SCHIEDAMSCHE COURANT fT ankercleaning moet verhuizen' De oplossing -te singel 9 Voederverbod binnenkort van kracht Cfwee krenten wt ié» oeltj Sluiting niet noodzakelijk FIETSER ERNSTIG GEWOND Botsing met bus fietser overleden Sint aan trimmen SG viert cultureel jubileum ontspannen Grote schade bij brand in stalling Jongeman bekent brand bij Unique en schade Kalfsbeek 't Bewoners in enquête: f Directeur Pillard als entertainer: Maandag 4 december 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no.* 26230-6 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Sluiting van Tankercleaning is volgens de bewonersvereniging Schiedam-Zuid niet noodza kelijk. Het schoonmaakbedrijf van tankers kan ook verplaatst worden naar een omgeving waar het minder overlast veroorzaakt. Met name de Maas vlakte zou in dat verband een van de mogelijke locaties kunnen zijn. Herman Elshof van de bewo nersvereniging Zuid stelt dat in )èen brief aan het dagelijks be- stuur van het openbaar lichaam .Rijnmond. In de brief reageert Elshof op de verrassende uitspraak van Rijnmond dat sluiting van Tan kercleaning ook schadelijk voor het milieu zou zijn- Het schoon- maken van schepen zou na slui ting op het water worden ver richt, en in dat geval kan Rijn- komt de mond geen controle op de schoonm aakwerkzaamheden uitoefenen. Nu kan dat wel via de hinderwet, zo stelde Rijn mond. Elshof vraagt zich af waarom er in die zienswijze van uit wordt gegaan dat Tankerclea ning helemaal moet verdwijnen. Het bedrijf kan net zo goed een betere locatie worden aangebo den, vindt hij. En op de Maas vlakte zijn er geen omwonen den, die overlast kunnen onder vinden. Bij een verplaatsing werkgelegenheid ook niet in gevaar, aldus Elshof. De vrees dat bij sluiting van Tankercleaning alle wettelijke controle op het schoonmaken van tankers verloren gaat, mag volgens Zuid geen reden zijn om Tankercleaning dan maar te dulden. De overheid dient er zorg voor te dragen dat er vol doende wettelijke controlemo gelijkheden zijn om alle vormen van hinder en verontreiniging tegen te gaan. De gaten in de wetten moeten worden gedicht, schrijft Elshof, en de bewoners- vereniging vertrouwt erop dat het dagelijks bestuur van Rijn mond zich daar actief voor in zet. Vlaardingen Met zeer zware verwondingen is de 45-jarige B.P. uit Vlaardingen in het Holyziekenhuis opgenomen. De taan werd donderdagavond rij dend op de flets op de !e van Leyden Gaelstraat geschept door een achteropkomende au to. De bestuurder reed na het ver oorzaken gewoon door zonder ach om het slachtoffer te be kommeren. Getuigen kondende politie een signalement geven van de auto en een gedeelte van het kenteken. Bij een direct in de omgeving ingesteld onder zoek vonden surveillerende po litieagenten de betrokken auto. De bestuurder, de 36-jarige B,B. uit Vlaardingen bekende de aanrijding. De dader verkeerde onder invloed van sterke drank. De man werd opgesloten in het bureau. De bloedproef heeft hij geweigerd. SchiedamDe 46-jarige fietser H. J. van der P. uit Rotterdam is na een aanrijding met een bos op de Vlaardingerdijk om het leven gekomen. De fietser, zowel als de bus kwamen van uit Vlaardingen over de Vlaar- dingerdijk. Bij het kruispunt met de Burge meester Van Haarenlaan wilde de fietser linksaf slaan en de bus, bestuurd door de 34-jarige J.H.W.KL uit Capelle aan de Ussel, wilde rechtdoor. Doordat de fietser geen voorrang ver leende aan de bus werd hij geschept en moest hij met zeer ernstige verwondingen aan het hoofd naar het ziekenhuis wor den vervoerd. Bij aankomst in