SCHIEDAMSCHE COURANT Renovatie Samenwerking opgeschort Boerderij wordt eindelijk gesloopt Ti feede bouwplan telt 124 koopwoningen Arbeidsbureau ziet Harberts vertrekken Bouwfonds haalt toekomstige bewoners van Woudhoek erbij J Ik neem de proef S Affiïm Jongeren boos op Goudriaan Maasland onderzoekt rechtstreekse politiemelding Sint kan eerste paal niet slaan INSPRAAK OVER HULPVERLENING AAN JONGEREN Schiedam wil lampen kwijt Drukke receptie ia nabije boerderij: ALWEER UITSTEL ROTTERDAMSED1JK: Dinsdag 28 november 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD - 103de jaargang no. 26226— 4 PAGINA'S- Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 - klachten dienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen -- De Provinciale Directie van de Volkshuisvesting heeft de gemeente Vlaardingen laten weten niet akkoord te gaan met de renovatie- plannen van de woningbouwvereniging „De Samen werking" ten aanzien van een dertf^al eengezinswo ningen in de Jan de Kooystraat en omgeving. Dit omdat het aantal tegenstanders van de renovatie naar de mening van de directie te groot zou zijn. Wethouder Goudriaan heeft nu voorgesteld dat voor- en tegenstanders opnieuw rond de tafel gaan zitten. Met deze beslissing is het oude plan totrenovatie eigenlijk definitief van de baan. Wethouder Bas Goudriaan was van mening dat de motivering om het plan op te schorten in elk geval „formeel' onjuist" genoemd kan worden. Volgens de formele procedure is één derde tegenstanders van renovatie voldoende om de zaak nog eens helemaal te bekijken. De tegenstanders van de renovatie in de Jan de Rooystraat kwamen - officieel althans - net niet aan dat percentage. Gisteravond deelde Goudriaan de leden van de commissie stads ontwikkeling mee, dat er niets anders overblijft dan dat alle bewoners van de betrokken huizen nog maar eens goed met elkaar gaan praten. Maasstraat Ook de problematiek in de oostwijk, en met name die van de Maasstraat en omgeving kwam gisteravond aan de orde. De commissieleden Schriel (CDA), Kwakkelstein (PvdA) en Rodriques (D'66) stelden aan voorzitter en verantwoordelijke ambtenaar vele kritische vragen. Deze spitsten zich in grote trekken toe op de gang van zaken rond het overleg tussen bewoners en gemeente, dat onlangs van start is gegaan. Voor raadslid Willem Kwakkelstein was de beantwoording vol doende, Jo Schriel echter bleef nog met een aantal vragen zitten zoals het probleem van de randvoorwaarden van het overleg. „Zijn die de bewoners aan het begin van het overleg duidelijk? genoeg voorgelicht?", vroeg hij zich af. Wethouder Goudriaan tenslotte zegde nog eens nadrukkelijk toe dat niet tot sloop zal worden overgegaan alvorens een gedegen nader onderzoek zal zijn ingesteld. SiCtSkt i i Wat er overbleef van de ingestorte koeienstal Den Haag Directeur-Hoofdingenieur G. Tjal- ma van provinciale waterstaat heeft gistermid dag opdracht gegeven de boerderij aan de Trekkade zo spoedig mogelijk te slopen. Dit naar aanleiding van de gebeurtenissen van het afgelo pen weekeinde, toen een bij de boerderij beho rende koeienstal geheel instortte. De boerderij was het Vlaardingse gemeente-bestuur en politie al een tijd een doom in het oog. Vooral de politie kreeg in het verleden regelmatig telefoontjes van ongeruste omwonenden die meldden dat jongelui op eigen houtje de sloop werkzaamheden al ter hand hadden genomen. De boerderij stond al enige tijd ieeg en was ir. het bezit van de provincie, zodat de gemeente weinig of niets kon doen om te voorkomen dat er eerdaags ongelukken zouden gebeuren. Een beetje patrouilleren was het enige. Sinds zaterdag verscherpte de politie de surveil lance. Toen namelijk stortte de koeienstal als gevolg van jeudig vandalisme finaal in. Aanvan kelijk vreesde men dat er nog enkele jongeren onder het puin bedolven waren. Het liep goed af. De provincie evenwel heeft nu toch begrepen dat er zo snel mogelijk een eind aan