SCHIEDAMSCHE COURANT mÈ ifSë Grote kerk wordt toch gerestaureerd Kleuterscholen zijn te klein Bewoners Oostwijk: Rechter beslist over op bouwwerk Verkeers dode Eerste paal 383 vreemde vogels in zaal Triangel m MAASSLUIS WIL DRUGSKLINIEK SUBSIDIËREN Wei voetpad, geen fietspad Ondanks mislukte actie FORMELE TOESTEMMING BENODIGD 'Donderdag 30 november 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD Brmrsvest 3 telefoon adminis1r.Hi>- 2681)111 red.iclie 262566 klarhtendirnsl 1-44144 103de jaargang no. 26228 _e paginA'S- SCHIEDAM EN KETHEL Maassluis/Maasland In de -foop van volgend jaar wordt tangs de Maasstuisoweg een -voetpad aangelegd. Het pad komt te lopen vanaf de Roozen- laan tot aan het viaduct, de .gemeentegrens met Maasland. Gelijk met het aanleggen van het voetpad wordt het kruispunt Rozenlaan/Noordvliet/Maas- 'sluiseweg gereconstrueerd te neinde een betere doorstro- ming van het verkeer te bewerk- [stelligen. ;Eerdere plannen om langs de iMaassluiseweg een fietspad .aan te leggen gaan niet door. .Rijkswaterstaat, de commissie voor stadsontwikkeling en b en •w hebben deze plannen afge wezen. Joch bestaat er de kans dat er op Maaslands grondgebied wel een fietspad langs de Maas- sluïseweg wordt gerealiseerd. Omdat veel inwoners van Maas sluis deze weg gebruiken om haar rijksweg 20 te komen, is deze weg voor fietsers, brom mers en voetgangers levensge vaarlijk, is de mening van het gemeentebestuur van Maas land. Volgens wethouder Keij- zer van Maasland is de aanleg van een, fietspad nog bij de provincie'fn studie. 'V atenhandel moet weg' Vlaardingen - Bijna alle bewo ners van de Bleekstraat en aan grenzende straten hebben zich ge schaard achter een handtekenak- tie, waarin er bij de gemeente op aangedrongen wordt Kok Vaten- handel B.V. uit de wijk te laten verwijderen. Afgelopen voorjaar werd het bedrijf reeds geverbali seerd in verband met overtredin gen op de hinderwet. Enkele we ken geleden explodeerden in het riool door het bedrijf geloosde stoffen, waardoor de putdeksels op de Oosthavenkade zelfs de lucht in vlogen. „Kok Vatenhandel B.V. is een gevaar voor de volksgezondheid en moet de woonwijk uit. Totdat dit gebeurt dient de gemeente continu te controleren of de te behandelen vaten geen stinkende, giftige of explosieve stoffen bevatten", aldus de wensen van de gealarmeerde bevolking in dehandtekenak- tie, die georganiseerd werd door de Bond van Huurders en Woningzoekenden. Kok Vatenhandel B.V. is een bedrijf dat voor andere bedrijven vaten schoonmaakt. Het is gebleken dat in het verleden meerma len vaten behandeld zijn, die nog resten van giftige stoffen bevatten. Eén daarvan is „ethyleenglycol", beter bekend als „anti vries", dat bij verhitting uiterst giftig kan zijn. Kok Vatenhandel loosde de stof met gloeiend heet spoelwater gewoon door het riool. Aldus kwam aan het licht tijdens het opmaken van het proces-verbaal, dat opge steld werd naar aanleiding van klachten van bewoners. Kort geleden bleek opnieuw dat Kok Vaten handel nogal roekeloos omspringt met de gezondheid van de omwonenden. Er explo deerde toen door het bedrijf geloosde kero sine in het riool. Volgens de BHW zou de gemeente Vlaardingen er nu pas toe over zijn gegaan het riool af te stoppen en Kok te verplichten al het spoelwater naar Dord recht af te voeren. Ook een vlakbij het bedrijf wonende huis arts heeft nu zijn stem laten horen: „Ik twijfel niet aan de noodzaak van bestaan van Kok Vatenhandel, maar dan niet mid den in een woonwijk, achter de tuinen van de Bleekstraat notabene. Zo'n bedrijf be hoort op zijn minst zijn locatie te hebben in een industriewijk. Het gemeentelijk be leid blijft voor mij als direct belanghebben de, en als instandhouder van de volksge zondheid geheel onbegrijpelijk. Het woord „onverantwoordelijk" zou beter op zijn plaats zijn. De gemeente Vlaardingen is aan zichzelf verplicht om aan de activiteiten van dit bedrijf paal en perk te stellen", aldus huisarts 3. M. Leegs ma. Maassluis gaat wel een voetpad langs