SPORT Sporthal in Maasland niet goedkoop Excelsior920 en Aad Bierhuizen op elkaar uitgekeken99 Zwaluwen en CFV openen zaalv q etbalkampioenschap Kleine kans op voetbal SW: moeilijk bij Wageningen Netodzank is wél bewezen Voorzitter Kleinekoort: Wedstrijden op de Vijfsluizen Patrick Jansen: meevaller mm Sportagenda VRIJDAG 8 DECEMBER 1978 SC/VD/WW7 Maasland Het ambitieuze plan van het gemeen tebestuur van Maasland om tot de bouw van een sporthal te komen, is zeker door de sportverenigin gen positief ontvangen. De behoefte aan zaalspor taccommodatie is in Maasland groot, omdat er tot dusver slechts twee kleine gymzalen zijn. De beslissing tot de bouw moet op politiek terrein nog genomen worden. De drie raadsfracties tonen zich intussen ook enthousiast voor een sporthal, zij het met gereserveerdheid betreffende de finan ciële haalbaarheid en konsekwenties. Aanvankelijk wilde het ocllege van B en W het tekort aan zaalruimte oplossen door de houw van een vergrote gymzaal, maar het vloeroppervlak zou dan 22 x 28 meter bedragen en daardoor ongeschikt voor zaalvoetbal, micro-korfbal en tennis. Juist de sporten waarvan de beoefenaars in omliggende gemeen ten als Maassluis, Poeldijk, Naaldwijk en 's-Gravenzande hun „thuis"-wedstrijden moeten spelen. De kosten zouden 2.256.500 gulden bedragen en tegenover zo'n gymzaal zet het Maaslandse college nu een sporthal met een 2aaloppervlak van 22 x 42 meter. Met als voordeel, dat hier alle zaalsporten gespeeld kunnen worden. De indeling wordt dan nog zo gemaakt, dat er door scheidingswanden liefst drie afzonderbjke gymzalen gecreeerd kunnen worden. Zo'n sporthal is echter aanzienlijk duurder dan het eerdere plan. Volgens een voorlopige exploitatie-opzet loopt het benodigde bedrag tegen de dne miljoen, namelijk 2,862,500 gulden. Een bedrag dat in de gemeenteraad tijdens de algemene beschouwin gen vragen opwierp. Vooral de WD-fractie lag dit zwaar op de maag. Ellen Joy Groosman: „Een sportzaal zien wij volkomen exploitabel, Zn tegenstelling tot een sporthal, Er moet eerst een grondig onderzoek komen, alvorens wij 'ja' kunnen zeggen". Ook de raadsfracties van het CDA en de Open Groepering hadden moeite met deze geweldige uitgave. Waaraan de Open Groepering meteen haar bezwaren tegen de lokatie achter de Burg. van der Lelykade uitte. Op de plek zou de sporthal namelijk zeer storend voor het dorpsbeeld zijn. Nabij het bedrijventerrein achter de Hofsingel daarentegen niet. Wethouder Kwakkelstein vind het bedrijventerrein echter niet de aangewezen plaats. Hij: „Een plaats achter de Burg. van der Lelykade achten wij het meest geschikt. De hal kan visueel redelijk aangepast worden aan de omgeving". Het aantal parkeerplaatsen van 30 d 40 dat bij de sporthal gecreëerd kan worden, acht Kwakkelstein voldoende. „Dat is het normale aantal wat bij een sporthal is gepland". De sporthal moet volgens een eis van de NSF wel aan 350 bezoekers plaats kunnen bieden. Wat overigens niet wil zeggen dat er dan meteen een tribune moet komen", aldus de wethouder. Over de bezetting van de sporthal is wethouder Kwakkelstein zeer enthousiast. „Vanuit de verenigingen is er al veel belangstel ling getoond. Bovendien kunnen nu een basketbal-, volley bal en badmintonvereniging tot ontplooiing komen". Waarbij Kwak kelstein er op wijst, dat zelfs de gymnastiekvereniging NTO al een claim van zes uur op de sporthal heeft gedaan. Terwijl deze club de eigen zaal toch geheel voor zichzelf