„Rampenplan maakt weg ook nodig" Maad akkoord met toewijzigingsnormen grond Üoly-Noord 0M€ tsrêfïto» "voer éfa J# A -te» Vrijwilligers centrale duur maar uodig Geen discriminatie door werkgevers Boom hindert verkeer Tweede consulent stads vernieuwing noodzakelijk" Alleen in Maassluis ijsbaan onder water Koperen raadslid A AD BROXKS: In januari overleg tussen Schiedam, Vlaardingen en Maassluis Directeur arbeids - bureau: Donderdag 7 december 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD 26233. 1.6 PAGINA'S- Broersvesï 3 telefoon administratie 268091 - redactie 262566 klachtendienst 44144 SCHIEDAM EN KETHEL Met een im mense kraan werd gisteren de uit Zweden afkomstige Sandvik-boom op het Koe- marktplein neergezet. Door deze werkzaamhe den moest het verkeer zich over één rij strook het Koe- marktplein over wurmen. ctiiiiiiiimmiiiinimiiiiiisiiiiliiiiiitHiniHiiiiiiiniiiiinimiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiie i H Vlaardingen Geheel onverwachts werd PvdA- raadslid Henk Krabben H gisteravond tijdens de S raadsvergadering gecon- fronteerd met een bloem- stuh: van een anonieme S gever. Zelfs tot zijn eigen verrassing zou hij 121/2 H jaar raadslid zijn. Inder- haast aangeixikte officiële S gemeentesfukken toonden S aan dat de schenker van j 2 de bloemen juist had ge- dacht. Henk Krabben bleek op 6 mei 1966 voor 3 hef eerst te zijn foegeiaien §5 tot de gemeenteraad van 3 Fiaardingen en op 2 juni Henk Krabben 1966 te zijn beedigd. Bur- gemeester Kieboom felici teerde het raadslid en sprak de hoop uit dd hij nog lang zijn verdienste lijk raadslidmaatschap zou kunnen voortzetten. Schiedam In een goed rampenplan voor Schiedam moet ook een weg worden opgenomen, die ten noorden van het prinses Beatrixpark kan worden aangelegd. Die mening bestaat binnen de werkgroep ruimtelijke ordomng van de Stichting Samenlevings opbouw Sehledam-Noord (SS- SN). Volgens secretaris Aad Broxks heeft het noordelijke stadsdeel met spoed een tweede uitvalsweg nodig, als alternatief voor de Churchilhveg die mo menteel de enige verbinding vormt tussen Groen oord en het deel van Schiedam beneden de spoorlijn van Rotterdam naar Hoek van Holland. Dat in een rampenplan een der gelijke verbindingsweg ten noorden van het Beatrixpark, tussen Kethel en het industrie gebied - past, is voor Broxks overigens slechts één argument om voor de aanleg hiervan te pletten. Ook is er een samen hang met andere verkeerssitua ties in Nieuwland. het westen en de Gorzen. „Er zijn meer wijken bij betrok ken en het is zaak, dat er snel een oplossing komt", aldus Broxks. Over de verkeersproblemen staat meer op pagina drie. Schiedam De „Sand vik-bo om staat weer op de Koemarkt. Giste rochtend, in de ijzi ge kou, werd de door het Zweedse bedrijf Sandvik aan de gemeente Schie dam geschonken boom op het plein in hartje Schiedam neergezet. Dat het om een iets groter exemplaar ging dan de bomen die bin nenkort weer vele Schiedamse huizen zal sieren, heeft het verkeer gisteren ge weten. Een uit de kluiten gewassen kraan kwam er aan te pas om de toch niet buitensporige boom op het Koe- marktplein neer te zetten. Eén rijbaan van het plein werd door de hijskolos als basis voor de werkzaam heden uitgekozen. Met kleine ver- keerszuiltjes werd het verkeer te ken nen gegeven dat de andere rijbaan maar moest worden gebruikt, en om vastlopen van het verkeer te voorko men hielden agen ten in een surveil lancewagen een oogje in het zeil. Vanavond om half acht zal burgemees ter Lems de lamp jes van de boom ontsteken, daarbij geassisteerd door dc directeur van Sandvik Nederland B.V., de heer N. C. Nellen. Schiedam Dc werkgroep vrijwilli- gerscentrale heeft subsidie gevraagd aan de gemeenten Schiedam, Vlaar dingen