SCHIEDAMSCHE COURANT Boumanstichting naar Mozartlaan ■te» VVD- amendement verworpen Verkoop fabriekspartij vloerbedekking Weer geld voor schade aan scholen «tt jjêW Vlaardingse DA-voorzi tter wil Aantjes terug in politiek Geharrewar over ontwikkelingsproject ^11 Eerste lammetjes „Begeleidingscommissie raadslieden moet onafhankelijk" WW .Duo hakt met bijl op politie auto TAPIJT CENTRALE HOLLAND Lichtpuntje voor Kabel Posthoorn werkt aan rapport. Ondertussen: 'Vrijdag 8 december 1978_ ONAFHANKELIJK DAGBLAD _103de jaargang no.-26234-3 PAGINA'S Broersvesi 3 - «defoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendionst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL ATlaardingen „Wijzig de huidige "vertegemvoordigingsstructuur van Se commissie die de burgerraadslie den moet begeleiden. Probeer de onafhankelijkheid van de mensen 'die in die commissie zitting hebben "beter te garanderen door te voorko men dat zij als vertegenwoordigers van de één of andere organisatie of 'dienst daar zitten". Een WD-amen- r,dement van een dergelijke strekking _werd gisteravond tijdens de afsïui- 'ting van de begrotingsdebatten ver worpen. Het was het enige puntje dat enige politieke beroering te zien Hoewel vele raadsleden begrip op kon den brengen voor de inhoud van het amendement - vertegenwoordigers die in de begeleidingscommissie burgerraad slieden zitten mogen niet uit precies datzelfde terrein afkomstig zijn waar de raadslieden op werkzaam zijn - stemden het hele CDA en de PvdA minus raadslid Schippers tegen. Wethouder Cees Bot, de man onder wie het instituut burgerraadslieden valt, was met betrekking tot het amendement van mening, dat het te voorbarig was en in strijd met het oprichtingsstatuut van het instituut burgerraadslieden. Ondanks het feit dat er binnen de Stichting Welzijn aan de inhoud van het WD-amendement overeenkomstige gevoelens leven, leek er weinig beweeglijkheid in Bots standpunt te zitten. Ook een WD-suggestie eens te bezien of er geen subsidiemogelijkheid bestaat de vrijwillige administratieve kracht waarover de burgerraadslieden - of ei genlijk - vrouw, want door het vertrek van Hans Vrijhof is Ineke Leenders alleen komen te staan - beschikken, haalde de eindstreep niet. Geen ruimte in de subsidieverdeling, vond Cees Bot, tenzij wij een herbeschikking van de gelden zouden doen plaatsvinden. CONFLICTEN VERMEDEN Zo heeft Vlaardingen dus nu zijn begro tingsdebatten achter de rug. Veel vuur werk was er niet, lang duurden ze wel. Maar geen enkele keer zijn er werkelijk fundamenteel politieke kwesties aan de orde geweest. Hoewel er stof genoeg voorhanden was. De gisteravond behan delde sector welzijn bijvoorbeeld. Maar alle mogelijke conflicten tussen CDA en PvdA werden zorgvuldig vermeden. Voor „vuurwerk" zorgde misschien hooguit WD-er Jan v. Hemert, die tij dens de onderwijsdebatten zijn vraagte kens zette bij de emancipatorische be doelingen van dit college. Van Hemert vroeg de PvdA waarom deze partij zelf zo weinig vrouwen in de fractie had. Tot grote woede van wethouder Maarleveld die Van Hemert op pittige wijze elitaris- me voor de voeten wierp. Wat betreft het de hand in eigen boezem steken zei Maarleveld: „Verbeter de we reld, begin bij jezelf. Ik vind het prima. Als het maar geen navelstaren wordt, om maar niet te spreken van zelfbevredi ging! Er moet eindelijk eens daadwerke lijk geëmancipeerd worden. schoolart sendienst aan de Mo zartiaan maken voor mansttch Vlaardingen In de loop van 1979 zal de Prof. Dr, K. Herman Boumanstichting de beschikking krijgen over het pand Mozartlaan 9, waar momenteel de schoolartsen- dienst in is