zal krijgen. Kwakkelstein; „De noodzaak van een sporthal in dit gebied is bewezen. Dat moet de grotere financiële belasting waard zijn" Schiedam Aad Bierhuizen beëindigt per 1 juli 1979 zijn trainersactiviteiten bij Excelsior'20. Zowel het bestuur als Aad Bierhuizen zelf zijn van mening, dat na een periode van zes jaar een nieuw gezicht de selectie moet begeleiden en trainen. „Om misver standen te voorkomen", zo zegt Aad Bierhuizen. „Dat is wel degelijk de enige reden waarom ik er mee stop. We het bestuur'en ik hadden aan het begin van het seizoen al besloten, dat dit seizoen mijn laatste zou zijn. Het is alleen wat sneller in de publiciteit gekomen, dan ik zelf had gewild". Daarom heeft Bierhuizen zijn selectie ook al eerder ingelicht over zijn vertrek, dat overigens geen definitief afscheid behoeft te worden. Aad hierover: „Ik vond dat de jongens, waar je toch zes seizoenen mee hebt gewerkt, als eerste het nieuws moesten vernemen. In ieder ge val zal ik, mits ik althans geen aanbieding van een andere ver eniging krijg, binnen Excel- sior'20 actief blijven. Er ligt door Emile Schelvis genoeg werk en in feite ben en blijf ik een clubman". Excelsior-vooxritter Kleine- koort onderstreept de woorden van Bierhuizen, waar hij mee in het eerste elftal van de „RKSV" heeft gespeeld, nog eens duidelijk. Hij: „Er is geen sprake van een conflict- Het punt van verzadiging is nu na zes jaar gewoon bereikt. Je kunt stellen, dat Excelsior'20 en Aad Bierhuizen, wat dat betreft, op elkaar uitgekeken zijn. We hebben nu de tijd om naar een andere trainer uit te zien en die periode zullen we- goed gebruiken om te bepalen wat voor soort nieuwe windt er moet gaan waaien", Kleinekoort, die geen moeilijk heden vanuit de spelersgroep verwacht, heeft de wens geuit om Excelsior binnen twee jaar in de tweede klasse te zien spelen. „Maar", aldus de Excel- sior-praeses, „het vertrek van Bierhuizen heeft daar niets mee te maken". Het moment van de verzadiging valt daar gewoon toevallig mee samen, al moet ik wel zeggen, dat het plan niet speciaal met dezelfde trainer gerealiseerd behoeft te worden. Het eerste en het tweede elftal die op het ogenblik met slecht draaien, zullen, naar ik aan neem, geen emotionele reactie te zien geven. Daar is trouwens het intelligentiepeil veel te hoog voor". Aad Bierhuizen. diging. Vrijdag: DutneUfmale derde klasse biljarten, café De Griffioen, 1930 uur. Holly—Broleco (h>. Holywijk, 2130 uur. Holy—Lekkerkerk 2 (d>. Holy* ijk. 20 15uur,DASJuvenUisfd) Zaterdaf: Zwaluwen—Noord wijk. Zwaluwenlaan, U 30 uur Oranje Wi- t—Excelsior At Altena—PPSC, Phoe- mx— Sunlight, HVO—Groot Ammers, Zwanen sing.:!, it 30 uur, Naaidvujk- MW'27, DcvjoHBSS, Vlaardinpe- n—Schevemngen, Mar erg. 14 30 uur. Hoekse Boys—S Atüus, Harwichwefi. 14.30 uur. Satelliet—WCZ. Kethelweg. 14 30 uur, Usselvogels—SpvU, ON Waterschip, WW-hal. 21 uur. Eure ka—OHO. Spint—WON 4, WW hal, 20 uur, distnctsfmale derde klasse biljar ten. cafe De Cnffioen. 13 30 uur. Spin. t—Broleco 2 (h). Spint 2— B en P <d), Juventus—HertogbaUers (h), E-hal, 19 uur. TTDe Korenbeurs, Squirrel- s—B Bays(h), LombardijenDVO'32, Ned Lloyd—GSS, OTB—Eg Bovs, Harca. 14 30 uur, E Boys—CION. VD. LI lakkee, Sportlaan, 14 30 uur. W« KONIT, Bijdorp, 1439 uur. Jor.fi Sparta—Jong SVV. Thomix 2—MVC fdJ. Spivo—Broleco (dj, Van Santen— Zondag; Distnctsfmale derde klasse biljarten, café Dc Griffioen, 13 uur, FC Viaardingen—SC Amersfoort. Mar weg 14 30 uur. Wagerungen—SW, Pmtatieloop. Vyfsluizen, 12 uur, DH- S—Xerxes, Kethcl, 14 uur, HVDS—Pa- pendrecht, Harga, 14 uur. Velo—De HoLlandi.'ian. Martini: For!una, Tbur- lede. 14 30 uur, VFC—Postaha, Sport- laan. 14 30 uur, Schiedam—Excelsior '20, Harga, 14 30 uur. De Hoek— DOSR, Leiruireweg. 