij zeer verheugd was dat de bisschop weer een poosje in Schiedam zal blijven. Sint sprak de bevolking - in het bijzonder de kinderen - toe en zei dat hij het fijn. vond om weer in Schiedam te zijn en onderweg goed weer had gehad. En nu maar, 'met kloppend hart, wachten tot de vijfde december Burgemeester Arie Lems heette de Sint hartelijk welkom. De Pieten vermaakten zich best. Vlaardingen In de nacht van vrijdag op zaterdag trof een bestuurder van de dierenambu lance in het Oranjepark een Sróot aantal loslopende honden aan. De man in kwestie ging eens kijken bij het dierenasiel ea-signal eerde daar twee sr- latea Eén daarvan ging er u-ucsem- s>el vandoor, de ander echter niet zo vlug wegkomen ®aar wist toch na een worste- ®g met de bestuurder van de ^enambulance te ontkomen. politie stelt momenteel een onderzoek in naar het Kbeurde, maar heeft tot op «wen niets kunnen vinden. jfêit staat op het ogenblik in ïoer geval dat uit het asiel geen rad is verdwenen. De politie J^hnoedt dan ook met vandalen e niaken te hebben gehad. Vlaardingen De drie reste rende straatnamen van straten in bet westelijk gedeelte van de Hoevenbuuri in Boly-Noord rijn bekend. Tenminsteeen gemeentebestuur heelt er een paar bedacht en de raad mag zeggen of deze ze ook leuk vindt De namen zijn Castri- cnmhoeve, Abcoadeboeve en Winkelhoeve. Bovendien stelt bet college van b. en w. voor bet gedeelte van de Torenvalk laan dat vanaf de Zwanensin- gel in noordelijke richting tot aan de Meeuwenstraat loopt om te dopen in Tureluurstraat. Castricumhoeve gaat de meest westelijke, nog te bouwen straat beten. De meest oostelijke moet Abcoudehoeve worden gedoopt, terwijl de tussen deze twee gele gen hoeven, een winkelgalerij Winkelhoeve zal worden ge noemd. Een grapje, want bij nader inzien blijkt Winkel inder daad een besteand plaatsje te zijn geweest Winkel was tot 1970 een zelfstandige, in Noord- Holland gelegen gemeente, die daarna tot de gemeen te Niedorp zal gaan bekoren. Vandalisme: Vlaardingen De Vlaardingse politie, brandweer en em ployees van gemeentewerken zijn zaterdag de hele dag in touw geweest rond een leeg staande boerderij aan de Trek- kade. Daar was 's ochtends vroeg een koeienstal ingestort tengevolge van vandalisme. Aanvankelijk vreesde men dat er iemand onder het puin bedol ven was, later bleek dat geluk kig niet waar te zijn. De betreffende boerderij staat al een tijdje leeg en is door gemeentewerken afgedicht Eerstdaags zal het bouwwerk, dat eigendom van de provincie is, gesloopt moeten worden, maar voorlopig staat het er nog steeds. Het blijkt een uitdagend object te zijn voor opgeschoten jongelui, die er ondanks het feit dat de zaak is dichtgemetseld toch steeds weer weten binnen te dringen. Zo ook de afgelopen dagen. De politie vermoedt dat de jongelui met houwelen of andere werk tuigen de muren van de koeien stal hebben bewerkt Zaterda gochtend kwam het gebouw naar beneden. De politie heeft inmiddels het terrein afgezet en de surveillance geïntensiveerd. CDA zwicht voor verzoek Open Groepering: Maasland Niet de heer T. Goudswaard (CDA) is gekozen £n de subcommissie voor lichting en inspraak Midden-Delfland, maar de heer P. G. M- Houtenbos (Open Groepering), Hoewel burgemeester en wet houders van Maasland Goudswaard op hun voordracht hadden gezet, is het CDA toch akkoord gegaan met het verzoek van de Open Groepering deze zetel te mogen bezetten. Goudswaard zelf verklaarde waarom het vemoek was ingewilligd. Hij was het eens met de Open Groepering, dat deze wat betreft het bezetten van zetels in gemeen schappelijke regelingen, stichtingen enz. slecht was bedeeld. Waar het CDA wat betreft raadsleden zes en wat betreft hun twee wethouders acht zetels, en de WD drie van dergelijke zetels bezet, was er voor de Open Groepering nog geen enkel lidmaatschap weggelegd. Wat betreft de problematiek van Midden- Delfland, is de heer Houtenbos erg goed ingewerkt. Hij was het ook die destijds de inspraakgroep van Maasland heeft geleid en georganiseerd, Deze groep van ongeveer dertig personen bestond voornamelijk uit agrariërs. Vlaardingen De problemen rond de nieuw bouw of verbouw van een NMB-vestiging aan het Vèrploegh Chasséplein staat wederom ter discussie in de vergadering van de commissie stadsherstel, die donderdag wordt gehouden. De commissieleden bespreken dan het advies, dat over deze slepende kwestie moet worden uitgebracht aan het college van b. en w. Tijdens de vergadering zal ook gesproken worden over de renovatie