gehuisvest. Woensdagavond heeft de Vlaar- dingse gemeenteraad het voorstel tot subsidieverlening aan deze stichting goedgekeurd. De raad van Maassluis was haar daarin maandag al voorgegaan en 18 december volgt waarschijnlijk de Schiedamse raad. De Prof. Dr. K. Herman Bou manstichting, een organisatie die zich inzet voor alcohol- en drugsverslaafden, werkte aan vankelijk vanuit een centrale vestiging in Rotterdam met een omvangrijk verzorgingsgebied, de zuidelijke helft van Zuid-Hol land. Toen bleek dat er behoefte bestond aan decentralisatie, is men begonnen met een spree kuur in de regio Waterweg- Noord. Hieruit vloeide in maart van dit jaar het vestigen van een consultatiebureau in Vlaar dingen voort De twee kamers die men in gebouw Humanitas heeft betrokken, zijn echter veel te klein voor het nu uit acht personen, bestaande team. Van daar dat gezocht werd naar een grotere ruimte. Het gebouw van de schoolartsendienst aan de Mozartlaan gaat hier nu voor bestemd worden. De gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Schiedam waren het al eens geworden over een verdeelsleutel voor de subsidie verlening. Het njk neemt de personeelskosten voor zijn reke ning. De helft van de huisves- tings- en inrichtingskosten komt voor rekening van de gemeen ten, de andere helft betaalt de provincie. Schiedam Twee mannen onder invloed van sterke drank heb ben midden in de nacht op de Korte Hoog straat geprobeerd een voorbijrijdende poli tieauto met een bijl te bewerken. Verder dan een enorme deuk In het dak van de auto kwam het duo niet; voordat voor de tweede keer kon worden geslagen werden zij door de twee agenten uit de auto aangehouden en mee naar het bureau gevoerd. Erg makke lijk ging dat niet want het duo bood nogal wat weerstand tijdens hun tocht naar het bureau. De beide mannen, later bleek dat het ging om de 22-jarige F. van B. uit Goes en de 29-jarige L. L. B. uit Schiedam, werden ingesloten. Vlaardingen Eien Weststrate, de nieuwe Vlaardingse CDA-voorzitter, pleit in het decembernummer van het Vlaardingse CD A-orgaan „CDA-Nieuws" voor een. terug keer van Mr. W. Aantjes in zijn politieke functies. In zijn artikel verklaart Kien Weststrate dat de verslagen heid die zich van ons meester heeft gemaakt, na het horen van het oorlogsverleden van W. Aantjes, zich langzaam heeft omgezet in machteloze woede. Woede over de manier waarop dit openbaar werd gemaakt. In duidelijk bewoordingen richt hij zich tegen de manier waarop het kabinet de zaak aan prof. De Jong heeft overgelaten, zonder daarvoor de verantwoordelijkheid te onderkennen. Rien Weststrate kan respect opbrengen voor het feit dat W, Aantjes zijn politieke functies heeft neergelegd, maar verzet zich sterk tegen de conclusie die velen hieruit trekken, dat Aantjes hiermee heeft toegegeven fout te zijn geweest. Hij vervolgt met: „Ik wil hierbij nadrukkelijk zeggen achter Wim Aantjes te staan en zijn verklaringen serieus te nemen." Uitgaande van de redenering dat iemand met zulke verdiensten voor de Nederlandse politiek zich zeker gereha biliteerd heeft, vindt Weststrate het niet meer dan christe lijk om hem zijn fouten te vergeven. Tot slot dringt hij aan op een terugkeer van W. Aantjes in de Nederlandse politiek, nadat de onderzoekingen zijn afgerond. ■(LM.)- U kunt nu in twee dagen honder den guldens verdienen. De tapijt centrale Holland komt twee dagen naar Vlaardingen. Met medene^" ming van een kolossale partij vloerbedekking, zo uit de fabrie ken naar het publiek. Met vijf jaar fabrieksgarantie legen weggeef- prijzen. Enige tips om voordeel te behalen zin: collectie nylontegels 40 x 40' zelfklevend 0.98 cent in dozen van SO stuks. Tapijttegels in zes kleu ren los te leggen per stuk 4. keuken- en badkamertapijt 45. 