Israël helpen waar het nodig is Poile Evenementen voor alleenstaanden Het geheim van de Chinese Kapitein lob mm - - WATERWEG gemeente cultuur wijkverenigin- gen sociaal werk VLAARDINGEN SCHIEDAM gemeente cultuur voor de wijk sociaal werk gemeente cultuur voor de wijk sociaal werk politie brandweer ambulance Vrijdag: Zaterdag: Hoekse belastingen fors omboog Gewijzigde openings tijden winkels VRIJDAG 8 DECEMBER 1978 SC/VD/WW2 prr lek edj beetje op wmeuzweeejj Mi QNPEeTUSSeU DUS GOEPSScl MOWT HEEFT CAW5 GEZIEW UOVEg TE HA Leu'icreoKiP WIET WAT UW HEM ZFET H'J IS EEDÊÜJC GENOEG OM TE P«58£ EEU DfE <0PPIGE6EH OM TE PEATEU EN VAM IDEE 76 POEW V6MNDEE0) JE HE8T DE AWW MET EEN CAW5(5E6£VEU JEWEflWAN- Pt&TKEUHEM, 20- PPADEGKJEVE TR^WEKWAM RATfSAUÊS C£J5P/U.' PMTHEB JE MET AVJUOÓMÊEtfX- STOOFi>? WIET5 S'J20WDEE5.MA/e JEOOMZlETWElDKeUJK HET BELANG VA» PJT ALLESfU 23-61 WE WW.EIU wr toRRËfjËT 7^ MEENEMeM'p=C i7"" IS5CHIEM IS HEr Of E6M EUTO.VW- it i&i HUB GROTETISCKESCHOMMei- OITO P05T HEEFT GEZEGD DAT HET EEN GROOT PAK WAS - DAM KUNNEN WE BETER DE23 WAGEN MEENEMEN/ iy£b, WACHT '~F-' re'" a 3176 Maria Tarcia treedt al geruime tijd op in een club in Porto CabeÜo. Hij verdient goed en dat mag ook wel. want Lucia en hij zijn er tot dusver nog niet in geslaagd de geroofde juwelen te verkopen. In Zuid- /WTai7oft ~1S Amerika is blijkbaar geen goe de markt voor deze kostbaarhe den Maar onlangs zijn ze in contact gekomen met de eige naar van de schoener „Tai foen". een zekere Billy Bold China, een avonturier. die voor geld alles doet. Hij weet wel, waar je kostbare juwelen, die ergens gestolen zijn. het beste van de hand kunt doen. ïn New Orleans! En hij wil Lucia en Mano daar best mei zijn schoe ner heen brengen, als hij maar een flink aandeel in de winst krijgt. Alles is goed afgesproken^ en de ..Taifoen" zal vannacht* nog vertrekken. Mario geeft nu' zijn afscheidsavond Lucia en Billy Bold China zitten aan een tafeltje te luisteren. - Hij was bereid om alle gevol- gen te trotseren - want eer» boos man is noch logisch nóch redetijk, en zolang zijn woede niet was gezakt, was hij* blind voor het gevaar waarin hij zichzelf zou kun nen brengen door de publici teit van een proces. In die stemming was hij toen hij het riante huis in Kensing ton bereikte. Tijdens een sober diner ging hij de gebeurtenissen van de laatste weken nog eens na, en vervloekte bitter zijn lot. Toch was het jarenlange plannen maken en uitdenken niet hele maal zonder resultaat geble ven. Gewapend met de informatie die hij hun zou geven, zou zijn onderzoekploeg spoedig op weg zijn naar Mount Li. Hij had evenveel gegevens tot zijn beschikking als Tillinzin- ni. Binnen een ruwe cirkel had ook hij de berg van de keizer gelocaliseerd. Het was een wanorde in zijn huis. Stoflakens bedekten het meeste van zijn meubilair; zijn waardevolle bezittingen waren naar de bank overgebracht, en zijn koffers stonden al ge pakt voor de reis die hij zou gaan maken. Htj was van plan om met de Transsiberische spoorwegen te reizen en zijn koffers door te sturen naar een vertrou wensman in Shanghai. De voor de reis benodigde plaatsbewijzen