de Maassfuiseweg aanleggen, maar geen tietspad. Schiedam De rechtbank moet een oordeel vellen over het opbouwwerk in Schiedam-Zuid. De wijkoverleggroep Zuid heeft, om haar kandidaat Arm and van Puyvelde in de functie van opbouwwerker benoemd te krijgen, de tegenstribbelende SSWO, de toemomstige werkgever van de opbouwwerker, voor de rechter gedaagd. Op 22 december om 11 uur worden de heren van het SSWO op de recht bank in Rotterdam verwacht De andere wijk- overleggroepen in Schiedam hebben al aange kondigd zich bij verlies van het SSWO uit deze stichting te zullen terugtrekken. Het opbouw werk voor de oude wijken zal daardoor op losse schroeven komen te staan. Door deze stap van de wijkoverleggroep Zuid zal het conflict op het scherp van de snede worden uitgevochten. Tot voor kort werd nog verwacht dat alles met een sisser zou kunnen aflopen. Daartoe wilde men de koppen bij elkaar steken om na goed overleg een oplossing te kunnen bereiken. Alle negatieve publiciteit over het opbouwwerk kwam immers geen der oude wijken ten goede, zo stelde men. Een belegde verzoeningspoging, die zou worden voorgezeten door een onpartijdig iemand, mis lukte echter. Zuid weigerde te praten; pas als Armand benoemd zou zijn was er ruimte voor discussie. En zuid stond sterk. Eerder was al bepaald dat ze de grootste stem in de sollicitatiecommis sie voor de opbouwwerker zou hebben. Ook de andere wijken moesten zijn vertegenwoor digd, maar Zuid mocht zelf bepalen hoe de sollicitatieprocedure zou verlopen. Aan die afspraak wordt nu door Zuid vast gehouden. Armand van Puyvelde is de enig overgebleven kandidaat, heeft de meerderhetdsstem van Zuid en moet dus benoemd worden, stelt men. De andere wijkoverleggroepen verzetten zich en beroepen zich op de afspraak dat ook het belang van andere wijken moet zijn vertegen woordigd en dat belang wordt volgens hen met de komst van Van Puyvelde niet gediend. Vlaardingen"We zijn blij dat we nu eindelijk die eerste paal de grond in hebben kunnen jassen. Er is wél het een en ander aan voorafgegaan..." Die verzuchting slaakte wethouder Cees Bot gistermiddag na de officiële start van de bouw van het Open Jongeren Centrum aan de Zomerstraat. Vele van de aanwezigen bij die officiële handeling zullen het van harte met hem eens zijn Schiedam Het dak van de Grote Kerk wordt gemaakt. De steigers zijn al aangebracht en volgende week denkt men met de restauratiewerkzaamheden te beginnen. De geschatte kosten bedragen vier ton zonder, en bij na vijf ton met BTW. Daarbij bestaat dan nog de mogelijkheid, dat men op onvoorziene uitgaven stuit, doordat balken moeten worden vervangen, of doordat het gewelf moet worden ver nieuwd. Ondanks hoge kosten zet men de restauratie toch door. Er kan gewoon niet langer worden gewacht. De tegenvallende op brengst van de inzamelingsactie onder Schiedammers is dan ook geen reden om de restauratie niet door te laten gaan. De veertigduizend gulden, die de actie heeft opgebracht wordt aangevuld met giften van derden, eigen geld van de Hervormde Gemeente en eventueel met leningen. Er bestaat ook een kans. dat subsidie voor de restauratie wordt verkre gen van het rijk. De leningen die de hervormde gemeente zal moeten aangaan, kunnen in dat geval worden beperkt. De opdracht voor de restauratie is gegeven aan de Delftse aannemer Huurman. Ook de restauratie van 1948 aan de Grote Kerk is door die firma uitgevoerd en dezelfde firma verzorgt ook restauraties aan ande re grote kerken in den lande. Onderaanne mer is de firma Jobse uit Middelburg, een firma die gespecialiseerd is in het restaure ren van leiwerk. De Grote Kerk krijgt het komende half jaar een grote beurt. De leiiaag, steeds meer leien van het dak lagen los. zal gedeeltelijk opnieuw worden gelegd, alle goten zullen worden vernieuwd en alle ramen zullen worden beveiligd. De wel zeer vervallen toestand, waarin de kerk zich bevindt wordt voornamelijk toege schreven aan luchtverontreiniging. Met name het zeer verontreinigde regenwater is een