deze gevaarlijke situatie gemaakt moet worden. Schiedam Aan iedereen, die interesse heeft getoond voor een woning in Woudhoeh-Noord, beeft het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten laten weten dat binnenkort het overleg start over deelplan 1-B. Be toekomstige bewoners worden dan betrokken bij de definitieve vormgeving van de woningen in de inrichting van de woonomgeving. Deelplan 1-B telt 121 koopwoningen, waarvan SS premiekoop en 38 in de vrije sector. Voor dit nieuwe deelplan zijn dezelfde architecten verant woordelijk als voor het omstre den deelplan 1-A, dat ook wel wordt aangeduid als plan- Hoorn omdat hierbij 304 wonin gen worden neergezet naar voorbeeld van de Hoomse pro ject De Grote Waal. Ontwerpers zijn Van Wijk en Gelderblom uit Soest, die voor het nieuwe plan laagbouw kozen. Deze wo ningen worden gesitueerd langs de Harreweg, die echter moet blijven gelden als een „groene inval" vanuit Midden-Delfland naar Kethel. Zoals bekend be staan ook hierover twijfels. Met het deelplan, dat gister avond aan de orde kwam tij dens de vergadering van de raadscomissie voor ruimtelijke ordening, verwacht wethouder Chris Zijdeveld niet dezelfde problemen als met deelplan 1-A. „Maar er is nu eenmaal een groep in de stad, die consequent ingaat tegen welk bouwplan dan ook voor Woudhoek- Noord," zei hij. Volgens welin gelichte bronnen zijn er ook op deelplan i-B heel wat noodzake lijke verbeteringen aan te bren gen, zodat ook hiertegen be zwaarschriften kunnen worden verwacht- Dat wordt een tradi tie voor Woudhoek-Noord, zo niet voor heel Schiedam. Het bestemmingsplan voor Woudhoek-Noocd moet, nadat er tegen de goedkeuring daar van door gedeputeerde staten van -Zuid-Holland bezwaar schriften waren ingediend, door de Kroon worden bekeken - en daar kan wel twee jaar of meer overheen gaan. Om bouwen toch alvast mogelijk te maken hebben gedeputeerde staten (GS) artikel 19 van de wet op de ruimtelijke ordening toege past, maar ook daartegen is een beroepszaak op komst, via de zogenaamd Arob-procedure. Daarover vindt medio decem ber een hoorzitting in Den Haag plaats. Dat is alleen een kwestie van gelijk krijgen voor de indie ners van de bezwaarschrift, want gebouwd gaat er hoe dan ook worden. GS kunnen name lijk niet op hun besluit terugko men. Met het slaan van de eerste paal voor plan-Hoorn (1-A) moet for meel gewacht worden op de uitslag van de hoorzitting. Hoe wel voor deelplan 1-B dezelfde procedure is te verwachten, re kent Zijdeveld erop dat voor dit project in het voorjaar van 1979 de eerste paal kan worden ge slagen. Het Bouwfonds heeft hierover een bericht gestuurd aan ieder, die belangstelling heeft getoond voor de Woud- hoekplannen en aan degenen, die bij de toewijzing van 54 koopwoningen aan de Borodm- laan/Smetanalaan zijn afgeval len. Schiedam De Schiedam- se politie heeft al 118 glitter- lampen ontvangen van ang stige burgers. In groten ge tale stroomt men naar het politiebureau om, ge schrokken van het dodelij ke ongeluk dat in Belgie met een glitterlamp is ge beurd, het spul af te geven. Hoofdinspecteur Dick van der Veen vertelt dat de poli tie 2elfs bereid is de dingen te demonteren zodat de mensen toch nog iets van de sierlampen mee terug kunnen nemen. De lampen bevatten gewoon een lege jeneverfles (Schiedamser kan het met) met trichloore- thyleen en wat zilverpapier. Wanneer de bij de lamp horende stekker in het stop contact wordt gestoken wordt de vloeistof ver warmd en gaan de stukjes zilverpapier dwarrelen. Bij omvallen van de lampen kan de jeneverfles breken en de bedwelmende en bij tende vloeistof vrijkomen, met alle gevaarlijke gevol gen vandien. Nog met beschadigde glit terlampen kunnen worden ingeleverd bij de politie, brandweer en bij de keu ringsdienst van waren. De ze instanties zorgen ervoor dat de jeneverflessen met inhoud vernietigd zullen worden. Tot nog toe heeft de politie nog geen fles la ten