2 meter breed. Breed nylontapijt per m2 7.44. Huiskamernylonta- pijt. 400 cm breed 29.75 per strekkende meter. Schitterende engelse bloemtapij ten vanaf 73.per strekkende meter, 400 cm. breed 100% wollen berber, 400 cm. breed vanaf SS.—' per meter. Huiskamerbreed tapijt in 400 cm. vanaf 39.49. 59.—,69.—en 79.— Als speciale aanbieding een zui ver scheerwollen tapijt in zes berber tinten 400 cm. breed, 159.— per strekkende meter en een wollen berber tapijt, 400 cm. breed, 69.~ per strekkende me ter. Er kan gelegd worden. Er kan besteld worden op afroep. Betaling bij ontvangst tapijt De koffie staat klaar voor u. Bij aankoop van 1000.of meer een kado. Deze eenmalige verkoop wordt gehouden in de stadsge hoorzaal „De Harmonie", Schie- damseweg 51a te Vlaardingen. En wel vrijdag 8 december van 14.00- 18.00 uur en zaterdag 9 december van 10.00-17.00 uur, Utrecht £j.]iiiiiiiiii]niiiiiHii!ini]uimiiitiuiiiiiiiiit]Miim]iimniimminimiiinininimiimnni»iiimi2§ De gulle gever van de Sandvik-kerstboom op de Koemarkt in s s Schiedam hoopt dat de bewoners van de jeneverstad ook dit ff jaar weer plezier zullen beleven aan de vrolijke verlichting die s S „zijn" boom zal sieren in de donkere dagen rond de kerst. 5 Met deze opmerking besloot hij*zijn sombere en doordachte s toespraak over alle tragiek op onze eigen aardbol. Net 20 triest §j als de toespraak luidde, ziet de boom er 's-avond na elf uur s uit, als de feestverlichting is gedoofd. Dan blijkt dat er een f§ hele grote spar, tussen drie vertrouwde boompjes op de Koemarkt §f S zijn laatste levensdagen staat te slijten. 5 S „Burgervader Arie lems had overigens alleen maar plezierige dingen te vertellen. Bedankjes voor alle medewerkers van de S harmonieband, voor Zweden en Sandvik en een vreugdeuiting 5 j§ voor de traditie die deze feestelijk gift de vier laatste jaren lijkt 5 te worden. „Gelukkig kerstfeest", zei hij nog. M RTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiuiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiimiiiiiUfiiiniiiiniiil jrvAJ v, h/C Vlaardingen Er is een klein lichtpuntje voor het werklozenproject De Kabel. Wellicht dat er toch nog een subsidie komt. Wethouder Jelle Wijnstok: „Ik heb van de adjunct-consulent van het ministerie van sociale zaken de toezeg ging gekregen dat er een brief onderweg is met daarin de uitgangspun ten over hoe het verder moet met De Kabel. Uit telefonisch contact met de heer Martens heb ik verder begrepen dat erbij het ministerie de bereidheid bestaat, voor die mensen die een WW- of WWV-uitke- ring genieten, subsidie te verstrekken." De subsidie wil het ministe rie echter alleen onder stringente voorwaarden ge ven. Eén daarvan is dat de aan te trekken beroeps kracht voor De Kabel uit sluitend met uitvoerend werk bezig zal zijn. Geen coördinerend werk dus. „Maar", voegde Jelle Wijn stok er aan toe. „Dit heb ik uit een telefoongesprek, ik moet het natuurlijk nog wel allemaal op schrift zien." De winter moet nog beginnen en tocb zijn ze er ah Twee lentebo des. Kleine wollige beestjes, die nog wat onwennig op bun poo tjes staan. Deze eerste twee lammetjes in Schipluiden kwamen ter wereld als verjaar dagsgeschenk van bun bazin. Het zijn twee stamboekschaapjes, die in him oren de num mers één en twee kre gen van bet nieuwe jaar. Schiedam De gemeente Schiedam zal in 1979 ongeveer S 248.500,- beschikbaar stellen voor het opknappen van schade aan scholen. Binnenkort echter zal wethouder II, W. Posthoorn met een rapport op tafel komen waarin hij een aantal