SCHIEDAMSCHE COURANT Oostwijk stapt uit overleg Jongen slaat leraar het ziekenhuis in Waterleiding staat ouder grote druk 1.3 miljoen voor dijken langs Nieuwe Waterweg pwe tewrte» w etl .tel Posthoorn kocht als eerste wat Hoogheemraadschap van Delfland Reeonstructiecommissie M-D elf land Deelraad over strandplan Maaslander overlijdt aan gevolgen bedrijfsongeval Bewoners woedend op voorzitter Peppelaar Buis gesprongen in Nieuwland: "Vrijdag 1 december 1978. ONAFHANKELIJK DAGBLAD _103de jaargang no. 26229 10 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - radactie 262566 klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Onderwijswethouder Posthoorn was er op de jarige school als de kip pen bij. Agrariërs tegen •T >f f eEimeer Schiedam Groot was de belangstelling gisteravond, toen Herman Posthoorn als eerste wat kocht op de feest avond van de leao-school op het Oude Kerkhof. Tien jaar bestond 'de school gisteren, en daarom was de wethou der, die onder andere onder wijs in zijn portefeuille heeft, uitgenodigd om de koop avond te komen openen- Tientallen leerlingen hadden eraan gewerkt, en behalve het feit dat het op die manier een leuk jubileumfeest werd speelde natuurlijk mee dat de koopavond net op tijd kwam, vlak voor pakjes avond- Hoek van Holland In een buitengewone openbare vergadering zal de deelge- meenteraad van Hoek van Holland op maandag 4 de cember spreken over het groenplan van het Hoekse strand en de inrichting en uitvoering daarvan. De vergadering begint om half acht in de deelgemeen- tesecretarie. De heer J. H. J. Sieverding, hoofd van het ■bureau projecten van de dienst voor sport en recrea tie, zal in deze vergadering een toelichting geven op het strandplan. Vlaaraingen De 23-jarige Hendrikus Kapelle uit Maas land is gisteren door een be drijfsongeval om het leven ge komen, De man was bezig met frecswerkzaamheden aan het wegdek van de Vlaardingseka- de, langs de Vlaardingse Vaart Door onbekende oorzaak is de Maaslander met zijn linker-, schouder in aanraking gekomen met de draaiende schoepen van de frees. Hij liep daarbij een. slagaderlijke bloeding en vlees- Wonden op aan arm en schou der. Een getuige heeft de man in aller ijl naar het Holy-zieken- jmis vervoerd. Bij aankomst Week hij echter al te zijn overle den. Vlaardingen Woedende oostwijkbewoners hebben gisteravond hun delegatie uit de werkgroep bestemmingsplan teruggetrokken. Zij rijn zeer verbolgen over het feit dat ambtelijk voorzitter Jules Peppelaar tijdens de commissievergadering stadsontwikke ling een naar hun mening een volstrekte verdraaiing van de gang van zaken gegeven heeft. De grote projectgroep Oostwijk mag nu besluiten hoe het verder moet met het overleg. Den Haag De reconstructiecommis sie Midden-Delfland heeft nog geen uitspraak gedaan over de vraag of de Foppenpolder in Maasland onder wa ter gezet moet worden en ingericht voor de watersport. Het debat over deze zaak werd uitgesteld tot de in januari te houden vergadering omdat, voor velen onverwacht, de vertegen woordigers van het agrarische bedrijf- De uitvoeringskosten en de aan tasting van de polder zijn een te groot offer voor het bescher men van het natuurgebied De Vlietlanden. Er moet een sane ring van de watersport komen, die tot vermindering van het aantal boten leidt. Noch voor het aanleggen van een jachtha ven, noch voor de dagrecreatie is het nodig de Foppenpolder onder water te zetten. De heer Zonneveld kondigde aan, datde commissie een stuk kan