vallen „Gelukkig met", 2egt Van der Veen. De actiecentra van de Maassim- se, Vlaardingse en Schiedamse afdelingen van de Politieke Par tij Radikalen houden donder dag een gezamenlijke vergade ring in De Lijndraaier in Vlaar dingen. Op die bijeenkomst zul len de nieuwe leden van de kerngroep worden gekozen en informatie over de Rijn- raondfractie en -bestuur van de PPR gegeven worden, Fokke Goudswaard, lid van het lande lijke partijbestuur, zal tijdens de avond spreken over de pro blematiek van de Derde Wereld, Schiedam Hoewel drs. H. J. Harberts maar vijf jaar directeur van het arbeidsbureau voor Vlaardingen en Schie dam is geweest, was de belangstelling voor zijn afscheidsreceptie gister middag groot- In boerde rij Landvreugd aan de Sweelincksingel, op nau welijks anderhalve straat afstand van het gewestelijk arbeidsbu reau Nieuwe Waterweg- Noord, waren bijna 200 aanwezigen. De indruk bestond niet, dat allen de scheidende directeur van het GAB persoonlijk heb ben meegemaakt Reden voor de grote opkomst was veeleer het grote aantal raakvlakken, dat m het maatschappelijk le ven bestaat met het arbeidsbu reau, en voor het GAB aan de Valeriusstraat in Schiedam Twee burgemeesters tegelijk: Kieboom en Lems druk ten drs. Harberts en zijn vrouw de hand in Landvreugd. geldt dat tot in Maassluis toe met de politie. Zo sprak de alwas deze gemeente gisteren Schiedamse commissaris Cees met vertegenwoordigd. van der Haagen onze verslagge- Dte raakvlakken zijn er zelfs ver over de verbanden tussen een verblijfsvergunning en een werkvergunning voor buiten landers. Ook hier gaat het con tact tussen politie en arbeidsbu reau echter ook niet noodzake lijk via de directie, al bestaat de indruk dat Harberts' opvol ger, J. van Lent uit Delft, wat meer naar buiten zal treden. In Landvreugd waren vakbon den, sociale diensten en de ar beidsinspectie vertegenwoor digd, alsmede onder meer de maatschappij voor nijverheid en handel (door Maarten Dirk zwager) en „het welzijnswerk". Het Vlaardingse gemeentebe stuur had drie afgevaardigden, namelijk burgemeester Wim Kieboom en de twee CDA-wet- houders, Cees Bot en JeLle Wijn stok. Van Schiedamse zijde wa ren er burgemeester Ane Lems, CD A-wethouder Riet Taverne, PvdA-wethouder Rernier Scheeres, CPN-raadslid Eef Collé en PvdA'er Lou van der Stel (maar de laatste was er meer beroepshalve, vanwege de arbeidsinspectie, dan als raad slid). Vlaardingen „Asociaal", noemt het Komité Jongeren Huisvesting het beleid van wet houder Goudriaan. De jongeren zijn woedend op Goudriaan, omdat deze in de Babberspol- der een twintigtal woningen tot berghokken wil laten ombou wen. Dat is asociaal ten opzich te van de zwakkeren in de samenleving, vinden zij, omdat daarmee twintig betaalbare woningen met een huur van 150 gulden in de maand aan het woningbestand worden ont trokken. Bas Goudriaan zelf het al eerder weten dat hij de oplossing ook weinig fraai vond („Wij staan heus niet te trappelen om wo- mngruimte aan het huidige be stand te onttrekken"), maar ver telde bij die gelegenheid dat het uitzicht van de bovenste flatbe woners voor hem zwaarder woog. Het Komité Jongeren huisvesting is precies het omge keerde van mening. „Wij wagen het dan ook om het beleid van de heer Goudnaan asociaal te noemen: een paar peperdure Visbankflats erbij en twintig betaalbare woningen eraf, Bravo Bas, je hebt nu eindelijk getoond dat je een beleid voert Alleen jammer dat het weer ten koste gaat van de zwakkeren in de samenleving, die toch al zo te lijden hebben van de woningnood", aldus de reaktie van de jongeren, die overigens wet wat laat komt. Maasland Opnieuw zijn er in de Maaslandse gemeenteraad vragen gesteld over de bereikbaarheid van de rijkspolitie. Aanleiding zijn de op til zijnde wijzigingen in de politiemelding. Politieposten met een bezetting van meer dan tien personen, worden straks namelijk bij niet bezet zijn rechtstreeks doorge- koppeld