SCHIEDAMSCHE COURANT Hoe groen, blijft Groenoord? Horeca-ondememer vreest problei Leo 0m ktmtet iw -én Ai# 4&> -sou Schoolzwemmen weer even veilig gesteld Brief van is nog ie nag: Werkgroep vraagt: Lozingen Bijker onder de loep PvdA wil contact met wijken verstevigen Bakkers- J haven bijna gesloopt Ambtenaren de straat op Vragen over atheneum m Kunst niet meer op de tocht Maasland bezorgd over schoolbegeleidingsdienst Bij bouw Landstraat/ Zomerstraat: Expositie 75-jarig Fortuna Wethouders over inpandige berging Dinsdag 5 december 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD _103de jaargang no-26231-4 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 258091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam De gemeente moet zich veel duidelijker uitlaten over de toe komst van de grasvelden in Groe noord. Tot nog toe zijn de plannen te vaag, vindt de werkgroep ruimtelijke ordening in Schiedam-Noord. Ook een brief van burgemeester en wethouders heeft de werkgroep weinig wijzer ge maakt. Schiedam De dienst gemeentewerken bestudeert het bedrijf Bijker, dat al eerder om vermeende slechte werkomstandigheden in het nieuws was. Ditmaal gaat het om lozingen van het bedrijf, die via het rioienstelsel in de Nieuwe Waterweg uitkomen. Redenen voor de studie zijn volgens wethouder Chris 2ijdeveld geen aanwijsbare misstanden bij de lozingen. „Het gaat meer om voorzorgsmaatregelen", verduidelijkt hij. „Gemeentewerken is bezig met het opstellen van een concept lozingsverorderüng. Het gaat daarbij onder andere om de voorschriften, die aan lozingen zullen moeten worden verbonden. Om te zorgen dat die toekomstige verordening goed functioneert, is het belangrijk om alle stukken over Bijker te bestuderen. Daarmee kunnen toekom stige misstanden uit de weg worden gegaan", vertelt Zijdeveld, Het gaat in dit geval dus niet om de werkomstandigheden, waar het MAN, het milieuactiecentrum Nederland, al tijden op wijst. Die werkomstandigheden zouden volgens het MAN levensgevaar lijk zijn. Mei 1977 schreef het MAN daarover een brief aan de gemeente Schiedam. De arbeidsinspectie stelde na kennisname van de brief meteen een onderzoek in bij Bijker. Er bestaat geen reden om ongerust te zijn, luidde de eindconclusie in het rapport van de arbeidsinspectie. De bedrijfsvoering is wel bijzonder .rommelig, maar van levensgevaarlijke toestanden is geen sprake, voegde men er aan toe. Het MAN nam dit niet. De conclusies die aan het onderzoek werden verbonden deugden met. „Er is wel degelijk sprake van levensgevaarlijke toestanden" schreef Remi Poppe van het MAN dan ook aan het college van burgemeester en wethouders van Schiedam. Maar dat reageerde niet meer en hield zich aan het rapport van de arbeidsinspectie vast Vlaardingen De plaatselijke afdeling van de PvdA wil het contact met de wijken nauwer aanhalen. Om dat contact te bevorderen stelt het bestuur voor per wijk een rapporteur aan te stellen die ondermeer de taak heeft actuele problemen die In de wijk spelen te signaleren, zodat raadsleden of college direct kunnen reageren. Dit blijkt uit de publicatie van het „werkplan '79" in het pas uitgekomen afdelingsorgaan van de PvdA. Volgens het werkplan bestaat er de behoefte aan een goed functionerend contact tussen de wijken en de partij. In het plan wordt daarom gesproken over een centraal coördinatiepunt, dat fractieleden en bestuursaf- gevaardigden meer inzicht moet geven in wat er in een wijk leeft Diverse wijkrapporteurs zullen - voor de nodige informatie zor- gen. Tot de taak van de rapporteurs behoren de volgende punten: de F vd A-bestuurder en inzicht ge ven in de gang van zaken binnen de wijken en het signaleren van actuele problemen waar even tueel direct reageren van raad sleden of college noodzakelijk kan zijn. Daarnaast moet de rapporteur ook fractieleden en wethouders begeleiden in hun contact met de wijkbewoners, het beleid sprogramma binnen de wijk „bewaken" en het bestuur