lagen in zijn bureau, en zijn couchette was al een paar weken daarvoor besproken. Dit overigens deed de oude man er bij stilstaan dat het wel drie we ken of een maand zou kun nen duren voordat hij Tal ham voor het gerecht zou kunnen brengen, als hij tenminste de openbare aanklager zover 20U kunnen krijgen om in actie te komen, en een maand was een lange tijd. Hij besloot er nog een nachtje over te slapen voordat hij ver dere stappen deed. Halverwege het diner bracht zijn zoon hem een onver wacht bezoek. Twee weken lang was Gregory, behalve om te slapen, zelden thuis ge weest. „Hallo", zei de oude man niet onvriendelijk. „Wat is er met jou gebeurd"? De jongenman liet zich luste loos'in een stoel bij de tafel zakken. „Niets - in ben ziek van de dingen, dat is alles. Wat wilt u dat ik doe als u weg bent"? „Doe?" antwoordde zijn va der. „Nou. doe wat je de laatste paar jaar hebt gedaan - een beetje in Londen rondh hangen. Ik heb een flat voor je ge huurd in Jermyn Street". „Ik zou liever met u mee gaan". zei hij. „Dat ie onmogelijk", allerlei ongemakken zijn, en jij bent daar niet geschikt voor. Je bent een jongeman, dat weet ik, maar ik ken het leven. Ik heb in de meeste van die. woeste gebieden gewoond. In mijn jonge jaren heb ik be-„ paalde risico's genomen en zekere ontberingen gekend. Ik wil niet dat jij* dezelfde erva ringen opdoet als ik toen ik jong was". Uitgave: SJJTHOFF PERS BV Deze krant verschijnt in het gebied Nieuwe Waterweg-noord (van Schiedam tot Hoek van Holland) en is uitsluitend verkrijgbaar in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad (in Maassluis eveneens in combinatie met de Haagsche Courant of Het Binnenhof). I REDACTIE Chef: Henk L Lambregtse Redactie SchiedamKor Kegel en Richard Stomp Redactie Vlaardingen: Paul Houkes, Chris van Bremen en Jan Hendrik Bakker. De redactie van de Schiedamsche Courant is gevestigd aan de Broersvest 3a, tel. 262566 en 266046 3100 AC (postbus 137), 3111 EA Schiedam. De redactie van Het Vlaardings Dagblad en Nieuwe Waterweg Courant is gevestigd aan de Brede Havenstraat 6. tel. 343229 en 352066. 3130 AC (Postbus 110), 3131 BC Vlaardingen. Sportredactie; Bas v.d. Berg en Emile Schelvis (Vlaardingen, tel. 345209). Berichten voor de redactie kunnen per telex worden doorgege ven. Telexnummer o2177 I PLAATSELIJKE CORRESPONDENTEN 3155 TC Maasland: S. P. van Zuilen, Diepenburchstraat 34, tel, 01899-16143 3151 PD Hoek van Holland: L. van Ooijen. Mahustraat 135, tel- 01747-2804 ABONNEMENTEN J Opgave van abonnementen kan geschieden op de volgende adressen; Broersvest 3a, 3111 EA Schiedam, (tel. 010-268091) en Brede Havenstraat 6,3131 BC Vlaardingen, (tel. 010-354525, b.g.g. 354587) Voor inlichtingen over administratie en abonnementen kan men verder terecht bij het Rotterdamsch Nieuwsblad, tel. 010-144144 KLACHTENDIENST Dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur en zaterdag tot 18.00 uur. Rotterdamsch Nieuwsblad, tel.010-144144. Haagsche Courant, tel. 070-624562. Het Binnenhof, tel. 070-624562 NABESTELLEN FOTO'S j Geplaatste foto's kunnen telefonisch worden nabesteld tussen 14.30-15.30 uur. Tel. 