en de nieuwbouw van een aantal panden aan de Hoogstraat, De vergadering is openbaar, wordt gehouden in de raadszaal van het stadhuis en begint om 14 uur. Schiedam „De jeugd zou een skate-boardbaan moeten krij gen op het terreintje tussen het Lorentzplein en centrum Oost". Dat voorstel is door de bewo nersvereniging Schicdam-Oost neergelegd op het stadskan toor. „In Oost bestaat een grote behoefte aan een apart terrein tje voor de skatende jeugd. Nu gebeurt het nog gewoon op de stoep en op de straat met alle gevaren van dien. Het aanleggen van een geasfal teerde baan met een lichte hel ling zou zowel voor de jeugd als voor de verkeersveiligheid een uitstekende oplossing zijn", zo redeneert men bij Oost. De skate-boardbaan zou dan uitstekend aansluiten op het speelplein rond de Kohnstamm- school, waarvoor juist een in spraakprocedure is afgesloten. De gemeente heeft in samen werking met leerkrachten van de Kohnstammschool een ont werp voor het speelplein ge maakt Een ontwerp waarbij niet alleen de schoolkinderen, maar buiten schooltijd ook kin deren uit de buurt, voor het spelen terecht kunnen. De be wonersvereniging Schiedam. Oost is, zij het erg laat, in die plannen voor een speelplein ge kend. Edward Krabbendam, bestuur slid van de bewonersverenigmg, is redelijk tevreden over de manier waarop het plein zal worden ingericht „Het komt er allemaal erg mooi uit te zien; hoewel we eigenlijk te laat zijn ingelicht om nog in beslissingen te kunnen meepraten zijn we toch erg tevreden met het resul taat Eén klein bezwaartje heb ben we wel tegen het ontwerp. Om het plein heen komt een hekje. Het wordt een laag dinge tje waar de jeugd best overheen kan komen, maar het blijft toch een barrière voor de jeugd, en dat is eigenlijk wel jammer", besluit Krabbendam. Vlaardingen Dit weekeinde werd de lB5-ste automobilist in Vlaardingen aangehouden die met een stevige borrel op toch achter het stuur was gekropen. Vorig jaar bedroeg dat aantal „slechts" 139. Ook maakt de politie zich ernstig zorgen over de toename van doorrijders. Zij spreekt over een sterke stij ging. De betreffende automobi list had ook zijn aandeel in die stijging. Zaterdagnacht kreeg de politie de melding dat er een zware aanrijding op de Blokmakers plaats had plaatsgevonden. De veroorzaker, een kleine auto, was er echter vandoor. Even later kwam de melding dat op het Verploegh Chasséplein waarschijnlijk datzelfde kleine voertuig over de kop was-gesla gen. Toen de politie ter plekke arriveerde, bleek de auto even wel spoorloos. Pas later in de nacht troffen de dienstdoende agenten van politie het voertuig weer aan. Op de Van Hogen- dorplaan. Daar was de inzitten de andermaal over de kop gesla gen. De Vlaardingse. bestuurder bleek nadat de bloedproef was afgenomen, ernstig beschon ken. Bovendien was het niet de eerste keer dat hij vanwege een slokje op werd aangehouden. Ook burgemeester Van Dijke kwam zaterdag even een kijkje nemen bij die jongens van het krin glooppapier. De actie groep Milieudefensie had in Maassluis op de hoek Nieuwstraat/Markt een kraampje ingericht waar je het allemaal kon ko pen, het miiieu-vrtendeiïj- ke papier. Dat ook de burgemeester belang stelling had, za! niemand verwonderen die weet dat het Maassluise stad huis al tijden veel van haar berichten op krin glooppapier iaat verschij nen, En voor wie het nog niet wist: kringlooppa pier is een produkt dat van oud papier vervaar digd is, zodat er geen nieuwe bomen onnodig hoeven te sneuvelen. Daarnaast zijn er nog vele voordelen te noe men, En volgens de ac tiegroep is het papier bovendien van prima kwaliteit. Schiedam Een 30-jarige ver pleegster uit Vlaardingen heeft bij de Schiedamse politie aan gifte van diefstal gedaan. Vrij dag werd van haar uit het Schie damse ziekenhuis waar zij werkt, van de achtste verdie ping een handtas weggenomen. De handtas bevatte een porte monnee, inhoudende 75 gulden, twee schouwburgabonnemen ten, twee rijbewijzen, een kente kenbewijs en een girobetaal kaart plus pas. De gedupeerde vrouw schat de totale waarde van het ontvreemde op onge veer 400 gulden. Dit nieuwsblad, waarin u al hot nieuws u»t eigen om geving kunt vinden, wordt zander extra kosten be zorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad. Stuur mi) dit nieuwsblad 14 dagen gralii op ptoel toe in combinatie met: Rotterdamsch Nieuwsblad Naam Adres Deze üon m open envelop zonder postzegel, sturen naar Antwoordnummer 834, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1