van allerlei ontwikkelingen op de hoogtestellen. Vlaardingen Als het aan de Culturele Raad Vlaardingen zou liggen, wordt de artoteek binnen' kort voorzien van een tochtsluis. Het pand waar in de artoteek is gevestigd is een vrij gesloten ge bouw en het zou al een hele verbetering zijn als de deur tijdens de openingsu ren open zou kunnen staanEen probleem is evenwel dat in de huidige situatie dan veel te veel warmte verloren gaat en er smerige uitlaatgassen van bij het nabij gelegen stoplicht optrekkende au to's binnenkomen- De bij burgemeester en wethou ders aan te vragen tocht sluis zou de artoteek aan de Oosthavenkade van de- ze narfgheid moeten vrij waren Het gaat om de open terreinen zoals aan de Jozef Oreliosingel, die aangeduid worden als bbbwv-veldjes. De afkorting staat voor: bestemming bijzon dere bebouwing, voorlopig vrij voor voetbal. In september had de werkgroep een brief aan de gemeente gestuurd om erachter te komen wat voor bebouwing op welk terrein zou komen, maar volgens bet college zijn daarvoor nog onvoldoende indi caties. Omdat handhaven van al het groen zal leiden tot grote finan ciële tekorten, zit het er volgens de gemeente wel dik in dat alle bbbwv-velden in de toekomst bebouwd zullen worden, al moet nog blijken of voor elk veld wel een bestemming kan worden gevonden. De werkgroep had geïnfor- meerd of enkele grasvelden ge handhaafd kunnen worden, om dat in een paar gevallen inwo ners van Groen oord opkeken van „plotselinge" bouwplan nen, zoals voor de budo-school en voor een gezinsvervangend tehuis aan de Oreliosingel. Vol gens ophouwwerker Jos van der Lugt was hier en daar wel boosheid over het verdwijnen van het groen. „Wij begrijpen de vragen die de bewoners u stellen", schrijft het college aan de werkgroep. „Wij hebben ze ook jaren geleden al voorzien. Juist daarom zijn in dertijd bij een aantal terreinen in Groenoord de bekende bord jes met voorlopig-vrij-voor voetbal geplaatst, zodat iede reen kon en kan weten dat het groen daar - helaas - tijdelijk is". Volgens het college moet in een woonwijk van het niveau van Groenoord ruimte gereserveerd blijven voor gemeenschaps voorzieningen en overige bij zondere gebouwen, „ook al ont staat de behoefte daaraan pas enige tijd of lang nadat de omringende woningen zijn ge bouwd". De werkgroep, die aangesloten is bij de SSSN, vraagt zich echter af op welke bijzondere bebouwing gedoeld kan wor den. Secretaris Aad Broxks vindt het schrijven van het col lege beslist onvoldoende. Ook Huub Delahaye zou als lid van de werkgroep precies willen we ten om welke voorzieningen het kan gaan, en welke terreinen daarvoor als eerste in aanmer king komen. Maasland Het school zwemmen voor de Maasland- se basisscholen, is voor 1979 weer veilig gesteld. Ondanks de hoge kosten die daaraan voorde gemeente verbonden zijn. Zoals bekend g3at de daarvoor in aanmerking ko mende Maaslandse school jeugd zwemmen in het bad „Dol-fijn" te Maassluis. Zo dra Maasland echter een ei gen sporthal heeft, komt het zwemmen op de tocht te staan. Het schoolzwemmen behoort tot de randvaorzieningen bij het onderwijs. Het wordt ge rekend tat het lichamelijk onderwijs, waarvoor per leerling drie klokuren per week staat Maasland heeft met de kosten van het zwem men veel moeite, reden voor het gemeentebestuur daar aan iets te gaan doen. Wethouder J. Kwakkelstein „Zodra de sporthal er is, zullen we opnieuw rond de tafel komen om het school zwemmen te miniseren. Ik heb namelijk enige moed. dat daar iets voor ons te halen zal zijn". Vooralsnog moet de gemeenteraad nog een voor stel van het college afwach ten, teneinde een principe-be sluit te nemen over de sport hal. Meer financiële zorgen in het onderwijs, heeft het Maas landse college ondertussen over de schoolbegeleidings dienst in het Westland. Ge zien de begroting van de DOBW (Dienst Onderwijs Begeleiding Westland) voor 1979, gebaseerd op het zgn. miniplan, zijn de aktiviteiten moer dan verdubbeld. De uitkering per leerling voor volgend jaar is door minister Pais namelijk van 90 gulden teruggebracht tot slechts 17 gulden. „Die mede deling van het ministerie is ingeslagen als een bom", al dus wethouder Kwakkel stein. Die forse besnoeiing befe- .