010-144144, toestel 147, de hr. W, v.d. Knaap. ADVERTENTIES Advertentietarieven op aanvraag, tel. 010-144144 Meld- en regel kamer Rijnmond (klachten over stank en geluidshin der), Stationsplein 2, Schiedam (150000). Gewestelijk arbeidsbureau Nieuwe Waterweg-Noord, Valeriusstraat 27, Schiedam (705300). Kantongerecht, Lange Haven 65, Schiedam (268247). JAC (jongerenadviescentrum), Pie- ter Karei Drossaartstraat 201, Vlaar dingen (344713 en 344813) Telefonische hulpdienst Nieuwe Waterweg-Noord, Schiedam (731161).. Vereniging tegen milieubederf, Ma ria Louisastraat 11, Vlaardingen (354182)... Onderwijsbegeleidingsdienst, Markt 47, Vlaardingen (358222). Kamer van Koophandel, Hoflaan 47, Vlaardingen (343700). Abattoir, Slachthuislaan 24, Schie dam (260180). Verenigde provinciale bibliotheek centrales, Westfrankelandsedijk 1. Schiedam (730033). Holyziekcnhuis, Holysmgel 3, Vlaar dingen (742222): polikliniek 741811. Gemeenteziekenhuis Schiedam, Burgemeester Knappertlaan 25 <269126): polikliniek 263351. Noletziekenhuis, Stadhouderslaan 58, Schiedam (260080); polikliniek 265245. Secretarie, (voorlichting b en w, bevolking, sport, onderwijs, stads ontwikkeling, huisvesting, archief, cultuur). Govert van. Wijnkade 1 en 30(19111)-. Sociale dienst, P. J. Troelstraweg 4(12700). Gemeentebedrijven, Havenstraat 2 (17500), stonngen 12117. Brandweer, Johan Evertsenlaan 12 (13733) Po!itie,Westlandsewegl (13444). Reiniging. Johan Evertsenlaan 12 (13733), Gemeentewerken. Woningstichting, P. J- Troelstraweg 6(18111). Culturele raad Maassluis, secreta rie. Zwembad Dol-fijn, Sportlaan 8 (12876). Sporthal Olympia, Rozenlaan 2 (13994). WV, Gildehuisjc, Zuiddijk 11 (13339 en 15003). Gemeentemuseum. Zuiddijk 16 (13813). Ontmoetingscentrum Koningshof, Uiverlaan 20 (114301. Toverbal, Lange Boonestraat 33 (17647). Bibiotbeek, Uiverlaan 18 (14331). Dijkpolder, secr- Olmendal 146 (17588). Taawchour. secr, M. H. Tromp straat 8(19912). Sluispolder West, secr. Mozartlaan 84(20868). Sluispolder Oost, secr. Jongkind straat 8b. De Flat, s«r. Postbus 207. Stichting samenlevingsopbouw Maassluis, secr. Zuiddijk 63 (13537). De Ark, Rembrandtlaan 2 (16292). KK Gemeenschapshuis Petrus Kockstraat 2(183561 Dienstencentrum De Vliet, Arthur van Schendelstr3at25 (15000). Sociaal consulent, dinsdag 14-15 uur in De Vloot, De Vloot 72; donderdag 14-15 uur in De Vliet, Arthur van Schendelstraat 25; verder van 9-12 uur gemeentelijke sociale dienst (12700). Maatschappelijk werk, gezinsver zorging, bejaardenzorg, Veerstraat 13(14499). Rechtswinkel, postbus 170 (12514) (soaale-dienst) Dienstencentrum. De Vloot, De Vloot72(11144) Stadskantoor, (voorlichting b en w, sport, onderwijs, stadsontwikke ling), Emmastraat 1 (2605001 Kantoorgebouw 's-Grxveland, (so ciale dienst, huisvesting), 's-Grave- landseweg 567(732111) Archief, Korte Haven 33 (266727), Bibliotheek, Lange Haven 131 (267877). Brandweer, Breedstraat 1 (260128). Politie, Lange Nieuwstraat 55 (260760). Geneeskundige en gezondheïds- d iens t, T mnlaan 80 (269290). Burgerzaken, Overschiesestraat 2 (260500), Vervoer, reiniging, ontsmetting, markt, Hingerssiraat 9 (377155) Technische