met de centrale meld- en regelkamer. Omdat Maasland een kleinere bezetting heeft, krijgt het geen automatische telefonische doorkoppeling (ATD). Momenteel is een melding voor de rijkspolitie nog zo, dat bij het niet bezet zijn van het postbureau een antwoordapparaat naar de meld- en regelkamer verwijst Dit nummer kan uiteraard ook rechtstreeks gedraaid worden. Als straks de nieuwe melding van kracht wordt, kan dat nummer van de meld- en regelkamer gedraaid blijven worden. „Of we moeten De Lier gaan draaien voor een rechtstreekse doorkop peling", aldus burgemeester J. van den Brink. Mét Maaslands burgemeester vonden ook de WD, Open Groepering en het CDA het vreemd dat posten met minder dan tien man niet in aanmerking komen. „Het zou eigenlijk logischer zijn", aldus Van den Brink, „als die regeling andersom was". Wat een brandmelding betreft wees Van den Brink erop dat daar wel een automatische doorkoppeling is. Het plaatselijk nummer geeft ten alle tijde recht streeks verbinding met de meldkamer in Delft. De vraag werd op tafel gelegd hoe de gemeente er tegenover staat een doorkoppeling van de politie voor eigen rekening te nemen. Burgemeester Van den Bnnk verklaarde zeker bereid te zijn de financiële konse- kwenües te laten onderzoeken. Van den Brink meende dat die kosten ook met al te hoog zullen uitvallen. „In beginsel staan we er positief tegenover", aldus mr. J. de Wit (Open Groepering). Mevrouw Groosman (WE) voelde er ook wel voor. „De minister heeft ook wel blijk gegeven, dat hij bij de politie wat wil wijzigen". Het CDA stelde zich vanwege de kosten nog afwachtend op. Schiedam Sinterklaas kan niet de eerste paal slaan voor de 44 woningwetwoningen in de „put" aan de Rotterdam- sedijk. Die plechtigheid is een maand uitgesteld en vindt in januari pas plaats, rond de tiende van die maand. Had het bouwplan al twee jaar uitstel geleden, de reden dat de eerste paal niet op maandag 4 december de grond in kan (zoals vorige maand nog de bedoeling was) ligt het feit dat de bouwmate rialen niet op tijd besteld zijn. Wethouder Chris Zijdeveld: „Als die paal er volgende week in zou gaan, had dat betekend dat het voorlopig een paar weken bij die ene paal zou bbjven. En dat lijkt natuurlijk onlogisch. Dan is het slimmer om nog die paar weken te wachten, om dan na die eerste paal in één nik door te gaan met bouwen". De wethouder voor ruimtelij ke ordening onthulde dat gis teravond in de pa uze van zijn commissievergadering. Wie nu is uitverkoren voor de eerste paal, is nog niet be kend gemaakt Wat de Sint ervan vmdt dat een voor hem uniek gebeuren zijn neus voorbij gaat, is ook een vraag: de goedheiligman was gisteravond nergens te vin den. Vlaardingen In zaai Triangel aan de Fransenstraat wordt woensdag een inspraak- en in formatieavond gehouden over de maatschappelijke hulp- en dienstverlening aan jongeren en jongvolwassenen. Op deze bijeenkomst wordt m- formatie gegeven over de in spraakprocedure, die is inge steld voor de totstandkoming van een meerjarenplan en een jaarprogramma voor deze hulp verlening. Ook wordt de gele genheid geboden aan de in spraakprocedure mee te doen. Er zal tevens gesproken worden over de ontwerpen voor een inspraakverordening en een subsidieverordening voor de maatschappelijke hulp- en dienstverlening voor jongeren en jongvolwassenen. Deze ont werpen zijn onder andere ver krijgbaar bij de Vlaardingse secretarie, Westnieuwland 6, ka mer 106, tel. 35.58.88. Een en ander komt ter sprake in het kader van de nieuwe rijksbijdrageregeling, die on langs van kracht is geworden. Dit nieuwsblad, waarin u al hel nieuws uil eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuws blad. Sluur mij dil nieuwsblad 14 dagen gratis op proet toe in combinatie met: Rotterdamsch Nieuwsblad Naam Adres Woonpi Tel Deze Oon tn open enuetap ionder postzegel staren naar Antwoordnummer 634. Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1