14 30 uur, SFC—Paraat, Tburlede. 14 30 uur, Ursus—Meeuwen- plaat, Hargo, 14 30 uur, St Volhardc- nVDL, FIOSRKWIK, BCD—DRZ, Hoogvliet—Succes. Overkanters—Har- ga. Rorenburg—Vlaardingen, AMCfNi- loc-DWS fh). Northa-UVG(d), Kwiek Sport—tJVG (h). HoUandiaai»—V et C (dl, WW-hal, 13,50 uur, HoUandiaan—V et C <h), WW-hal. 14 50 uur, Umtas— Meeuwen (hj. Olympiahal, 12 15 uur, SCO-DWS (dl, Saturnus—WIK (d), V et C 2HVL (d), V et C 3—HVK (h>. Achilles—WF (h). Oliveo—WF (d). Pechvogel s—Demos, SVDPW—VOB, Harga. J4 30 uur, ZW-FCN '65. RD- M—Schied Bo>s. WF—Voor* aarts, Bijdorp. 14 uur, DESV-MSV 71 Vlaardingen/Schie- dam De kans op amateurvoetbal moet, gezien de hard nekkige vorst de laat ste dagen, waardoor de hal al stevig in de grond zit, klein wor den geacht. Het ziet er dan ook naar uit dat de KNVB van daag het hele pro gramma voor het weekeinde af zal ge lasten. Hoewel men daarover nog geen ze kerheid heeft. Vorige week was de situatie zo, dat half in de week verschillende afdeling de grond- technische dienst van de KNVB adviseerden niet te spelen. Tot dus ver heeft geen enkele afdeling nog contact gehad met Bremer kamp, hoofd van die dienst van de KNVB. Afwachten maar! In tegenstelling tot het amateurvoetbal zal er normaaL worden ge speeld in de prof sec tor. Voor alle zekerheid het programma voor morgen: Zwaluwen- Noord wijk, Oranje WitExcelsior M., AI- tenaPPSC, Phoeni- xSunlight, HVO Groot Ammers, Naaldwijk^—MW '27, DEVJO—HBSS, VlaardingenSche- veningen, Hoekse BoysSemper Altius, Satelliet—WGZ, Lombard!jenDVO '32, Ned Lloyd—GSS, GTB—Egelantier Boys, Energie Boys CION, VDL—Flak- kee, WKOnit Zon dag: DHSXerxes, HDVS—Papendrecht, Velo—De Holland- iaan, MartinitFortu- na, VFCPostalia, S chiedamExcelsior '20, Hoek van Hol land—DOSR, SFC— Paraat, Ursus—Meeu wenplaat, Steeds Vol harden VDL, FIO- S—RKWIK, RC- DDRZ, Pechvogel- sDemos, SVDPW- VOB, ZW—FCN '66, RDM—Sch. Boys, WF—V oorwaarts, DESV—MSV'71. door Emile Schelvis Schiedam Een fit SW gaal een bijzonder zware uitwed strijd op de Wageningse berg tegemoet. Wageningen, dat af gelopen zondag onaangenaam werd verrast door De Graaf schap, moet winnen, willen de Gelderlanders, vooral in het licht van de eerste divisietop per Groningen—De Graafschap bezien, eventueel wat plaatsen op de ranglijst stijgen. SVV, door de nederlaag tegen FC Vlaardingen uitgeschakeld voorde tweede periodetiteI,zal het ongetwijfeld moeilijk krij gen in Wageningen. Pim Visser hierover: „We hebben het tegen FC Vlaardingen gewoon ver knoeid. Misschien is dat ook voor de jongens we! een stimu lans om er eens alles uit te gooien. Per slot van rekening •moeten we gewoon verder. En eigenlijk geldt dat ook voor Wageningen, alleen heeft die ploeg nog het voordeel, dat het zich wat de titel betreft nog niet uitgeschakeld weet. iiijiiiiiiiiuiiiiiiiiiiitniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimii Vlaardingen Patrick Jansen heeft van de tuchtcommissie van de KNVB, naar aanleiding van zijn geie kaart in de wedstrijd tegen SVV, één wedstrijd voorwaarde lijk gekregen met een proeftijd van één jaar. Bep de Ruiter van FC VLaardingen, die in de zelfde wedstrijd wegens het wegtrappen van de bal een