bedrijven. Dwarsstraat 42 (264980); stonngen gas en water (265333), stonngen elektriciteit (2617001 Schïedamse Gemeenschap/VVV, Overschiesestraat 1 (266000 en 268043) Passagetheater, Passage 9 (269563). Zoldertheater in de Teerstoof, Nieuwstraat 12 (269455), Zwembad Groenoord, Schiedamse- weg 138(706971). Sportfondsenbad, Burg. Knappert laan 245(269600). Zwembad Zuid, Westfrankelandse dijk 3 (261682). Sporthal Margriet, Nieuwe Dam- laan 5 (700791, gedurende evenemen ten 705044). Stedelijk museum, Hoogstraat 112 (269066) (met nationaal gedistilleerd museum). Opbouwwerker Schiedam-Noord, Jos van der Lugt. Krtusgebouw Baehplein 588(702207). Sint Joris Doele, Doeleplein 1 (268338), Centrum Dukdalf, Rijnstraat 1 (266544), Zuid. Centrum De Kreek, Lange Haver. 92 (267767), voor West. Centrum Oost, Dr. Zamenhofstraat 153(157256). Wijkcentrum Nieuwland, Dr. Wi- bautplem 129 (708001). Hof van Cyrene, woonwagenkamp Schiekade 36 (370455) Dienstcentrum 4 Molens, Nieuwe Damlaan 766 (709500). Dienstencentrum Woudhock, Heij- ermansplein 38 (709555). Sociaal raadsman Hans Suyllng, Broersveid 140, dinsdagavond en vrijdagochtend 265799; of Kruisge- bouw Baehplein, dinsdagochtend 706177. Stichting maatschappelijk werk, Broersveid 142(731033). Gezinsverzorging, Lange Haven 145 (Korenbeurs. 269240). Bureau rechtshulp, Teerstoof, Nieuwstraat 12 (269455). Rechtswinkel, Broersveid 140 (265799). Werkloze veld 107(265255). Raad voor bejaardenwerk. zie 4 Molens. Dierenbescherming, Hargahocvè, Sponlaan 2(714151). Invalidenvervoer Bode Kruis, Wa rande 95 (268013). Stadhuis, Markt 11 (355888). Stadskantoor, (voorlichting, b en w, bevolking, sport, onderwijs, stads vernieuwing), Westnieuwland 6 (355888). Sociale dienst, Hoflaan/Emmastraat (350244). Huisvesting, Hoogstraat 220 (355888). Archief, Plein Emaus 5(342972). Bibliotheek, Fransenstraat 6 (343190). Brandweer, Hoflaan l\b(3431S0). Politie, Delftseveer 6 (342355). Geneeskundige en gezondheids dienst, Kethelweg 17 (345555). Energie- en waterleidingbedrijven, Hoflaan 25 (354444) Reiniging, ontsmetting, markt, Ho- Baan 3 (356333). - jaardingse culturele raad, Maar ten Bot, stadhuis. Stadsgehoorzaal, Schïedamse wee 51a (340500). VVV, Westhavenplaats 37 (346666 Visbank). Zwembad Holy, Reigerlaan 55 (358849). Kolpabad,Broekweg91 (345166). Sporthal, Fiom de Vnfdelaan 35 (348382) Visserijmuseum, Westha venkade 53-54 (348722) Streekmuseum Jan Anderson, Ke thelweg 50 (343843). Het Weeshuis, (exposities). Wees huisplein 18(357356). Hollandia, (cultureel centrum), Oostha venkade 42 (348685). Lijnbaanhallcn, Baanstraat 4 (357024). Assurancctourix (folkcentrum), Ho flaan 21 (secr. 344052), De Haven, Weeshuisplein 18 (344539), voor centrum, 't Nieuwelant, Goudsesmgel 87a (349978), voor Babberspolder en Am bacht. Buurtcenrum Oost, Oosterstraat 112 (346466). Ontmoetingscentrum Westwijk, Floris dc Vijfdelaan 2 (348993), Wijkcentrum Vettenoordsepoiüer, Valeriusstraat 28-30 (354925). De Heipaal, Reigerlaan 49 (342009), voor Holy. Dienstencentra, Holy, Willem de Zwijgerlaan 460 (741023), Dneen-Huysen, Willem de Zwijger- laan 470 (741311). West, Frans van Borselenstraat (Val kenhof, 355931). Emmastraat, Emm astraat 71 (346013), Burgerraadsman Vlaardingen, Schiedamseweg67 (344459). Stichting centrale hulpdienst, 349161. Centrum voor maatschappelijke dienstverlening, Emmastraat 71 (351022). Gexlns- en bejaardenzorg, Fmel- kerk/ Huygensstraat, 343098. Schiedam, 264666. Vlaardingen,344444, Maassluis, 13333. Maasland. 