en Maassluis, Ook het ministe rie van CRM heeft een dergelijk ver zoek inmiddels binnengekregen. Het ligt in de bedoeling om in de drie Maassteden centrales op te richten die de vraag en het aanbod van vrijwilli gerswerk gaan coördineren. Gisteren avond is dit verzoek in de commissie voor sociale zaken van Schiedam aan de orde geweest Wethouder Rietje Taverne stelde voor het verzoek door te schuiven naar het college van B en W. Anne Marijke Steens (D'66) vond het verzoek te belangrijk om het zonder advies van de commissie door te laten gaan. De wethouder was het met Anne Marijke Steens eens wat betreft de belangrijk heid. maar plaatste toch wel wat vraag tekens bij de totstandkoming van het verzoek. „Om de noodzaak van zo'n centrale aan te tonen heeft de werkgroep in april van dit jaar een enquête gehou den onder diverse welzijnsinstanties in de drie gemeenten. Een aantal belang rijke Schiedamse instanties is niet ingeschakeld. Zo heeft wel het dienst encentrum „De Vier Molens" de enquê teformulieren ingevuld, maar is de Raad voor het Bejaardenwerk niet benaderd." Het voorstel wordt door de commissie toch zonder advies aan het college doorgegeven, maar dat heeft een tech nische oorzaak. Op 11 januari van het volgend jaar is er een vergadering van „Waterweg Overleg Orgaan", waarin vertegenwoordigers van de drie ge meenten zitting hebben. Het verzoek van de werkgroep vrijwilligerscentrale zal hier eerst besproken worden voor dat de gemeenten afzonderlijk verder over de zaak zullen overleggen. Tijdens dit overleg zal ook de verdeling van de bijdragen besproken worden. Het gaat hier om een bedrag van 160 duizend gulden. Wethouder Taverne verwacht dat Schiedam 40 procent van dit bedrag zou moeten betalen, behalve wanneer het ministerie ook een duit in het zakje doet. Directeur Smits van de Sociale Dienst zei het te betreuren dat de taak voor deze centrale niet ruimer is omschre ven door de werkgroep. Nu zou alleen het pure vrijwilligerswerk gecoördi neerd worden. „Er staan toch ook werkelozenprojecten op stapel en dc Unie voor Vrouwelijke Vrijwilligers fde UW) is zelfs met name m het rapport buiten spel gezet." De mening van Smits werd door de wethouder gedeeld, Rietje Taverne merkte op dat voor een zelfde subsidie bedrag veel meer en grondiger werk verricht kan worden, wat dc kans op subsidie alleen maar groter maakt: „Wij zouden ongeveer 60 duizend gul den moeten bijdragen. Nou daar zal zeker fel over gediscussieerd moeten worden." Overigens was iedereen het er over eens dat zo'n vrijwilligerscentrale hard nodig is- Vlaardingen De gemeenteraad heeft gisteravond een voorstel van het colle ge betreffende toewijzingsnormen en verkoopregulerende bepalingen van bungalowgrond in Holy-Noord aange nomen. Niet zonder een stevig politiek debat overigens, waarbij met name de VVD zich fel tegen het voorstel kantte. Op het punt van de procedureregeling ontstond de merkwaardige figuur dat het CDA meestemde met een gedeelten- van een VVD-amendement, terwij! dé collegeleden van diezelfde partij tegeiï waren. Het voorstel passeerde de raad overigens niet in de oorspronkelijke versie. Half november waren al een aan tal rectificaties toegevoegd die het voorstel moesten nuanceren. Zoals bekend wil het college met dit voor stel speculatie met wonin gen in Holy-Noord althans iets minder makkelijk ma ken. Daartoe dienen de ver koopregulerende voorstel len en toewijzingsnormen (zie onze krant van 29 no vember). Wie binnen de normen valt, wordt echter bij geval van te grote belangstelling geconfron teerd met loting. Het WD- amendement had onder meer op deze loting betrekking. De liberalen wilden loting naar vol gorde van inschrijving. De hele CDA-fractie kon zich met dit gedeelte