Het ziekenhuis werd de dood geconstateerd. o Morgen is het de grote dag. Niet alleen voor de kinderen, die dan een eind zien komen aan de spannende dagen die zij achter de rug hebben, maar ook voor Sinter klaas wordt het morgen het daagje wel. Voor hem wordt het bovendien ook nog eens een zeer ver moeiende dag. Het is allerminst een ge heim dat de Goedheilig man al een man op zeer hoge leeftijd is. Wat hij echter tot nu toe angst vallig geheim heeft ge houden is, dat hij om fit aan de vele bezoeken te kunnen beginnen, trimt. Eén van onze fotografen snapte de Sint tijdens één van zijn conditietrai ningen. Vlaardingen De reconstructie van bet kruispunt Dillenburgsingel/Wil- lem de Zwijgerlaan/Ho lysingel gaat door zoals de gemeente die oorspron kelijk voorgesteld heeft. Uit de uitslag van een enquête, gehouden onder de betrokken bewoners, is gebleken dat het merendeel van die bewoners tegenstander is van een aansluiting van de Willem de Zwijger laan op de Holy sin gel. In een voorstel dat de gemeenteraad eertijds aannam werd gesproken over een t-kruising. Bij een aantal omwonenden ontstond toen de vrees dat de wijk „op één poot" zou komen te staan. Naar aanleiding van die onrust organiseerde de gemeente Vlaardingen daarom een enquête, waarmee gepeild 2ou kunnen worden hoe de meningen bij de bevolking lagen. Die enquête had een aardige response, vond de gemeente zelf. Van het aantal uitgezette formulieren kwam meer dan de helft terug: 134 tegenstanders van aansluiting en 34 voor standers. Voor de raadscommissie verkeer en vervoer een uitslag die niets aan duidelijkheid te wensen overliet. Het oorspronkelijke raads voorstel een T-kruising zonder extra aanslui ting blijft dus onverkort gehandhaafd. tv#- MS&L' VS£t Vlaardingen Zeer binnenkort waarschijnlijk per 1 januari, wordt de omstreden wijziging van de Algemene Politie Verorde ning van kracht, waarin dan het „voederverbod van zwerfkatten is opgenomen". Zoals bekend ging de gemeenteraad er in april van dit jaar mee. accoord, dat een dergelijke bepaling in de APV zou worden opgenomen. Het college van b en w zag wel iets in dit advies van GS en stelde de gemeenteraad voor, de tekst inderdaad wat aan te pas sen. De commissie voor algeme ne zaken, die dit voorstel in haar laatste vergadering behandelde, vond het echter een beetje flau wekul. De bedoelingen van het betreffende artikel zijn duide lijk genoeg, zo vonden de com missieleden Het was de bedoeling, dat het verbod om, zoals het artikel aangeeft, „op of aan de weg of op openbaar water katten en andere door burgemeester en wethouders aangewezen dieren te voederen of te doen voede ren", al eerder van kracht zou worden. Het college van Gede puteerde Staten had met de formulering echter wat moeite, omdat met duidelijk naar voren zou komen, dat hel expliciet om zwerfkatten gaat Er is immers niemand die er bezwaren tegen heeft, als iemand zijn huispoes op de openbare weg een kleine versnapering zou toestoppen. En daarom trok het college haar_ ..wijzigingsvoorstel weer~4t^*Di^??