12375. Hoek van Holland, 2133. Schiedam, 264848, Vlaardingen, 343333. Maassluis, 13333. Maasland, 12326. Hoek van Holland, 2345. Schiedam, 269290. Vlaardingen 344444, Maassluis, 13333. Maasland, 12039 en 12035. Hoekvan Holland,2133. V1AARDINGEN: Stadskorenmolen Aeolus, hoek Schiedamsedijk-Kortedijk, te bezichtigen van 917 uur. MAASSLUIS: Gemeentemuseum Maassluis,] Henk Valstar toont schilderijen, di.—zo. 14—17 uur, do. 19—21 uur, tot 1 januari 1979. Immanuelkerk, 20 uur, Bach- concert met organist Koos Bons en mezzo-alt Maria Huizïnga. SCHIEDAM: Stedelijk Museum Schiedam, Hoogstraat 112, 16 uur, orgel middag met Kees Passchier, Elburgs Vocaal Dubbel- kwartet, Stedelijk Museum Schiedam, Hoogstraat 112, 14 uur, 20-jarig bestaan archeologische werk groep Helïnium, met lezing drs. D. P. Haüewas. Zoldertheater In de Teerstoof, Nieuwstraat 12, 14.30 uur, Sin- terklaasprogramma poppen theater Oliebol met Olga de Boer. Zoldertheater In de Teerstoof, Nieuwstraat 12, 21 uur. Poëzie Hardop met Shakespeares zus ter. VLAARDINGEN: Vlaardingse artoteek, Oostha- venkade 8, expositie Nanna Tin tel en Ton van Gelder, vernissa ge, 20 uur. MAASSLUIS: De Toverbal, Lange Boone straat 33, 21 uur, concert Little Fish en Michael Moore Band. HOEK VAN HOLLAND: De Lantaarn, Harmonïestraat 17, 20.30 uur, film High Plains Drifter, -western. SCHIEDAM Zoldertheater In de Teerstoof, Nieuwstraat 12, 21 uur. Poëzie Hardop met Shakespeares zus ter. Grote zaal van Christelijke So ciale Belangen, Lange Haven 73, 20 uur, bingo-avond van Carnavalsvereniging De Riet- zeilers. Grote zaal Wijkverenlging Nieuwland, Dr. Wibautplein, 20 uur, bingo-avond. Zaal Irene, Nieuwe Haven 155, 20 uür, dia-avond „Reis door Zweden". GROTE KEEK, zaterdag 13 uur Kom zing met ons en doe als wij. zondag 10 uur ds. A. Jume- ]et en 17 uur eerw. heer Admi- rant. NIEUWE KERK, zondag 10 uur ds. W. J. Schouten - BETHELKERK, zondag 10 uur ds. A. v, d. Most van Haamstede en 19 uur ds. P. Lucas van Maassluis - WIJKGEMEENTE IMMANUÊL AULA GROEN VAN PRINSTERERLYCEUM, zondag 10 uur T, A. D. W. Aris - REHOBOTHKERK, zondag 10 uur ds. J. Wieman - ICHTUS- KERK, zondag 10 en 19 uur ds. W. W. Verhoef viering H.A. en donderdag a.s. 19.30 uur Avond gebed - HOLYCENTRUM, zon dag 9 uur ds. A. v. Zetten bed- H. Doop en 19 uur dhr. J. v. Lambalge - DE DEEL, zondag 10.30 uur ds. A. v. Zetten - ZONNEHUIS, zondag 10 uur ds. Y. J. Tiemersma - HOLY- ZIEKENHUIS, zondag 9 uurds. W. W. Verhoef - DAGKAPEL H-GEESTKERK/OOSTER- KERK, woensdag a.s. 19.30 uur INTERKERKELIJK AVOND GEBED - OOSTERKERK, zon dag 10 uur ds, J. F. Mantz, Rozenburg en 17 uur ds. L. R. krol - EMMAUSKERK, zondag 10 uur ds. J. C. Bos, Haarlem voorber. H. A. en 1? uur ds. B. Baak - KERKCENTRUM HO LY, zondag 10.30 uur ds. K. D. v. Kampen 