grote boosdoener geweest Bijtende zuren brandden gaten in de zinken goten van de kerk en ook de bronzen haken van de leien zijn door het sterk verontrei nigde regenwater aangetast Het is de bedoeling, dat de kerk zodanig wordt opgeknapt, dat er de eerste vijftig jaar niets meer hoeft te gebeuren. De vorige keer is dat de Delftse firma niet gelukt. Dertig jaar na die restauratie was het weer raak. Misschien dat bij deze restauratie meer succes wordt geboekt geweest. De voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn, zoals genoegzaam bekend is, verre van eenvoudig geweest Ha de discussie over Tenovatie van de Erïcaschool en nieuwbouw die uiteindelijk in de laatste oplossing resulteerden volg den tal van tegenslagen: kosten die de pan uit rezen en die tot enkele bezuinigingsmaatrege len leidden, problemen op het bouwwerk, waardoor het slaan van de eerste paal moest wor den uitgesteld. Misschien was het symbolisch bedoeld, dat de 'eerste' paal in werkelijkheid de dertiende was... Hoe dan ook, de bouw is nu echt gestart. Voor aannemer Henk van der Waal aanleiding om snedig op te merken: "En wees nou maar blij dat wij als goedkoopste hadden ingeschre ven, want anders was het nóg duurder geworden". Een heel klein stukje van de fraaie vogelshow in Triangel. Vlaardingen Bijna vierhonderd vreemde vogels, die je in ons land „in het wild" niet zult aantreffen: die zijn momenteel te vinden in de grote zaal van Triangel aan de Fransenstraat Gisteravond opende voorzitter Cees de Bruijn de 32ste vogelshow van de Vlaardingse afdeling van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Tot en met zaterdagmiddag is iedereen - gratis - welkom. De belangstelling voor het hou den van vogels is ook tegen woordig nog behoorlijk. Hoewel de secretaris van de vereniging, Aad Figee, wel verzucht: „We hebben 148 leden, maar we zijn ervan overtuigd, dat er veel meer vogelliefhebbers in Vlaar dingen zijn. Maar je krijgt die mensen nou eenmaal niet achter dat kastje vandaan Er is weer hard gewerkt, aan de vogelshow van de Vlaar dingse vereniging. Tentoonstel- iingssecretaris M.D. Moerer heeft er alles aan gedaan, om Cees Bot slaat zijn 'eerste paal' in zijn wethouderscarrière. Schiedam Zeventien van de In totaal negenentwintig kleuter- scholen in Schiedam hebben minder dan de wettelijk voorgeschre ven zestig leerlingen. De oorzaak hiervan ligt niet bij de kleuterscholen maar bij de landelijke norm, zegt onderwijsconsu- tent Lex Tigges. Toen het aantal leerlingen per klas werd teruggebracht van 38 naar 31, werd daarmee in het minimum aantal leerlingen per school geen rekening gehouden. Elke kleuterschool moet nog steeds minstens zestig leerlingen hebben. Het merendeel van de kleuter scholen in Schiedam zijn twee- klassige kleuterscholen. Vaak beginnen die scholen het jaar met een 38 40 leerlingen en groeien ze in de loop van het jaar (kinderen mogen naar School als ze vier worden, dus dok in het voorjaar is er een toeloop) uit naar tegen de zestig leerlingen. Het gemiddelde over het schooljaar ligt dan bedui dend lager dan zestig en dus lager dan de wettelijke mini mum-norm. Voor elk van die scholen moet er dan formeel toestemming worden gevraagd om.nog een' jaar te mogen blijven staan. Veel problemen geeft dat overi gens niet; van de minimum- norm die eigenlijk is verouderd, wordt erg soepel afgeweken. De raadscommisie voor vor. ming en recreatie van de ge meente Schiedam krijgt elke keer een voorstel tot instand houdingen van de scholen voor de neus. In de praktijk blijkt dat voorstel altijd door de leden van de commissie te worden gevolgd. Op zeven december mag v en r, zoals de commissie voor het gemak ook wel wordt genoemd, zich buigen over de kleuterscho len. Het Keteltje en De Harle kijn. Beide scholen zijn de afge lopen jaren niet aan een gemid delde van zestig kinderen geko men. Beide scholen hebben vo rige jaren al toestemming van de minister gehad. Ook dit jaar Voor kleuterschool Het Keteltje zal waarschijnlijk voor het laatst