£j f tekst, zoals die in eerste instatie was vastgesteld, wordt binnen kort officieel. Schiedam Een brand in een fietsenstalling in de Celeius- straat heeft voor vijftien X twintigduizend gulden aan schade aangericht Hoewel de oorzaak van de brand niet vast staat, leeft bij de politie het sterke vermoeden dat de fik is aangestoken. Vroeg in de ochtend, bij het ophalen van haar bromfiets, ontdekte een mevrouw een ster ke brandlucht in de stalling. Hoewel er van vuur of rook geen spoor te bekennen was, waarschuwde de mevrouw toch de politie. Nader onderzoek wees uit dat er inderdaad brand was geweest Een bromfiets was helemaal verbrand en een ande re was grotendeels door de vlammen aangetast Door ge brek aan zuurstof is het vuur waarschijnlijk gedoofd. Schade aan stalling, eigendom van de 51-jarige Schiedammer P. M.HL, is groot. Waarschijnlijk doordat er vuur werk naar binnen »s gegooid, is er brand ontstaan in een kelder aan het Griechplein. De brandweer moest er aan te pas komen om het ontstane brandje te blussen. Een opblaasboot, peddels en een deken zijn ver brand. De eigenaar van de spul len, de familie B, was ten tijde van de brand niet thuis. Schiedam Het laatste jubileum van de Schie- damse Gemeenschap heeft vrijdag: een ont spannend avondje opge leverd. In een bijna voï Passagetheater werd het dertigjarig: bestaan van de culturele stichting ge vierd, met als grote en tertainer Ruud Pillard, directeur van de stich ting welke over enige tijd moet uitgroeien tot een culturele raad. Pillard, die beschikt over ruime toneelervaring, praatte de avond aan elkaar, en dat was een klus die duurde van half acht tot middernacht Zo tegen het eind van de avond was al niet meer te tellen hoeveel bos jes rode en gele chrysanten Pillard had uitgedeeld aan de medewerkers op het podium, maar toen de directeur zelf tot slot achter de vleugel plaatsnam en een zelfgemaakt lied zong, met het refrein aJs een hoogte punt van de jubileumviering, lag er voor hemzelf ook een bosje bloemen m het verschiet, dat hem werd aangereikt door SG-medowerkster Jolie de Vos Het was met allemaal zo Schie dams, wat de klok sloeg - en wat dat betreft werd er minder geschonken dan van tevoren was gedacht. Wel waren de af delingen zang en muziek van de SG goed vertegenwoordigd (de avond begon al met een fanfare- collectief), maar van de afdeling toneel kwam niet veel: alieen Jan Gudde, die de legpenning van de Schiedamse Gemeen schap kreeg omdat hij volgend jaar zijn 25-jarig jubileum als Sinterklaas van de stad Schie dam viert. De indruk bestond, dat de plaatselijke toneelgroe pen bij het eenakterfestival te veel kruit hebben verschoten. Wat bedoeld was als topper van de avond, werd bij vooral veel oudere genodigden met afgrij zen ontvangen. Rexis, de man die door zijn toeters spreekt, bracht wel een aardige show maar het glrnd stond zo sner pend hard afgesteld (in Passage wordt dat vanaf de zijkant van het toneel geregeld), dat niet weinig bejaarde bezoekers de vingers in de oren stopten. Het mocht de pret maar even kreuk en, want de dertigjarige SG was verder trots genoeg. Vlaardingen Een 19-jarige Vlaardinger heeft bekend de brand bij het garagebedrijf Unique aan de Vlaardingse Gedempte Bierstoof op 9 november te hebben aangestoken. De jongeman heeft ook bekend daags te voren de voorgeve) van het garagebedrijf Kalfsbeek eveneens aan de Gedempte Bierstoof met een auto, die in de showroom stond, te hebben geramd. Exclusief de bedrijfsschade, bedraagt de totale schade bij beide bedrijven bijna een half miljoen gulden. De jongeman is vandaag voor de officier van justitie te Rotterdam geleid. Hoewel de politie nog geen zekerheid heeft over zijn motieven, is wel zeker dat de alcohol een belangrijke drijfveer is geweest In de vroege ochtend van 8 november was de Vlaardinger garage Kalfsbeek binnengedrongen. Eenmaal binnen heeft hij rijdend in een auto diverse wagens beschadigd en als klap op de vuurpijl ramde hij de voorgevel, daarna nam hij de benen- Die nacht daar op de brandweer had nog de handen vol aan het nablussen van de brand bij Sprij stak hij bij de firma Unique een dure Lancia van 34,000 gulden in brand. Doordat surveillerend politiepersoneel de brand snel ontdekte wist de brandweer erger te voorkomen. Wel liepen vele nieuwe wagens in de showroom zware roetschade op. De Lancia brandde geheel uit 'Vlaardingen Over drie maanden '.kunnen een aantal jongeren geza menlijk een huis krijgen, ook al zijn ze niet getrouwd.