■cent voor de schoolbegelei dingsdienst een extra nadeel van 175.000 gulden. Een be drag dat door de aangesloten gemeenten moet worden ge dragen. „Het is een zeer zor gelijke zaak", aldus Kwak kelstein. „De problematiek is overigens op hoog niveau voorgelegd. Ook de DOBW is met een deputatie naar Den Haag geweest". Hoe deze zaak zich verder zal ontwikkelen, kon Kwakkel stein nog niet zeggen. Zelf meende de wethouder dat er eventueel in de personeels sfeer bezuinigd moet worden door een vertragend tempo aan te brengen. Vlaardingen De uitbater van De Lljndraaijer en het achter dit horecabedrijf gelegen complex 'd Oude Lijnbaan vreest problemen, als de voorgenomen nieuwbouw op de hoek van de Vlaardingse Landstraat en de Zomerstraat inderdaad wordt uitgevoerd zoals in de bedoeling ligt. Binnen deze plannen zijn namelijk enkele woningen geprojecteerd, die op zeer korte afstand evenwijdig aan De Lijndraaijer liggen. „Dit heeft tot gevolg dat er een zeer smal straatje ontstaat met aan de ene kant de voorgevels van de woningen en direct daar tegenover het horecabedrijf en feestzaaltjes en niet te vergeten de toegang tot het geheel. Een situatie, die vraagt om moeilijk heden1." aldus exploitant F. C. Langel in een brief aan het gemeentebestuur. De toegang tot zowel de horeca- ruimte alsmede de zaaltjes be vindt zich in de toekomstige situatie precies in dat smalle straatje. Het gevolg zal dus zijn, dat zes dagen per week de gehele avond mensen in en uit lopen, vaak op luidruchtige wij ze", aldus de heer Langel. Ook zal dit straatje gaan functione ren als aanvoerroute voor het Lijnbaancomplex, waar even eens op regelmatige tijdstippen en na afloop van popconcer ten en andere evenementen vaak erg Iaat In de avond honderden mensen langs zullen moeten. Het zalenverhuur-gedeelte van De Lijndraaijer, waarin onlangs een vergrote feestzaal in ge bruik is genomen, wordt veel vuldig gebruikt voor bruiloften, partijen en andere aktiviteiten. Op zeer korte af stand van De Lijn draaijer en het Lijn- baancomplex komen woningen. „Een situa tie, die vraagt om moeilijkheden", aldus de exploitant Deze evenementen gaan volgens de exploitant, ook door de week, vaak door tot een uur of drie 's nachts. Geluidsoverlast, waar momenteel niemand last van heeft, is dan niet te voorkomen. „Omdat mij bij aanvraag is gebleken, dat er van het ge meentebestuur uit geen plannen zijn om het gebruik van de genoemde gelegenheden te wij- zigen of in te perken en omdat daaraan ook bij mij niet de geringste behoefte bestaat kan ik niet anders doen dan U met klem te verzoeken de plannen zodanig te doen wijzigen, dat aan mijn bezwaren wordt tege moet gekomen", aldus de brief van Langel aan het college en de gemeenteraad. iJjllIIIIIUJIlUllllllWlllllllllII S Schiedam De laatste resten, van wat eens Bakkershaven was, worden nu door de slo- pershamer met de grond gelijk gemaakt Meer dan een week Is men al bezig de laatste overgebleven dichtgemetselde huizen te slo- pen. In juli was eindelijk de laatste bewoner H van het vroeger zo gezellige Schiedamse §5 wijkje vertrokken. Vervangende woongele- genheid had hij evenals alle andere Bakkers- jE havenbewoners aangeboden gekregen. Ook het laatste rijtje huizen moet er nu aan geloven. Onze fotograaf Jacques Zorgman 3 portretteerde de laatste pandjes die nog recht overeind staan. Cit het nieuws Is de Bakkershaven echter f| nog niet verdwenen. Zo moet de gemeente binnenkort teveel betaalde huur uitkeren aan ex-bewoners van zes pandjes. De huuradvies- H commissie heeft namelijk beslist dat voor §5 die pandjes ten onrechte huurverhogingen zijn doorberekend. Die verhogingen moeten 3 nu ongedaan worden gemaakt Met temgwer- kende kracht tot 31 december 1959, Miljonair B zullen de voormalige bewoners van die resti- tutie niet worden. De bedragen, waar het =f om gaat, variëren van 247 tot 325 gulden. HiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimniiiiiiiiuiiLUiiiiiiiiuniiiiinuuiiiüiiiiitiiiuiiuiuiiiiiiLiiiiniiiiiiiiiHii^tiiiiiitniiHiuKiiiiutiiiitiiiiiiuiiiiuiiiii!