r SCHIEDAMSCHE C0URA1 vVeel meer gemeenten kom i door het kabinet in de rode ci jf e -s' Meubelen! Jos van der Lugt over advertentie: Laat maar Geen lijst met lege woningen K Schiedamse wethouder Scheeres: Schiedam vergrijst: lege schoollokalen Vakmanschap in Meubelen TweeHranfmtlhcrCeétCefdSan Eerst I --r f cijferen op lange f termijn Noordegraaf vindt één agent wel wat weinig Pony's krijgen steun van Poot Vfaardingen.Westhavenkade 35-39, tel.010-342239 Kelderbrand in kinderhuis College antwoordt Van Kleef: Pony te water ww< nad( tar e vaj WflJt itttet van Iveea, loeten bov® Voenadag 29 november 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD _103de jaargang no. 26227— 8 PAGINA'8- B roers vest 3 telefoon administratie26S091 redactie 262566 - kkichtendiensl 1+1144 SCHIEDAM EN KETHEL entus, i bijdt telsco ivOK unto In cendt noj waai. t nift B7-32) m. Be knt ienH often Tocr; n. Be tan: r. OflS am df ionstf iegsta! n hes Excel >rtcn -DPR DES tv ai mm -DE Wei M chied SFt ipaiti mm IDVS DBS; Schiedam Volgens financiën wethouder drs, Bei- nier Scheeres sullen door het beleid van het kabinet. Van Agt tientallen gemeenten In Nederland in de rode cijfers komen. „Er wordt landelijk een zeer kortzichtig beleid gevoerd", zei de Schiedamse wethouder gistermiddag. „M.t feezuinigen alleen komen de gemeenten er niet Je kunt niet zomaar subsidie aan het kruiswerk stopzetten of het mu seum sluiten, en bovendien zijn er veel gevallen waarin noodza kelijk extra kosten worden ge maakt. Een personeelsuitbrei ding bij de gemeente Schiedam is onontkoombaar, omdat het takenpakket groeit. Nou, dat is «ji structurele stijging. Zoiets tikt wel even aan", aldus Scheeres. Het enige wat Schiedam volgens hem kan doen om van meer inkomsten verzekerd te zijn, is het verhogen van de tarieven. De wethouder voor financiën en economie zei dat vorige week in de gemeenteraad al. Gisteren ging hij daarop uitvoeriger in: „Staar je niet blind op die extra verhogingen. De burger betaalt In Schiedam meer dan de'drieë neenhalf procent die het kabi net voorstelde, maar die burger krijgt er natuurlijk ook wel wat voor terug. Dat geld gaat niet pp aan een duur kantoorge bouw, zo ligt het niet, maar het Schiedam Vanaf 1980 moet de gemeentebegroting H voor één jaar worden aan- gepast aan de meerjarenbe- 5' groting, die voor vier jaar L'geldt In de afgelopen jaren r is dat niet mogelijk geweest, l omdat de jaarbegroting doorgaans een halfjaar eer- fr der uitkwam dan de meer- jaren. I Door echter geen meerja- f: renbegroting te maken voor de periode 1979-1983, hoopt wethouder drs. Reinier Scheeres tijd te winnen 1 waardoor de meerjarenbe- groting voor 1980-1984 eer- - der kan verschijnen dan de begroting voor 1980, die dan n aangepast zou kunnen wor- j den. j, „En zo hoort het natuurlijk li ook", aldus Scheeres. „Het lijkt misschien vreemd dat jj wij zomaar een keer het I; maken van een meerjaren- begroting overslaan, maar Sj dat geeft niet Omdat wij in de begroting voor 1978 ij tot 1982 de priori te: ten voor 1 de eerste twee jaar keihard f hebben vastgesteld, kunnen 4 wij, nu er een jaar van om i is, nog een jaar voorthobbe- 4 Jen"- is beslist noodzakelijk dat bij voorbeeld een sociale dienst goed kan functioneren in dat kantoorgebouw. Dat werk komt de bevolking ten goede, maar dat kost dan ook wel extra geld". Wethouder Scheeres consta teert ook in veel andere gemeen ten, dat tariefverhogingen van drieëneenhalf procent volstrekt onvoldoende zouden zijn. ,;Het kabinet heeft niet willen luiste ren naar de raad voor gemeen- tefinanciën, die nota bene vóór het verschijnen van Bestek'81 er nog op wees dat de gemeen ten het met zo'n kleine procen tuele verhoging niet zouden kunnen redden. Ik