ver- sleven zich tegen de plannen verzetten. De woordvoerder van deze agrarische groep als de commissie, de heer Zonneveld uit Maasland, voerde als argument voor het drooghouden van de polder aan, dat inunde ren een te grote ingreep zou betekenen in de landschappelijke waarden. De mogelijke uitbreiding van het oppervlak water zou volgens hem te klein zijn om een oplossing te bieden voor de „overbevolkingsproble- men" van de watersport. „Peppelaar heeft de zaken zó verdraaid tegenover de commis sieleden dat wij niet meer kun nen samenwerken. Er is ons door architect Amoureus aan het begin toegezegd dat er een nieuw onderzoek naar de kwali teit van de woningen zou ko men. Peppelaar beweerde in de commissie dat Amoureus dat zei omdat hij niet wist dat er al een onderzoek lag (het fameu ze „fiets'-kaartje). Dat is gelo-, gen. Amoureus heeft zelf over dat kaartje gesproken. Aldus de woordvoerster van de bewoners, Nel Kester. Het kwaliteitskaaxtje is de Öost- wijkbevolking finaal in het ver keerde keelgat geschoten. On danks herhaalde pogingen van Peppelaar en wethouder Bas Goudriaan de 2aak te sussen met opmerkingen dat het kaart je nooit indikatie tot sloop kang geven, zijn de bewoners doods benauwd geworden dat het er uiteindelijk toch op uit zal draaien. Niet in de laatste plaats omdat de gemeente pertinent weigert een hernieuwd onder zoek te doen. Daarnaast heeft men zo langza merhand zijn twijfels gekregen over het nut van de inspraak. Nel Kester: „Als je weet dat op de vorige werkgroepverga- demg wij van Peppelaar de vraag kregen eens aan de bewo ners voor te leggen of er een balletschool mocht komen in de wijk en wij de volgende week van Goudriaan te horen krijgen dat de toestemming voor vesti ging er al is, waar ben je dan nog mee bezig?" wachten, waarin de agrariërs hun kijk op het probleem zullen geven. Dat stuk kan dan mee bespro ken worden in de vergadering van januari, als ook bekend is hoe de gemeenteraad van Maas land heeft beslist over het al dan niet meewerken aan de plannen. Die medewerking zou moeten bestaan uit het wijzigen van het betrokken bestem mingsplan. In die volgende vergadering hoopt de commissie ook de be schikking te hebben over het eindrapport van de werkgroep Foppenpolder, over een rapport Delfland betreffende beperking van het aantal vaarvergunnin- gen en ""mogelijk ook over een rapport van de provincie, waar in het standpunt van gedepu teerde staten is neergelegd. Hoe dat standpunt zal luiden valt waarschijnlijk al af te lei den uit de reactie van de voorat- ter - tevens lid van GS - de heer Borgman, op de mededeling van de heer Zonneveld. De heer j Borgman herinnerde er aan dat vier jaar geleden venuit Delf land aan de provincie om hulp werd geroepen, aangezien de Foppcnpolder onder water dreigde te lopen. De dijken moesten dringend hersteld wor den en de polder kon de kosten daarvan - ongeveer 1 miljoen - niet betalen. Er is toen met steun van de provincie een „noodverband" gelegd. Het blijft echter een erg dure polder, ook al is hij nu opgenomen in groter verband, zodat de lasten niet meer alleen op de ingelan den drukken. Wat Maasland betreft wees de heer Borgman er op, dat het verlies aan landbouwgrond in de Foppenpolder al eerder is goedgemaakt door voor recrea tie aangewezen gebied in de A alkee tbuitenp 01 d er een agrari- sche bestemming te geven. De voorzitter besloot met de ver zuchting dat, helaas, vele over heden nog jaren met deze zaak bezig zullen