^ Ontploffingsgevaar door gaslek Schiedam In verband met ontploffingsgevaar is het kantoorgebouw aan de 's Gravelandseweg gisteren om half twaalf ontruimd. Door graafwerkzaamheden in de „voortuin" van het tweede stadskantoor werd een lage- druk-gasïeiding stukgetrokken en stroomde er onmidde- lijk een grote hoeveelheid gas de Schiedamse lacht in. De in allerieitoegesnelde brand weer besliste dat het kantoorge bouw moest worden ontruimd. Héél voorzichtig hebben de ge meentelijke technische bedrij ven daarna de leiding afgeslo ten. Oorzaak van het gevaarlijke misgraven van het Vlaardingse bedrijf Verkade is waarschijn lijk een foute tekening geweest. Op de tekening, stond de gaslei ding ingetekend op een diepte van zestig centimeter. In werke lijkheid bleek de diepte slechts vijfenvijftig centimeter te be dragen. Door het snelle werken van de technische bedrijven kon de brandweer om een uur of twaalf al weer het sein veilig geven en konden de ambtena ren hun kantoor weer betreden. Ze waren zelfs nog op tijd voor de etens pauze. Vlaardingen De volgend jaar 75 jaar bestaande voetbalver eniging Fortuna gaat in de ex positiezaal van het Hollandia- gebouw een tentoonstelling hou den. Het wordt een tentoonstel ling van door een aantal leden van deze vereniging in de loop der jaren verzameld fotomate riaal over de geschiedenis van deze voetbalclub. De tentoon stelling zal gedurende een nog nader te bepalen periode in 1979 plaatsvinden. Maassluis Twee Rijnmonds raadsleden, de heren J.C. van Dain (VVD) en AJ. Tigges (Pv dA), hebben het dagelijks be stuur van het openbaar li chaam Rijnmond schriftelijk vragen gesteld over het uitblij ven van een atheneum voor Maassluis. Zij vragen het bestuur of zij kennis hebben genomen van de veronrusting van de oudercom missie van de openbare scholen gemeenschap voor havo en ma vo Koningin Juliana en van het Maassluise college over het, voor het derde achtereenvolgen de jaar, door de staatssecretaris van onderwijs De Jong niet inwilligen van het verzoek tot plaatsing van een afdeling athe neum. Dit verzoek is gedaan door het Centraal Orgaan voor het gemeentelijk voortgezet on derwijs. Verder vragen de twee leden of het dagelijks bestuur bereidt is met alle ter beschikking staande middelen te bevorderen dat de ze uitbreiding alsnog tot stand komt en of het d.b. ook van mening is dat het openbaar onderwijs in de snelgroeiende gemeente Maassluis niet vol waardig kan functioneren zon der een openbaar atheneum. Vlaardingen Over de voor en tegens van een inpandige berging. Dat is het ontwerp dat het college van b. en w. dinsdag 12 december aan de orde zal brengen tijdens een informatie avond voor de bewoners van het complex 210 De Snayerwo- ningen. En vooral waarom het college de voors zwaarder vindt wegen dan de tegens. Het college zal op de vergade ring vertegenwoordigd zijn door de personen van wethou der Goudriaan en Wijnstok. Er is ruimschoots gelegenheid voor discussie. De avond begint om acht uur 's avonds en vindt plaats in de Kehobothsehool, Pompenburgsingel 30. de2e krant, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad noteer voor mij m.i.v. abonnement per kwartaal 40,90 l abonnement a f 13.90 per maand, dan geef ik wel machtiging tot automatische afschrijving. Mijn girofbanknr. is de eerste twee weken ontvang ik de krant gratis naam: adres: code/woonplaats: telefoon: f ik wil liever eerst een proef van 14 dagen, daarna zal ik beslissen stuur deze bon in open envelop, zonder postzegel naar antwoordnummerB34, 3QOOVB Rotterdam •-*ri

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1