toestemming tot voortbestaan moeten worden aangevraagd. In maart is de nieuwbouw voor deze schooi klaar. worden er geen problemen ver- wacht Tigges: „De brieven met toestemming liggen al klaar bij het ministerie, het gaat om een louter formele kwestie". Voor het Keteltje zal de speciale toe stemming waarschijnlijk voor het laatst hoeven worden gege ven. In maart van het volgende jaar zal de nieuwbouw aan de Nachtegaallaan waarschijnlijk klaar zijn en kan het oude schoolgebouw met wel zeer klei ne lokaaltjes worden verlaten. Maassluis Het college b en w heeft voorgesteld om een subsidie van bijna tienduizend gulden ter beschikking te stellen voor de re gionale vestiging van de Prof.Dr. K. Herman Bouwman stichting. Deze stichting, die in maart van dit jaar een consultatiebu reau voor alcohol en drugs heeft geo pend in Vlaardin gen, richt zich met deze nieuwe vesti ging vooral op de drie gemeenten Schiedam, Vlaar dingen en Maas sluis. Het Boumanhuis. zoals de stichting ook wel genoemd wordt, heeft mo menteel haar onder komen m een nood- huisvesting in het gebouw van Huma- mtas aan de Emma- straat in Vlaardin gen. Het is de bedoe ling. dat het consul tatiebureau in april volgend jaar zal ver huizen naar de Mo- zartlaan 9, het pand waar momenteel nog de Schoolart- sendienst van Vlaardingen is ge huisvest. Vanuit die ruimte zal het con sultatiebureau opti maal kunnen func tioneren. Het Maassluise ge meentebestuur meent, dat de regio nale vestiging zon der meer in een gro te be hoef te voorziet. De gemeenteraad is daarom voorge steld, accoord te' gaan met de bedoel de subsidie, die is berekend aan de hand van het inwo nertal van Maas sluis. Overigens hebben ook de gemeenten Vlaardingen en Schiedam al te ken nen gegeven, dat subsidiëring van het consultatiebu reau een goede zaak is. In die gemeenten zullen de gemeente raden er zich bin nenkort eveneens over buigen. er een fraai geheel van te ma ken. Zelf zegt hij ervan: „Wij vinden het showelement nog iets belangrijker dan de echte kweekprestaties, hoewel die ook' niet vergeten worden. Maar zo'n gebeuren als dit moet je toch meer zien als een mooi opgezet te show dan een statische ten toonstelling. En wat de vogels betreft die we hier hebben: Vlaardingen heeft heel wat goeds te bieden. Vooral op het gebied van tropische vogels zijn we zeer bekend". Het is er de laatste jaren niet gemakkelijker op geworden voor vogelliefhebbers. Vanwege de invoerbeperkende bepalin gen zijn sommige soorten niet of nauwelijks meer te krijgen. Secretaris Figee: „Met sommige soorten is het over een paar jaar afgelopen: die zijn dan ruet meer te krijgen. Daarom wordt het kweken erg gestimuleerd". De Bonds-keurmeestershebben de diverse inzendingen op de show inmiddels deskundig be keken. Tot generaal kampioen is een Glaster Consort van Henk Dorsman uitgeroepen. Deze vogel komt volgend jaar uit op de wereldkampioen schappen in Breda. Kleurkana- ries: kampioen, geboren in 1978, dc mozaïke, oranje-rood van C. Verweij. De titel bij de vorig jaar geboren kanaries ging naar de geel-ivoor van J. van Buu- ren. Grasparkieten: C. Vroom, grote parkieten: A. van Erab- den, agapomïssen: mevrouw De Graaf-Veenman, tropische zaadeters: witte rijstvogel P.de Jong, insecteneters: groen ge vlekte tangara mevrouw Wape naar, duiven/kwartels: H. Veld hoven. Naaldwijk De 24-ja rige L. E. Plaatzer uit Maassluis is gistermid dag omgekomen bij een verkeersongeluk bij de kruising van tte Calgenweg en Monni ken iaan te Naaldwijk. Bij het ongeluk waren verder nog twee vrachtwagens betrok ken. Een van de vracht wagens wilde afslaan naar de Monnikenlaan, maar moest even wachten voor nade rend verkeer. De maas- sluissenaar zat daar met zijn personenauto achter en remde even eens. Een tweede truck, die achter de heer Plaatzer stond, kon de personenauto niet meer ontwijken en drukte de wagen in el kaar. De heer Plaatzer, die een vrouw en twee kin deren achterlaat, over leed ter plaatse.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1