'H.A. en 17 uur ds. J. C. Bos, voortz. H.A - DE DEEL, zondag 9 uur ds. K. D. van Kampen - PNIELKERK, zondag 10 uur ds. D. Braam, met Youth for Christ en 17 uur ds. J. F. Mantz, Rozenburg - MARANATHAKERK, zondag 10 uur ds. L. R. Krol. H.A. en Openbare belijdenis en 17 uur ds. D. Braam - DE WETERING, zondag 10 uur ds. D. Baak H.A. - HOLYZIEKENHUIS, zondag 9 uur ds. ds. W- W. Verhoef - ZONNEHUIS, zondag 10 uur ds. Y. J. Tiemersma - SION- KERK, zondag 10 uur ds. L. Huisman en 17 uur ds. D. Riet dijk - REMONSTRANTSE KERK, zondag 10.30 uur ds. A. C. Dorhout Mees - CHR- GERE- F.KERK, zondag 10 en 17 uur ds. B. de Romph - LEGER DES HEILS, zaterdag 19 uur STRAATZANG, zondag 10 uur ADVENTSDIENST (Opdracht- dienst), 12.15 uur ZONDAGS SCHOOL - 18-30 uur OPEN LUCHTSAMENKOMST en 19.30 uur GETUIGENISSA- MENKOMST - de samenkom sten staan o.Lv. Majoor en mevr. O. Krommenhoek-v. d. Pijl m.m.v. muziekkorps en zang koor. SCHIEDAM - NED. PROT. BOND, zondag 10.30 uur ds. B. M. Y. Dijkstra - HAVENKERK, zondag 15 uur Ev. J. Maasbach, zang Helen Maasbach, dinsdag 20 uur Mw, W. Maasbach- bid stond - vrijdag 15-12 a.s. om 20 uur Th. Verkuil - GROTE KERK, zondag 10.30 uur ds. S. Tijmstra, gezinsdienst en 17 uur ds. A den Hartogh Woudenberg OPSTANDINGSKERK, zon- f\ dag 10 uur ds. D. J. Spaling Kïndemevendienst - BETHEL KAPEL, zondag 9.15 uur ds. S. Tijmstra - AULA Pinaplein, zondag 10 uur eerw. heer P. Goudzwaard, Rotterdam. KETHEL - ST. MARTTNUS- KERK, zondag 9.30 uur ds. P. Magre - DORPSKERK, zondag 10 uur ds. N. J. Flink - DE ARK, zondag 17 uur ds. P. Magre - GEREF.KEBK, zondag 10 en 19 uur ds. H. Makkinga - NED.- HERV.KERK., zondag 10 uur ds. H. J. J. Keijzer en 19 uur ds. B. Martell van Pijnacker - RK.PAROCHIE, zaterdag 19 uur, zondag 10 uur, weekend- voorganger pater C. Hillenaar. J0oek van Holland Om tot een sluitende gemeente-begro ting te komen, willen burge meester en wethouders een aan tal tarieven, leges, rechten en belastingen in de Hoek verho gen. In de begroting voor 1979 en de meerjarenbegroting zijn hierover voorstellen gedaan die in de gemeenteraad met ge mengde gevoelens zijn ontvan gen. In het algemeen zullen de leges, rechten en tarieven in 1979 met 3,5% omhoog gaan. Maar dat is niet genoeg voor een sluitende begroting in Rot terdam. Daarom heeft de ge meente voor een aantal tarieven ontheffing gevraagd van de toe gestane 3.5%. De ROTEB heeft een tariefsver hoging nodig van 7 tot 7,5%. De Drinkwaterleiding zal 7,7% om hoog gaan en het Havenbedrijf 5 tot 7%. B en W willen de gemeenteraad ook voorstellen om de tarieven van de onroerendgoedbelasting te verhogen. Voor gebruikers van woningen van 12 naar 16 gulden per eenheid en voor de zogenaamde zakelijk gerechtig den (dus eigenaren van panden en erfpachters) van 23 naar 28 gulden per belastingeenheid. Van de andere belastingen is het juiste bedrag of percentages van de verhogingen nog niet bekend, maar verwacht wordt dat ook het rioolrecht daaron der zal vallen. Vlaardingen December Is de maand met de kortste dagen' en tegelijkertijd de maand met de langste avonden. Voor alleenstaanden vaak een groot probleem om deze lange avonden op een aangename manier door te brengen. Voor hen is voor; de zaterdagavonden een programma samengesteld. 