van het amen dement verenigen. Wat de erf- pachtprijzen aanging vond de partij echter dat die niet nog eens extra gedrukt behoefden te worden. De gemeente mocht, best wat winst maken om dieN dan in andere voorzieningen te kunnen steken. Op dat punt dus geen overeenstemming met de WD, wèl op het punt van de Vlaardingen Er bestaat een dringend behoefte aan een tweede consulent stadsvernieu wing. Als de stadsvernieuwing in Vlaardingen werkelijk op gang gaat komen, zal zich het gemis aan voldoende deskundi gen op dit gebied wel eens behoorlijk kunnen wreken. Zelfs nu kan de huidige consu lent, Leo van Duyvendijk, de problematiek al nauwelijks meer aan. De Stichting Welzijn heeft de gemeente Vlaardingen gevraagd zo mogelijk deze maand nog het overleg met haar te openen over het pro bleem. deze krant, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonder extra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad noteer voor mij mXv. abonnement per kwartaal f 40,90 abonnement a M3,90perinaand. dan geef ik wel machtiging lot automatische afschrijving. Mijngiro/banknr.ls de eerste twee weken ontvang ik de Krant gratis naam: adres: code/woonplaats: telefoon: ik wil liever eerst een proef van 14 dagen,daarna zal ik beslissen stuur deze bon in open envelop, zonder postzegel naar antwoordnummer834, 3000VB Rotterdam Het totaal ontbreken van sociale deskundigheid op het terrein van de stadsvernieuwing zou naar de mening van de Stichting Welzijn in twee verschillende richtingen opgelost kunnen worden, Oftewel uitbreiding van het aantal opbouwwerkers in Vlaardingen, die zich dan ook toe zullen moeten leggen op het onderwerp stadsvernieuwing, ofwel de aanstelling van een tweede, aparte consulent stads vernieuwing. „Wij hopen dat bij de gemeente de politieke wil aanwezig is over de financiering van dergelijke oplossingen te praten", aldus de stichting in een commentaar op het zojuist uitgebrachte werk plan 1979jvieer over dat werk plan op pagina drie van deze krant. 'v -J 1 tn verband met werkzaam heden wordt de Vlaardingse ijs baan bij aanhou dende vorst het komende week einde onder wa ter gezet. Schiedam ,Jk heb niet de indruk dat de werkgevers in dit gebied discrimineren bij bet aannemen van arbeidskrach ten" dat zegt de heer Van Leut, de nieuwe directeur van het gewestelijk arbeidsbureau Nieuwe Waterweg-Noord. „On danks de korte periode dat ik hier pas zit heb ik toch een redelijke algemene indruk kun nen krijgen", voegt hij daar aan toe. Toch zijn er door PPR-raadslid Herman Noordegraaf vragen gesteld in de commissie voor algemene en bestuurlijke zaken over discriminatie door werkge vers en over moeilijkheden met buitenlanders die op het 'ar- beidsbureau in de Valerius- straat zouden hebben plaatsge vonden. Noordegraaf baseerde zich bij deze vragen op een artikel in de Volkskrant van 30 oktober waarin van zulke pro blemen gewag wordt gemaakt. Van Lent noemt de interpretatie van Noordegraaf een verkeer de. „De problemen met buiten landers hebben niet plaatsge vonden op het arbeidsbureau maar in de gemeente Schiedam zelf", zegt hij. Ook de commissie voor algemene en bestuurlijke zaken had zich al met verbazing afgevraagd welke problemen met buitenlanders er dan wer den bedoeld. Het enige wat men zich kon herinneren waren „problemen" met de Jonge So cialisten over het schenken van koffie op het arbeidsbureau. Buitenlanders waren in die hele affaire niet voorgekomen. In andere delen van het land vindt er overigens wel discri minatie van buitenlanders op de arbeidsmarkt plaats. Zo schreef de directeur van het arbeidsbureau in Amsterdam, de beer De Lange, onlangs een brief aan dertien, in het gebied gevestigde, bedrijven, waarin hij zich scherp afzette tegen de discriminatie