boeking van scheidsrechter Bosman kreeg, zag dat slechts ge honoreerd met een aante kening. Het zijn overigens niet de enige meevallers die de formatie van Theo Lase- roms vlak voor de wed strijd tegen SC Amers foort ondervindt. Ook Frans Stans en Ronnie Schrier zijn voor het be langrijke duel aan de Ma- rathonweg weer beschik baar. Theo Laseroms ziet het belang van dit duel heel duidelijk. Hij: „Bij winst kunnen we eindelijk eens wat op schuiven naar de midden moot, en daarbij komen we dan op min drie. Aan gezien we trachten een gemiddelde van één punt per wedstrijd aan te hou den, zitten we er dan nog maar drie punten van verwijderd." iiiiiuiiiiiiiiiiutiiiitiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii Vlaardingen Gisteravond is de definitieve aanzet voor het zaalvoetbalkampioenschap van Vlaardin gen gegeven. In de foyer van het Sportpark „De Vijfsluizen" verrichtte Sjaan Eresser, bestuurslid van de organiserende vereniging TSB, de loting voor de verschillende speelavonden. De wedstrijden reeks, die zoals bekend in de sporthal van het Sportpark „De Vijfsluizen" wordt gespeeld, begint komende woensdag om half negen met de ontmoe ting Zwaluwen—VFC. Nadat deze twee clubs in tweemaal 25 minuten hebben uitgemaakt wie naar de A-poule op de finaleavond (zaterdagavond 20 januari) overgaat, volgt er om half tien de wedstrijd voor poule B: HVO—VS V. Op woensdag 3 januari speelt Sunlight om half negen in de A-poule tegen Satelliet, terwijl DVO'32 om half tien voor de B-poule tegen „thuisclub" TSB uitkomt. Op woensdag 10 janua ri ontmoet De Hollandiaan weer om half negen in de A-poule Fortuna en mag Vlaardingen om half tien proberen in de B-poule CION uit te schakelen. In dit afval systeem worden er bij een gelijke stand vijf straf schoppen genomen, terwijl de wedstrijden, die tweemaal 25 minuten duren, geen rustperio den hebben. „En", vertelt grote animator Hans Voets, „om te voorkomen, dat er hele legers aan spelers ingezet worden," mogen per vereniging per avond maar acht1 spelers ingezet worden." Op de finaleavond zuilen van de A- en B-poule, waarbij overigens wel het doelsaldo telt, na eerst de zes poule-wedstrijden van twee- maai 15 minuten, de nummers twee de strijd om de derde en vierde plaats leveren, terwijl de nummers één het gevecht om de eerste en tweede positie aan gaan. AI met al belooft het een groot zaalvoecbalfeest te gaan wor den, En als het dan de organisa toren ligt, zal het zelfs een jaarlijks terugkerend evene ment gaan worden. Toch is er op het ogenblik nog één pro bleem, namelijk de zaal. TSB- bestuurslid Leen Bouwmeester hierover: „De zaal zal inder daad nog aangepast moeten worden, maar ik reken erop, dat het op weinig problemen zal stuiten. Alleen voor de toe schouwers is weinig plaats, Foto 2: De loging voor het zaal voetbal kam pioen schap leverde een aantal interessante wedstrijden op. daar zullen we dan nog een oplossing voor moeten vinden." In ieder geval is het initiatief van TSB en Hans Voets met veel enthousiasme ontvangen en de clubs, die alle met hun sterkste zaalvoetbalteams verschijnen, hebben, op RKWIK na, waar trainer Ger Robbemond het te gevaarlijk vindt, positief gerea geerd. Het is alleen te hopen, dat die positieve lijn ook in het vertoonde spel tot uitdrukking komt. Foto 1: De sporthal, hier in gebruik door de afdeling atletiek, vormt nog een pro bleem. -v. - na, .v.. V* V- i ■H

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 7