oplossingen voor het probleem hoopt te geven. De vastgestelde bedragen werden gisteravond wel goedgekeurd door de commissie van vorming en rekreatie, alhoewel met gemengde gevoelens. Het is de laatste jaren gebruike lijk dat de gemeenteraad voor veelvuldig voorkomende kapi taaluitgaven voor het openbaar en bijzonder onderwijs een zo genaamd routine-krediet be schikbaar stelt. Daaronder val len ook de kosten voor het herstellen van schade. De heer P. Roosen van het CDA zou liever maatregelen willen nemen tegen schade, dan achter geld beschikbaar stellen, maar die maatregelen zoekt hij in de „handjes-thuis-theorie". Hoe die theorie precies luidt, verklaarde hij met nader. De heer P. van Lubbe, PvdA: „De schuld ligt natuurlijk niet alleen bij de jeugd. De ouderen geven het slechte voorbeeld. Dat merken wij zelf in de gemeente lijke gebouwen." Ook de heer R. Hijmans van D'66 stelde onmiddellijk voor om een onderzoek te beginnen naar de oorzaken van d e vernie lingen: „Wij weten dat deze bedragen bij elkaar slechts het topje van een ijsberg vormen. Het is noodzakelijk te weten hoe de ijsberg er in het geheel uit ziet." Volgens de voorzitter, wet houder H. W. Posthoorn, liggen de schadebedragen echter ver sluierd bij andere particuliere instellingen. Overdenkingen van R. Hijmans: „Er zijn m Schiedam lang met genoeg jeugd-, dub- en buurt huizen om de jeugd op een zinnige wijze van de straat te houden. Als we daar meer geld aan uitgeven zullen de schade bedragen dalers, maar met deze gedachte spelen we al een gerui me tijd. Het slepen van de jeugd naar de sportvelden en bestaan de buurthuizen blijft een tussen oplossing. Een mentaliteitsver andering duurt jaren." MaassluisBij de behandeling van het werkplan van b. en w. over het opzetten van een oct- wikkelingshulpproject in Maassluis, betoogde wethouder Smit dat het leek alsof de ge meenteraad zich deze avond verslikte in zijn eigen motie van de vorige vergadering. In die motie vroeg de gemeente raad een krediet beschikbaar te stellen voor een concreet ontwikkelingshulpproject in een ontwikkelirgsland. Het col lege, dat deze zaak zorgvuldig wilde voorbereiden, kwam daarom deze vergadering met een fasegewijs werkplan. Het geharrewar ontstond naar aanleiding van de 10.000,- die het college wilde opnemen in de begroting voor 1979 om on der de bevolking een actie op te zetten om het project een „achterban" te geven. De PvdA voelde weinig voor zo'n bewust wordingsmanifestatie en de WD vond het niet nodig geld uit te geven om belangstelling te wekken, terwijl die belang stelling al aangetoond was. De PPR wilde snel op die initiatie ven uit de bevolking inspelen en vroeg om een spoedige pro- j'ectkeuze. Het CDA kon zich zonder veel moeite scharen ach ter het coiiegestandpunt. Ten slotte gingen alle partijen ak koord met het voorstel van b. en w., maar drongen aan op spoed en zorgvuldigheid. Wet houder Smit deed de toezegging de betreffende raadscommissie snel te informeren over de ont wikkelingen rond het werkplan. deze krant, waarin u al het nieuws uit eigen omgeving kunt vinden, wordt zonderextra kosten bezorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad noteer voor mij m.i.v. abonnement per kwartaal t 40,90 abonnement a t 13,90 per maand, dan geef ik wel machtiging tol automatische afschrijving. Mijn giro/banknr. is de eerste twee weken ontvang ik de krant gratis naam: adres: code/woonplaats: telefoon: r ik wil liever eerst een proef van 14 dagen, daarna zal ik beslissen stuur deze bon in opon envelop, zonder postzegel naar antwoord nummer 834, 300GVB Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1