die door werkge vers werd toegepast. De Lange sprak zelf over directe discri minatie in het geval van de dertien aangeschreven bedrij ven. Veel kan het arbeidsbureau vol gens de directeur van het GAB in Schiedam, Van Lent, niet tegen die discriminatie begin nen: „Het GAB heeft slechts een bemiddelende functie. De mi nister vaardigt richtlijnen uiten die moeten worden gevolgd. Op het moment is cr wel landelijk overleg gaande over de met name m Amsterdam gesigna-. leerde problemen. Uit dat lande lijk beraad kunnen dan even tueel nieuwe richtlijnen komen rollen. Zo ver is het op het mament nog lang niet; en nog maals, in Schiedam en omge ving speelt het, voor zover ik het kan bekijken, niet", aldus Van Lent. De Maassluise IJsclub heeft voorlopig als eni ge de land ijsbaan on der water laten lopen. In Vlaardingen is men nog niet zo ver, omdat op het terrein langs rijksweg 20 zeven ten nisbanen worden aan gelegd en men eerst het terrein zal moeten ega liseren. Wél is een be gin gemaakt met de aanleg van een 400 me ter wedstrijdbaan rond de tennisvelden, waar op officiële wedstrij den kunnen worden ge houden. Bij aanhoudende vorst zal de Vlaardingse ijs- club het komende weekeinde de baan on der water gaan zetten. In Schiedam wacht men af hoe de vorst zich ontwikkeld, omdat er met het spuiten van water op de baan aan de Schiedamseweg no gal wat kosten gemoeid zijn. het ziet er door de hoge kosten niet naar uit, dat in Schiedam de tennisparken Spie- ringshoek en Van Vliet onder water zullen wor den gezet. Ook park Soenda in Vlaardingen blijft gesloten. loting. De beide CDA-wethou- ders en Cees Bot en Jelle Wijn stok trokken echter één lijn met hun college-genoten: het amen dement werd afgestemd. BOUMAN-HVIS Het regionaal bureau voor alco hol en drugs, het Bouman-huis, kreeg gisteravond van de raad 26.690 gulden. Met de beschik baarstelling van dit krediet hoopt het college de enorme toename van het verslaving sprobleem enigszins het hoofd te bieden. Ook werd duidelijk dat de gemeente zal zoeken naar mogelijkheden om de voorlich ting over alcohol te verbeteren. Dit naar aanleiding van een door Remi Poppe in de commis sie volksgezondheid ingediend voorstel van die strekking. Wethouder IJsbrand v.d. Vel den vond echter wel, dat opge past moet worden voor een on- dersneeuwingseffect van het Bouman-huis. Het is triest, maar te grote propaganda zou een toevloed van cliënten kun nen betekenen, waardoor de ernstigste gevallen met eens meer geholpen kunnen worden. Een kwestie van personeelste kort Aldus wethouder IJsbrand v.d. Velden. BROEKPOLDER Het gaat er nu eindelijk op lijken dat het „papieren" Broejc- polderbos werkelijkheid wordt Gisteravond heeft de gemeente raad van Vlaardingen haar goedkeuring gegeven aan een voorstel van het college van burgemeester en wethouders om een krediet ter beschikking te stellen ter verwerkelijking van de eerste fase. Dit bedrag, groot 447.000 zal aangewend worden om in het voorjaar van 1979 de gehele loswai nr. 9 te ontwateren en te ontsluiten en de terreinvoorbereiding uit te voeren. Van dit bedrag zal te vens een aanplant verricht wor den op 14 ha. van voornoemde loswal. Het is de bedoeling dat een gedeelte van deze aanplant zal kunnen geschieden in samen werking met o.a. de Stichting Industriehout. Men wil nL als proef op deze aanplant verschil lende methoden van onderhoud gaan toepassen en de uitwerk ing van het zoutgehalte in de bodem van de Broekpolder op de verschillende te planten houtsoorten gaan toetsen. Maandag 10 januari zal er een gesprek plaatsvinden tussen de gemeente Vlaardingen en de provincie, die nogal wat bezwa ren heeft tegen deze plannen van de gemeente.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1