zijn. A. P. Gerringa, leraar aan de LTS in werd door een van zijn leerlingen het ingeslagen. Gebroken jukbeen, zo luidde se van de artsen. Schiedam ziekenhuis de diagno- Schiedam Een leerkracht van de LTS aan de Mgr. Nolenslaan de heer A P. Gerringa, is door één van zijn leerlingen, de 16-jarige G. van de M. het ziekenhuis ingeslagen. Na onmiddellijke opname in het Rotterdamse St. Franciseus Gasthuis bleek dat Gerringa rijn jukbeen had ge broken. Na een eerste operatie rijn zijn verwondingen redelijk hersteld, maar er bestaat een mogelijk dat nog een operatie genoodzaakt is. Namens Gerringa is door zijn vrouw een klacht wegens mishandeling ingediend bij de Schiedamse politie. Ook de 16-jarige jongen heeft inmiddels een klacht inge diend. De politie heeft de zaak in onder zoek; er is proces-verbaal opgemaakt en de officier van justitie in Rotterdam is over de zaak ingelicht Oorzaak van de vechtpartij onder school tijd was volgens de leraar een provoceren de houding van de jongen. Toen de leer kracht daar op in wilde gaan kreeg hij plotseling een harde klap in zijn gezicht, waarna verschillende klappen over en weer werden uitgedeeld. Na tussenkomst van de directeur werd G. van de M. van school gestuurd en de leraar naar het ziekenhuis vervoerd. nog de sporen van dc klappen die hij heelt opgelopen. Voorlopig zal Gerringa nog niet voor de klas staan; eerst moeten alle verwondingen zijn genezen. Nog geëmotio neerd vertelt hij: „We hadden als leraren al lang de directie gewaarschuwd. Er werd echter niets gedaan. Diverse malen zijn er al leraren bedreigd en verschillende keren 2ijn daarbij Wappen gevallen. In de vierentwintig jaar dat ik in het onder wijs zit heb ik zoiets echter nog niet meegemaakt". Na een behandeling van vijf dagen is Gerringa weer thuis. Zijn gezicht vertoont Vervolg op pagina 3 Schiedam Door verzakkingen in de grond is woensdag een hoafdwaterleiding- gesprongen op de hoek van Taimalaan en Dr. Schaepmanslngel. Bij de gemeentelijke technische bedrijven (GTB), die onmiddellijk met het herstel is begonnen, bestaat de vrees dat nog meer buizen in Nieuwland op springen staan. Vooral in deze wijk zou het periodieke onderhoud niet bij te benen zijn, maar, volgens GTB-woordvoerder Voogd, ver zakt de grond overal in Schie dam, „Het enige dat wij eraan kunnen doen is om de zoveel tijd die buizen omhooghalen. Het zijn gietijzeren leidingen en zij breken natuurlijk met een- twee-drie, maar de zettingen in de grond zijn zo groot dat de spanning zo'n buis wel eens te vee! kan worden". Op de Dr. Schaepmansingel ontstond door het wegstromen de water een sleuf in het wegdek en een gat in de grond van twee bij twee meter, Ogenblikkelijk kwam de GTB eraan te pas om een eind verderop de leiding af te sluiten, waardoor enkele stra ten in Nieuwland korte tijd zon der water hebben gezeten. „Elke buis heeft zijn zwakke plekken", aldus Voogd. „In Nieuwland zijn zij ongeveer vij fentwintig jaar oud, dat is niet zo gek lang, maar die verzakkin gen doen er afbreuk aan. Kijk, de gevel van een huis verzakt met zo gauw, want die staat op palen. De grond zakt wei. En al maak je nou nog zo'n flexibe le verbinding in die gevel, er ontstaat een grote druk op de buizen". Het omhooghalen van de leidin gen coördineert de GTB in de regel met de dienst gemeente werken. Waar een straat een nieuw gezicht krijgt, hetzij door ophoging, hetzij door herbestra ting, worden meteen de buizen opgehaald, „In Groenoord-Mid- den zijn wij dat nog aan het