^ Oud-wethouder van volkshuis vesting Kien Boven berg heeft hiertoe in zijn periode een voorste! ingediend. Wanneer het college van b en w hieraan zijn fiat geeft, kan het voorstel in januari in de gemeenteraad worden behan deld. In principe zouden dan in februari de eerste jongeren een huis hebben. „Dit is de enige manier waarop in de huidige situatie snel iets aan huisvesting voor jonge ren gedaan kan worden". Tot deze conclusie kwam men tijdens de forum avond over jonge renhuisvesting, die afgelopen vrijdag in de Harmonie werd gehouden. Aan de hand van een aantal stellingen wisselden Rien Boven berg, Ger van der Zee, Noud de Vreeze, de heer Nieuwstraten en mevrouw Wethmar van gedachten. De twee laatstgenoemden als ver tegenwoordigers van de woningbouwvereni gingen „Samenwerking31 en „Patrimonium", Noud de Vreeze als lid van een landelijke organisatie voor jonge woningzoekenden, Ger van der Zee van het Komitee Jongeren Huisvesting en Rien Bovenberg als oud ver antwoordelijke man voor de woonruimtever deling. Harry Geestings was voorzitter en lid van de „Jonge Socialisten" die de forumavond had georganiseerd. „Nieuwbouw valt in alle gevallen zo duur uit dat de huurprijs bijna nooit door jongeren opgebracht kan worden. Voor de bestaande, goedkope woningen zijn zoveel gegadigden met een urgentieverklaring dat het discrimi natie zou betekenen wanneer je jongeren voorrang zou geven bij het toewijzen van deze huizen en flats. Het ombouwen van grote fiats tot een aantal kleine appartementen voor jongeren blijkt maar in enkele gevallen financieel haalbaar te zijn. Vaak zou de verbouwing zo duur worden dat de huur van de verschillende appartementen even hoog v/ordt als de huur van de oorspronkelijke grote flat", zo luidde de mening. De theorie dat door het bouwen van dure huizen de goedkope vanzelf vrijkomen zou m de praktijk niet opgaan. „Particuliere huisbazen verkopen die goedko pe huizen liever omdat ze te duur in onder houd worden. Het ts daarbij helemaal niet gezegd dat mensen zo graag hun goedkope huis voor een duurdere worung willen verwis selen. Het zogenaamd gezamenlijk wonen door bij voorbeeld drie jongeren in een vier-kamerflat is de makkelijkste en snelste oplossing Dit voorstel is in maart van dit jaar als beleidsad vies aan het vorig college voorgelegd Door de wisseling van het stadsbestuur xs echter over dit advies nog geen uitspraak gedaan". Het forum sprak de hoop mt dat het nieuwe college niet deze voor de hand liggende aanpak, bijvoorbeeld op principiële gronden, zal tegenwerken of vertragen. „De wegen der politiek zijn echter ondoorgrondelijk", aldus het forum deze krant, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad noteer voor mij m.i.v. abonnement per kwartaal t 40,90 abonnement a 13,90 per maand, dan geel ik wel machtiging tol automatische afschrijving, Mijn giro/banknr. is de eerste twee weken ontvang ik de krant gratis naam: adres: code/woonplaats: telefoon: ik wil liever eerst een proef van 14 dagen, daarnazal ik beslissen stuur deze bon in open envelop, zonder postzegel naar antwoordnummer834, 3Q00VB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1