9 december: In zaal „Middel- hu y se", dansen op goede mu ziek, ook stijldansen. 16 december: Feest ter gelegen heid van het eenjarig bestaan van de „gezelligheidsavonden". Zaal Harmonie, Schiedamse- weg 51, Vlaardingen. Aanvang 20.00 uur. Kaarten voor deze feestavond zijn op de volgende adressen te verkrijgen: VW-kantoor Vlaar dingen, mevr. Naastepad, Mo- lukkenstraat 2, Vlaardingen, mevr. v. Wensveen, Havikstraat 15, Vlaardingen, dhr. L. v. Kat wijk, „de Vier Molens", Nieuwe* Damlaan, Schiedam. 23 december: Avond in de „Lijn- draaijer" te Vlaardingen. 26 december: Dansavond in Kerstsfeer in zaal „Middelhuy-* se", aanvang 20,00 uur. 30 december: Oudejaarsavond-- feest: afsluiting van het jaar in de zaalMiddelhuyse". 6 januari: Nieuwjaarsfeest in zaal .Middelhuyse". Inlichtingen over de alleen- 1 staanden-avonden bij de vol- gende telefoonnummers: 010-- 356400,015-567066. Schiedam „Israël helpen waar 't meest nodig is", is de slagzin waaronder de aktie van de Nederlandse Stichting Verpleegknndi- - gen voor Israël loopt De voorzitter hiervan woont In Schiedam.J In samenwerking met het ministerie van gezondheid in Jeruzalem en de Israëlische ambassade in Nederland wordt met de aktie de uitzending van verpleegkundigen naar Israël bevorderd, daar dit land met een groot gebrek aan deze mensen kampt Verpleegkundigen, die een brief sturen aan mevrouw zr. Y.<> Bartlema aan de Jonker Fransstraat 18IV in Rotterdam ontvangen alle inlichtingen om voor tenminste één jaar te gaan werken-, in een Israëlisch ziekenhuis. Financiële giften kunnen gestort worden op gironummer 3.88.58.40. van de Nederlandse Stichting Verpleegkundigen voor Israël, ten name van de penningmeester H. Meindert, Alb. Plesmanplein 92 in Gouda. Maassluis De winkels in Maassluis mogen dc komende weken op andere tijden geo pend zijn dat staat vermeld op de „Aankondiging toegestane openingstijden", die hij de in gang van de winkelt ls aange bracht. De dagen, waarop deze bijzon dere openingstijden gelden, zijn als volgt: op maandag 18 december 1978 tussen 05.00 en 18.00 uur; op dinsdag 19 december 1978 tussen 05.00 en 18.00 uur; op woensdag 20 december 1978 tussen 05.00 en 21.00 uur; op donderdag 21 december 1978 tussen 05.00 en 21.00 uur; op vrijdag 22 december 1978 tussen 05.00 en 21.00 uur; op woensdag 27 december 1978 tussen05.00 en 18.00 uur; op donderdag 28 december 1978 tussen105.00 en 21.00 uur; op vrijdag 29 december 197B„> tussen 05.00 en 18.00 uur; op zaterdag 30 december 1978 tussen 05.00 en 17.00 uur; op dinsdag 2 januari 1979 tussen-^ 05.00 en 18.00 uur; op woensdag 3* januari 1979, tussen 05.00 en 18.00 uur; op donderdag 4 januari 1979.-» tussen 05.00 en 21.00 uur; ,rt. op vrijdag 5 januari 1979 tussen'- 05.00 en 18.00 uur; op zaterdag 6 januari 1979 tus- sen 05.00 en 17.00 uur. De op de aankondigingsfonnu- lieren aangegeven openings- en sluitingstijden blijven normaal van kracht op de niet in dit overzicht genoemde dagen en.v uren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 2