vind het trouwens wel erg vreemd, dat er bij de gewone gemeenten op wordt aangedrongen om maar tot drieëneenhalf procent ver hoging van belastingen te gaan, terwijl gemeenten die in de rode cijfers zitten, de zogenaamde artikd-12-gemeenten, minimaal met zeseneenhalf procent om hoog moeten gaan". Over de socialistische kanten van de gemeentebegroting voor 1979 zegt de PvdA-wethouder: J)ie tariefsverhogingen moeten nu eenmaal. Anders moet je te. veel gaan putten uit de reserve- pot, de saldi-reserve waar door incidentele meevallers gelukkig nog steeds geld bijkomt Maar als je daar meer uit gaat halen, is het potje straks op en komen wij in Schiedam ook in deschul- den, terwijl wij nu nog dertien miljoen achter de hand hebben. En zeker met het oog op de ontzaglijke exploitatiekosten, die er straks bij het bouwen in de binnenstad zullen zijn, heb ben wij die miljoenen broodno dig". „Wie wel vindt dat de belasting niet omboog hoeft en dat de burger verder niets tekort mag komen, en dat dan - maar uit onze spaarpot moet worden ge haald, moet maar een andere wethouder voor financiën zoe ken", zegt Scheeres. „Ik leen mij er niet voor om Schiedam een artikel-12-gemeente te la ten worden". „Onder Polak als staatssecreta ris liep het aantal artikel-12-ge- meenten in Nederland terug, en het waren er enkele honderden. Het kabinet-Van Agt heeft het beleid 180 graden omgebogen. Zo gaan we de mist in en zullen steeds meer gemeenten onder curatele moeten worden ge steld", aldus Scheeres. Schiedam Vooral bij het on derwijs komt de klap van Bestek '81 hard aan, vol gens de Schiedam se wethouder voor financiën drs. Rei nier Scheeres. „Dat komt omdat er in het onderwijs al zoveel tekorten zijn, die nu nog groter worden. Het is ronduit be lachelijk, dat het ministerie van on derwijs uitgaat van een kostenstij ging van nul pro cent, en ook dat wordt gezegd dat elke verhoging al leen maar komt omdat de gemeen ten te hoge eisen stellen aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat valt anders best mee, zeg", aldus Scheeres. De finaneïenwet- houder verwacht juist extra onkos ten, omdat het leerlingenaantal in de stad terugloopt „Schiedam ver grijst", 2egt hij, „en daardoor ko men de klassen leeg te staan. Dan zegt het ministerie ijskoud: daar krijg je geen geld meer voor. Dat is erg beroerd, want dan moet je andere dingen met die lo kalen gaan doen, zoals wij tot nog toe op twee plaat sen in Schiedam ook hebben ge daan. Maar verge ten wordt, dat die andere activiteiten natuurlijk ook an dere onkosten voor de gemeente met zich meebren gen, door allerlei aanpassingen die er moeten ko- Wethou der Sch eer- wordt geflankeerd □oor deskundi- hoofdamb- tenaar Th. M. Th. Zerjfemaker van de afde ling finan- rechts A. B. Bout, chef van die af deling. 3S5£SS5233SSa [ADVERTENTIES Schiedam Eén agent als plaatsvervanger van kapotte stoplichten is volgens PPR- raadslid Herman Noordegraaf onvoldoende. „Er moeten snel maatregelen worden gonomen óm de kruising van de Oranje straat en de Lange Nieuwstraat meer te beveiligen,"- zei hij maandagavond in de raadscom missie voor ruimtelijke orde ning, enkele uren nadat de Scbiedamse Courant had ge meld dat de verkeerslichten op dat kruispunt „op" zijn ge raakt. Reparatie is onmogelijk gebleken. Hoewel vervanging van de twin tig jaar .oude installatie volgens de prioriteitenlijst pas over een paar jaar was gepland, wordt er volgens de directeur van gemeentewerken, Harm de Block, hard aan gewerkt om de verkeerssituatie te verbeteren op het drukke kruispunt „Een voorstel wordt gedaan aan bur gemeester en wethouders," klapte hij al uit de school. Noordegraaf, dié door geregeld vragen stellen laat zien dat hij van alle ma rieten thuis is, heeft