doen", aldus Voogd. De gemeenteraad heeft onlangs besloten een onderzoek naar f underingen. in de grond te laten instellen. Dit bodemonderzoek zal zich toespitsen op Tuindorp en op straten ten westen van de Hogenbamveg. Vlaardingen Voor het In stand houden van de dijken langs de Nieuwe Waterweg heeft het Hoogheemraadschap van Delf land voor het jaar 1979 een bedrag van ruim 1,3 miljoen gulden begroot. Daarnaast heeft het schap bijna 5,75 miljoen gulden voor het in stand houden van de zeewering op zijn begroting voor 1979 gereserveerd. Voor de deltawerken, die aan Delflands dijken worden uitgevoerd is een bedrag van 12,5 miljoen gulden begroot. Dit bedrag wordt echter vrijwel volledig door het rijk vergoed. TJit de begroting valt op temaken, dat de lasten van het waterschap gemid deld een redelijke sti jging vertonen. De kosten, die verbonden zijn aan de algemene taak (de zorg voor zeewering, dijken, wegen en bruggen) zullen in 1979 slechts twee kwartjes per hectare hoger zijn, namelijk 21.85. De kosten van de waterbeheer sing (de zorg voor boezem- en polderkaden, bemaling, watertoevoer, onderhoud van watergang, sluizen en duikers) rijn sterker gestegen, namelijk van 51.10 tot 61.50 per hectare. De verontreinigingsheffing, die overigens nog niet in alle gemeenten in Delfland wordt geheven, is voor volgend jaar bepaald op 31.50 per vervuilingseenheiddat was 27.50. In het algemeen geldt, dat de lasten voor de agrariërs in poldergebieden volgend jaar, in vergelijking met de situatie van vóór de opheffing van de polders, overwegend lager zullen rijn dan in 1976. Dit ondanks de genoemde stijging. De huiseigenaren in de polderge bieden zullen hun aanslagen met gemiddeld rijf tot zeven gulden per woning zien stijgen ten opzichte van 197B. De huiseigenaren in de steden met gemiddeld twee tot vier gulden per woning/appartementi Voor 1979 blijkt dat bij Delfland de algemene taak totaal 9,36 miljoen, de waterbeheersLngstaak 12,5 en de waterkwaliteïtstaak 5,3 miljoen gulden zullen vergen. De kosten van de waterbeheersing zijn met name gestegen door de hogere kosten van de bemaling (met negen ton toegenomen tot ruim zeven miljoen gulden) en van de noodzakelijke bagger- en schoonmaakwer ken aan de boezemwateren en hoofd watergangen in de polders (een toename met 550.000.gulden tot bijna vier miljoen gulden). Door de invoering van Delflands verontreinigingsheffing in Hoek van Holland, Naald wijk en 's-Gravenzande per 1 januari, zal het aantal, te zuiveren vervuilingseenheden (v.e.) van 66.000 stijgen' tot 135.000 v.e. Wanneer de verordening Waterkwaliteit Zuid-Holland tijdig zal rijn aangepast, zal Delfland de verontreinigingsheffing per 1 januari 1980 in het hele gebied gaan invoeren, ook in die gemeenten, waar de zuiveringtechnische werken (nog) niet rijn overgeno men. Delfland zal de gemeenten in die gevallen de exploitatiekosten vergoeden. Met de waterkwaliteit- staak is in 1979 ruim 5,3 miljpen gulden gemoeid. deze krant, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad noteer voor mij m.ï.v. n abonnement per kwartaal 40,90 H abonnement a f 13,90 per maand, dan geef ik wel machtiging tot automatische afschrijving. Mijn giro/banknr. is de eersta twee weken ontvang ik de krant gratis adres; code/woonplaats: telefoon: c* ik wil liever eerst een proef van 14 dagen, daarna zal ïk beslissen stuur de2e bon in open envelop, zonder postzegel naar antwoord nummer 834, 3DQ0VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1