ook al met het verkeer een specifieke binding, als lid van de NVBV, de Nederlandse ver eniging voor bescherming van voetgangers. Schiedam Waarom moeten de pony's van de heer Korpershoek verdwijnen. Behalve de actie groep voor het behoud van de pony's houdt nu ook CDA-raadslid Piet Poot zich daarmee bezig, zoals blijkt uit vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Poot stelt de vragen naar aanleiding van het artikel in onze krant van 17 november, waarin uit de doeken werd gedaan dat boer Korpershoek rijn opstallen en terrein van gemeentewerken moet ontruimen. Hierdoor zal Korpershoek zijn pony's niet kunnen houden, en juist die pony's vormen een vrije tijdsbesteding voor meer dan honderd kinderen. Elf ouders pikten de aanzegging van gemeente werken niet en vroegen om een onderhoud op het stadskantoor met wethouder Chris Zijder- veld. Morgen hebben zij om vijf uur een gesprekje met de wethouder. Verwacht wordt dat hij uit de doeken zal doen waarom Korpershoek opstal len en terreinen moet ontruimen. De ouders op hun beurt zullen de wethouder duidelijk maken wat de gevolgen van de maatregelen zijn voor hun kinderen. De groep van elf is, samen met raadslid Piet Poot benieuwd naar de achter gronden van de gemeentemaatregeL Ouders protesteren Pony's moeten weg, kinderen de dupe Het artikel in onze krant van 17 novem ber leidde tot vragen van raadslid Piet Poot aan het college van burgemeester en wethouders. AAP o Schiedam Drie grote wagens en één commandow agen van de brandweer zijn gistermiddag uitgerukt na een brandmelding in het kinderintemaat De Uit kijk op de Hoogstraat Nadat men, tussen het winkelende pu bliek door, de Hoogstraat op was gestoven en bij het inter naat voor schipperskinderen was gearriveerd, bleek de ernst van de brand wel mee te vallen. Het betrof slechts een kelder brandje, weliswaar met een be hoorlijke rookontwikkeling, maar desondanks zonder al te veel gevaar. "Maar ja, het ging om een kinde rintemaat", vertelt brandweer officier Gerard van Staaldui nen", en dan neem je nu een maal geen risico". Mede door de snelle en massale komst van de brandweer was het vuur al gauw onder cond o le. Slechts één hogedrukstraal werd daarbij nodig geacht In verband met de behoorlijke roo kontwikkeling moesten er wel mannen met persluchtmaskers bij de bestrijding worden inge zet Oorzaak van de brand is, evenals de ontstane schade, nog niet bekend. Schiedam Jos van der Lugt (PvdA) heeft rijn schriftelijke vragen over een al te rooskleu rige advertentie van de ge meente Schiedam ingetrokken. Of dat echter ook betekent dat bet college van burgemeester en wethouders niet met een verklaring komt over de lach wekkende inhoud van de adver tentie, is nog een open vraag: de belangstelling is immers ge wekt, en de Inhoud van de advertentie van de gemeente in de Volkskrant vraagt wei om een uitleg, had Van der Lugt geredeneerd. Hij vindt het sop de kooi ruet waard om rijn vragen te hand haven. Wel blijft Van der Lugt de advertentie „nou, ontzettend stom en idioot" noemen. In de advertentie voor personeel had de gemeente gesteld, dat Schie dam een aantrekkelijke stad is, „met middeleeuws centrum", en met „een grote verscheidenheid aan stedelijke milieus". Over de omstreden stadsuitbrei ding in Woudhoek-Noord, rich ting Midden-Delfland, stond zelfs vermeld dat Schiedam zich in de nabije toekomst ontwik kelt naar het groene hart van Holland. Op het Schiedams stadskantoor is na de vragen van Jos van der Lugt meteen een onderzoek ingesteld, maar of de uitslag daarvan nu nog bekend wordt en het college met een verkla ring komt, laat zich raden. Verf sollicitanten zouden er niet op zijn afgekomen... Schiedam Het college van burgemeester en wethouders voelt er niet veel voor om regelmatig een lijst te publice ren met alle woningen, die lan ger dan zes maanden leegstaan. Zo'n lijst zou slechts valse ver wachtingen opwekken en bo vendien ongewenste aandacht vestigen op woningen, waarvan de eigenaar tijdelijk afwezig is. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van het raadslid Hans van Kleef, een antwoord, waarbij tevens wordt ingegaan op het niet uitvoeren van de verordening op de aan gifte van woongelegenheid. Die verordening, waarbij leeg komende woningen aan de ge meente moeten worden gemeld, ging averechts werken, stellen b enw. Vooral toen de druk op de woningmarkt afnam en de woningzoekenden kritischer werden, leverde de verordening problemen op. De gemeente be middelde immers, gelijk een groot woningbureau, tussen huiseigenaar en woningzoeken de. Als kritische woningzoeken den dan enige malen een huis lieten lopen, bleef dat huis een flinke tijd leegstaan. Daarvoor dient de verordening niet, zo stellen b en w. Bovendien was de gemeente verplicht de huisei genaren wegens huurderving schadeloos te stellen. Omdat de gemeente via het woningregis- ter de leegstand toch in grote lijnen kan controleren, is de rol van het woningbureau dan ook opgeheven- Een ander gemeentelijk argu ment tegen het aanpakken van de leegstand, zoals dat in de vragen van Van Kleef door klinkt: Verf woningen die leeg staan zijn niet voor onmiddel lijk normaal gebruik geschikt Krotten, woningen die ver bouwd moeten worden en te renoveren woningen, komen al zo niet voor directe bewoning in aanmerking. Bovendien, stel len b en w, blijft het leegkomen van een woning zeker niet onop gemerkt De ervaring leert, dat er meestal tientallen aanvragen per vrijkomende woning binnen komen. Zoveel nut heeft het publiceren van een lijst, zoals Van Kleef dat voorstelt dan ook niet in de ogen van b en w. Twee jaar geleden vroeg Hans van der Wilk (PPR) nog om zo'n lijst Hij kreeg ook van het CDA daarbij steun. Schiedam Dc brandweer is er gisterochtend aan te pas gekomen om een pony, die de aankomende winter wel erg overschatte, uit de sloot nabij •de Harreweg te hijsen. Het dier werd gisterochtend met alle vier de poten in het water aangetroffen. Politie en later ook brandweer werden gewaar-' schuwd, en met vereende krachten wist men de viervoe ter weer veilig op het droge te krijgen. Een eigenaar van het dier was nergens te bekennen. Ook na vraag in de directe omgeving leverde wat dat betreft niets op. Voorloping heeft men het dier dan ook maar bij een veehouder in de omgeving ondergebracht; in afwachting van de wettige eigenaar. Een bevoorradingscontainer, geheel gevuld met plastic be kers, kommen en fonduestelïen 'is gisten bij het uitladen losge schoten, aan de rol gegaan en in de Lange Haven terecht geko men. Het spul was bestemd voor de Marskramer. Twee weken lang twee kranten voor géén geld Schiedam heeft ai 103 jaar lang z'n eigen Schiedamsche Courant. Die kost nu niets. Niets, voor Schiedammers die voor het nieuws uit de rest van dc wereld op het RoUerdamsch Nieuwsblad zijn geabonneerd. Niets, voor Schiedammers die beide kranten wei ëens twee weken hng gratis en vrijblijvend ter kennismaking willen meelezen. I--«I I Opsturen in een envelop zonder postzegel aan de p Schiedamsche Courant, antwoordnummer 834, 3000 VB Rotterdam, voor een: I volledige kosteloze en geheel vrijblijvende kennismaking I I met de Schiedamsche Courant en het Rotterdamsch Nieuwsblad, twee weken lang I aansluitend tot i januari 1979 voor 20, I D aansluitend per maand 13,90, waarvoor een machli- 6 ging tot automatische giro-afschrijving wordt verstrekt I Naam j adresj I woonplaats tel. nr.j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1